BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 22 mei - 4 juni 2014
Nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van koophandel  en vrederechter

Nieuwe bevoegdheden arbeidsrechtbank – art. 578 Ger.W.

Wet wijziging naamsoverdracht kind (inwerking op 1 juni 2014) + omzendbrief

Samenwerkingsakkoord m.b.t. uitoefening en opdrachten Justitiehuizen

Samenwerkingsakkoord strafrechtelijk beleid en veiligheidsbeleid
 
Integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Wijziging  wet Dienst voor alimentatievorderingen en wijziging Gerechtelijk
Wetboek inzake invordering onderhoudsschulden

Opsplitsing bevoegdheden van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten
Invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting

Wetboek van economisch recht – Invoeging Boek VII Betalings- en kredietdiensten’

Invoeging Boek XIV ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’- Definities – rechtshandhavingsbepalingen

Marktpraktijken beoefenaars van een vrij beroep - bevoegdheid voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
Marktpraktijken beoefenaars van een vrij beroep  - vordering tot staking

KB Opening SUO

Consulaire bevolkingsregisters - wijzigingen

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2014
 
PUBLIEK RECHT

Federale overheid – vereenvoudiging en gelijkschakeling elektronische  en papieren formulieren
5 MEI 2014. - Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, BS 04/06/2014, bl. 42601.

Energie
8 MEI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 04/06/2014, bl. 42605

Identificatie van politieambtenaren en politieagenten - privacywaarborgen
4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en politieagenten en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, BS 28/05/2014, bl. 41624

Personeel Vlaamse overheid – rechtsbescherming klokkenluiders
14 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing van de rechtsbescherming van de klokkenluiders, BS 28/05/2014, bl. 41834

Overheidsopdrachten - betalingsregels
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies vooropenbare werken, BS 30/05/2014, bl. 41989

Sociaal woonbeleid
23 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan, BS 30/05/2014, bl. 42041

Pensioenen overheidssector
5 MEI 2014. - Wet betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector, BS 02/06/2014, bl. 42219

Consulaire bevolkingsregisters - wijzigingen
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters, BS 04/06/2014, bl. 42631
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van de buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten, BS 04/06/2014, bl. 42633
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden, BS 04/06/2014, bl. 42634
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten, BS 04/06/2014, bl. 42634
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit aangaande de geldigheidsduur van paspoorten, BS 04/06/2014, bl. 42635
19 APRIL 2014. - Ministerieel besluit aangaande de afgifte van paspoorten, BS 04/06/2014, bl. 42636

Gezondheidsrecht – registratie drugs- en alcoholverslaving door ziekenhuizen
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, BS 04/06/2014, bl. 42708


BURGERLIJK RECHT

Wet wijziging naamsoverdracht kind
8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 26/05/2014, bl. 41053

Wet wijziging naamsoverdracht kind - in werking op 1 juni 2014
28 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 30/05/2014, bl. 42167

Omzendbrief wijziging naamsoverdracht kind
30 MEI 2014. - Omzendbrief betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 30/05/2014, bl. 42170


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Nieuwe bevoegdheden arbeidsrechtbank – art. 578 Ger.W.
8 MEI 2014. - Wet betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, BS 02/06/2014, bl. 42235

Nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van koophandel  en vrederechter

26 MAART 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22/05/2014, bl. 40635

Vlaams Decreet samenwerkingsakkoord m.b.t. uitoefening en opdrachten Justitiehuizen

25 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen, BS 23/05/2014, bl. 40890 (in werking op 1 juli 2014)

Vlaams Decreet samenwerkingsakkoord strafrechtelijk beleid en veiligheidsbeleid
25 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, BS 23/05/2014, bl. 40891

Minnelijke invordering van schulden
Bericht. - Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken, artikel 2, § 2, BS 28/05/2014, bl. 41880

Wijziging invordering onderhoudsschulden – Dienst voor alimentatievorderingen
12 MEI 2014. - Wet houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, BS 30/05/2014, bl. 41946


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van koophandel  en vrederechter
26 MAART 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22/05/2014, bl. 40635

Bestrijding betalingsachterstand - handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 04/06/2014, bl. 42718

Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

15 MEI 2014. - Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22/05/2014, bl. 40603

Marktpraktijken beoefenaars van een vrij beroep - bevoegdheid voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
15 MEI 2014. - Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep, BS 28/05/2014, bl. 41681
Inwerkingtreding 31 mei 2014

Marktpraktijken beoefenaars van een vrij beroep  - vordering tot staking
15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep, bl. 41683
Inwerkingtreding 31 mei 2014

Invoeging Boek XIV ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’- Definities - rechtshandhavingsbepalingen
15 MEI 2014. - Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 30/05/2014, bl. 41955

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 30/05/2014, bl. 42115


FINANCIEEL RECHT

Statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners – beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van de FSMA
24 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen, BS 27/05/2014, bl. 41292

Onafhankelijk financieel planners -  bedrijfsvergunningsvoorwaarden en de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden
25 APRIL 2014. - Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 27/05/2014, bl. 41293

Verhaalmiddelen tegen beslissingen van FSMA
19 APRIL 2014. - Wet tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 28/05/2014, bl. 41684

Wetboek van economisch recht – Invoeging Boek VII ‘Betalings- en kredietdiensten’
19 APRIL 2014. - Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, BS 28/05/2014, bl. 41686

Inwerkingtredingsdata Boek VII
‘Betalings- en kredietdiensten’
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 28/05/2014, bl. 41803
(inwerkingtreding gedeelten op 29 april 2014 – 1 april 2015 – 1 juli 2015)

Toezicht financiële sector
25 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, BS 28/05/2014, bl. 41805

Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Jaar 2013
Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Jaar 2013, BS 02/06/2014, bl. 42368


STRAFRECHT

KB Opening SUO
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 464/4, § 1, van het Wetboek van strafvordering, BS 30/05/2014, bl. 41988


FISCAAL RECHT

Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders
19 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 26/05/2014, bl. 41165

Taks-shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk
12 MEI 2014. - Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, BS 27/05/2014, bl. 41304

Integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
30 APRIL 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen en van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Thesaurie binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, BS 27/05/2014, bl. 41311

Opsplitsing bevoegdheden van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten
30 APRIL 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende opdeling, in de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van de bevoegdheden inzake niet-fiscale invorderingen en de domeinen en houdende wijziging van de benaming van de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boeten, BS 27/05/2014, bl. 41313

Zesde Staatshervorming  - invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting
8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 28/05/2014, bl. 41630


SOCIAAL RECHT

Vermindering werkgeversbijdragen
24 APRIL 2014. - Wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming, BS 23/05/2014, bl. 40817
24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 23/05/2014, bl. 40821

Welzijn op het werk
24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk,  BS 23/05/2014, bl. 40852
24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering, BS 23/05/2014,  bl. 40857

Werkbonus
8 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 26/05/2014, bl. 41167

Sociaal statuut zelfstandigen
8 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 04/06/2014, bl. 42648
14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 04/06/2014, bl. 42651

Maatschappelijke zekerheid arbeiders
28 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 04/06/2014, bl. 42703


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Niet-gouvernementele samenwerking (NGO) – statuut – erkenningsprocedure
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking, BS 23/05/2014, bl. 40824
 
SELECTIES ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Belgische Nationaliteit door naturalisatie – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 82/2014
Arrestdatum: 22/05/2014
Rolnummer(s): 5664
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische Nationaliteit (art. 19, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie - 1. Staatlozen - 2. Vreemdelingen die hun nationaliteit niet kunnen bewijzen - Uitsluiting.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-082n.pdf


Overlevingspensioen wettelijke samenwonende – Geen schending
Arrestnummer: 83/2014
Arrestdatum: 22/05/2014
Rolnummer(s): 5724
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (art. 16 en 17)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overlevingspensioenen - Werknemers - Uitsluiting - 1. Langstlevende wettelijk samenwonende die sedert ten minste één jaar door een verklaring van wettelijke samenwoning met de overleden werknemer was verbonden - 2. Wettelijk samenwonende die een kind heeft dat uit de samenwoning is geboren. # Rechten en vrijheden - Recht op sociale zekerheid.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-083n.pdf

Hernieuwing handelshuur – Geen schending
Arrestnummer: 84/2014
Arrestdatum: 22/05/2014
Rolnummer(s): 5692
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 13 en 14 van afdeling 2bis (Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Handelshuur - Recht op hernieuwing van de huur - Voorwaarde - Aanvraag tot huurhernieuwing. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-084n.pdf

BTW – invordering ontdoken belastingen – hoofdelijke gehoudenheid -  Geen schending
Arrestnummer: 85/2014
Arrestdatum: 22/5/2014
Rolnummer(s): 5840
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 73sexies, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Invordering van ontdoken belastingen - Hoofdelijke gehoudenheid van de daders en de medeplichtigen - a .Burgerrechtelijke maatregel - b. Rechterlijke controle met volle rechtsmacht.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-085n.pdf

 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen