Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
16 - 30 JANUARI 2015
De wettelijke interest en de interest betalingsachterstand handelstransacties voor (het eerste semester) 2015 zijn bekend
Info FOD Financiën - Administratie van de Thesaurie
De wettelijke interestvoet: 2,50 % is vandaag (30/01/2015) in het  Belgisch Staatsblad gepubliceerd  
 
Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015
De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze van 2013 en 2014
Gerechtskosten in strafzaken - Indexatie. - Tarief 2015, BS 27/01/2015
 
  
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Maximum één jaar voor elke aanleg. Geen(s’) sinecure
B. Allemeersch, RW 2014-15, nr. 22, 31/01/2015, 842

Europees burgerschap en sociaal toerisme
P. Schoukens, RW 2014-15, nr. 22, 31/01/2015, 843

Grooming en cyberlokking strafbaar
Uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace, RW 2014-15, nr. 22, 31/01/2015, 844

Gerechtelijke reorganisatie
S. Remmery, G. Supply, Gerechtelijke reorganisatie. Stand van zaken na ruim vijf jaar praktijk, NJW nr. 315, 28/01/2015, 42

Belastingheffing op pensioensparen daalt van 10 % naar 8 %
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog 28/01/2015, nr. 1416, 1

De Raad van State en religieuze symbolen in het Gemeenschapsonderwijs
D. Cuypers,   De Raad van State en religieuze symbolen in het Gemeenschapsonderwijs, RW 2014-15, nr. 21, 24/01/2015, 802

Het grondrecht op sociale zekerheid en sociale bijstand
L. Goossens,   Het grondrecht op sociale zekerheid en sociale bijstand: dammen tegen de afbouw van de sociale welvaartsstaat? Over de harde kern van deze grondrechten en de proportionaliteitstoets bij een vermindering van het sociale beschermingsniveau, RW 2014-15, nr. 21, 24/01/2015, 803

Het Sociaal Strafwetboek – een wetboek om het recht te vereenvoudigen
S. Zocastello, SocialWeb, Actualiteiten 24/01/2015

Wet wijziging naamsoverdracht kind
J.-P. Masson, La loi du 8 mai 2014 sur la transmission du nom, JT N° 6590, 24/04/2015, 69

Algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik
A. Lenaerts, Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht, TBBR 2015/1, 2

Temporele werking van rechterlijke beslissingen
S. Verstraelen, De beoordeling van het rechterlijk overgangsrecht: wanneer de wetgever zelf richtlijnen geeft, RW 2014-15, nr. 20, 17/01/2015, 763

Minderjarigen en profvoetbal
F. Hendrickx, Jong gejongleerd is oud gedaan: minderjarigen en profvoetbal, RW 2014-15, nr. 20, 17/01/2015, 762

Openingsrede Conférence du Jeune barreau de Bruxelles van 16 januari 2015
JT N° 6589, 17/01/2015
Redenaar D. Ramet, Discours “Demain peut-être”, p. 50
Voorzitter Conferentie B. Lemal, Réponse, “Aujourd’hui, de tout mon coeur”, p. 54
Stafhouder S. Boonen, Conclusion, “Nous sommes à la veille des jours prochains” ou le sort des juridictions francophones bruxelloises, p. 58

Nieuw tuchtrecht voor magistraten
S. Verbist, L. Vandersteegen, D & T 2014/2,143
Bespreking van 15 JULI 2013. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, BS 25/07/2013, bl. 46890

Deontologie geneesheren
H. Nys, Het tanende belang van de medische deontologie en de Orde der Geneesheren, , D & T 2014/2, 187

Overzicht tuchtrecht IBR. Medio 2013 – Medio 2014
B. Tilleman, D & T 2014/2, 195

Startpunt contractuele verjaringstermijn op de helling na arrest Grondwettelijk Hof?
E. Verjans, D. Vervoort, De Juristenkrant nr.301, 14/01/2015, 2
Bespreking GwH nr. 164/2014, 06/11/2014

Schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State
S. Boullart, N. Vermeire, RABG 2014/20, 1440

De rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State
S. Boullart, N. Vermeire, , RABG 2014/20, 1442

Procedures volle rechtsmacht bij de Raad van State
S. Boullart, N. Vermeire, , RABG 2014/20, 1444

Arbitrageprocedures
H. Verbist, Rechtsbescherming van partijen in arbitrageprocedures naar Belgisch recht – een overzicht van rechtspraak, b-Arbitra 2014/2, 257

Fiscale en sociale begrotingsmaatregelen
C. De Bock, De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen van ‘Michel I’, De Venn.2015/1, 10

De nieuwe fiscale ‘liquidatiereserve’: praktische gevolgen voor kleine ondernemingen
O. Gios, C. Meirte, De Venn. 2015/1, 12

Grond- en pandenbeleid – betaalbaar wonen – wonen in eigen streek
T. Sterckx, De ondergang van ‘twee pareltjes’ van het Vlaamse woonbeleid, TBO 2014/6, 287
Bespreking arresten GwH nr. 144/2013 en 145/2013 (verbeterde versie arrest 145/2013 volgens beschikking van 18 december 2013)

Oprichting nationaal register gerechtsdeskundigen en oprichting nationaal register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
J.F. Marot, La loi du 10 avril 2014 modifiant diverse dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interpreètes et traducteurs-jurés interprètes, T.Pol. 2014/4, 163
Bespreking 10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 19/12/2014, bl. 104479 

Successierechten
P. Van Eesbeeck, Rulingdienst: overdracht afkooprecht levensverzekering is geen fictief legaat, Fiscoloog nr. 1415, 21/01/2015, 1
Bespreking van Voorafgaande beslissing nr. 2014.049 dd. 01.04.2014, Voorafgaande beslissing nr. 2014.193 dd. 14.10.2014 , Voorafgaande beslissing nr. 2014.363 dd. 04.11.2014 en Voorafgaande beslissing nr. 2014.364 dd. 04.11.2014 en   

Echtscheiding berekening onderhoudsgelden - rechtspraakoverzicht (2014)
N. Dandoy, Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce – Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence (2014), RTDF 2014/4, 753

Het aandeelhoudersregister in het Belgische recht
K. Maresceau, D. Bruloot, Het aandeelhoudersregister in het Belgische recht: toepassingsproblemen en voorstellen tot hervorming, T.Not. 2014/12, 688SELECTIE VAN NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
Overzicht rechtspraak 2007-2014
S. Brouwer, CABG 2015, Larcier, 117 p.

Gerechtelijk recht – bevoegdheid
G. de Leval, F. Georges, Droit judiciaire, Tome 1. Institutions judiciaires et éléments de compétence, Larcier,2014, 518 p.

Sociale fraude – arbeidsuitbuiting – mensenhandel
Dossier Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 22
G. Vermeulen, A. Masset, D. flore (eds.), De aanpak van sociale fraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel: uitdagingen en oplossingen op nationaal en EU-niveau, laCharte 2014, 198 p.

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Vlaamse Gemeenschap
I. Carlens, L. Veny, APR-reeks, Wolters Kluwer 2014, 507 p.

Marktpraktijken – Intellectuele eigendom – Mededinging
H. De Bauw, Jaarboek 2013, Wolters Kluwer 2014, 1396 p.

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank
Commentaar, gesystematiseerde uittreksels uit de voorbereidende werken en gecoördineerde wetteksten
P. Senaeve, A. Bekkers, Wolters Kluwer 2014, 696 p.

Tiberghien - Handboek voor Fiscaal Recht 2014-2015
Wolters Kluwer 2014, 1939 p.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie
T. Lysens, AdvocatenPraktijk, Gerechtelijk Recht, nr. 19, Wolters Kluwer dec 2014, 68 p.

Handgift en bankgift
F. Delporte, AdvocatenPraktijk, Burgerlijk Recht, nr. 42, Wolters Kluwer okt 2014, 52 p.

Ziekte en eenheidsstatuut

A. Vanderschaeghe, AdvocatenPraktijk, Sociaal Recht, nr. 30, nov 2014, 44 p.

Voorwaardelijke verbintenissen
J. del Corral, Wolters Kluwer, reeks Recht en Praktijk nr. 80, 205 p.

Verhoor minderjarigen Salduzwet
Een leidraad voor het politioneel verhoor van minderjarigen in het kader van de Salduz-wet
Verslagboek studienamiddag TJK, Antwerpen 28 maart 2014, Larcier 2014,83 p.

Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen
Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht
P. Hoet, Larcier 2014, 248 p.

De contractpartijen door de rechter uitgekleed?
De bevoegdheden van de rechter in het contract benaderd vanuit het verbintenissenrecht en het gerechtelijk recht
Openingsrede plechtige openingszitting gerechtelijk jaar 2014-15 balie Kortrijk
E. Swaenepoel, Larcier 2014, 83 p.

Vademecum strafonderzoek
E.R. France, A. Schurmans, Larcier 2014, 76 p.

Het koppel in het huurrecht
M.A. Masschelein, Larcier 2014, 140 p.

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
De toepassing van de wet van 16 juli 2008 en een toetsing aan het grondwettelijk gelijkkheidsbeginsel
J. Bossuyt, Wolters Kluwer 2014, 156 p.

Sociaal overleg
P. Braekmans, Sociale praktijkstudies, Wolters Kluwer 2014/4, 135 p.

ePV
Elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude
I. Brisart, Sociale praktijkstudies, Wolters Kluwer 2014/5, 135 p.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening
Wolters Kluwer 2015, 542 p.


RECHTSPRAAK

Eenheidsstatuut – het Grondwettelijk Hof verklaart het systeem van willekeurig ontslag voor de arbeiders, ongrondwettig
Grondwettelijk Hof – Arrest van 18 december 2014 – AR 187/2014
Bespreking door S. Zocastello, SocialWeb, Actualiteiten 17 januari 2015

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2015/3

Rechtspraak Publiek procesrecht
RABG 2014/20

Rechtspraak Tucht – handhaving beroepsregels
D & T 2014/2, p. 219 e.v.

Rechtspraak aansprakelijkheidsrecht
JLMB 2015/4

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht

RABG 2015/1

Rechtspraak aansprakelijkheid gerechtsdeurwaarder
Brussel 05/03/2014, noot B. Feys, B. De Meyer, De (onder)lastgeving tussen opdrachtgever en territoriaal bevoegde gerechtsdeurwaarder, RW 2014-15, nr. 22, 31/01/2015, 864

Rechtspraak familierecht
JLMB 2015/5

 

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

XLIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva - Procesrecht - Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling
Universiteit Antwerpen - 02/03/2015 tot 30/04/2015
18:00 tot 21:00 uur
Programma

 

STUDIEDAGEN

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Leuven 3 februari 2015
Programma
 
Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
Op woensdagnamiddag 4 februari 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Auteursrechten in de inkomstenbelastingen’
Programma

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Ontslag van werknemers en de nieuwe motivatieplicht
Op vrijdagnamiddag 6 februari 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Ontslag van werknemers en de nieuwe motivatieplicht. De toepassing van CAO 109 van 12 februari 2014 in de praktijk’.
Programma

Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht
6-7 februari 2015
KULeuven - Kleine Aula - Maria Theresia College (lokaal MTC 3.0015) - Sint Michielsstraat 2 - 3500 Leuven
UAntwerpen - Campus 3 Eiken, Aula Fernand Nedée (gebouw Q) - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk
Programma

Schijnzelfstandigheid – opsporing, controle, verbalisering, betwisting en bestraffing
Prof. Kristof SALOMEZ (VUB | Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) en dhr. Gerrit VAN DE MOSSELAER (FOD Sociale Zekerheid)
Lexalert online-seminarie 10 februari 2015
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
M&D Seminars, Gent 10 februari 2015
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars, Gent 11 februari 2015
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,12 februari 2015  Antwerpen, Elzenveld
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Het beroepsgeheim van de advocaat onder vuur?
CBR, Workshop 27 februari 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Het successie- en registratierecht verpakt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
M & D Seminars, Gent, 27 februari 2015
Programma

Derde Forum - De vzw als ondernemingsdrager: een goede keuze?
UA Stadscampus, 3 maart 2015 14:00 tot 18:00 uur
Programma

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics
Op woensdag 4 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics’
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen
M&D Seminars, Leuven 11 maart 2015
Programma  

Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen
Op woensdag 11 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Gent de studiedag ''Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen’ (twee praktijkgerichte sessies - deelnemers kunnen zich apart inschrijven voor elk van de sessies)’
Programma.

Ontwikkeling van activiteiten in het buitenland
fiscale opportuniteiten en valkuilen - Hubert HELLRAETH en Olivier GIOS (BDO Belastingconsulenten)
Lexalert-online seminarie, 12 maart 2015 -
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M & D Seminars,Gent, 13 maart 2015
Programma
 
Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand  
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma  

De liquidatiereserve en andere manieren om geld fiscaalvriendelijk uit de vennootschap te halen  
Dhr. Carl VAN BIERVLIET (Vandelanotte Accountancy)
Lexalert online seminarie, 17 maart 2015
Programma  

De vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (art. 275 WIB) Toepassingsmodaliteiten en compliance - Bart DE DYCKER en Hendrik SERRUYS (Ernst & Young Tax Consultants)
Lexalert online seminaries, 19 maart 2015
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,Nazareth 19 maart 2015
Programma  

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank  
Intersentia, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven 25 maart 2015
25 maart 2015
Programma

Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers
Op woensdagnamiddag 25 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag 'Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers: welke valkuilen vermijden?'.
Programma

Ontslagmotivering – Bijzondere aandachtspunten voor de werkgever
Mrs. Ann WITTERS en Stephanie RAETS (Claeys & Engels)
Lexalert online seminarie, 26 maart 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma