Nieuwsbrief 3 - 27 maart 2018
ACTUEEL

De KMO’s mogen een rechtsvordering voor collectieve schadeloosstelling indienen
Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.'s betreft, van het Wetboek van economisch recht - 54K2907
De rechtbank van koophandel en het hof van beroep te Brussel worden als enige bevoegd voor de rechtsvorderingen tot collectief herstel.

Lancering gemeente- en stadsmonitor
Vlaamse overheid newsflash 19 maart 2018
Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceren vandaag de gemeente- en stadsmonitor
Een volledig overzicht van de rapporten op gemeentelijk of stedelijk niveau vindt u op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be en op www.statistiekvlaanderen.be

Twee experten gerechtsdeurwaarders aangesteld door Minister Geens
Persbericht 16 maart 2018
André Michielsens en Luc Chabot worden benoemd als onafhankelijke experten.
Ze voegen zich bij Patrick Henry en Patrick Hofströssler (experten voor advocaten), bij Pierre Nicaise en Thierry Van Sinay (experten voor notarissen) alsook bij Saskia Mermans en Hugues Delescaille (experten voor bedrijfsjuristen).
https://www.koengeens.be/news/2018/03/16/modernisering-juridische-beroepen

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
Ministerraad 16 maart 2018
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Ronde tafel met de vertegenwoordigers van juridische beroepen
Het Instituut voor bedrijfsjuristen heeft op 15 maart 2018 een ronde tafel georganiseerd in het kader van de reflectie over de hervorming van de juridische beroepen

Negatief advies Hoge Raad voor de Justitie inzake voorontwerp van wet houdende de oprichting van het Brussels International Business Court
14 maart 2018
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op woensdag 14 maart 2018 een ambtshalve advies uitgebracht betreffende een voorontwerp van wet houdende de oprichting van het Brussels International Business Court.

Inwerkingtreding van de taks op de effectenrekeningen op 10 maart 2018
7 FEBRUARI 2018. - Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, BS 09/03/2018, bl. 19476
Erratum BS 14/03/2018

Potpourri II - Uitlegging arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017
Arrestnummer:
28/2018
Arrestdatum: 9/03/2018
Rolnummer(s): 6838 • 6839
Rechtspleging: Vorderingen tot uitlegging
Getoetste norm(en): Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») - Veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden - Vernietiging - Handhaving van de gevolgen - Draagwijdte - Bevoegdheid van correctionele rechtbanken en hoven van beroep en strafmaat
Beschikkend(e) gedeelte(n): Uitlegging
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-028n.pdf
Informatieve nota: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-028n-info.pdf

Benoeming van een rechter van het Grondwettelijk Hof
Ministerraad 9 maart 2018
Fientje Moerman wordt benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep

Verordening tot verbod op geoblocking gepubliceerd in het PBEU
Deze verordening werd op 2 maart 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Ze zal in werking treden op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking, namelijk op 22 maart 2018, en zal van toepassing zijn met ingang van 3 december 2018.
Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG (Voor de EER relevante tekst. )

Ranking rechtenstudies universiteiten wereldwijd
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/law-legal-studies
Universiteit Leiden plaats 32
KULeuven plaats 42
Universiteit Amsterdam: plaats 48


 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Privaat beheer van overheidstaken
M. De Groot, Het private beheer van overheidstaken in mensenrechtelijk perspectief, TBP 2018/2, 73

Aansprakelijkheid van de Staat voor ongrondwettige wetgeving. Vanzelfsprekend, of niet bepaald?
T. Moonen, CDPK 2017/4, 653

Drie jaar schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State - rechtspraak Franstalige kamers van de Raad van State
M. Nihoul, F. Xavier, Trois années d’indeminité réparatrice devant le Conseil d’Etat, CDPK 2017/4, 679

Publiekrechtelijke rechtspersonen – dading
S. Riger-Brown, JT N° 6722, 10/03/2018, 221

Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
2018/1
Inhoudstafel

Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur

M. Somers, K. Hectors, C. Heeb, TBO 2018/1, 3

Omgevingsrecht

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) 2017/4
Inhoudstafel

(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening: een stand van zaken
B. Schelstraete, M. Strubbe, T. Not. 2018/2, 99


BURGERLIJK RECHT

Erfovereenkomsten
A. Aydogan, De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 1/9/2018?, T. Not. 2018/2, 117

Vlaams woninghuurrecht
K. Kempe, V. Dhooghe, G. Van Walle, Het voorontwerp van Vlaams huurdecreet: een nieuwe stap naar een Vlaams woninghuurrecht, TBO 2018/1, 17

Het retentierecht als zekerheidsmechanisme, mede in rechtsvergelijkend perspectief
 
V. Van Eessel, RW 2017-2018, nr. 30, 24/03/2018, 1162

Algemene Verordening Gegevensbescherming
T. Fransen,  M. De Backer, NJW nr. 378, 14/03/2018, 190

Nieuw Belgisch erfrecht
A. L. Verbeke, RW 2017-2018, nr. 28, 10/03/2018, 1082

Hervorming erfrecht
Speciaal nummer ‘La réforme des successions et des libéralités. Regards de praticiens’, Revue du notariat belge, feb-mrt 2018
(Publicatie van Colloque – La réforme des successions et des libéralités – Regards de praticiens : Colloque du Journal des tribunaux et de la Revue du notariat belge - Mardi 27 février 2018 – Bruxelles)
(zie ook , La réforme des successions et des libéralités. Regards de praticiens (I), JT N° 6720, 24/02/2018 en Regards de praticiens (II), JT N° 6721, 03/03/2018

Nieuwe procedure geslachtswijziging

Toelichting en processchema, @burger, nr. 13, jan-feb-mrt 2018, 7
Zie ook: www.vlavabbs.be

Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – rechtsvergelijkende rechtspraakanalyse van US Supreme Court en EHRM
C. Jenart, Rechterlijk activisme in keuze tussen vrijheid en gelijkheid? Vergelijkende rechtspraakanalyse van het US Supreme Court en het EHRM over het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, CDPK 2017/4, 610

Overzicht van rechtspraak Verbintenissenrecht

I. Claeys, F. Coryn, L. Van Valckenborgh, Overzicht van rechtspraak Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking, TPR 2017/4, 1395


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Today’s Lawyer nr. 1, feb 2018

Inhoudstafel
Think global, act local – voorwoord, 1
Franchising aan de balie: goed idee? – 2
IOS goedkoper? – 7
IOS-procedure uitbreiden tot consumentengeschillen is strijdig met het Europees recht – 8
De Startersfabriek, een Gents initiatief om jonge ondernemers op weg te helpen – 11
Brussels International Business Court: preliminary draft bill – draft approved – - 13
Kan klantgericht ondernemen de advocatuur redden? – 16
Het einde van de advocatuur. Leve de nieuwe advocaat – 20
Overdracht van kantoor: de wettelijke beperkingen en de deontologie – 22
Advocatenerelonen – 26
Denk je dat je blog niet kan opboksen tegen de grote kantoren? Onzin! - 28
U kunt ook alle nummers van het tijdschrift ‘Today’s Lawyer’ raadplegen via Knowlex

Het horen van minderjarigen
L. Jacobs, La parole de l’enfant face à la séparation parentale: regards croisés sur les pratiques d’audition, RTDF 2017/4, 649


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen
J.-M. Gollier, JT N° 6723, 17/03/2018, 241

Bewijs van verzekeringsfraude
C. Leduc, La preuve d’une fraude à l’assurance: comment mener au mieux l’enquête?, T. Verz. 2018/1, 4

Verzekeringsonderneming – Solvency II-hervorming
Q. De Thysebaert, La sous-traitance ou l’externalisation par l’entreprise d’assurances sous Solvabilité II: un ménage à trois, T. Verz. 2018/1, 43

Cyber Security

Speciaal nummer Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht nr. 2017/4
Inhoudstafel

Geneesmiddelenverkoop via internet
C. Delforge, La vente en ligne de médicaments: quelles exigences pour les ePharmacies belges et quelles protections pour les consommateurs?, DCCR n° 117, okt-nov-dec 2017, 3

Ontvankelijkheid van een rechtsvordering tot collectief herstel

S. Voet, DCCR n° 117, okt-nov-dec 2017, 29


STRAFRECHT

Belgisch gevangeniswezen - minimale dienstverlening - openbare verklaring van het Europees Antifoltercomité
L. Claes, België (opnieuw) in zijn blootje gezet door het Europees Antifoltercomité. Over het gebrek aan een minimale dienstverlening in het Belgische gevangeniswezen en de onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden, RW 2017-2018, nr. 31, 31/03/2018, 1202

Point sur le pénal tient le civil en l’état
L. Teper, JT N° 6723, 17/03/2018, 251

De Salduz-bis wet en het recht op bijstand van een advocaat in administratieve sanctieprocedures. Mag het iets meer zijn?

P.-J. Van de Weyer, CDPK 2017/4, 590

Terrorisme: vernietiging van een recente aanpassing van het Strafwetboek
Arrestnummer:
31/2018
Arrestdatum: 15/03/2018
Rolnummer(s): 6614
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III) (art. 2 en 6)
Trefwoorden: Strafrecht - Terroristische misdrijven - Publiekelijk ter beschikking stellen van een boodschap met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf - Schrapping van het risicovereiste dat één of meer misdrijven worden gepleegd
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (art. 2, 3°) - Verwerping van het beroep voor het overige
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-031n.pdf

Potpourri II - Uitlegging arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017
Arrestnummer:
28/2018
Arrestdatum: 9/03/2018
Rolnummer(s): 6838 • 6839
Rechtspleging: Vorderingen tot uitlegging
Getoetste norm(en): Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Hervormingen («Potpourri II-wet») - Veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden - Vernietiging - Handhaving van de gevolgen - Draagwijdte - Bevoegdheid van correctionele rechtbanken en hoven van beroep en strafmaat
Beschikkend(e) gedeelte(n): Uitlegging
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-028n.pdf
Informatieve nota: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-028n-info.pdf

De eerste grondige commentaren op het Potpourri II -arrest van het GwH 21 december 2017
Nullen Crimen nr. 1, feb 2018
Inhoudstafel


FISCAAL RECHT

‘Minimale bezoldigingsvereiste’: ook als er geen ‘bedrijfsleiders’ zijn

JVD, Fiscoloog nr. 1559, 21/03/2018, 1

Beroepskosten
JVD, ‘Publicitaire’ cateringkosten: wel volledig als beroepskost aftrekbaar, Fiscoloog nr. 1559, 21/03/2018, 2

DBI
S. Gommers, Wettelijke beperking overdracht DBI-overschot na belastingvrije reorganisatie, Fiscoloog nr. 1559, 21/03/2018, 4

Moratoriuminteresten
JVD, Vanaf wanneer lopen er moratoriuminteresten?, Fiscoloog nr. 1559, 21/03/2018, 6

Minnelijke schikking: de contouren van de definitieve regeling
CB, Fiscoloog nr. 1559, 21/03/2018, 8

Kosten eigen aan werkgever
L. Maes, ‘Bring your own device’: hoe hoog mag de werkgeversbijdrage zijn?, ?, Fiscoloog nr. 1559, 21/03/2018, 10

Voordelen van alle aard

A. Missal, Ongrondwettelijke waardering voordeel woning: fiscus haalt bakzeil, Fisc. Act. nr. 10, week 15-21 maart 2018, 1

Fairness tax vernietigd: het venijn zit hem in de staart
G. Coppens, Fisc. Act. nr. 10, week 15-21 maart 2018, 4

Akkoord over Nederlandse aanvullende pensioenen

M. Vandendijk, Zijn nu alle problemen van dubbele belasting van de baan?, Fisc. Act. nr. 10, week 15-21 maart 2018, 7

«Una via» in het fiscaal strafrecht: een status questionis en een aanzet tot een mogelijke oplossing

F. Desterbeck, RW 2017-2018, nr. 29, 17/03/2018, 1122

‘Taks op effectenrekeningen’ in werking sinds 10 maart 2018
JVD, Fiscoloog nr.1558, 14/03/2018, 1

Aanwasbeding: Vlabel vergaloppeert zich in burgerrechtelijke analyse
P. Hinnekens, L. Wellens, Fiscoloog nr.1558, 14/03/2018, 2

Rentegevende voorschotten
SVC, Herkwalificatie van interesten ook mogelijk bij vaste vertegenwoordiger, Fiscoloog nr. 1558, 14/03/2018, 7

Intracommunautaire kettingverkopen: wat met de ‘eerste verkoper’?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1558, 14/03/2018, 8

Kapitaalvermindering geconverteerd in dividenduitkering
T. Jansen, Rechtbank bevestigt toepassing artikel 344, § 1 nieuwe stijl, Fisc. Act. nr. 9, week 8-14 maart 2018, 1

Beroepskosten

K. Janssens, Kosten voor appartement aan de kust zijn dan toch aftrekbaar (of niet?), , Fisc. Act. nr. 9, week 8-14 maart 2018, 4

BTW-fraude – Hof van Justitie – nationale strafrechtelijke verjaringstermijnen
I. Lejeune, E. Peters, T. De Meyer, Zijn strafrechtelijke verjaringstermijnen te kort voor btw-fraude?, Fisc. Act. nr. 9, week 8-14 maart 2018, 7

Diverse aanpassingen btw-regels
J. Opreel, Btw aanrekenen aan jezelf is minder vaak nodig, Fisc. Act. nr. 8, week 1-7 maart 2018, 1

Afzonderlijke aanslag wegens te lage bedrijfsleidersbezoldiging
J. Lemmens, Niet voor vennootschappen zonder ‘bedrijfsleider’?, Fisc. Act. nr. 8, week 1-7 maart 2018, 5

Nederlandse pensioenen

C. Hendrickx, Uitfasering pensioenen in eigen beheer: circulaire brengt geen rechtszekerheid, Fisc. Act. nr. 8, week 1-7 maart 2018, 8

Erfbelasting
T. Melis, R. Van Gael, De gesplitste aankoop en het lot van de bebouwingen en verbouwingen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 3, weken 5 en 6 2018, 1

Viseert nieuwe Duitse aftrekbeperking intra-groeproyalty’s aan België?
N. Lenaerts, W. Oepen, Fiscoloog Internationaal nr. 411, 28/02/2018, 1

(Ruil)meerwaarden op aandelen: meerwaarden of dividenden?
J. Cçessens, , Fiscoloog Internationaal nr. 411, 28/02/2018, 4

Iedereen draagt bij: de invoering van een ‘minimumbelasting’ in de Belgische vennootschapsbelasting
P. Vanclooster, P. Deré, W. Vandenberghe, AFT 2018/2, 4

Beroepskosten
N. Van Gils, E. Maes, Interest op lening voor superdividend onder vuur, Fisc. Act. nr. 7, week 22-28 feb 2018, 1
(Gent 9 januari 2018)

Berekening van de belasting
K. Janssens, Niet-inwoners boeten belastingvoordelen in, , Fisc. Act. nr. 7, week 22-28 feb 2018, 7

Lokale en regionale belastingen
nr. 2017/4
Inhoudstafel

Internationale chauffeurs in weg- en treinverkeer
H. Niesten, De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chaufferus in het weg- en treinverkeer, AFT 2018/2, 15


SOCIAAL RECHT

Tuchtsancties: een handleiding voor de valkuilen bij de (on)macht van de werkgever – is the sky the limit?
T. Lemense, OR 2018/2, 26

GDPR en aanvullende pensioenen
I. De Somviele, Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in aanvullende pensioenen – enkele toepassingsvragen, OR 2018/2, 35

Rechtspraakoverzicht sociaal strafrecht

C.-E. Clesse, Chronique de jurisprudence en droit pénal social: 2015-2017, Dr. pén.entr. 2018/1, 19

Wet diverse bepalingen inzake werk: nieuwe sociale maatregelen
K. Van Tilborg, Balans nr. 802, 15/03/2018, 1

Arbeidsongevallenwet overheidspersoneel

B. Lietaert, Recente potpourriwetjes wijzigen ratjetoe dat Arbeidsongevallenwetje Overheidspersoneel eigenlijk ook wel is, Sociale Kronieken 2017/01, 1

Loonbeschermingswet: nieuwe inhouding op het loon mogelijk

N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2018, 2

Vervanging bij progressieve werkhervatting voortaan mogelijk
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2018, 4

Afschaffing eenheid van loopbaan vanaf 2019

M. Bruininckx, , Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2018, 6

Aanpassingen cao-wet leiden tot uitbreiding toepassingsgebied en meer transparantie
T. Dirix, Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2018, 9

Vrijstelling doorstorting BV voor wetenschappelijk onderzoek
E. Lammens, Vrijstelling doorstorting BV voor wetenschappelijk onderzoek: nu ook voor onderzoekers met bachelordiploma, Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2018, 11

Bedrijfswagens binnenkort duurder voor de onderneming en voor sommige werknemers
B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 5, mrt 2018, 16

Internationale chauffeurs in weg- en treinverkeer
H. Niesten, De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chaufferus in het weg- en treinverkeer, AFT 2018/2, 15

Levensverzekeringen in de successieplanning: hoe zit dat nu ook alweer?
M. Delboo, E. Doens, AFT 2018/1, 5

De verhouding tussen het burgerlijk recht en het fiscaal recht binnen de Belgische rechtsorde
N. Appermont, AFT 2018/1, 23

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Interdisciplinariteit in het recht
E. Dirix,Jura Falconis (eds.), Intersentia 2018, 110 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bezit en houderschap bij titelomzetting: een vage scheidingslijn
A. Vantomme, Intersentia 2018, 117 p.

Deontologie en politie. Duiding 2018
Tuchtrecht & Deontologische Code
C. Cuvelier, R. Goosens, K. Peeters, Larcier2018, 247 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Theorie in Recht
F. Fleerackers, Grondslagen van Recht, Larcier 2018, 171 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal recht in essentie
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2018, 431 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Vennootschapsbelasting toegepast
P. Beghin, A. Roggeman, Intersentia 2018, 350 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Openbare overnamebiedingen
P.A. Foriers, S. Hirsch, V. Marquette, Les offres publiques d’acquisition. 10 ans d’application de la réglementation, Les Dossiers du Journal des tribunaux, Larcier 2018, 320 p.

De omgevingsvergunning: praktijkgids
T. Sterckx, J. Geens, O. Verhulst, die Keure 2018, 245 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018
G. Van Hoorick, P. Vansant, Wolters Kluwer 2018, 471 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Telewerk en huisarbeid
L. Hellemans, E. Karreman, Sociale Praktijkstudies 2018/1, Wolters Kluwer 2018, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW actua 2017
M. Govers, Intersentia 2018, 285 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed
Christine Heeb, Gwen Bevers, Kristof Hectors, Larcier 2018, 181 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst
Matthias De Groot, Adminstratieve rechtsbibliotheek, die Keure 2018, 583 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Advocaat – Mandaat ad litem – Rechtspersoon – Vermoeden – Weerlegging – Bewijslast
Cass. 12 februari 2016 (met noot), RW 2017-2018, nr. 30, 24/03/2018, 1177

Rechtspraak gerechtelijk recht
RABG 2018/5
Inhoudstafel

Rechtspraak vennootschapsrecht
RABG 2018/4
Inhoudstafel

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2018/12
Inhoudstafel

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2018/11
Inhoudstafel

Rechtspraak vreemdelingenrecht

JLMB 2018/10
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Het nieuwe erfrecht - Praktische verdiepingssessies
Intersentia
Leuven | 2 maart, 19 april, 17 mei, 1 juni
Antwerpen | 6 maart, 17 april, 8 mei, 5 juni
Gent | 9 maart, 27 april, 18 mei, 8 juni
Programma

Verzen, vertelsels en verdragen – over recht en literatuur
Vlaamse Juristenvereniging, Boekhandel Boekarest Leuven, woensdag 28 maart 2018
Programma

Fiscaal regime in België van Nederlandse pensioenen : actualiteiten  
Larcier opleiding, Hasselt 29 maart 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier opleiding, Dinsdag 17 april 2018 – Zwijnaarde
Programma

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
CBR, UA Antwerpen, 17 april 2018
Programma

Colloquium Douanestrafrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 19 april 2018
Programma

Verordening gegevensbescherming
CBR-UAntwerpen, 20 april 2018
Programma

Masterclass RABG: Insolventierecht
 
Larcier opleiding, Zwijnaarde 24 april 2018
Programma

De watertoets
 
Escala, Opleiding van 2 sessies
Start: 24-04-2018, Kortrijk
Start: 16-05-2018, Antwerpen
Start: 12-06-2018, Hasselt
Programma   

Colloquium 15 jaar RABG - Quo Vadis Justitia?

Larcier opleiding, Zwijnaarde 26 april 2018
Programma

New Developments  in Insurance Supervision - Tackling Solvency II and the Insurance Distribution Directive in the shadow of Banking Supervision
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht – ALLIC
UA Antwerpen, 26 april 2018
Programma

TBO – Overheidsopdrachten: van opstart tot uitvoering
Larcier opleiding, Brussel 26 april 2018
Programma

7de Jaarconferentie Competitio
Intersentia, Tijdschrift voor Belgische Mededinging, Brussel 26 april 2018
Programma

Burenhinder
M&D Seminars webinar, 27 april 2018
Programma

Update vennootschapsbelasting 2018
Intersentia
Gent | 3 mei 2018
Antwerpen | 8 mei 2018
Programma

Tolk-gemedieerde communicatie in een gerechtelijke en medische context: interdisciplinaire perspectieven vanuit onderzoek, opleiding en praktijk
KU Leuven, Sint-Andries, Antwerpen, 8 mei 2018
Programma

Omgeving TeRecht Jaarlijks Omgevingsontbijt
Larcier opleiding, dinsdag 08 mei 2018 – Antwerpen
Programma

Dag van de Rechtsstaat
Vzw 400 organiseert, in samenwerking met de OVB, op dinsdag 15 mei 2018 de eerste Dag van de Rechtsstaat.
http://www.dagvanderechtsstaat.be/contact/

Algemene voorwaarden. Praktijkgericht overzicht.
M&D Seminars webinar, 15 mei 2018
Programma

Studienamiddag: Topics en actualia giftenrecht
Larcier opleiding, Donderdag 17 mei 2018 – Gent
Programma

Colloquium: Ziek op het werk, dus afgeschreven?
PROGRESS Lawyers Network, Brussel 17 mei 2018
Programma

Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren
Larcier opleiding, Antwerpen 24 mei 2018
Programma

De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State : do or not to do ?
Vakgroep administratief recht bij de balie te Antwerpen
Gerechtsgebouw - algemene vergaderzaal naast de cafetaria,   24 mei 2018
12-14u – broodjes vanaf 11.30u
Inschrijven via private luik

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Brugge 18 mei 2018
Wilrijk 25 mei 2018
Programma

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen
Larcier opleiding, Dinsdag 29 mei 2018 – Beveren–Waas
Programma

De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht
M&D Seminar, Leuven 29 mei 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia, sprekers: A.L. Verbeke, R. Barbaix, H. Casman
Woe 6 juni 2018 | Leuven (17u-21u)
Vrij 15 juni 2018 | Antwerpen (13u-17u) 
Vrij 22 juni 2018 | Kortrijk (13u-17u)
Do 28 juni 2018 | Brussel (17u-21u)
Do 30 augustus 2018 | Gent (17u-21u)
Di 11 september 2018 | Hasselt (17u-21u)
Programma

Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma
 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be