Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2021 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 24oktober: 'Geduld, ofwel ...'
 
Doopdienst op
zondag 24 oktober
 
Kinderconcert bij
20 jaar Regenboogkerk
 
Vanuit de kerkenraad
 
Doopdienst 24 oktober
 
 Vanuit de kerkenraad: oktober 2021
 
Verdere versoepeling Coronabeleid
 
Bijbelcafé: Liefde,
ds Jurjen Zeilstra
 
Holkje van der Veer
over ‘Veer-Kracht’
 
Licht dat ons (aan)raakt….
even stilstaan bij een naam
 
Lighten the Night: oproep muzikanten
 
Kliederkerk
14 november Bethlehemkerk
 
Verslag Ionaviering
 
Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!
 
Olifanten nemen intrek in Bethlehemkerk!
 
 
 
Doopdienst
 
Bethlehemkerk
Zondag 24 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Geduld, ofwel:
zachtjes aan dan breekt het lijntje niet '
 
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 22 oktober
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 23 oktober
Kinderconcert bij 20 jaar Regenboogkerk
 
Zondag 24oktober
doopdienst
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Maandag 25 oktober
Webinar diaconaat: Samenwerking tussen christenen en moslims 
 
Dinsdag 26 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 27 oktober
Zoek de bloei van je buurt 
 
 
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé (Bethlehemkerk) 
 
Zaterdag 30 oktober
Licht dat ons aanraakt
 
Zondag 31 oktober
ds. Jetty Scheurwater
 
Save the date!
 
Licht dat ons aanraakt: 30 oktober t/m 21 november.
 
 
Zondag 24 oktober
 
Matteüs 18: 21-35

De onbarmhartige dienstknecht

Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal?
Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal. Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.
En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.
Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;
Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb?
En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was.
Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"JONG"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren.

Zondag 24 oktober: 'Geduld, ofwel: ...'

Zondag 24 oktober gaat ds. Jetty Scheurwater voor in de Bethelhemkerk. Thema van de viering heeft: Geduld, ofwel: zachtjes aan dan breekt het lijntje niet. Het is de derde viering van zeven in kader van ons jaarthema de Vruchten van de Geest, klik hier voor het overzicht van alle zeven zondagen.
 
Ds. Jetty Scheurwater leidt de viering in met de vraag: Is geduld niet ‘zonde van onze tijd’? Betekent ‘ongeduld’ niet, vrij vertaald, ambitieus, gedreven?
‘Ongeduld’ kan heel nuttig zijn. Nodig zelfs!
 
Er zijn in de Bijbel verschillende teksten over Gods (on)geduld met Israël, met de volken, met de wereld. Jezus spreekt over Gods (on)geduld met ons, zijn geliefde mensen, in een parabel over het Koninkrijk. En in de jonge kerk roept Paulus de gemeenten die hij schrijft op om geduld te hebben met elkaar. Geduld is een ‘vrucht van de Geest’. Is ongeduld daarmee automatisch ‘zonde’?
 
In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan James Shane van Halsema.
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 

Doopdienst op zondag 24 oktober

Zondag 24 oktober 2021 wordt in de Bethlehemkerk de doop bediend aan James Shane, zoon van Daniel en Denise van Halsema, broertje van Jill en kleinzoon van Theo en Wilma van Halsema.
De kerkenraad is verheugd en dankbaar. De dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
 
Hartelijke groet, namens de wijkkerkenraad
Annemarie de Groot en Bonny Rem-Veldstra, Scriba’s

Kinderconcert bij 20 jaar Regenboogkerk

Alle kinderen uit de buurt en van de Protestantse gemeente Hilversum zijn zaterdagmiddag 23 oktober van harte welkom in de Regenboogkerk. Omdat dit jaar de kerk 20 jaar bestaat is er een feestelijk kinderconcert. Aanvang 15u30 en toegang is gratis. Ook vriendjes, vriendinnetjes, ouders en grootouders kunnen natuurlijk meekomen.
 
Zelf instrumenten uiproberen
Het belooft meer dan alleen een concert te worden. Toonkunst Bussum voert ‘De gelaarsde kat’ uit en betrekt de kinderen daar actief bij. De musici stellen alle instrumenten uit het orkest voor. Het concert wordt geïllustreerd met mooie plaatjes uit het verhaal dat tijdens de muziek door Louise Römer wordt verteld. Na afloop van het concert mogen de kinderen de instrumenten zelf uitproberen. De middag duurt tot ongeveer 17.30 uur.
 
Lees hier verder...
 

Vanuit de kerkenraad: oktober 2021

Duurzaam leven
Als wijkkerkenraad erkennen wij de urgentie van het klimaatprobleem. Graag brengen we onder de aandacht wat we als kerk en als individu kunnen doen om klimaat-vriendelijk(er) te leven. Hoe kunnen we elkaar motiveren en stimuleren in bewust handelen en keuzes maken.  We hebben het over ons afval, de energie, onze voeding, onze reizen, de kleding. Graag formeren we een groepje gemotiveerde mensen vanuit onze Groene Kerk die wellicht acties op touw kunnen zetten of in ieder geval zichtbaar nieuwe initiatieven kunnen laten zien welke bijdragen aan klimaat-vriendelijk leven. Wie zich aangesproken voelt kan zich melden bij een van de wijkkerkenraadsleden.
 
Onder dak brengen Gereformeerde Kerk Loosdrecht
Er zijn in de aanloop naar de integratie van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht bij de Bethlehemkerk al een flink aantal stappen gezet op bestuurlijk niveau die het pad verder hebben geëffend. In het gemeenteberaad van zondag 10 oktober in de Bethlehemkerk is er met enthousiasme gereageerd op de komst van deze gemeente. We gaan dit seizoen graag nader met elkaar kennismaken.
 
Kerstwandeling
Er zijn plannen om ook dit jaar deze kerstwandeling door Hilversum Zuid weer mogelijk te maken. Een rondgang voor jong en oud langs allerlei plekken waar steeds een deel van het kerstverhaal wordt uitgebeeld. De Bethlehemkerk doet graag mee.
 

Verdere versoepeling Coronabeleid

U hoeft zich niet meer op te geven via Eventix om de kerkdienst bij te wonen.
Wij blijven alert en vragen u rekening te houden met ieders gezondheid door gepaste afstand te blijven houden.
 
Voor het bijwonen van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor de kerkenraad is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten.
 

Bijbelcafé:
De Liefde, ds Jurjen Zeilstra

Het Hilversumse Bijbelcafé gaat weer van start. Het worden acht boeiende avonden in de bibliotheek aan de ‘s-Gravelandseweg 55. De avonden gaan over ons verlangen naar leven met idealen, over ons onvermogen idealen te evenaren en over hoe we dan toch tot goede daden kunnen komen.
 
De tweede avond - woensdag 27 oktober
Liefde (Caritas), dr. Jurjen Zeilstra (historicus en predikant Regenboogkerk)
Eén van de zeven deugden is caritas, dat is de zorgende liefde, of liefdadigheid, zoals in het plegen van een daad van barmhartigheid aan een mens in nood, denk aan de Barmhartige Samaritaan.

Het Nederlandse charitatief en Engelse charity zijn van caritas afgeleid. Een theologie van een God, machtig, niet vanwege zijn geweld, maar vanwege zijn mensenliefde bloeit op in de kerk en heeft de kerk in de laat antieke wereld, waarin armen-, zieken- en vreemdelingenzorg voor de overheid niet interessant was, zeker aantrekkelijk gemaakt.

Maar er zijn toch ook nog allerlei andere vormen van liefde, zoals: de verliefdheid, de lichamelijke en de geestelijke liefde tussen twee mensen, de erotische aantrekkingskracht van de liefde, de romantische liefde, extase en hartstocht en de belangeloze opofferende liefde?
 

Holkje van der Veer over ‘Veer-Kracht’

In het kader van ons jaarthema ‘Samen verder. Het verhaal kleuren”, hebben wij [De Kapel, red] Holkje v.d. Veer uitgenodigd om ons te inspireren met haar verhaal.
Holkje is Domincanes: ‘zuster Holkje’. Ze is geboren met het Marfan syndroom en leert daarmee omgaan gedurende haar leven.
 
Ze schrijft op haar site:
‘Bidden en stilte is een houding die bij mij past. Een keuze dus. Gemeenschap is belangrijk, want wie ben ik zonder
de ander?
 
En wat kan ik zelf doen of betekenen om de wereld om me heen wat beter te maken?’
 
 
Licht dat ons (aan)raakt….
even stilstaan bij een naam
 
Het overlijden van mijn vader kwam geheel onverwacht. Slechts vier dagen daarvoor had de arts van het revalidatiecentrum nog zijn tevredenheid uitgesproken over de snelheid van zijn herstel. Nu, jaren later, blijven wij hem gedenken.
 
In herinneringen of soms alleen in het noemen van zijn naam. Niet voor niets dichtte Neeltje Maria Min (1944) dat het noemen van je naam je bestaan bevestigt. Bij God en bij mensen. Het is ook je naam die in Gods handpalm gegrift staat. En het is jouw naam waarmee je als eerste bij anderen gekend wordt. Het is dus goed om even stil te staan bij een naam. De naam van mijn vader is Arend.
 
In de maand november gedenken we op Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van hun namen en steken we voor hen een kaarsje aan. Dit doen we ook voor andere dierbaren die we missen.
 
De schrijfwijzer verwoordt op treffende wijze de betekenis van gedenken als: denken aan en eervol in herinnering brengen. In de dienst brengen we ieder van hen eervol in herinnering en we doen dat dus met licht. Licht dat verwijst naar de Schepper, de God van licht: Licht dat troost geeft en verbindt.

Lighten the Night: oproep muzikanten

Afgelopen maand was er voor de derde keer Lighten the Night in de Grote Kerk. Lighten the Night is een maandelijks terugkerend moment dat schittert van de eenvoud: kaarsen en muziek, een plek om tot jezelf te komen. Iedereen is welkom om een kaarsje aan te steken. Afgelopen maand was er voor de derde keer Lighten the Night in de Grote Kerk. Lighten the Night is een maandelijks terugkerend moment dat schittert van de eenvoud: kaarsen en muziek, een plek om tot jezelf te komen. Iedereen is welkom om een kaarsje aan te steken. 
 
 
 
Kliederkerk 14 november Bethlehemkerk
 
Zo fijn! We gaan weer kliederen in een Kliederkerk!
 
We gaan het hebben over: God en de dieren
dus trek je trui/broek/jurk met dierenprint aan, neem je knuffelbeest en je papa, mama, oma, opa, of wie je maar wilt mee en kom vieren, ontdekken en eten.
 
Zondag 14 november van 15.00-17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263
 
Jullie komen toch ook? Graag wel even aanmelden via kliederkerk@bethlehemkerk.nl
 

Verslag Ionaviering op zondag 17 oktober

Voor het eerst na ruim 1,5 jaar konden we weer een Ionaviering in de Bethlehemkerk organiseren.
 
Maar liefst 40 mensen woonden deze viering bij, waarvan ongeveer de helft bestaande uit gemeenteleden van de Bethlehemkerk. Verder waren er gemeenteleden uit de Regenboogkerk, Vitamine G en de Grote Kerk aanwezig én tot onze vreugde een groepje uit de Gereformeerde Kerk van Loosdrecht. Maar ook tot onze verrassing mensen uit andere delen van het land, die via o.a. sociale media op deze viering werden geattendeerd.
 
Tijdens de sing’in en de tijdens de viering werden we muzikaal begeleid door Annerose Korporaal.
We kregen na afloop van de viering en bij de maaltijd diverse positieve reacties.
Met veel enthousiasme zullen we tijdig de voorbereidingen starten voor de volgende Ionaviering op zondag 13 maart 2022.
 
De voorbereidingsgroep:
Gerard Ekelmans, Ellie Lekkerkerker, Jetty Scheurwater, Reinder van Dijk en Herma Bosma.
 

Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!

Het is al jaren een mooie traditie dat alle gemeenteleden met Kerst een kaart krijgen.
 
Vorig jaar heeft de 20+ groep de kaart ontworpen. Dit jaar vragen we gemeenteleden om een foto in te sturen die we op de kaart kunnen zetten. Er zijn vast veel creatievelingen die graag foto's maken.
 
De  foto's kunnen tot 24 oktober opgestuurd worden naar Gert-Jan Jansen.
Emailadres:    jansengjr@gmail.com.

 
We hopen op vele inzendingen

Gert-Jan Jansen, Kees Schipper en Bea Kooi

Olifanten nemen intrek in Bethlehemkerk!

Na een rustig corona-jaar eindelijk weer “reuring” in de kerk en dus ook hoog tijd voor weer een leuke expositie in de vitrinekast.
 
Dit keer is de olifanten kudde van Jaap van der Molen neergestreken in de kerk. Bij velen van u is bekend dat Jaap de man is van de mineralen en fossielen. Uiteraard heeft deze verzameling daarmee een raakvlak.
 
De olifantenverzameling startte 30 jaar geleden, toen Jaap van één van zijn leerlingen een olifantje cadeau kreeg. De olifant is het symbool van kracht, wijsheid, voorspoed en geluk. (Om het geluk er niet uit te laten lopen, moet de olifant in het verre Oosten de slurf omhoog hebben). Een prachtig cadeau dus.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00