WETGEVING 15 - 28 APRIL 2016 
Raad van State - schorsing uitvoering KB 15 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten

Ontslag en benoeming Minister van Mobiliteit

Elektronische vrachtbrief

Commissies van toezicht – benoeming, hernieuwing en ontslag leden

Overeenkomst wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en China

Aanvulling en wijziging Sociaal Strafwetboek
 

Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie
54K1590  Datum : 26/04/2016 Tekst aangenomen in tweede lezing door de Commissie voor de Justitie
 
 
PUBLIEK RECHT

Ontslag en benoeming Minister van Mobiliteit
Ontslag en benoeming Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, BS 19/04/2016, bl. 26634

Aanduiding ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven
13 APRIL 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven, BS 21/04/2016, bl. 27385

Overheidsopdrachten - gebruik Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Overheidsopdrachten. - Advies van de commissie voor de overheidsopdrachten. - Aanbeveling omtrent het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument na de uiterste omzettingsdatum van richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU, BS 21/04/2016, bl. 27569

MILIEURECHT

Europese milieukeurmerk
15 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk, bs 21:04:2016? bl. 27411


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Handel en controle op explosieven voor civiel gebruik
12 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik, BS 19/04/2016, bl. 26450

Omzetting richtlijn 2014/31/EU - niet-automatische weeginstrumenten
12 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende de niet-automatische weeginstrumenten, BS 19/04/2016, bl. 26487

Omzetting richtlijn 2014/32/EU en gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/13 Commissie - meetinstrumenten
15 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten, BS 20/04/2016, bl. 27134

Raad van State - schorsing uitvoering KB 15 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten
Schorsing door de Raad van State, BS 20/04/2016, bl. 27134

Elektronische vrachtbrief
10 APRIL 2016. - Koninklijk besluit inzake de elektronische vrachtbrief, BS 21/04/2016, bl. 27396

Steunverleningen aan ondernemingen
7 MAART 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen en tot wijziging van een aantal ministeriële besluiten betreffende de steunverlening aan ondernemingen, wat betreft de bepaling van het begrip werkzame personen, en tot bepaling van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 en artikel 28 van het decreet van 20 november 2015, BS 21/04/2016, bl. 27420

Subsidies bevordering internationaal ondernemen
11 MAART 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, BS 27/04/2016, bl. 28604


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. – BS 15/04/2016, Bericht, bl. 26038

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/04/216, bl. 26636STRAFRECHT

Strafinrichtingen - vaststelling kader en wedde aalmoezeniers, islamconsulenten en moreel consulenten
10 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de centrale vrijzinnige raad der niet confessionele levenbeschouwing bij de strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen, BS 19/04/2016, bl. 26449

Commissies van toezicht – benoeming, hernieuwing en ontslag leden
4 APRIL 2016. - Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht, BS 19/04/2016, bl. 26550

Overeenkomst wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en China
13 MAART 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 31 maart 2014 , BS 26/04/2016, bl. 28365

VERKEERSRECHT

Inschrijving van voertuigen
19 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 21/04/2016, bl. 27392


FISCAAL RECHT

Kostenforfaits verblijfsvergoedingen buitenland ambtenaren FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
29 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 15/04/2016, bl. 25925


SOCIAAL RECHT

Samenwerkingsakkoord Staat en gewesten beheersing gevaren zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
1 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 20/04/2016, bl. 26983

Aanvulling en wijziging Sociaal Strafwetboek
29 FEBRUARI 2016. - Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21/04/2016, bl. 27342


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven
1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 %2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 %Opzegging door Maleisië, de Russische Federatie, de Arabische Republiek Egypte en de Volksrepubliek China, BS 26/04/2016, bl. 28372

Bevriezing tegoeden en andere financiële middelen terroristen
21 APRIL 2016. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 26/04/2016, bl. 28383


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


 
2016-062


28-04-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 18 juli 2013 houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie - Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie - Vlaams decreet van 21 maart 2014 houdende instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord.

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5917 • 5920 • 5930 • 6127
Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang. # Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de staat, de gemeenschappen en de gewesten - Economie - Samenwerkingsakkoord - Verdeling van de algemene begrotingsdoelstelling van het Stabiliteitsverdrag over de verschillende overheden. # Europees recht - Economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie - Begrotingspact - 1. Begrotingsevenwicht - 2. Beperking van de overheidsschuld.
2016-061


28-04-2016

Prejudiciële vraag
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 68) - Gerechtelijk Wetboek (art. 1018)

Geen schending

Rolnummer(s): 6216
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Geschillen - Verdeling van de kosten van de rechtspleging - Kosten verbonden aan de bijstand van de adviserend geneesheer van de werknemer - 1. Sociaal verzekerden wier proces voornamelijk betrekking heeft op een medisch element - 2. Sociaal verzekerden wier proces voornamelijk betrekking heeft op een juridisch element. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op een eerlijk proces - 2. Economische, sociale et culturele rechten - Recht op juridische bijstand.
2016-060


28-04-2016

Prejudiciële vraag
Art. 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in samenhang gelezen met art. 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6183
Leefmilieu - Bescherming van het leefmilieu - Vordering tot staking - 1. Inwoner van een gemeente die namens die gemeente in rechte optreedt - 2. Deelname aan het geding door de gemeente, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen.
2016-059


28-04-2016

Prejudiciële vraag
Art. 22sexies van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, in samenhang gelezen met art. 239, § 3, tweede lid, van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen

Schending (lacune in de wetgeving)

Rolnummer(s): 6156
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Overzeese sociale zekerheid - Ouderdoms- en overlevingsverzekering - Ouderdomspensioen van de uit de echt gescheiden echtgenote van een verzekerde - Verhoging van de pensioenleeftijd - Ontstentenis van overgangsregeling.
2016-058


28-04-2016

Prejudiciële vragen
Art. L4211-3, § 5, van het Waalse Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie, ingevoegd bij artikel 22 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

Geen schending - Schending

Rolnummer(s): 6139
Grondwettelijk recht - Verkiezingen - Waalse Gewest - Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen - Geautomatiseerde stemming - 1. Tenlasteneming door de gemeenten die ervoor hebben gekozen gebruik te maken van de geautomatiseerde stemming voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 van de extra kosten die de geautomatiseerde stemming ten opzichte van de traditionele stemming meebrengt - 2. Retroactief wijziging van de financiële verplichtingen van de gemeenten - 3. Ingevoeging van het in het geding zijnde bepaling in het WWPDD bij een begrotingsdecreet.
2016-057


28-04-2016

Beroepen tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (art. 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 80 en 94)

Gedeeltelijke vernietiging (lacune in de wetgeving) - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.17.2 en B.32.2.

Rolnummer(s): 6131 • 6135
Milieurecht - Vlaams Gewest - Natuurbehoud en natuurlijk milieu - 1. Bescherming van het natuurlijk milieu - Planmatige omkadering van het instandhoudingsbeleid - (i) Vlaams Natura 2000-programma - (ii) Managementplannen Natura 2000 voor speciale beschermingszones - Dwingende acties - Vergoeding - - (iii) Managementplannen voor gebieden buiten de speciale beschermingszones - 2. Bescherming van de historisch permanente graslanden - Maatregelen die de exploitatievrijheid beperken -Vergoeding. # Europees recht - Leefmilieu - 1. Milieubeoordeling - 2. Recht op inspraak van de burger.
2016-056


28-04-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (art. 27 en 28, 5°)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6122
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Energiebeleid - Gasdistributie en distributie en plaatselijk vervoer van elektriciteit - a. Nieuwe energiebronnen - b. Rationeel energieverbruik - 2. Federale bevoegdheden - a. Niet-plaatselijk vervoer van energie - b. Commerciële flexibiliteit inzake nettoegang - 3. Overlegverplichting - 4. Verplichting om een samenwerkingsakkoord te sluiten - 5. Federale loyauteit. # Publiek recht - Energie - Waals Gewest - Elektriciteitsproductie - Aansluiting op het net - 1. Hernieuwbare energie - a. Voorrang inzake toegang en voorrang inzake inschakeling verleend aan de installaties voor productie van energie uit hernieuwbare bronnen en van elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling - Beperkingen - b. Nieuwe aansluitingsmodaliteiten - c. Vermindering van de elektriciteitproductie opgeleds om redenen van veiligheid die te maken hebben met de congestie van het plaatselijke net - Financiële compensatie - 2. Verplichting tot aansluiting - Ontstentenis van onvoorwaardelijk recht - Beginsel van technische flexibiliteit - 3. Weigering van de toegang door de netbeheerders - 4. Bevoegdheid van de Geschillenkamer van de CWaPE. # Europees recht - Energie - Elektriciteitsproductie. # Rechten en vrijheden - 1. Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de Regering - 2. Vrijheid van ondernemen.
2016-055


28-04-2016

Prejudiciële vraag
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (art. 127)

Geen schending (rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.16.2)

Rolnummer(s): 6101
Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Rechtspositie van het personeel - Personeel van de hogescholen - Onderwijzend personeel - Aanstelling van deeltijdse gastprofessoren - Opeenvolgende contracten van bepaalde duur - 1. Afwezigheid van omzetting in een overeenkomst van onbepaalde duur - 2. Beëindiging - Afwezigheid van recht op een opzeggingsvergoeding.
2016-054


21-04-2016

Vordering tot schorsing
Art. 7 en 8 van de wet van 18 december 2015 betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart

Schorsing

Rolnummer(s): 6352
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen - Cumulatie met beroepsinkomsten - Hoogste maximumbedrag - Personen die om reden van lichamelijke ongeschiktheid ambtshalve op rust worden gesteld - Uitsluiting.
2016-053


21-04-2016

Beroepen tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hoger onderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5927 • 5928 • 5929 • 5933
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - 1. Machtiging - Beperking tot alleen de bij dat decreet beoogde instellingen - 2. Oprichting en toekenning van opdrachten aan de " Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur " (ARES) - 3. Inschrijvingsgeld - 4. ARES - Raad van bestuur en thematische kamers - Samenstelling - 5. Academische pool en academische zone tussen verscheidene polen - Rollen - 6. Opdrachten en statuut van hoogleraren - Examens - 7. Subsidies - Vereisten van machtiging - 8. Gezamenlijke diplomering, co-organisatie en onderwijsaanbod - 9. Machtiging om studies inzake voortgezette opleiding te organiseren - 10. Machtiging van de Regering om een gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs te verplichten de inrichting van een door de Regering bepaalde studiecyclus voort te zetten - 11. Machtiging van de examencommissie om een cijfer te wijzigen dat een hoogleraar na zijn evaluatie van de student heeft toegekend - 12. Inrichting van de studiecyclussen. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Onderwijs - Impliciete bevoegdheden - Commissie belast met het ontvangen van de klachten van de studenten betreffende de weigering van een inschrijving - 2. Federale bevoegdheden - Administratieve rechtscolleges. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van onderwijs - 2. Vrijheid van vereniging - 3. Gelijkheid inzake onderwijs - 4. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning.RECHTERLIJKE ORDE

BS 15/04/2016
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen en parketjuristen
Raad van State
Aanwijzingen twee eerste substituten-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen

BS 20/04/2016
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep - vierde oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B

BS 21/04/2016
Benoemingen, ontslagnemingen, pensioneringen griffiers

BS 22/04/2016
Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen – verhuis zetel Zele vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele, naar Wetteren

BS 25/04/2016
Hof van beroep te Gent - Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Gent
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

BS 26/04/2016
Arbeidshof te Brussel. – Beschikking
Arbeidshof te Brussel. – Beschikking
Arbeidshof te Antwerpen. - Beschikking
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. - Beschikking 2016/001 – verhuis zittingen van de Raad

BS 27/04/216
Benoemingen diverse magistraten

BS 28/04/2016
15 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Arbeidsrechtbank te Gent