STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 28 februari - 20 maart 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgevingVrije beroepen ook onderworpen aan WMPC
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, 53K3423
Ingediend in de Kamer op 5 maart 2014
 

Class actions
Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, 53K3300
Volledige fiche
Stand van zaken: AANGENOMEN KAMER - HANGEND SENAAT

Nieuwe Adviesraad voor de Magistratuur
Op 7 februari 2014 hebben de beroepsmagistraten een nieuwe Adviesraad - voor een periode van vier jaar - verkozen. Voor de lijst van de verkozen magistraten, klik  
hier. Op 28 mei 2014 nemen de 22 verkozen leden van elk college hun mandaat op.

Griffierechten – Nieuwe tarieven
Circulaire nr. 6/2014 van 27.02.2014
Deze circulaire vervangt Circulaire nr. 9/2012 dd. 13.07.2012 

Verplichting voor werkgever om ontslag te motiveren vanaf 1 april 2014
CAO nr. 109
Algemeen verbindendverklaring + verslag, BS 20/03/2014

Antwerpen erkend als toeristisch centrum: shoppen op zondag
3 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS 12/03/2014,  bl. 21064

Cassatieberoep in strafzaken wordt moeilijker
De cassatieprocedure in strafzaken wordt hervormd. Vanaf 1 februari 2015 zal het moeilijker worden om cassatieberoep in te stellen.  Deze hervorming beoogt de toestroom aan dossiers af te remmen.

14 FEBRUARI 2014. - Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27/02/2014, bl. 17088

Nieuwe antipestwet
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 53K3101
Stand van zaken: AANGENOMEN KAMER - BEEINDIGD SENAAT

Btw-vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Belasting over de toegevoegde waarde. Bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de btw naar 15.000 euro vanaf 1 april 2014, BS 12/03/2014, bl. 21301

Btw-verlaging voor leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers
Het btw-tarief van toepassing op leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers zal dalen van 21% naar 6% met ingang van 1 april 2014
FOD Financiën 03/03/2014

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Authentieke vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder: se non è vero
P. Thiriar, RW 2013-2014, nr. 29, 22/03/2014, 1122

Internationaal en grensoverschrijdend bestuursrecht
D. Van Eeckhoutte, M. Vidal, RW 2013-2014, nr. 29, 22/03/2014, 1123

Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
W. Rauws, RW 2013-2014, nr. 29, 22/03/2014, 1154

Voorstel wijziging naamwetgeving
JANSSENS, Y., In de naam van... de vader?, Juristenkrant 2014, afl. 285, 1
Bespreking EHRM 7 januari 2014, nr. 77/07, Cusan & Fazzo t. Italië + bespreking Belgisch wetsvoorstel naamwetgeving
I. Boone, De vrijheid van voornaamkeuze: is ‘Alles’ mogelijk?, Rw 2013-2014, nr. 28, 15/03/2014, 1082

Praktische problemen met betrekking tot partijen, partijen qualitate qua en gerechtsmandatarissen
A. Fettweis, B. Deconinck, P&B 2013/5-6, 175

De noodzakelijke partij in het economisch recht
A. Bossuyt, P&B 2013/5-6, 176

De ‘privaatrechtelijke’ vertegenwoordigers
S. Sobrie, P&B 2013/5-6, 192

Le notaire, l’expert judiciaire, le médiateur de dettes
G. de Leval, J. Van Compernolle, , P&B 2013/5-6, , 201

Hof van Justitie redt het internet: hyperlinks zijn toegestaan
R. Schoefs, Juristenkrant nr.285, 12/03/2014, 2

Motivering ontslag
I. Van Hiel, Nieuwe cao verplicht werkgever ontslag te motiveren, , Juristenkrant nr.285, 12/03/2014, 4
(CAO (NAR) nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motvering van het ontslag
en
Advies (NAR) nr. 1.891 van 12 februari 2014 betreffende de ‘harmonisering van het statuut arbeider/bediende – Motivering van het ontslag’)

Sterfhuisclausule overleeft ook hof van beroep
C. Dillen, Fisc.Act. nr. 7, week 20-26 febr 2014, 8
(Bespreking Gent 04/02/2014)

De meerderjarige beschermde personen
H. Nys, L. Boddez, De meerderjarige beschermde personen bekeken vanuit gezondheidsrechtelijke invalshoek, RW 2013-2014, nr. 28, 15/03/2014, 1083

Overschrijvingen. Rechtsgevolgen volgens het gemeenrecht en de Wet Betalingsdiensten
K. Andries, NJW nr. 298, 12/03/2014, 194

Bijzonder karakter beroepsgeheim advocaat
M. Rodriguez, noot onder GwH 26/09/2013, nr. 2013/127

Verbetering, uitlegging en aanvulling van uitspraken: alles kan beter
D. Scheers,   RW 2013-2014, nr. 27, 1042

Accessoriteit in het vermogensrecht
K. Swinnen, RW 2013-2014, nr. 27, 1043

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
F. Ledain, De wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, FiscalNet  08/03/2014

‘Kleine ondernemingen’: nieuwe drempel geldt voor omzet 2013
- I. Massin, Fiscoloog, nr. 1377, 12/03/2014, 1
-  Btw-vrijstelling kleine ondernemingen: aanvragen vóór 21 maart, Fisc.Act. nr. 8, 27 febr- 5 mrt, 8
FOD Financiën

Historische btw-aftrek voor advocaten: bijzonderheden
Tips & Advies – Belastingtips voor vrije beroepen, nr. 13, 05/03/2014, 3

Familie- en jeugdrechtbank
J.-P. Masson, La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, JT N° 6555, 15/03/2014, 181

Onkosten van notarissen: wel of geen btw op de doorrekening?
I. Massin, Nieuwsbrief Notariaat 2014/4, maart 2014, 1

België heeft Consulair Wetboek
Nieuwsbrief Notariaat 2014/4, maart 2014, 5
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende het Consulair Wetboek, BS 21/01/2014, bl. 4987.

Prijsvermindering in handelskoop bij non-conformiteit
S. Jansen, De 'réfaction' in de handelskoop, TBH 2014/2, 127

Nieuwe wet strenger voor wanbetalers in het handelsverkeer
T. Baes, Balans nr. 712, 22/02/2014, 1

Wettelijke interest voor betalingsachterstand: welke interestvoet toepassen?
T. Baes, Balans nr. 712, 22/02/2014, 4

Knelpunten in de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling
Nieuwe inzichten uit de rechtspraak en interviews met magistraten
J.-F. Keustermans, TRV 2014/1, 5

De nieuwe positie van schuldeisers bij vermogensherschikkingen na de wet van 22 november 2013
J. Van Riel, TRV 2014/1, 21

Wetsevaluatiewet
G. Van der Biesen, Het begin van het einde van slechte wetgeving, LR 2014/1, 3
Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, BS 11/05/2007

Consumentenrecht
Themanummer ‘Consumentenrecht’, T. Vred. Nov-dec 2013

Grond- en pandenbeleid
F. Charlier, De socialelastenregeling vernietigd. Gevolgen voor de notariële praktijk, T.Not. 2014/1, 17

Ontslagmotivering: een tweesnijdend zwaard voor de werknemer?
H. Van Hoogenbemt, Balans nr. 713, 28/02/2014, 2
CAO nr. 109

De invoering van één globaal beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen
M.A. Masschelein, NNK 2013/4, 3
17 MAART 2013. - Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14/06/2013
Inwerkingtreding :   01-06-2014

Geen verplichte aanwezigheid meer van de vrederechter op openbare verkopingen van onroerende goederen van beschermde personen
I. Vermander, , NNK 2013/4, 13

Enkele belangrijke nieuwigheden in het Erfrecht
N. Labeeuw, NNK 2013/4,, 15

Griffierechten aanzienlijk verhoogd
C. Van Severen, NNK 2013/4, 18
Circulaire nr. 9/2012 dd. 13.07.2012
Opmerking : Circulaire vervangen door de circulaire nr. 6/2014 van 27.02.2014

De uitbreiding van het Centraal Huwelijksovereenkomstenregister
E. Debusscher, NNK 2013/4, , 20

Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2012
R. Moerenhout, TBP 2014/2, 68

De aanslag geheime commissielonen anno 2014
W. Van Kerchove, AFT 2014/2, 4

Fairness taks: kaas met gaten
P. Van den Berghe, AFT 2014/2, 22
BOEKEN

Kwetsbaren in het nieuwe recht
Bescherming met of zonder rechter. Het nieuwe menu à la carte vanaf 1 september 2014
J. Nolf, UGA 2014, 90 p.

Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht
F. Deruyck, die Keure 2014, 259 p.

De volle rechtsmacht bij de beoordeling van bestuurshandelingen
De rechtsmacht van de Raad van State in het annulatiecontentieux
A.-S. Vandaele, die Keure 2014, 104 p.

Administratieve rechtscolleges
J. Vanpraet (ed.), die Keure 2014, 121 p.

Hedge funds
E. Hellebuyck, Intersentia 2014, 480 p.

Witwassen en financiering van terrorisme
G. Delrue, 3de, herziene uitgav, Maklu 2014, 678 p.

Overzicht van het vreemdelingenrecht
L. Denys, UGA 2013, 560 p.

Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade
J. Matthys, Larcier 2014, 526 p.

De uitdaging voor de notaris. Tussen vrijheid en regelgeving
Congres Ciney 22-23/09/2011, Larcier 2011, 576 p.

Sociale bijdragen zelfstandigen: hervorming op komst
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer, maart 2014, nr. 4, 11

BTW-Handboek Editie 2014
H. Vandebergh, twee volumes, Larcier 2014, 2056 p.
RECHTSPRAAK

Advocaat –erelonen
Cass. (1e k.) AR C.13.0134.N, 12 april 2013 (D.D. bvba, M.D., G.D.), Ius & Actores N° 3/2013, 21
Advocaat – erelonen – Raad van de Orde – Controle – Burgerlijke rechter

Advocaat - informatieplicht

Zottegem-Herzele, Vred. 17/11/2011, noot  F. Moeykens, T. Vred. 2013/11, 684
Advocaat - informatieplicht - tweedelijnsrechtsbijstand - begrip inkomen. - Ereloon als partijbeslissing - marginale toetsing van de rechtbank

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2014/4

Rechtspraak publiek recht
JLMB 2014/11

Rechtspraak intellectuele rechten
JLMB 2014/10

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2014/9

Rechtspraak consumentenrecht

Themanummer ‘Consumentenrecht’, T. Vred. Nov-dec 2013

Rechtspraak verkeersrecht
T.Pol. 2014/1, maart 2014
WEBSITES

Raad voor vergunningsbetwistingen
http://www.raadvoorvergunningsbetwistingen.be/

Nationale Arbeidsraad (NAR)
www.nar.be

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht

Op vrijdag 21 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht. 4 actuele items: van onderzoek tot minnelijke schikking’
Programma

Successieplanning: actuele tendensen
Antwerpen 24 maart en Gent 26 maart 2014
Programma

Topics Wetboek Economisch Recht
Op dinsdagnamiddag 25 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Topics Wetboek Economisch Recht: marktpraktijken & consumentenbescherming, rechtshandhaving en class actions’
Programma

Nieuwe Justitie
Gandaius, woensdag 26 maart - UGent
Programma

BTW op erelonen voor advocaten
Op woensdagnamiddag 26 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘BTW op erelonen voor advocaten: een stand van zaken. Het antwoord op 20 praktijkgerichte vragen’.
Programma

Vermogensplanning met effect na overlijden
Op donderdag 27 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de themadag
‘Vermogensplanning met effect na overlijden (erfrecht en testament)’.
Programma

De nieuwe Brussel I-Verordening
Op vrijdagnamiddag 28 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De nieuwe Brussel I-Verordening (nr. 1215/2012) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken’.
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.
Programma

Fictiebepalingen in het successierecht
Op dinsdagavond 1 april 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de Juristenavond ‘Fictiebepalingen in het successierecht: actualia’.
Programma

Nieuwe Justitie
dinsdag 1 april - KU Leuven
Programma

Nieuwe Justitie
CBR, UA Stadscampus 3 april 2014
Programma

Onbekwaamheidsstatuten
De Juristenclub, Brugge 4 april 2014
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Studiedag 'De Zesde Staatshervorming'
KU Leuven, vrijdag 4 april 2014
Programma

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"
VUB Brussel, 15 - 19 april 2014
Programma

Vijftig jaar Probatiewet
CBR Antwerpen 22 april 2014
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2014
Antwerpen 24 april 2014
Programma

Einde loopbaan anno 2014
Op donderdagnamiddag 24 april 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Einde loopbaan anno 2014. Met aandacht voor de impact van de Wet op het Eenheidsstatuut’.
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Rechtspersoon'
Leuven / Kortrijk - maandag 5 mei 2014
Programma

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen
Op woensdag 7 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen’.
Programma

Het verdachtenverhoor” meer dan het stellen van vragen
Kluwer – PLOT (Politieschool Limburg Opleiding en Training) Genk, 8 mei 2014
Programma

Vijftig jaar Probatiewet
CBR Gent 8 mei 2014
Programma

Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Brussel 9 mei 2014
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed
Op donderdagnamiddag 15 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed. Een analyse aan de hand van een aantal praktijkgevallen’
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op vrijdagnamiddag 16 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Sociale en fiscale antimisbruikbepalingen
CBR 20 mei 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

Handelshuur
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma