BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF WETGEVING
7 - 20 november 2014
 
Beleidsverklaring Minister van Justitie Koen Geens
17 november 2014

Rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken - vereisten opleiding advocaten tot behalen verplicht getuigschrift

Arrest Grondwettelijk Hof rechtsvorderingen uit derdenbedingen – verjaringstermijn - schending


Tussenarrest Grondwettelijk Hof - Advocaat – btw

Samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken

Lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – aanwijzing Luc Potargent als  afdelingsvoorzitter, afdeling Antwerpen

PUBLIEK RECHT

Waterdistributienetwerk – algemeen waterverkoopreglement
7 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, BS 07/11/2014, bl. 89635

Dak- en thuisloosheid – samenwerkingsakkoord gemeenschappen
12 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid, BS 10/11/2014, bl. 89864

Bevoegdheden leden Vlaamse Regering
17 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, BS 10/11/2014, bl. 89880.

Federale administratieve overheden  - integriteitsschendingen door personeel
9 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden, BS 12/11/2014, bl. 89980


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken - vereisten opleiding advocaten tot behalen verplicht getuigschrift
10 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van de opleiding bepaald in artikel 425, § 1, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, BS 20/11/2014, bl. 91287
Inwerking 1 februari 2016


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/11/2014, bl. 91094FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 14/11/2014, bl. 90569

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Pensioenen openbare sector – beroep zonder voorwerp ten gevolge van arrest nr. 103/2014

Arrestnummer: 160/2014
Arrestdatum: 6/11/2014
Rolnummer(s): 5438
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 85 en 88)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Beroep zonder voorwerp (ten gevolge van arrest nr. 103/2014)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de openbare sector - Personeelsleden van de geïntegreerde politie - 1. Verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd - 2. Officieren - a. Gewezen rijkswachtofficieren - b. Gewezen personeelsleden van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke politie.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-160n.pdf

Pensioenberekening - in buitenland tewerkgesteld – geen schending
Arrestnummer: 161/2014
Arrestdatum: 6/11/2014
Rolnummer(s): 5723
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust  en overlevingspensioen voor werknemers (art. 10bis)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Pensioenberekening - Cumulatie - Beginsel van de eenheid van loopbaan - 1. In het buitenland tewerkgestelde werknemers die zich hebben aangesloten bij het facultatieve stelsel van de DOSZ - 2. In het buitenland tewerkgestelde werknemers die een verzekering hebben gesloten bij een privémaatschappij. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-161n.pdf

Inkomstenbelastingen – vereffeningsuitkeringen – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 162/2014
Arrestdatum: 6/11/2014
Rolnummer(s): 5730 • 5766 • 5786
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Art. 3, littera a), en 5, littera a), van de programmawet van 28 juni 2013 (wijziging van de art. 171 en 269 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - 1. Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke aanslagen - a. Vereffeningsuitkeringen - Verhoging van het belastingtarief - b. Uitgekeerde dividenden - 2. Roerende voorheffing - Vereffeningsuitkeringen - Verhoging van het belastingtarief.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-162n.pdf

Art. 187; 2e lid Sv – geen schending
Arrestnummer: 163/2014
Arrestdatum: 6/11/2014
Rolnummer(s): 5744
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 187, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Veroordeling bij verstek - Verzet - Veroordeelde beklaagde aan wie het vonnis niet in persoon werd betekend - "Buitengewone" termijn van verzet - Eindpunt - 1. Veroordeling tot de straf - Verstrijken van de termijnen van verjaring van de straf - 2. Burgerrechtelijke veroordelingen - Tenuitvoerlegging van het vonnis. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op toegang tot de rechter - 2. Rechten van de verdediging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-163n.pdf

Rechtsvorderingen uit derdenbedingen – verjaringstermijn - schending
Arrestnummer: 164/2014
Arrestdatum: 6/11/2014
Rolnummer(s): 5737
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 2262bis, § 1, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Rechtsvorderingen uit derdenbedingen - Verjaringstermijn - Aanvangspunt.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-164n.pdf

Advocaat – btw – tussenarrest Grondwettelijk Hof
Arrestnummer: 165/2014
Arrestdatum: 13/11/2014
Rolnummer(s): 5741 • 5825 • 5832 • 5833
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Art. 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1° van art. 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van advocaten)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
Trefwoorden: Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstelling - Advocaten - Afschaffing. # Europees recht - Belasting over de toegevoegde waarde. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Bijstand van een advocaat - 2. Rechten van verdediging - 3. Recht op een eerlijk proces - a. Recht op toegang tot de rechter - b. Wapengelijkheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-165n.pdf

Sluiting van ondernemingen – geen schending
Arrestnummer: 166/2014
Arrestdatum: 13/11/2014
Rolnummer(s): 5745
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (art. 36, § 2, 3°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Sluiting van ondernemingen - Recht op tegemoetkoming van het Sluitingsfonds - 1. Ontslagen werknemers die een gerechtelijke procedure hebben ingeleid vóór de sluiting van de onderneming - 2. Ontslagen werknemers die vóór de sluiting van de onderneming met de werkgever een dading hebben gesloten - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-166n.pdf

Procedure RvS – geen schending
Arrestnummer: 167/2014
Arrestdatum: 13/11/2014
Rolnummer(s): 5755
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 31)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Rechtsmiddelen - Beroep tot herziening - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Rechten en vrijheden - Recht op een eerlijk proces - 1. Recht op toegang tot de rechter - Beperkingen - Ontvankelijkheidsvoorwaarden - 2. Daadwerkelijk beroep voor een onafhankelijk en onpartijdig rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-167n.pdf

 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen