WETGEVING 4 - 17 DECEMBER 2015
 

 
BTW-vrijstelling kleine ondernemingen drempelbedrag verhoogd van 15.000 naar 25.000 EUR

Gedeeltelijke vernietiging door Grondwettelijk Hof Wet invordering vermogensstraffen en gerechtskosten in strafzaken
GwH 178/2015, 17 december 2015

Preventie gewelddadige radicalisering – financiële bijdragen aan gemeenten

Aangepaste barema’s bij verzoek tot kapitaaluitkering in arbeidsongevallenregeling

Koninklijk besluit betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel en de magistraten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade

Werving van kandidaat-magistraten (gerechtelijk jaar 2015-2016). - Oproep tot de kandidaten. - Nieuwe inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

Bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

Indexering bedragen vatbaar voor overdracht en beslag (art. 1409 § 2 Ger.W.)

Indexering bedragen inzake beperking van inbeslagneming bij kinderen ten laste (art. 1409, §1, lid 4 en art. 1409, §1bis, lid 4 Ger.W.)

Procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - nieuwe regels verzoekschriften

Kosten openbaarmaking jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening vennootschappen

Kosten openbaarmaking jaarrekening verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen


 

PUBLIEK RECHT

Erkenning buitenlandse studiebewijzen hoger onderwijs
13 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs, BS 07/12/2015, bl. 72471

Preventie en bestrijding doping in de sport – vaststelling verboden lijst
26 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, BS 07/12/2015, bl. 72472

Preventie gewelddadige radicalisering – financiële bijdragen aan gemeenten
2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde, BS 08/12/2015, bl. 72736

Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie
27 NOVEMBER 2015. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 10/12/2015, bl. 73116

Procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - nieuwe regels verzoekschriften
2 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, BS 17/12/2015, bl. 75652

Wijziging Vlaams personeelsstatuut door overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeel van federale overheid naar Vlaamse overheid (ook wat betreft personeelsleden Justitie – Jeugdsanctierecht)
13 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming, BS 17/12/2015, bl. 75690


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Rechtshulp aan gerechtspersoneel en magistraten en schadeloosstelling van door hen opgelopen zaakschade
18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel en de magistraten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade, BS 04/12/2015, bl. 72142

Bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons
2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons, BS 08/12/2015, bl. 72759

Indexering bedragen vatbaar voor overdracht en beslag (art. 1409 § 2 Ger.W.)
14 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17/12/2015, bl. 75689

Indexering bedragen inzake beperking van inbeslagneming bij kinderen ten laste (art. 1409, §1, lid 4 en art. 1409, §1bis, lid 4 Ger.W.)
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 17/12/2015, bl. 75915


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.'s
12 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.'s, BS 04/12/2015, bl. 72146


FINANCIEEL RECHT

Reglementen NNB
25 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 november 2015 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage, BS 04/12/2015, bl. 72134
27 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen, BS 09/12/2015, bl. 72965

Kosten openbaarmaking jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening vennootschappen
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 04/12/2015, bl. 72287

Kosten openbaarmaking jaarrekening verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 04/12/2015, bl. 72288

Uitgifte van Schatkistbons
7 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1998 betreffende de uitgifte van Schatkistbons, BS 17/12/2015,  bl. 75664


FISCAAL RECHT

Investeringsaftrek voor digitale investeringen
2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft, BS 08/12/2015, bl. 72739

Voorafbetalingen zelfstandigen en vennootschappen aanslagjaar 2016
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2016, BS 10/12/2015, bl. 73187

Inkomstenbelastingen - maaltijdcheques
6 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, BS 17/12/2015, bl. 75659

Opeisbaarheid BTW
6 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, BS 17/12/2015, bl. 75660

BTW-vrijstelling kleine ondernemingen drempelbedrag verhoogd van 15.000 naar 25.000 EUR
6 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 17/12/2015, bl. 75662

BTW – levering van diensten – afschaffing art. 19bis WBTW
6 DECEMBER 2015. - Wet tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, bl. 75662, BS 17/12/2015,

Voordelen van alle aard – persoonlijk gebruik van kosteloos ter beschikking gesteld voertuig – vaststelling referentie-CO2-uitstoot voor 2016
9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 17/12/2015, bl. 75663


SOCIAAL RECHT

Bevordering arbeidsmogelijkheden oudere werknemers – toekennen toelagen
16 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen, BS 07/12/2015, bl. 72425

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag
27 NOVEMBER 2015. - Wet tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen en tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 09/12/2015,  bl. 72967
Art. 2. Artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen wordt ingetrokken.

Aangepaste barema’s bij verzoek tot kapitaaluitkering in arbeidsongevallenregeling
30 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, BS 15/12/2015, bl. 73871

Sociaal strafrecht - registratie aanwezigheden op arbeidsplaatsen in de vleessector – bevoegdheden inspectiediensten
9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de programmawet van 10 augustus 2015 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 16/12/2015, bl. 75294
9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende nadere regels inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie voor werknemers tewerkgesteld op bepaalde arbeidsplaatsen in de vleessector, BS 16/12/2015, bl. 75296


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


2015-180


17-12-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (art. 38, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6087
Energie - Waals Gewest - Milieuvriendelijke elektriciteit - Dubbele groene certificaten - Installaties voor warmtekrachtkoppeling die gebruikmaken van hout of afvalstoffen van hout - 1. Uitsluiting - 2. Houtafvalstoffen die al dan niet kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd.
2015-179


17-12-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 2262bis, § 1, eerste en tweede lid)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6058
Burgerlijk recht - Vordering tot vergoeding van schade die aan de patiënt van een arts werd berokkend door de fout van die laatste - Verjaringstermijn - 1. Buitencontractuele aansprakelijkheid - 2. Contractuele aansprakelijkheid.
2015-178


17-12-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) - Wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.32, B.33, B.48.3 en B.48.4

Rolnummer(s): 6056
Strafrecht - Straffen - Strafuitvoering - Invordering van vermogensstraffen - Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - 1. Uitvoeringshandelingen - 2. Inzage in het dossier - 3. Solvabiliteitsonderzoek door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privéleven - a. Onschendbaarheid van de woning - b. Beperkingen - 2. Jurisdictionele waarborgen - a. Recht op een eerlijk proces - (i) Wapengelijkheid - (ii) Contradictoir karakter - b. Onafhankelijk en onpartijdig rechter - c. Recht op toegang tot de rechter - d. Rechten van de verdediging.
2015-177


03-12-2015

Prejudiciële vraag
Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (art. 81 tot 86 en 180)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6148
Strafrecht - Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden - Arbeid in de gevangenissen. # Rechtspleging - Prejudiciële vraag - Getoetste normen - Wetsbepalingen die nog niet in werking zijn getreden - Onontvankelijkheid van de prejudiciële vraag.
2015-176


03-12-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging (art. 1) - Koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde (art. 8quinquies)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6143
Rechtspleging - Prejudiciële vraag - Nut - Uitdoving van de strafvordering.
2015-175


03-12-2015

Beroep tot vernietiging
Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (art. D.IV.4, eerste lid, 11°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6134
Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Stedenbouwkundige vergunningen - Bevoegde overheden om de lijsten met merkwaardige bomen, struiken en hagen op te stellen - Gemeenten. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting.
2015-174


03-12-2015

Prejudiciële vragen
Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (art. 14, § 1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6129
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Bedrag - 1. Tarief 'samenwonende' - Rechthebbenden die uit het samenwonen een economisch-financieel voordeel halen - 2. Tarief 'alleenstaande'.
2015-173


03-12-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (art. 2.1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6112
Handelsrecht - Betalingsachterstand bij handelstransacties - Rentevoet - Toepassingsgebied - Vergoedingen betaald door de verzekeringsmaatschappijen - Uitsluiting.
2015-172


03-12-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden

Schending

Rolnummer(s): 6110
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Burgerlijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog - Voorwaarden - Zijn gewoonlijke verblijfplaats in België hebben gehad sedert 1 januari 1931 of sedert zijn geboorte. # Europees recht - Vrijheid van verkeer en van verblijf van de burgers van de Unie.
2015-171


03-12-2015

Beroep tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 8 mei 2014, decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2014 en decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 houdende, alle drie, instemming met het samenwerkingsakkoord (gesloten op 13 februari 2014) tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6061
Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte besturen - Intercommunales - Intercommunales die de grenzen van een gewest overschrijden - Verplicht samenwerkingsakkoord - 1. Organisatie en uitoefening van het bestuurlijk toezicht - Bevoegdheid van één enkel gewest - 2. Afwijking van de aanhechtingscriteriaHof van beroep te Gent - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Luik - Rechtbank van koophandel te Henegouwen

BS 07/12/2015
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Pensionering Kamervoorzitter de Raad van state

BS 08/12/2015
Vacante betrekkingen griffier-hoofd, hoofdgriffier en secretaris-hoofd
Vacante betrekkingen hoofdgriffiers
Vacante betrekkingen hoofdsecretarissen

BS 09/12/2015
Mandaat voorzitter rechtbank van  Koophandel Gent – vernietiging RvS

BS 10/12/2015
Adreswijziging vredegerecht Willebroek

BS 11/12/2015
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen
Hernieuwing aanwijzing onderzoeksrechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – hernieuwing aanwijzing  rechter familie-en jeugdrechtbank rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 14/12/2015
Benoeming rechters Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel en Leuven
Vacante betrekkingen griffiers/parketsecretarissen  – Erratum BS 08/12/2015
Werving van kandidaat-magistraten (gerechtelijk jaar 2015-2016). - Oproep tot de kandidaten. - Nieuwe inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 16/12/2015
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 17/12/2015
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen