Britse architect Richard Rogersdie o.a. Centre Pompidou en het Antwerps Vlinderpaleis tekende, is overleden op
18 december 2021
 
Onze bibliotheek bevindt zich in vleugel E, verdieping 0
 
 
 
Loopbaan magistratuur - examen inzake beroepsbekwaamheid
 
 
Sluiting der inschrijvingen:
10 februari om 12.00u
(‘s middags)
Nieuw!:
Opleidingsinstituut OVB
 
De OVB voorziet in opleidingen voor de advocaat via een nieuw Opleidingsinstituut.
Naast de beroepsopleiding voor de advocaat-stagiairs wordt er nu ook ingezet op 'levenslang leren'.
Toegankelijk via het Privaat luik OVB
 
 

Juridische verwijzingen en afkortingen editie 2021
Wordt niet meer in boekvorm gepubliceerd, maar terug te vinden op:
https://vena.be/

 
OMGEVINGSRECHT

STORM
Tijdschrift Stedenbouw Omgeving Ruimtelijke ordening Milieu
Inhoudstafel nr. 2021/3

Nieuw stikstofarrest trekt streept door ruilverkaveling
P. De Smedt, Juristenkrant nr. 440, 22/12/2021, 3
RvS 3 december 2021, nr. 252.314

Speciaal nummer ‘stikstof’ Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
2021/2, Inhoudstafel

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
2021/3, Inhoudstafel

Rechtspraak wijst richting klimaattoets bij ruimtelijke besluitvorming
H. Schoukens, Juristenkrant nr. 440, 22/12/2021, 4
RvV 22 april 2021, RvV 9 december 2021

Risicogronden in Vlaanderen: eens vervuild, altijd juridisch vervuild?
B. Schelstraete, H. Dusauchoit, T. Not. 2021/12, 1091
 
 
 
MIGRATIERECHT

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt hervormd. Een stap naar meer efficiëntie?
Stradalex 23/12/2021
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 18 november 2021 het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009, houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aangenomen
 
ANTIDISCRIMINATIE EN ANTIRACISME

Discriminatie door personen in openbare dienst
P. Borghs, noot onder Corr. Antwerpen 23 juni 2020, Politie & Recht 2021/4, 195

RECHTEN VAN DE MENS

De immuniteit van de Heilige Stoel volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens
B. Weyts, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 18, 01/01/2022, 690
(EHRM 12 oktober 2021, nr. 11625/17, J.C. e.a. t/ België)

Van Ranst vrijuit na tergend en roekeloos geding
D. Voorhoof, Juristenkrant nr.440, 22/12/2021, 6
Corr. Mechelen 9 september 2021, Corr. Gent 11 oktober 2021 en Corr. Mechelen 9 december 2021
Ontwerp resolutie van het Europees Parlement over de versterking van de democratie en de vrijheid en pluriformiteit van de media in de EU: oneigenlijk gebruik van civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures om journalisten, ngo’s en het maatschappelijk middenveld het zwijgen op te leggen - (2021/2036(INI))

DIERENWELZIJN

Onverdoofd biggencastratie juridisch ontleed
P. Christiaenssen, RW 2021-2022, nr. 18, 01/01/2022, 691

Dierenwelzijn. Kroniek 2019-2021

E. Verniers, NJW nr. 453, 22/12/2021, 894
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Wijzigingen aan het WVV en de OWN in het kader van de online oprichting van rechtspersonen en de statutaire mandatendatabank

S. Roeland, Not.Fisc.M. 2021/10, 334

INSOLVENTIERECHT

Geen vervaltermijn van drie maanden bij kwijtschelding
Tweede fresh start voor de gefailleerde?
V. Vereecke, NJW nr. 452, 08/12/2021, 850

De groeipijn van de kwijtschelding van restschulden
Een bloemlezing uit recente rechtspraak
J. Vandenbogaerde, TIBR 2021/2, RL-01

Het faillissement van bestuurders van rechtspersonen en onbeperkt aansprakelijke vennoten: licht aan het einde van de tunnel
D. Bruloot, R. Steennot, G. Vandenbossche, TIBR 2021/2, RL-19

VERZEKERINGSRECHT

Rechtspraak verzekeringsrecht

JLMB 2021/42 - Inhoudstafel

TRANSPORTRECHT

Overzicht van rechtspraak. Vervoersrecht (2013-2020)
A. Poelmans, G. Huyghe, P. Rubens, R. De Wit, E. Willems, B. Verberck, F. Stevens, M. Wouters, A. Sleeckx, K. Bernauw, m.m.v. G. Preckler, TPR 2021-2/3, 727
Dit overzicht werd ingeleverd op 31 augustus 2021.Dit overzicht volgt op het overzicht 1976-2012 dat werd gepubliceerd in TPR 2013, 1607 e.v.
In onze bibliotheek zowel op papier als digitaal (via Jura) raadpleegbaar.
FINANCIEEL RECHT

Fraude in het betaalverkeer: waarom het slachtoffer in de kou kan blijven staan
R. Steennot, TPR 2021-2/3, 495
 
 
SOCIAAL RECHT

Het verdwijnen van de statuten in het sociaal recht
Pierre Joassart, JTT, Larcier-Intersentia 2021, 376 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt
M. Vanhegen, Reeks van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht nr. 22, die Keure 2021, 646 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
Arbeidsrecht – Een bloemlezing van de rechtspraak 2020
J. De Vreese, I. Plets, OR 2021/10, 286

Een stand van zaken van de elektronische handtekening in het arbeidsrecht
K. Dieu, T. Smets, OR 2021/10, 299

Welkom in de wondere wereld van de arbeidsongevallen in de publieke sector
R. Janvier, Soc.Kron. 2021/9, 373
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Onze selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen
Te raadplegen op onze website
JANUARI 2022
Het Journal des Tribunaux (JT) bestaat 140 jaar
G.-A. Dal, Éditorial’, 140 ans, et ensuite?, JT N° 6881, 08/01/2022, 1
Op 15 december 1881 verscheen het eerste nummer van dit tijdschrift. Hiermee is de Journal des Tribunaux het langstlopende algemeen georiënteerd Belgisch juridisch tijdschrift.
Onze bibliotheek heeft dit tijdschrift vanaf jaargang 1900!
 
 
Meer over de geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften
vindt u in:

Vectoren van het recht
Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften
Sebastiaan Vandenbogaerde, die Keure 2018
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
CORONA LITERATUUR
 
De pandemiewet als basis voor vrijheidsbeperkingen ter handhaving van de openbare orde: een eerste analyse en vooruitblik vanuit de fundamentele rechten en vrijheden
L. Todts, Politie & Recht 2021/4

De verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht in een gezondheidscrisis: de Belgische pandemiewet en de Nederlandse Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
T. Moonen, J. Riemslagh, TVW 2021/4, 280
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Advocaat - Tucht - Tuchtprocedure - Tuchtraad van beroep - Samenstelling van de zetel
Cass. AR nr. D.20.0002.N, 22 januari 2021, M. t/ Orde van advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen, RW 2021-2022, nr. 17, 25/12/2021, 677

Kosten en honoraria advocaat – bevrijdende verjaring – startpunt verjaring
Antwerpen 10 september 2018, NJW nr. 452, 08/12/2021, 874
Het beëindigen van de taak van de advocaat als startpunt voor de verjaring van de vordering tot betaling van kosten en honoraria (art. 2276bis BW) kan worden afgeleid uit het bericht van de advocaat aan de cliënt dat het aangewezen is om over te gaan tot het opstellen van een globale afrekening en om het dossier op te bergen tot een later tijdstip.
Wanneer een geschil over de begroting van het honorarium wordt voorgelegd aan de rechter (art. 446ter, lid 2 Ger.W.), komt het aan de rechter toe om de opportuniteit te beoordelen van het vragen van voorafgaandelijk advies door de taxatiecommissie van de raad van de orde van advocaten en/of de aanstelling van een gerechtsdeskundige, gelet op de financiële draagwijdte van het geschil en in acht genomen artikel 875bis, § 1 Ger.W.

GERECHTELIJK RECHT

Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige
 
J. Boon, D. De Buyst, T. Lysens (eds.), die Keure 2021, 369 p;
Beschrijving + inhoudstafel

De gerechtsdeskundige als procespartij in het geding waarin hij werd aangesteld
T. Toremans, P&B 2021/5-6, 203

Voorlopige tenuitvoerlegging van een bij verstek gewezen (niet-)geldsomveroordeling
T. De Jaeger, TIBR 2021/2, RL-33
BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Echtscheiding door onderlinge toestemming
Reeks Notariële Praktijkstudies
S. Brouwers, 3e editie, Wolters Kluwer 2021, 271 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Speciaal nummer ‘broers en zussen’ Tijdschrift voor familierecht
Bedenkingen bij de wet van  20 mei 2021, T. Fam. 2021/10
-M. Dupan, De ontstaansgeschiedenis van de wet van 20 mei 2021 betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen, p. 279
-K. Emmery, D. De Coninck, K. Matthijs, Broers/zusrelaties bji scheiding. Inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek, p. 282
-F. Swennen, Wie zijn broers en zussen?, p. 292
-I. Boonen, De verblijfsregeling van broers en zussen na de scheiding van de ouders, p. 296
-C. Declerck, Het recht op persoonlijk contact tussen broers en zussen in de zin van artikel 375bis oud BW, p. 306
-E. Alofs, S. De Bus, Broers en zussen in het jeugdrecht, p. 312
-E. Berry, Het principe van de non-séparation de la fratrie en droit français, p. 321
-M. Dupan, Inzichten uit het panelgesprek van de studienamiddag over broers en zussen van 22 oktober 2021, p. 326

ERFRECHT

De verkrijgende verjaring van het erfgenaamschap
J. Van de Voorde, T. Not. 2021/12, 1102

SCHENKING

De verkoop van een onroerend goed onmiddellijk gevolgd door een schenking van de schuldvordering – geen veinzing
J. J. De Ridder, Not.Fisc.M. 2021/10, 347

De bebloede hand erft toch! Vergeving van de onwaardige erfgenaam
J. Vandenbogaerde, TPR 2021-2/3, 589

JEUGDRECHT

Themanummer TJK: Kinderen, kunst en cultuur
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) 2021/4
Inhoudstafel

GOEDERENRECHT

Onroerende publiciteit in het nieuwe boek 3 van het BW
B. Verheye, T. Not. 2021/12, 1039

Enkele Cassatiearresten inzake pacht
N. Raemdonck, T. Not. 2021/12, 1102

VERBINTENISSENRECHT

Themanummer ‘Verbintenissenrecht’
T.Vred. 2021/11-12
Inhoudstafel

Bail commercial et crise de Covid-19 – braderie sur le loyer?

B. Guittet, DAOR 2021/4, 3

Een toekomst voor het subjectief plechtig contract? Het ‘model –De Decker’ getoetst aan het verbod op wetsontduiking
N. Van Damme, F. Van den Abeele, TPR 2021-3/4, 681

BEWIJSRECHT

De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter
A. Hendrickx, TPR 2021-3/4, 509
STRAFRECHT
Seksueel strafrecht anno 2021; broodnodige (r)evolutie?
Manon Cop, RW 2021-2022, nr. 17, 25/12/2021, 650

Gemeenschappelijke gegevensbanken in de strijd tegen het terrorisme. Noodzakelijke maar te brede sleepnetten
G. Vermeulen, S. De Coensel, Politie & Recht 2021/4, 164

De strafrechtelijke bescherming van subsidies in het koninklijk besluit van 31 mei 1933
J. Raeymakers, NC 2021/4, 291

VERKEERSRECHT

Kroniek rechtspraak verkeersrecht Hof van Cassatie 2020
M. Sterkens, Politie & Recht 2021/4, 178
FISCAAL RECHT
Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2022/1
Inhoudstafel

Algemene antimisbruikmaatregel
A. Nollet, ‘Geheel van rechtshandelingen’: Cassatie verwerpt standpunt fiscus over temporele werking artikel 344, §1 WIB 92, Fisc.Act. nr. 40, week 9-15 dec 2021, 1 (Cass. 25 november 2021, F. 21.0013.N, F.21.0058.N en F.21.0100.N)

Fiscale aftrekbaarheid van autokosten
P.-J. Wouters, AFT 2021/11, 5

BTW

Handboek Belasting Toegevoegde Waarde 2021
Debelva Filip, Massin Ivan, Stas Danny, Vyncke Kenneth (eds.), die Keure 2021, 649 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

DBV België – Nederland: MLI van toepassing maar vanaf wanneer tegenstelbaar?
R. Smet, J. Huyzentruyt, Fiscoloog Internationaal nr. 457, 31/12/2021, 1

Fiscale verdragsbevoegdheden in federale staten. Hoe zouden ze verdeeld moeten worden en hoe zijn ze verdeeld in België?

R. Smet, TBP 2021/10, 596
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Kroniek Europese rechtspraak in kort bestek – 2020
J. Meeusen (coörd.), RW 2021-2022, nr. 19, 08/01/2022
Inhoudstafel

De nieuwe Betekeningsverordening: Een analyse van de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van stukken binnen de EU
W. Vandenbussche, RW 2021-2022, nr. 17, 25/12/2021, 651
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen