RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
25 februari - 17 maart 2022
 
 
 
Inwerkingtreding boek 2 , titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek op 1 juli 2022

Wettelijke interestvoet 2022: 1,50%

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties eerste semester 2022: 8%

Wijziging WER - Handelsagentuur - bescherming handelsagenten tegen eenzijdige verhoging of oplegging van kosten door principaal

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Centrale nummerdatabank

Voor àlle inbreuken op de Dierenwelzijnswet voortaan dezelfde strafmaat in Vlaanderen

Arrest Grondwettelijk Hof – schending art. 58bis Wegverkeerswet

WETONTWERPEN EN –VOORSTELLEN IN DE KIJKER

MINISTERRAAD

Wijzigingen in de wet op het notarisambt
Ministerraad 25 februari 2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijk Wetboek
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Wijziging van het tariefbesluit houdende de erelonen van notarissen
Ministerraad 25 februari 2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Wijzigingen van het recht op geschriften op bepaalde notariële akten
Ministerraad 25 februari 2022
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

KAMER

Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding.
Parlementair Document 55K2472
Aangenomen plenaire vergadering op 10 maart 2022

CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL

11 MAART 2022. - Wet tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 11/03/2022, bl. 19667

10 MAART 2022. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie, BS 11/03/2022, bl. 19668

28 FEBRUARI 2022. - Wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19, BS 11/03/2022, bl. 1931

10 MAART 2022. - Ministerieel besluit houdende de opheffing van het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 10/03/2022, bl. 19676

5 MAART 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 05/03/2022, bl. 18249.

14 FEBRUARI 2022. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 25/02/2022, bl. 16570

VLAAMSE OVERHEID

11 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen, BS 11/03/2022, bl. 19678

5 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, BS 05/03/2022, bl. 18257

BRUSSEL-HOOFDSTAD

24 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 17/03/2022, bl. 21502

6 MAART 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vroegtijdige stopzetting van het gebruik van het COVID Safe Ticket, BS 09/03/2022, bl. 19046


PUBLIEK RECHT

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Federale Deontologische Commissie
Federale Deontologische Commissie, BS 28/02/2022, bl. 17251

MIGRATIERECHT

Vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst
14 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 28/02/2022, bl. 16844

ENERGIERECHT

Sociale tarieven gas en elektriciteit
28 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 11/03/2022, bl. 19323

Wet houdende diverse bepalingen inzake energie
28 FEBRUARI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 08/03/2022, bl. 18731

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Centrale nummerdatabank
10 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit betreffende de centrale nummerdatabank, BS 07/03/2022, bl. 18316

WOONBELEID

Vaststelling werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen in Vlaanderen
BS 08/03/2022, p. 18755-18812

OMGEVINGSRECHT

Samenwerkingsakkoord inzake opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
17 DECEMBER 2021. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 15 december 2020 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, BS 10/03/2022, bl. 19062

DIERENWELZIJN

Voor àlle inbreuken op de Dierenwelzijnswet voortaan dezelfde strafmaat in Vlaanderen
4 FEBRUARI 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het voorzien van een strafverzwaring, BS 10/03/2022, bl. 19153

GELIJKE KANSEN

Adreswijziging nterfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminaties en racisme
Adreswijziging van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminaties en racisme, BS 11/03/2022, bl. 19602

VLAAMSE OVERHEID

Benoeming burgemeester
18 JANUARI 2022. - Benoeming burgemeester, BS 15/03/2022, bl. 20115BURGERLIJK RECHT

Inwerkingtreding boek 2 , titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek
19 JANUARI 2022. - Wet houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek, BS 14/03/2022, bl. 19772
Inwerkingtreding 1 juli 2022


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties eerste semester 2022: 8%
Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 24/02/2022, bl. 16526

Indexcijfer consumptieprijzen februari 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2022, BS 28/02/2022, bl. 17289

Handelsagentuur - bescherming handelsagenten tegen eenzijdige verhoging of oplegging van kosten door principaal
16 FEBRUARI 2022. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht inzake de handelsagentuurovereenkomsten houdende de bescherming van handelsagenten tegen de eenzijdige verhoging of oplegging van de kosten door de principaal, BS 04/03/2022, bl. 18028.

Overbruggingslening aan ondernemingen
21 JANUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening aan ondernemingen, BS 28/02/2022, bl. 16964

TRANSPORTRECHT

Wegtransport – inbreuken op de weg – inning en consignatie
7 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 over de handhaving bij de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, BS 28/02/2022, bl. 16954

MEDEDINGINGSRECHT

Omzetting richtlijn (EU)
28 FEBRUARI 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt, BS 07/03/2022, bl. 18290

 
FINANCIEEL RECHT

Goedkeuring reglement NBB
8 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 9 november 2021 van de Nationale Bank van België met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders en verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie van gereglementeerde ondernemingen en tot opheffing van het reglement van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, BS 25/02/2022, bl. 16583
Reglement van de Nationale Bank van België van 9 november 2021 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders en verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie van gereglementeerde ondernemingen en tot opheffing van het reglement van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, BS 25/02/2022, bl. 16584
 
STRAFRECHT

WEGVERKEER

Arrest Grondwettelijk Hof – schending art. 58bis Wegverkeerswet
GwH nr.  36/2022 van 10 maart 2022
Rolnummer(s): 7622
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (art. 58bis)
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Immobilisering van het voertuig als beveiligingsmaatregel - Verzoek van de eigenaar van het voertuig om een einde te maken aan de immobilisering - Weigering van het openbaar ministerie - Ontstentenis van een recht van hoger beroep
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 58bis van de wet van 16 maart 1968, in zoverre het voor de eigenaar van het voertuig niet voorziet in een effectieve beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot een beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van het voertuig)

FISCAAL RECHT

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing - sportbeoefenaars
16 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2756 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 11/03/2022, bl. 19399

Formulier aanvraag akkoord voor de toepassing van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers
5 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de vorm en inhoud van het formulier voor de aanvraag van het akkoord voor de toepassing van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers, BS 10/03/2022, bl. 19117

KB/WIB 92 - voordelen van alle aard - toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - erratum
6 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Erratum, BS 09/03/2022, bl. 18964

Belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen). - Bericht aan de werkgevers die bezoldigingen betalen aan arbeiders die niet-inwoner zijn en als seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw werken, BS 09/03/2022, bl. 19008

Wijziging KB/WIB 92 op het stuk van de bepaling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten
1 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bepaling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten, BS 01/03/2022, bl. 17392

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2023
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2023, BS 25/02/2022, bl. 16714

BTW

Verlaging btw-tarief betreft voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten
21 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten, BS 28/02/2022, bl. 16847

DOUANE EN ACCIJNZEN

Wet tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie en houdende diverse bepalingen
23 FEBRUARI 2022. - Wet tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie en houdende diverse bepalingen, BS 07/03/2022, bl. 18268

Wetboek diverse rechten en taksen
6 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht van de diverse taksen aan de algemene administratie van de fiscaliteit en de algemene administratie van de inning en de invordering, BS 07/03/2022, bl. 18285

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Wet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota
7 APRIL 2019. - Wet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016, BS 04/03/2022, bl. 18020

Wet houdende instemming met het Avenant bij Overeenkomst België-Luxemburg vermijden dubbele belastingen
1 FEBRUARI 2022. - Wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 5 december 2017, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en van 16 juli 2009(2), BS 17/03/2022, bl. 21145


SOCIAAL RECHT

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’
21 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie, BS 10/03/2022, bl. 19137
Generieke gids: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 1 maart 2022

Verminderingen sociale zekerheidsbijdragen
14 JANUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 10/03/2022, bl. 19160

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
28 FEBRUARI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 09/03/2022, bl. 18915

Besmettingen omikronvariant - tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen bestrijding tekort aan arbeidskrachten
14 FEBRUARI 2022. - Wet houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, BS 09/03/2022, bl. 18921

COVID-19 - diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs
14 FEBRUARI 2022. - Wet houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/03/2022, bl. 18925

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
21 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 31 van de wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 05/03/2022, bl. 18254

Covid-19: uitkeringen tijdelijke werkloosheid, ziekte- en invaliditeit door corona hebben nog tot eind maart geen invloed op uitbetaling pensioen
23 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, voor wat betreft de vervangingsinkomens bedoeld in artikel 4 van deze wet, BS 05/03/2022, bl. 18256

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen
8 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, BS 25/02/2022, bl. 16605

Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 04/03/2022, bl. 18197
Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars, BS 04/03/2022, bl. 18197

RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/02/2022
Benoemingen diverse magistraten
Benoemingen diverse magistraten (Erratum BS 11/03/2022)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Aanwijzing rechter in de Nederlandstalige tuchtrechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
Vacante betrekkingen2 raadsheren hof van beroep Brussel
Vacante betrekking griffier-hoofd politierechtbank Antwerpen

BS 28/02/2022
27 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van de personeelsformatie van gerechtspersoneel van het niveau A
Pensionering Rita Leysen, rechter Grondwettelijk Hof

BS 01/03/2022
Raad van State – pensionering kamervoorzitter Eric Brewaeys
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Zevende oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 02/03/2022
Arbeidshof van Antwerpen
Benoemingen diverse magistraten
Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Senaat van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Vacante betrekking griffier-hoofd ondernemingsrechtbank Gent

BS 04/03/2022
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Hoven van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent
Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van de raad van beroep met het Nederlands als voertaal van de Orde der artsen. - Oproep tot kandidaten voor één mandaat van plaatsvervangend lid-magistraat van de raad van beroep met het Nederlands als voertaal van de Orde der artsen

BS 08/03/2022

Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 11/03/2022
Vacante betrekkingen griffiers hof van beroep Brussel (Nederlandstalig), Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel en vredegerechten Brussel (Nederlandstalig)
Vacante betrekking rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vacante betrekkingen raadsheren hof van beroep Antwerpen en Brussel, rechters rechtbanken van eerste aanleg Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Gent en rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen
Vacante betrekkingen substituut-procureur bij hof van beroep Antwerpen en substituut-procureur des Konings bij parket Halle-Vilvoorde

BS 14/03/2022
Benoemingen diverse magistraten
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel – plaatsvervangend magistraat
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel – plaatsvervangend magistraat

BS 16/03/2022
Benoeming arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Benoeming arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Burgerlijk eretekens toegekend aan verschillende magistraten bij hof van beroep Antwerpen en arbeidshof Antwerpen
Burgerlijke eretekens toegekend aan verschillende gerechtsdeurwaarders en advocaat
Vacante betrekkingen mandaten rechters in strafuitvoeringsrechtbanken en substituten  gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be