WETGEVING 18 DECEMBER 2015 - 7 JANUARI 2016 

Statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op rol familierechtbank

Elektronisch verrichten van akten buiten openingsuren griffie

Specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal

Tarief 2016 akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken

Tarief erelonen en kosten voor deskundigen arbeidsgerechten

Begeleiding van een dienstverlening, een werkstraf, een opleiding of een behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel

Vaststelling verkiezingsprocedure leden magistraten Hoge Raad voor de Justitie

Oproep kandidaten mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep kandidaten mandaat van lid-magistraat Hoge Raad voor de Justitie

Oprichting Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht en benoeming van hun leden

 

PROGRAMMAWETTEN

26 DECEMBER 2015. - Programmawet (I), BS 30/12/2015,  bl. 80610
TITEL I. - Algemene bepaling
TITEL II. – Begroting
TITEL III. - Maatschappelijke integratie
TITEL IV. - Volksgezondheid, sociale zaken en werk
TITEL V. - Financiën
TITEL VI. - Energie


26 DECEMBER 2015. - Programmawet (II), BS 30/12/2015, bl. 80609
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
HOOFDSTUK 3 - Opheffing van het Fonds voor het beheer van de dwangsommen
HOOFDSTUK 4. – Inwerkingtreding: 1 januari 2016


 

PUBLIEK RECHT

Controleorgaan op de politionele informatie – bescherming privacy
23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de politionele informatie betreft, BS 18/12/2015, bl. 76018

Verwerving en spreiding van kunst – voorwaarden beleidsplan op te maken door de aangewezen organisatie
4 DECEMBER 2015. - Decreet houdende wijziging van artikel 173 van het Kunstendecreet van 13 december 2013, BS 21/12/2015, bl. 76405

Vastcomité van Toezicht op de politiediensten en Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten
14 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wat betreft het mandaat van de plaatsvervangende leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, BS 24/12/2015, bl. 77680

Vreemdelingen - de verbintenis tot ten laste neming
2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28/12/2015, bl. 79639
2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28/12.2015, bl. 79639
2 DECEMBER 2015. - Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28/12/2015, bl. 79731

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - versnelde procedure - annulatieprocedure
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29/12/2015, bl. 79808
Inwerkingtreding 1 januari 2016

Vreemdelingen - aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk
14 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 30/12/2015, bl. 80367

Milieubeleid
11 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 28/12/2015, bl. 79679

Energieprestatieregelgeving
15 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de energieprestatieregelgeving, BS 28/12/2015, bl. 78802
18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, BS 28/12/2015, bl. 78849

Overheidsopdrachten – wijziging bekendmakingsdrempels
22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 29/12/2015, bl. 79929

Kunstendecreet
4 DECEMBER 2015. - Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het Kunstendecreet van 13 december 2013, BS 29/12/2015, bl. 79979
4 DECEMBER 2015. - Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013, wat de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening betreft, BS 29/12/2015, bl. 79980
4 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 30/12/2015, bl. 80492

Milieubeleid
18 DECEMBER 2015. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29/12/2015, bl. 80028

Weigering, intrekking of ongeldigverklaring van een identiteitskaart
16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek, BS 05/01/2016, bl. 87
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, uit te voeren, BS 05/01/2016, bl. 88

Bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke en provinciale overheidsopdrachten
17 DECEMBER 2015. - Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, met het oog op de nadere bepaling van de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke en provinciale overheidsopdrachten, BS 05/01/2016, bl. 120

Buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand
13 DECEMBER 2015. - Wet tot opheffing van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand, BS 06/01/2016, bl. 253


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Tarief erelonen en kosten voor deskundigen arbeidsgerechten
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016, BS 23/12/2015, bl. 77335

Specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal
9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal, BS 28/12/2015, bl. 79585

Tarief 2016 akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 28/12/2015, bl. 79746

Begeleiding van een dienstverlening, een werkstraf, een opleiding of een behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel
26 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 31/12/2015, bl. 81914
26 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 31/12/2015, bl. 81914

Statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op rol familierechtbank
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank, BS 31/12/2015, bl. 81567

Elektronisch verrichten van akten buiten openingsuren griffie
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie, BS 31/12/2015,  bl. 81567

Vaststelling verkiezingsprocedure leden magistraten Hoge Raad voor de Justitie
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 31/12/2015, bl. 81568

Oproep kandidaten mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 31/12/2015, bl. 81679

Oproep kandidaten mandaat van lid-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 31/12/2015, bl. 81734


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Leasingondernemingen – voorkoming witwas
23 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangaande leasingondernemingen, BS 23/12/2015, bl. 77209

Invoeging boek XI Intellectuele eigendom in  WER op 1 januari 2017
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 28/12/2015, bl. 79658

Vennootschappen - boekhouding
18 DECEMBER 2015. - Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, BS 30/12/2015, bl. 80368
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Omzetting van de Richtlijn
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid en van het Wetboek van economisch recht
HOOFDSTUK 5. – Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
HOOFDSTUK 6. – Slotbepalingen


18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, BS 30/12/2015, bl. 80380
TITEL I. - Algemene bepaling
TITEL II. - Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
TITEL III. - Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel en het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen
TITEL IV. - Slotbepalingen


Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 07/01/2016, bl. 401


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 18/12/2015, bl. 76266

PRIJSCOURANT
 OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 18/12/2015, bl. 75976

Uitgifte van de Staatsbon
7 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar 4 december 2015-2025, BS 21/12/2015, bl. 76665

Goedkeuring reglement NNB
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen, BS 24/12/2015, bl. 77729

Statuut van en het toezicht op kredietinstellingen
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 29/12/2015, bl. 79826


STRAFRECHT

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 24/12/2015, bl. 77834

Politioneel informatiebeheer - Consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
6 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens, BS 28/12/2015, bl. 79628

Oprichting Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht
30 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht, BS 29/12/2015,  bl. 80174

Toekenning financiële tussenkomst aan lokale politie in kosten uitvoering SALDUZ-wet
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2015, BS 31/12/2015, bl. 81601


FISCAAL RECHT

Bedrijfsvoorheffing
16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 21/12/2015, bl. 76534

Verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas gebruikt door bedrijven met een energiebeleidsovereenkomst
14 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van artikelen 419, i), iii), 420 en 432, § 3, van de programmawet van 27 december 2004, BS 23/12/2015, bl. 77175

Aanpassing benaming Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën
19 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 24/12/2015, bl. 77717

Vrijstelling BTW voor kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet de drempel van 25.000 euro niet overschrijdt – inwerkingtreding 1 januari 2016
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 24/12/2015, bl. 77725
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen, BS 28/12/2015, bl. 79606

Omzendbrief Vlaamse Belastingdienst – Tarieven takeling en stalling voertuigen – erkenning takeldiensten
15 DECEMBER 2015. - Vlaamse Belastingdienst. - Omzendbrief FB/VLABEL/2015/3. - Omzendbrief betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten, BS 24/12/2015, bl. 77834

Wet houdende fiscale en diverse bepalingen
18 DECEMBER 2015. - Wet houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 28/12/2015, bl. 79587.
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Fiscale bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen inzake inkomstenbelastingen
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het Wetboek diverse rechten en taksen, aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en aan het Wetboek der successierechten
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie
HOOFDSTUK 4. - wijzigingen van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen aan de programmawet van 22 juni 2012
TITEL 3. - Diverse bepalingen
HOOFDSTUK 1. – Hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen
HOOFDSTUK 3. - Verbetering van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen

BTW – opeisbaarheid van de belasting
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 18 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 28/12/2015, bl. 79604
Inwerkingtreding 1 januari 2015

Douane en accijnzen
18 DECEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, BS 29/12/2015, bl. 79821

Inkomstenbelastingen – juridische constructies
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 29/12/2015, bl. 79841

Dubbelbelastingverdrag België en Eiland Man – Vlaamse instemming
27 NOVEMBER 2015. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 16 juli 2009, BS 29/12/2015, bl. 79977

Hypothecaire en niet-hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 92 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015, BS 31/12/2015, bl. 81974

Uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden
16 DECEMBER 2015. - Wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, BS 31/12/2015, bl. 81477

Heffing  aanvullende bijzondere accijns ongelode benzine
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31/12/2015, bl. 81527
21 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31/12/2015, bl. 81529

Statuut en toezicht kredietinstellingen – herstel en afwikkeling groepen
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen wat het herstel en de afwikkeling van groepen betreft, BS 31/12/2015, bl. 81531

Omzendbrief betreffende de interpretatie van de regelgeving met betrekking tot de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
15 DECEMBER 2015. - Omzendbrief VLABEL 2015/2, BS 31/12/2015, bl. 81753


SOCIAAL RECHT

Wijziging referentiejaar om aan te tonen dat een onderneming in moeilijkheden is
13 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, § 4, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22/12/2015, bl. 76885

Steunmaatregelen wat sociale zekerheid betreft voor sector van de koopvaardij, zeesleepvaart en maritieme bagger
23 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee, BS 22/12/2015, bl. 76886
6 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, wat betreft de vrijstelling van werknemersbijdragen ten behoeve van ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee, BS 22/12/2015, bl. 76887

Arbeidsongevallen - bijslagen
30 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, bl. 76894

Schadeloosstelling beroepsziekten - bijslagen
30 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 22/12/2015, bl. 76897

Maatschappelijke zekerheid arbeiders en welzijn werknemers bij uitvoering werk
16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22/12/2015, bl. 76901

Werkloosheidsreglementering
14 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 56 en 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van artikelen 36/1 tot 36/11, 56/1 tot 56/6 en 58/1 tot 58/12 in hetzelfde besluit, BS 23/12/2015, bl. 77191

Sociale bijdragen zelfstandigen 2016
14 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2016 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 23/12/2015, bl. 77208

Aanvullende pensioenen
18 DECEMBER 2015. - Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen, BS 24/12/2015, bl. 77682

Rustpensioen grens- en seizoenwerknemers en overlevingspensioen langstlevende echtgenoot
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot, BS 24/12/2015, bl. 77705

Invoering elektronische ecocheques
16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan, BS 24/12/2015, bl. 77712

Sociaal Strafwetboek – strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 24/12/2015, bl. 77731

Rust- en overlevingspensioen – aanpassing van de jaarbedragen

21 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 28/12/2015, bl. 79657

Toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming
27 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming, BS 29/12/2015,  bl. 79939

Maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht
26 DECEMBER 2015. - Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30/12/2015, bl. 80634

 

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
Geen arresten voor deze periode (stand 07/01/2016 11.00u)

 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 18/12/2015
Pensioneringen griffiers/parketsecretarissen
Benoemingen diverse magistraten
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen
Aanstelling verbindingsmagistraat Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Wijziging van afdelingsvoorzitter rechtbank van koophandel te Luik

BS 21/12/2015
Benoeming substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen – benoeming rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. en, in subsidiaire orde, rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven

BS 24/12/2015
Vacante plaats van griffier-hoofd arbeidsrechtbank Gent– erratum BS 08/12/2015
Aanwijzing  plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Brussel

BS 28/12/2015
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Vacante betrekkingen strafuitvoeringszaken

BS 29/12/2015
Hof van beroep te Gent – aanwijzing plaatsvervangend magistraat

BS 31/12/2015
Benoemingen Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Arbeidsrechtbank Gent, afdelingen Dendermonde - Sint-Niklaas
Oproep kandidaten mandaat lid niet-magistraat Hoge Raad voor de Justitie
Oproep kandidaten mandaat van lid-magistraat Hoge Raad voor de Justitie

BS 04/01/2016
Pensioneringen magistraten

BS 06/01/2016
Benoemingen diverse magistraten
Aanwijzing advocaat-generaal  Hof van beroep Antwerpenb – aanwijzing voorzitter rechtbank van koophandel Leuven
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Gent