WETGEVING 9 - 22 december 2016 
We wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2017!
Bekwaamheidsproef beroep advocaat - aanwijzing leden  commissie van beroep en examencommissie

Wet tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme

Ministeriële omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen

Wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen m.b.t. elektronische communicatie – tarieven vergoeding medewerking


Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Regeling erkenning en afbakening crowdfunding

Registratie onderhandse huurcontracten

Vaststelling retributies voor uitvoering hypothecaire formaliteiten en aflevering van afschriften en getuigschriften


Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

OCMW’s krijgen extra middelen voor begeleiding vluchtelingen 
  
PUBLIEK RECHT

OCMW’s krijgen extra middelen voor begeleiding vluchtelingen
21 NOVEMBER 2016. - Wet tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure, BS 13/12/2016, bl. 84878

Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen
14 OKTOBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 13/12/2016, bl. 84892

Woonzorgdecreet - opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit
2 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft, BS 22/12/2016, bl. 88054

Brownfieldconvenanten
18 NOVEMBER 2016. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, BS 13/12/2016, bl. 84917

Vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
18 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, BS 13/12/2016, bl. 84919

Sport – antidoping – vaststelling verboden lijst
8 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, BS 16/12/2016, bl. 87029

Wijziging Kieswetboek betreffende verkiezing Europese Parlement
17 NOVEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, BS 20/12/2016, bl. 87495
2 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 20/12/2016, bl. 87514

Technische vereisten archieflokalen van administratieve overheden en openbare instellingen voor bewaring papieren en digitale archieven
(ook van toepassing op archieven hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Orde en op de griffies en parketten)
12 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955, BS 21/12/2016, bl. 87905
Omzendbrief met betrekking tot het ministerieel besluit van 12 december 2016 tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955, BS 21/12/2016, bl. 87941

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
25 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester en van artikel 561 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 21/12/2016, bl. 87915

Omzendbrief betreffende  verdere opheffing van omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening
14 NOVEMBER 2016. - Omzendbrief RO 2016/02 betreffende de verdere opheffing van omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening. - Herwerking 2016, BS 21/12/2016, bl. 87946

Wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken
11 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken, BS 22/12/2016, bl. 88000

Personeelsformatie, rechtspositieregeling en mandaatstelsel OCMW’s
2 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en afwezigheden, BS 22/12/2016, bl. 88063


VOLKSGEZONDHEID EN WELZIJN

Preventieve gezondheidszorg
21 MAART 2016. - Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie, bs 16:12:2016? bl. 86940

BelRAI beoordelingsinstrument - uniforme en webbased (online) registratie van cliëntgegevens uit de zorg en gezondheidssector
27 JUNI 2016. - Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de ontwikkeling en de implementatie van het BelRAI-instrument in 2016, BS 16/12/2016, bl. 86954

Vlaamse sociale bescherming
14 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 16/12/2016, bl. 86962


ONDERWIJS

Dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters
18 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters, bs 13:12:2016? bl. 84915

Codex Secundair Onderwijs - het recht op inschrijving
25 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft, BS 22/12/2016,  bl. 88053

GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Ministeriële omzendbrief betreffende oprichting opdrachtencentrale binnen de FOD Justitie
Ministeriële omzendbrief betreffende de oprichting van een opdrachtencentrale binnen de FOD Justitie, BS 14/12/2016, bl. 86496

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
11 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16/12/2016, bl. 87173

Bericht indexering bedragen inzake beperking inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 16/12/2016, bl. 87202

Wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen m.b.t. elektronische communicatie – tarieven vergoeding medewerking
8 NOVEMBER 2016. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoeding van de medewerking, BS 22/12/2016, bl. 88022

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren
7 DECEMBER 2016. - Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13/12/2016, bl. 84812

Bevoegdheid van de commissie voor boekhoudkundige normen
12 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de commissie voor boekhoudkundige normen betreft, BS 20/12/2016, bl. 87491

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
7 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, BS 14/12/2016, bl. 86382


Openstelling openbare mobiele elektronische-communicatiediensten bij rampen
7 DECEMBER 2016. - Wet tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 19/12/2016, bl. 87211

Prijscourant
 OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/12/2016, bl. 87400

FINANCIEEL RECHT

Nieuwe personen toegevoegd aan lijst van personen inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
5 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 09/12/2016, bl. 81090

Terrorisme - bevriezing tegoeden en andere financiële middelen
13 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 16/12/2016, bl. 86939

Uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2016-2026
30 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2016-2026, BS 09/12/2016, bl. 80886

Erkenningsvoorwaarden gecentraliseerd systeem voor lenen en ontlenen van financiële instrumenten
7 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend, BS 09/12/2016, bl. 80887

Maximale prijs voor de basis-bankdienst
Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 13/12/2016, bl. 85018

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten – reglement deugdelijke verslagen
18 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten, BS 13/12/2016, bl. 84868


Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 14/12/2016, bl. 86494

Regeling erkenning en afbakening crowdfunding
18 DECEMBER 2016. - Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20/12/2016, bl. 87668

STRAFRECHT

Ministeriële omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen
Ministeriële omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen, BS 12/12/2016, bl. 82028

Wet tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme
14 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, BS 22/12/2016, bl. 88017

FISCAAL RECHT

Indexering van rechtswege van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit
8 DECEMBER 2016. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de indexering van rechtswege van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit - Aanslagjaar 2017, BS 13/12/2016, bl. 85023

Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2017
8 DECEMBER 2016. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2017, BS 13/12/2016, bl. 85024


KB/WIB 92 - bedrijfsvoorheffing
12 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 16/12/2016, bl. 86809

Registratie onderhandse huurcontracten
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie, BS 20/12/2016, bl. 87508

Vaststelling retributies voor uitvoering hypothecaire formaliteiten en aflevering van afschriften en getuigschriften
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, BS 21/12/2016, bl. 87723

SOCIAAL RECHT

Lijst van de paritaire organen op datum van 14 juli 2016
Lijst van de paritaire organen op datum van 14 juli 2016, BS 13/12/2016, bl. 85008

Sociaal statuut zelfstandigen – inning bijdragen 2017
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2017 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 14/12/2016, bl. 86407

(Erratum BS 16/12/2016)

Wijziging KB onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
1 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 16/12/216, bl. 86776

Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers
11 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, BS 20/12/2016, bl. 87449

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 21/12/2016, bl. 87733

Toekenning aanvullende uitkering – grensarbeiders in Frankrijk
12 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1965 tot vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden betreffende de toekenning van een aanvullende uitkering aan sommige in Frankrijk tewerkgestelde grens- of seizoenarbeiders en aan hun weduwen, BS 21/12/2016, bl. 87734

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Verdrag België Kosovo betreffende overbrenging van gevonniste personen
Instemming Verdrag België en Kosovo betreffende overbrenging gevonniste personen
2 JULI 2015. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 18 juni 2010, BS 14/12/2016, bl. 86376


Samenwerkingsakkoord tot opneming vanluchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
18 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, BS 21/12/2016, bl. 87909

Vlaams Decreet instemming Raamverdrag VN inzake klimaatverandering
25 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015, BS 21/12/2016, bl. 87911

Instemming Akkoord België-Nederland-Luxemburg inzake beveiliging luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen
15 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades), gedaan te 's-Gravenhage op 4 maart 2015, BS 22/12/2016, bl. 88002.

Vlaams Decreet instemming verdrag promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk
18 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfennegentigste zitting in Genève op 15 juni 2006, bl. 88052

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2016-170


22-12-2016

Vordering tot schorsing
Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [enerzijds] en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds (art. 11 en 12)

Schorsing (art. 11, in zoverre het niet voorziet in een overgangsregeling voor personen die vóór de inwerkingtreding van de wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden) - Verwerping van de vordering tot schorsing voor het overige

Rolnummer(s): 6532
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Uitoefening van de psychotherapeutische praktijk - Voorwaarden - Ontstentenis van overgangsregeling
2016-169


22-12-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (art. 216, in samenhang gelezen met art. 655)

Niet-ontvankelijkheid van het beroep

Rolnummer(s): 6518
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn
2016-168


22-12-2016

Prejudiciële vragen
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (art. 38, § 6, ingevoegd bij art. 9 van de wet van 9 maart 2014)

Geen schending

Rolnummer(s): 6474 • 6475 • 6476 • 6486
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Zware overtredingen - Recidiverende beklaagde - Verval van het recht tot sturen - Herstel in het recht tot sturen - Slagen voor examens en onderzoeken - Toepassing van de nieuwe wetgeving op een overtreding die vóór de inwerkingtreding van die wet is begaan
2016-167


22-12-2016

Prejudiciële vraag
Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (art. 2bis) en programmawet (II) van 27 december 2006 (art. 2, 1°)

Terugzending naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6318
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen - 1. Belangenconflict tussen de rechtspersoon en de persoon die ertoe is gemachtigd hem te vertegenwoordigen - Aanwijzing van een lasthebber ad hoc - Insolvabiliteit van de rechtspersoon - Ontstentenis van tenlasteneming door de Staat van de erelonen van de lasthebber ad hoc - 2. Toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand
2016-166


22-12-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6282
Gerechtelijk recht - Onmiddelijke toepassing van de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging - Wijziging van het bedrag van de aanleg - Toepassing op de vonnissen die zijn gewezen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, zonder dat rekening wordt gehouden met de datum van inleiding van de zaak voor de eerste rechter
2016-165


22-12-2016

Prejudiciële vragen
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen (art. 4, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6271 • 6272
Fiscaal recht - Gewestbelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belasting op bebouwde eigendommen en op sommige onroerende goederen - Vrijstelling - Gebouwen van democratisch verkozen organen waarin regelmatig de plenaire vergaderingen worden gehouden - Afwezigheid van uitbreiding tot alle gebouwen, ook al hebben die een voor de werking van die assemblees ondersteunende functie
2016-164


22-12-2016

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.6.1, § 3, 2°)

Schending (in de interpretatie dat bij het onderzoek of het perceel de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan stedenbouwkundig in aanmerking komt voor bebouwing, ook rekening wordt gehouden met het stedenbouwkundig beleid, zoals dat blijkt uit de structuurplannen en uit het vergunningenbeleid van het bestuur)

Rolnummer(s): 6259
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Door de overheid verschuldigde planschadevergoeding - Voorwaarden - Cumulatieve criteria - Perceel dat stedenbouwkundig voor bebouwing in aanmerking komt - Wijziging van de planologische bestemming van het gebied
2016-163


14-12-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (art. 127 en 128)

Niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag

Rolnummer(s): 6507
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Persoonsverzekeringen - Levensverzekeringsovereenkomsten - Verzekering aangegaan door een echtgenoot met gemeenschap van goederen ten voordele van de andere echtgenoot
2016-162


14-12-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 335, § 1, zoals vervangen bij art. 2 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde)

Geen schending (in zoverre art. 335, § 1, tweede lid, derde zin, in geen enkele toetsing van het belang van het kind bij de naamgeving voorziet) - Voor het overige behoeft de vraag geen antwoord

Rolnummer(s): 6342
Burgerlijk recht - Afstamming - Wijze van overdracht van de familienaam - Onenigheid tussen de ouders of afwezigheid van keuze - Familienaam van de vader - Toetsing van het belang van het kind bij de naamgeving
2016-161


14-12-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, vierde lid)

Schending

Rolnummer(s): 6335
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door het kind ouder dan 22 jaar - Termijn - Aanvang - Ontdekking van het feit dat de persoon die het kind heeft erkend zijn vader niet is
2016-160


14-12-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van economisch recht (art. III.26, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6300
Economisch recht - Kruispuntbank van Ondernemingen - Verplichte inschrijving - Activiteit waarvoor de onderneming niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming is ingeschreven - Niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering
2016-159


14-12-2016

Prejudiciële vraag
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (art. 23duodecies, §§ 4 en 6)

Geen schending

Rolnummer(s): 6295
Huisvesting - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Woningleegstand - Administratieve geldboete - Onmogelijkheid voor de rechtbank uitspraak doende in hoger beroep om verzachtende omstandigheden aan te nemen en de geldboete te verminderen
2016-158


14-12-2016

Beroep tot vernietiging
Art. 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (thans de artikelen 68/1, § 3, 68/2, § 3, 68/3, § 3, en 68/3, § 5, tweede en derde lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, zoals ingevoegd bij de artikelen 166, 167 en 168 van dezelfde wet)

Het beroep tot vernietiging, in zoverre het is gericht tegen de artikelen 21quinquiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 3 en § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 (thans de artikelen 68/2, § 3, en 68/3, § 3 en § 5, tweede en derde lid, van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen), zal van de rol worden geschrapt indien geen enkel beroep tot vernietiging van de artikelen 10, 3°, en 13 van de wet van 10 juli 2016 binnen de wettelijke termijn wordt ingesteld of indien een dergelijk beroep, in de veronderstelling dat het wordt ingesteld, door het Hof zou worden verworpen - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6096
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Beroep van klinische orthopedagoog - 1. Omvang van de medische handelingen die kunnen worden gesteld - Het stellen van een diagnose en het verrichten van handelingen met betrekking tot emotionele problemen - 2. Vertegenwoordiging in de Federale Raad voor de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek
2016-157


08-12-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 7 mei 2009 houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen Belgïe en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 (art. 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6392
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Roerende inkomsten - Wet houdende instemming met een verdrag - Dubbelbelastingverdrag - Belastingplichtigen die niet in de Belgische grenszone gedomicilieerd zijn - Vaststellen van de aanvullende belastingen die worden gevestigd door de Belgische gemeenten en agglomeraties - In aanmerking nemen van de beroepsinkomsten die in België vrijgesteld zijn van belasting - Terugwerkende kracht
2016-156


08-12-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (art. 13)

Geen schending

Rolnummer(s): 6310 • 6311 • 6312 • 6313
Leger - Statuut van de militairen - Kandidaat-militairen van het actief kader - Verlies van die hoedanigheid - Gedeeltelijke terugbetalingsverplichting van de tijdens de vorming genoten wedden - Toepassing in de tijd
2016-155


08-12-2016

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (art. 28, § 1, 1°)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6309
Leefmilieu - Vlaams Gewest - Milieuvergunning - Verval van de vergunning - Schorsing van de vervaltermijn tijdens het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State

 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 09/12/2016
Benoeming advocaat bij het Hof van Cassatie – vernieuwing benoeming rechter in handelszaken rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Tongeren – hernieuwing benoeming rechter in handelszaken rechtbank van koophandel te Leuven
Hof van beroep te Antwerpen - Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel - Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Antwerpen

BS 14/12/2016
Aanwijzing mandaat procureur-generaal bij het Hof van Cassatie

BS 16/12/2016
Hernieuwing benoemingen werkend assessoren in strafuitvoeringszaken Antwerpen

BS 19/12/2016
Pensionering rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie bekwaamheidsproef beroep advocaat
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afd. Turnhout, rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen - vredegerecht van het kanton Borgloon

BS 21/12/2016
Griffies en parketten – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen
Aanwijzingen advocaten-generaal bij het hof van beroep te Gent

BS 22/12/2016
Hof van beroep Brussel - Vred. Brasschaat