6 - 26 februari 2015
 
Omzendbrief nr. 240. - Uittreksels uit het strafregister
Aansluiting van de gemeentelijke administraties op het Centraal Strafregister  wordt met enkele maanden  uitgesteld

Vreemdelingen – administratieve bijdrage voor behandeling van bepaalde aanvragen voor een machtiging of toelating tot verblijf op het Belgische grondgebied
 
 
 
PUBLIEK RECHT

Vaststelling bevoegdheden ministers en staatssecretarissen
5 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, BS 10/02/2015, bl. 11732

Regeling  toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 11/02/2015, bl. 11853 

Sociaal woonaanbod per gemeente  - Voortgangstoets 2014
12 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve indeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2014, BS 16/02/2015, bl. 12656  

Vreemdelingen
– administratieve bijdrage voor behandeling van bepaalde aanvragen voor een machtiging of toelating tot verblijf op het Belgische grondgebied
16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 20/02/2015, bl. 13859  

Vreemdelingen - status van langdurig ingezetene  -van onderdanen van derde landen
13 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26/02/2015, bl. 14396


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE
  
Wijziging van het bijzonder reglement van de Vredegerechten West-Vlaanderen
Voorzitter van de Vrederechters en rechters in de Politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen. - Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de Vredegerechten West-Vlaanderen. - Rep. nr. 2015/7, BS 23/02/2015, bl. 14129  

Permanente vorming gerechtsdeurwaarders
20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de artikelen 511, § 4, eerste lid, en 555/1, eerste lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24/02/2015, bl. 14173


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg - januari 2015

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 06/02/2015, bl. 11258

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - Gekwalificeerde entiteit en 
16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen,  BS 25/02/2015, bl. 14287


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte lening Belgische Staat
11 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1.00 % - 22 juni 2031 », BS 18/02/2015, bl. 13601

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 20/02/2015, bl. 13974

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/02/2015, bl. 13816STRAFRECHT

Omzendbrief nr. 240. - Uittreksels uit het strafregister 
Aansluiting van de gemeentelijke administraties op het Centraal Strafregister  wordt met enkele maanden  uitgesteld
Omzendbrief nr. 240. - Uittreksels uit het strafregister, BS 16/02/2015, bl. 12758


FISCAAL RECHT

Geregistreerd kassasysteem in de horecasector
29 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 17/02/2015, bl. 12858    

Wijzigingen van de benamingen van de administraties van de FOD Financiën - BTW
24 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 20/02/2015, bl. 13872


SOCIAAL RECHT

Cumul onderbrekingsuitkeringen in de private sector met overgangsuitkering
24 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de private sector met een overgangsuitkering, BS 06/02/2015, bl. 10988

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 13/02/2015, bl. 12443  

Toekenning van betaald educatief verlof
30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 -toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 16/02/2015, bl. 12641 

Rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
5 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 20/02/2015, bl. 13879      
20 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit van 20 februari 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 25/02/2015, bl. 14286.
 

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid – De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 21/2015
Arrestdatum: 19/02/2015
Rolnummer(s): 5816
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 100 en 101)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid - Terugvordering van de ten onrechte verleende prestaties - 1. Werknemers die het werk deeltijds hervatten - 2. Werknemers die het werk voltijds hervatten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-021n.pdf

Geïntegreerde politiedienst – personeel – Geen schending
Arrestnummer: 22/2015
Arrestdatum: 19/02/2015
Rolnummer(s): 5836 • 5837
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (art. 240)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Geïntegreerde politiedienst - Personeel - Statuut - Voorwaarden en modaliteiten van de integratie van de politiediensten - Bezoldigingsregeling - Overgangsmaatregel - Gewezen brigadecommissarissen die zijn aangewezen om de provinciegouverneurs of arrondissementscommissarissen als verbindingsambtenaren bij te staan - Ontstentenis van geldelijk statuut van een commissaris van politie.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-022n.pdf

Vennootschapsbelasting - Ontoepasselijkheid vrijstelling op meerwaarden – De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord – Geen schending
Arrestnummer: 23/2015
Arrestdatum: 19/02/2015
Rolnummer(s): 5848
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 192, § 1)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord - Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Kapitaalvermindering met uitkering aan de aandeelhouders  die integraal wordt aangerekend op het gestort kapitaal - Ontoepasselijkheid van de vrijstelling op meerwaarden op het gedeelte van de terugbetaling dat een vennootschap ontvangt dat de fiscale waarde van de aandelen te boven gaat. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid in fiscale zaken.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-023n.pdf
 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 06/02/2015
Benoemingen diverse magistraten (arbeidshof te Gent - rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - hof van beroep te Gent - rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel)
Hof van beroep te Antwerpen
Hof van beroep te Gent - arbeidshof te Gent - rechtbank van eerste aanleg Luik - rechtbank van koophandel te Gent
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden die verkozen zijn in hun hoedanigheid van korpschef

BS 09/02/2015
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout   

BS 12/02/2015
Arbeidsauditoraat te Brussel 
Benoemingen werkende en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in penitentiaire zaken en sociale reïntegratie  
Arbeidshof te Gent  

BS 13/02/2015
Hof van beroep te Luik - rechtbank van koophandel te Antwerpen - rechtbank van koophandel te Gent

BS 16/02/2015
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent

BS 19/02/2015
Bericht. - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Derde oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B en tot de personeelsleden die aangewezen zijn in de Nationale Tuchtraad ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
Bericht. - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Derde oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen 

BS 20/02/2015
Hof van beroep te Gent - arbeidsrechtbank te Antwerpen - vredegerechtvredegerecht van het kanton Diest -  vierde kanton Antwerpen - vredegerecht kanton Beveren  

BS 23/02/2015
Rechtbank van koophandel te Turnhout - assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire, zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent - parket Antwerpen - familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg  - Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Rechtbank van koophandel te Gent

BS 24/02/2015
Arbeidsrechtbank te Antwerpen

BS 25/02/2015
Benoemingen hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen

BS 26/02/2015
Diverse benoemingen/pensioneringen magistraten