BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 20 juni - 3 juli 2014
 
 
KB instelling arbeidsreglementen voor griffiers, refendarissen en parketjuristen

Mededinging – Wetboek van economisch recht  inwerkingtreding Boek IV. en Boek V op 1 juli 2014

Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Sociaal statuut zelfstandigen - jaarlijkse bijdrageplicht vennootschappen – uitzondering bij faillissement, WCO en vereffening

Kinderbijslag – overheveling naar Vlaamse overheid per 1 juli 2014

Verkeersbelasting - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2014
Hogere onmiddellijke inning voor dronken rijden vanaf 1 juli 2014

Strafbaarstelling aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (art. 409 Sw)


Arresten GwH 30 juni 2014:

Opvang asielzoekers – gedeeltelijke vernietiging
Wet hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel – vernietiging art. 57, 5°
Kinderopvang - eisen van kennis van de Nederlandse taal - gedeeltelijke vernietiging
Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen – gedeeltelijke vernietiging
Overheidsaansprakelijkheid – art. 1382 BW – Schending of geen schending
ALGEMEEN

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2014

Vacatures deeltijdse docenten rechtsvakken Koninklijke Militaire School Academiejaar 2015-2016


PUBLIEK RECHT

Oprichting van consulaten
11 JUNI 2014. - Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten, BS 20/06/2014, bl. 46933

Milieubeleid
25 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 20/06/2014, bl. 46482

Recht op maatschappelijke integratie
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 01/07/2014, bl. 48814

Samenstelling van de organen van een gemeentelijke vennootschap
28 MAART 2014. - Decreet houdende wijziging van artikel 246 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat betreft de samenstelling van de organen van een gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting, belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen, BS 02/07/2014, BS 02/07/2014, bl. 51021


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Subsidiëring justitiehuizen
12 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft, BS 02/07/2014, bl. 50753


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 25/06/2014, bl. 47963

Wetboek van economisch recht – Intellectuele eigendom – erratum BS 12/06/2014
10 APRIL 2014. - Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. Erratum, BS 27/06/2014, bl. 48237

Mededinging – Wetboek van economisch recht  inwerkingtreding Boek IV. en Boek V 1 juli 2014
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en Boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 01/07/2014, bl. 48785

Auteursrechten – beheersvennootschappen
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen, BS 27/06/2014, bl. 48238.

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen
12 MEI 2014. - Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, BS 30/06/2014, bl. 48469


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte Staatsbon
4 JUNI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2014-2022, BS 23/06/2014, bl. 47335

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/06/2014, bl. 46454.


Toezicht financiële instellingen
27 MEI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, BS 03/07/2014, bl. 51132

STRAFRECHT

Strafbaarstelling aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen
5 MEI 2014. - Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen, BS 02/07/2014, bl. 50753

VERKEERSRECHT

Overtredingen betreffende stilstaan en parkeren – nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2014
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, BS 20/06/2014, bl. 46946

Sturen onder invloed van alcohol –  hogere onmiddellijke inning vanaf 1 juli 2014
25 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft, BS 30/06/2014, bl. 48501


FISCAAL RECHT

KB/WIB 92 - bedrijfvoorheffing
18 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 23/06/2014, bl. 47333

WIB 1992 – uitvoering pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26/06/2014, bl. 48090

Voorafbetalingen aanslagjaar 2015
Algemene administratie van de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. Voorafbetalingen. Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. Aanslagjaar 2015, BS 30/06/2014, bl. 48705


SOCIAAL RECHT

Sociale zekerheidsbijdragen
27 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31ter, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 28/10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 23/06/2014, bl. 47337

Betaalde sportbeoefenaar
27 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 20/06/2014, bl. 46952

Cumul onderbrekingsuitkeringen tijdskrediet met overlevingspensioen
10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in het kader van een tijdskrediet met een overlevingspensioen, BS 20/06/2014, bl. 46953

Pensioenen zelfstandigen
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen, BS 24/06/2014, bl. 47570

Sociaal statuut zelfstandigen - jaarlijkse bijdrageplicht vennootschappen – uitzondering bij faillissement, WCO en vereffening
10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 24/06/2014, bl. 47835

Kinderbijslag – overheveling naar Vlaamse overheid per 1 juli 2014 – BS 27/06/2014
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst, bl. 48283.
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, bl. 48284.
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1987 tot uitvoering van artikel 18bis der samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, bl. 48285.
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, bl. 48286.
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, bl. 48288.
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, bl. 48289.
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013, BS 30/06/2014, bl. 48521

Kinderbijslag – erratum BS 05/05/2014
4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Erratum, BS 27/06/2014, bl. 48294

Pensioen werknemers
22 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41ter van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27/06/2014, bl. 48293

Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 27/06/2014, bl. 48354
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de inwerkingtreding van artikel 17 en 19 van het decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 27/06/2014, bl. 48355

Omzendbrief arbeidsongevallen overheidssector
13 JUNI 2014. - Omzendbrief nr.638. Uitvoeringsmodaliteiten van artikelen 8bis en 9 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2014, BS 30/06/2014, bl. 48704
 
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
Opvang asielzoekers – gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 95/2014
Arrestdatum: 30/06/2014
Rolnummer(s): 5465 • 5467
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.18 en B.46.
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - 1. Asielzoekers - Recht op materiële hulp - a. Tweede asielaanvraag - (i) Afschaffing van het recht op materiële hulp - (ii) Ontstentenis van financiële hulp van OCMW - b. Recht op materiële hulp tijdens de voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepsprocedure en tijdens de voor de Raad van State ingestelde cassatieprocedure - 2. Recht op maatschappelijke dienstverlening - Afschaffing - a. Burgers van de Unie niet-Belgen die de status van werknemer hebben of behouden en hun familieleden - b.  Burgers van de Unie andere dan werknemers en hun familieleden - Levensonderhoud - c. Werkzoekende Unieburgers en hun familieleden - 3. Dringende medische hulp - Onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en hun familieleden gedurende de eerste drie maanden van het verblijf. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht om een menswaardig leven te leiden - b. Recht op sociale bijstand
- Standstillverplichting - 2. Rechten van het kind - Belang van het kind.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-095n.pdf

Hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel – vernietiging
Arrestnummer: 96/2014
Arrestdatum: 30/06/2014
Rolnummer(s): 5509 • 5546 • 5576 • 5577 • 5586 • 5587
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (art. 3, 5, 6 tot 8, 14, 15, 18, 19, 33, 34, 35, 42, 1° en 2°, 56, 1° en 2°, 57, 3°, 4°, 5°, 9° en 11°, 63, §§ 2 en 3, 64 en 66, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (art. 57, 5°) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van de beroepen voor het overige onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.103.6 en de in B.125.4 vermelde interpretatie
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - 1. Procureur des Koning van Brussel en die van Halle-Vilvoorde - a. Vorderingsbevoegdheid - b. Adviesbevoegdheid - c. Toezichtsbevoegdheid - 2. Arbeidsauditeur van Brussel en die van Halle-Vilvoorde - Vorderingsbevoegdheid - 3. Arrondissementsrechtbanken - Bevoegdheid - 4. Rechtbanken van eerste aanleg en haar voorzitters - Bevoegdheid - 5. Detachering van Franstalige substituten - 6. Parket en arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde - Standplaats - 7. Diplomavereiste en benoemingsprocedure van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel - 8. Ambtshalve benoeming van magistraten en personeelsleden. - 9. Griffies en parketsecretariaten - Benoeming personeelsleden - 10 Toegevoegde magistraten - Afwezigheid van weddebijslag - 11. Essentiële elementen van de hervorming - Wijziging bij bijzondere meerderheidswet.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-096n.pdf

Organisatie kinderopvang van baby’s en peuters – gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 97/2014
Arrestdatum: 30/06/2014
Rolnummer(s): 5538 • 5539
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.35.1.
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de federale overheid en van de gemeenschappen - a. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid - Opvang van kinderen in de voorschoolse leeftijd - Eisen van kennis van de Nederlandse taal in de kinderopvanglocatie - b. Federale bevoegdheden - Gebruik van de talen - 2. Federale loyauteit. # Publiek recht - Subsidies - Aanvullende subsidie behouden aan de Brusselse kinderopvanglocaties die een voorrang bij de inschrijving hanteren voor de kinderen van wie één ouder het Nederlands voldoende machtig is. # Europees recht - 1. Vrij verkeer van werknemers - 2. Vrijheid van vestiging. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - Belang van het kind.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-097n.pdf

Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen – gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 98/2014
Arrestdatum: 30/06/2014
Rolnummer(s): 5592
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.14, 4.8.19 en 4.8.34, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van een vernietigde bepaling - Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - 1. Procedure - a. Procedure van vereenvoudigde behandeling - b. Schorsingsprocedure - Verzoek tot voortzetting - Vervaltermijn van vijftien dagen - 2. Bezoldigingsregeling van de raadsleden - Delegatie aan de Vlaamse Regering. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op een eerlijk proces - a. Recht op daadwerkelijke rechtshulp - b. Recht op toegang tot de rechter - c. Recht op een openbare behandeling van de zaak - d. Recht van verdediging - e. Contradictoir karakter - f. Wapengelijkheid - 2. Onafhankelijke en onpartijdige rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-098n.pdf

Overheidsaansprakelijkheid – art. 1382 BW – Schending of geen schending
Arrestnummer: 99/2014
Arrestdatum: 30/06/2014
Rolnummer(s): 5611
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 1382)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid van de Staat - Fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie - Voorwaarden - Voorafgaande uitwissing van de rechterlijke beslissing - Fout begaan door een rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-099n.pdf
 
 
RECHTERLIJKE ORDE
 
Griffiers/parketsecretarissen -  benoemingen/pensioneringen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen

BS 30/06/2014
Griffiers/refendarissen – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen
Vredegerecht van het kanton Diest
Erratum benoemingen (voormalige) toegevoegde magistraten
Vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel

BS 01/07/2014
15 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, van artikel 15septies van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

BS 03/07/2014
Vredegerecht van het derde kanton Gent - rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge - vredegerecht van het kanton Borgloon
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen