9 - 22 oktober 2015 
 

Potpourri I wet vandaag (22/10/2015)  in het Staatsblad

Hernieuwing mandaat leden Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen


Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016

Aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016


Consumentenkrediet - maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's)

Wijzigingen Vlaamse Codex Fiscaliteit

Raad van State vernietigt KB dat witte kassa invoert voor de horecasector  -

Raad van State. Arrest nr. 232.545 van 14 oktober 2015

Arrest Grondwettelijk Hof -bevoegdheid van de rechter - Verplichting voor een partij om het privéadres van een getuige bekend te maken – schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
GWH 2015/148, 22 oktober 2015

Arrest Grondwettelijk Hof - Gerechtspersoneel – verwerping van het beroep
GwH 140/2015, 15 oktober 2015

Arresten Grondwettelijk Hof 15 oktober 2015 rechterlijke organisatie – gedeeltelijke vernietiging
Wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (art. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 40, 41 en 45)
GWH 138/2015, 15 oktober 2015
Informatieve nota
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
GwH 139/2015, 15 oktober 2015
Informatieve nota

 

PUBLIEK RECHT

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
23 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de Programmawet van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft, BS 13/10/2015, bl. 63706

Hernieuwing mandaat leden Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
18 SEPTEMBER 2015. - Hernieuwing van het mandaat van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, BS 15/10/2015, bl. 64064

Identificatie gezelschapsdieren
3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten, BS 21/10/2015, bl. 64848

Jachtopeningstijden
9 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018, BS 21/10/2015, bl. 64865

De Federale Ombudsman
Interne selectie van statutaire Nederlandstalige en Franstalige auditeurs, bestuursassistenten en directieassistenten (m/v), BS 21/10/2015, bl. 64971


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016
Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016. - Oproep tot de kandidaten, BS 20/10/2015, bl. 64680

Aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016
Gerechtsdeurwaarders, BS 21/10/2015,  bl. 65049

Potpourri I

19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22/10/2015, bl. 65084


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Internationale vervoer over de weg
Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (A.E.T.R.), BS 21/10/2015, bl. 64870

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 21/10/2015, bl. 64973

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 21/10/2015, bl. 64973

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 22/10/2015, bl. 65268


FINANCIEEL RECHT

Consumentenkrediet - maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's)
Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, BS 12/10/2015, bl. 63605

PRIJSCOURANT
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/10/2015, bl. 64522FISCAAL RECHT

Wijzigingen Vlaamse Codex Fiscaliteit
18 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft, BS 12/10/2015, bl. 63561


SOCIAAL RECHT

Arbeidsongevallen
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 09/10/2015, bl. 63454

Algemeen reglement rust- en overlevingspensioen voor werknemers – wettelijke pensioenleeftijd
6 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de wettelijke pensioenleeftijd betreft, BS 15/10/2015, bl. 64009

Werkloosheidsreglementering
23 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 16/10/2015, bl. 64167
23 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk IVbis houdende een artikel 6 in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 16/10/2015, bl. 64170

Algemeen reglement rust- en overlevingspensioen werknemers
6 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 52 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 21/10/2015, bl. 65041

Tegemoetkoming hulp bejaarden – aanpassing inkomensgrenzen
2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensgrenzen, BS 21/10/2015, bl. 64864

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
2015-149


22-10-2015

Prejudiciële vraag
Art. 12 en 14 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen, zoals zij van toepassing waren op de aanslagjaren 1995 en 1996

Schending

Rolnummer(s): 6090
Fiscaal recht - Gewestbelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belasting op bebouwde eigendommen en op sommige onroerende goederen - 1. Belastingplichtigen die hun aangifteplicht niet zijn nagekomen - Ambtshalve aanslag - Ontstentenis van een aan de gewestelijke administratie opgelegd termijn - 2. Aanslag van de belastingplichtige op grond van diens aangifte of een rechtzetting van diens aangifte.
2015-148


22-10-2015

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 871)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6070
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Bewijs - Bevoegdheid van de rechter - Verplichting voor een partij om het privéadres van een getuige bekend te maken om de oproeping van die laatste mogelijk te maken. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-147


22-10-2015

Prejudiciële vragen
Art. 237/36, §§ 1 en 2, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, zoals ingevoegd bij het kaderdecreet van 19 april 2007 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen

Geen schending

Rolnummer(s): 6057
Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Administratieve geldboeten - 1. Toepassings- en berekeningsmodaliteiten - Delegatie aan de uitvoerende macht - 2. Onmogelijkheid om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen of de dader van het misdrijf de opschorting van de uitspraak of het uitstel te laten genieten. # Rechten en vrijheden - Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Delegatie aan de uitvoerende macht.
2015-146


22-10-2015

Prejudiciële vragen
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (art. 8) - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 59quater)

Geen schending - Geen schending

Rolnummer(s): 6043
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Werkgevers die niet zijn verzekerd - Sanctie - Mogelijkheid van uitstel - 1. Werkgever die het voorwerp uitmaakt van een administratieve sanctie in de vorm van een bij dwangbevel ingevorderde ambtshalve aansluiting en die bij de arbeidsrechtbank een beroep tegen die maatregel instelt - 2. Werkgever die wegens dezelfde feiten voor de correctionele rechtbanken wordt vervolgd - 3. Werkgever die bewust heeft afgezien van het afsluiten van een verzekeringspolis bij een wetsverzekeraar - 4. Werkgever die, hoewel hij een dergelijke polis heeft afgesloten toen hij zijn activiteit heeft aangevangen, op een bepaald ogenblik de verzekeringspremies niet betaalt en van wie wordt vastgesteld dat hij zijn situatie intussen heeft geregulariseerd en zijn activiteit heeft voortgezet met naleving van zijn verplichtingen ter zake. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Toepassingsgebied - Strafsancties - Kwalificatie.
2015-145


22-10-2015

Beroepen tot vernietiging
Decreet van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beheersorganen van de inrichtingen voor bejaarde personen in het Waalse Gewest - Decreet van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de door het Waalse Gewest erkende privé-instellingen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet - Decreet van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de door het Waalse Gewest erkende privé-instellingen

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5967 • 5971 • 5972 • 5973 • 5974 • 5975 • 5976 • 5977 • 5978 • 5979 • 5980 • 5981 • 5982 • 5983 • 5984 • 5985 • 5986 • 5987 • 5988 • 5989 • 5990 • 5991 • 5992 • 5993 • 5994 • 5995 • 5996 • 5997 • 5998 • 5999 • 6000 • 6001 • 6002 • 6003 • 6004 • 6005 • 6006 • 6007 • 6008 • 6009 • 6010 • 6011 • 6012 • 6013 • 6014
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Waals Gewest - Uitoefening van bevoegdheden die aan de Franse Gemeenschap in het Franse taalgebied verleend zijn - Inrichtingen voor bejaarden die in de vorm van handelsvennootschappen opgericht zijn - Vergunning - Voorwaarde - Naleving van een regel inzake de samenstelling van de beheersorganen - a. Gezondheidsbeleid - Beleid betreffende de zorgverstrekkingen in en buiten de verplegingsinrichtingen - b. Bijstand aan personen - Bejaardenbeleid - 2. Federale bevoegdheden - Voorbehouden bevoegdheden - Economie - Handelsrecht en vennootschapsrecht. # Publiek recht - Beheersorganen van sommige inrichtingen - Verbod om onder de leden meer dan twee derde personen van hetzelfde geslacht te tellen - 1. Sanctie - 2. Toepassingsgebied - Inrichtingen en instelligen van de openbare sector - Uitsluiting - 3. Overgangsregeling - Toepassingsgebied - Verlengingen van de vergunningen en erkenningen - 4. Serviceflats. # Rechten en vrijheden - 1. Gelijkheid en niet-discriminatie - Maatregel van positieve actie - 2. Vrijheid van vereniging.
2015-144


15-10-2015

Beroep tot vernietiging - Vordering tot schorsing
Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten (art. 13)

Verwerping van de vordering tot schorsing en het beroep tot vernietiging

Rolnummer(s): 6256
Voorafgaande rechtspleging - 1. Vordering tot schorsing - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Vordering ingesteld buiten de termijn - 2. Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn.
2015-143


15-10-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 29bis)

Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 6215
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - Bestaanbaarheid van een reglementaire handeling met een wetsbepaling.
2015-142


15-10-2015

Beroep tot vernietiging
Wetboek van economisch recht (art. X.26, tweede lid)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6064
Economisch recht - Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Toepassingsgebied - Uitsluiting van verzekeringsagentuur- en bankagentuurovereenkomsten.
2015-141


15-10-2015

Prejudiciële vragen
Art. 1, § 1, en art. 3, eerste lid, 1°, a), en 2°, a), van het decreet van het Waalse Gewest van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

Schending

Rolnummer(s): 6048
Economisch recht - Economische expansie - Financiële incentive voor de personen die zijn onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen - Toepassingsgebied - Personen die zijn gedomicilieerd of hun maatschappelijke zetel hebben in het Duitstalige gedeelte van het grondgebied van het Waalse Gewest - Uitsluiting.
2015-140


15-10-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie - Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) - Wet van 10 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen - Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6089
Gerechtelijk recht - Rechterlijke orde - 1. Samenstelling van sommige organen - a. Instituut voor gerechtelijke opleiding - b. Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde - c. Ontstentenis van verplichte aanwezigheid van een lid dat griffier is - 2. Gerechtelijke ambten - a. Hoofdgriffiers die grote entiteiten leiden - (i) Mandatensysteem - (ii) Selectieprocedure - (iii) Evaluatieprocedure - b. Hoofdgriffiers en griffiers - (i) Geldelijke loopbaan - (ii) Evaluatie - (iii) Verlofregeling.
2015-139


15-10-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.20.4.4

Rolnummer(s): 5913 • 5922 • 5924
Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Magistratuur - Mobiliteit - 1. Ontbreken van de vereiste toestemming van een magistraat die aan een mobiliteitsmaatregel wordt onderworpen en modaliteiten betreffende die maatregel - 2. Kosten en duur van de verplaatsingen van de magistraat - 3. Mobiliteitsregeling van de magistraten van de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel ten opzichte van de andere magistraten - 4. Mobiliteitsregeling naar gelang van de benoemingsdatum van de magistraten - 5. Afschaffing van de weddebijslag en mobiliteitsregeling van de vroegere toegevoegde magistraten benoemd vóór de inwerkingtreding van de wet - 6. Specifieke regeling die op griffiers en de andere leden van het gerechtspersoneel van toepassing is - 7. Rechtsmiddelen. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-138


15-10-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (art. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 37, 40, 41 en 45)

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.108.2 en in B.114.2

Rolnummer(s): 6024 • 6025 • 6026
Gerechtelijk recht - Beheer van de rechterlijke organisatie - 1. Zelfstandig beheer - 2. Centraal beheer - a. College van de hoven en rechtbanken - b. College van het openbaar ministerie - c. Beheersovereenkomst met de minister van Justitie - d. Verdeling van de middelen op basis van beheersplannen - 3. Beheerstructuur in de hoven, de rechtbanken en het openbaar ministerie - Beheer door de gerechtelijke entiteiten van de algemene werkingsmiddelen die hun ter beschikking worden gesteld - 4. Controle a posteriori vanwege de uitvoerende macht - 5. Afwezigheid van afzonderlijke beheersstructuren voor de hoofdgriffiers en de griffiers - 6. Verplichte mobiliteit van magistraten - Afwezigheid van jurisdictioneel beroep.