STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 17 - 30 januari 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgeving
ACTUALITEIT

Justitie – standaardprofiel  functie voorzitter vrederechters en politierechters
15 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen, BS 28/01/2014, bl. 6937
Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, BS 28/01/2014, bl. 7078

Uitlegging en verbetering van het vonnis
24 OKTOBER 2013. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen, BS 24/01/2014, bl. 6602

Interesten - Fiscaal stelsel spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer
GwH 23 januari 2014, nr. 7/2014

Belastingvermindering - Fiscaal stelsel pensioensparen schendt vrij dienstenverkeer
H.v.J. 23/01/2014, Zaak C-296/12
Nog niet gepubliceerd

Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof
Ministerraad 17 januari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat mevrouw Rita Leysen benoemt als Nederlandstalig rechter van het Grondwettelijk Hof.

Tijdschrift voor Privaatrecht bestaat 50 jaar
1964-2014

Overdracht van de directie van het tijdschrift aan Vincent Sagaert en Matthias Storme

Eenheid van rechtspraak binnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State
Ministerraad 24 januari 2014
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de eenheid van rechtspraak tussen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State garandeert.

Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek
Ministerraad 24 januari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek invoert. Het ontwerp voert het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen de fiscale en de sociale fraude en bijkomende maatregelen op het vlak van fraudebestrijding uit, die de ministerraad bij de opmaak van de begroting 2013 heeft genomen.

Raad voor vreemdelingenbetwistingen: minder werklast en laattijdige beroepen vermijden
Ministerraad 24 januari 2014
De beroepsprocedure uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangepast, om de laattijdige indiening van beroepen tegen een uitwijzing te vermijden. Bedoeling is te vermijden dat beroepen net voor de vlucht worden ingediend, enkel om uitstel te bekomen. Tegelijkertijd worden de formele vereisten verminderd, waardoor de toegang tot een effectief beroep verbeterd en de rechten beter gegarandeerd worden.

Geregistreerde kassasysteem in de horecasector - Definitieve regeling 01.01.2015
De administratie publiceert een btw beslissing dd.24.01.2014 betreffende de definitieve regeling op 01.01.2015 van de geregistreerde kassasysteem in de horecasector.
Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014

Nieuwe drempels en voorwaarden voor de indiening van periodieke btw-kwartaalaangiften vanaf 1 januari 2014
Beslissing Btw, nr. E.T. 125.313, dd. 28.01.2014

Rechters mogen mee beslissen over eigen beheer
De Tijd 16 januari 2014
Op 15 januari heeft op het hoogste niveau van de federale overheidsdienst Justitie een vergadering plaatsgevonden waarbij de magistratuur - zowel de rechterlijke macht als het openbaar ministerie – voor het eerst mee mochten beslissen over hun eigen beheer.
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

BTW – advocaten - overgangsregeling
CB, Overgangsregeling advocaten: 14 februari 2014 is nieuwe spildatum, Fiscoloog nr. 1371, 29/01/2014, 11

Advocaat – BTW
M. Gossiaux, C. T’Sjoen, L’avocat el la T.V.A.: la fin de l’exemption, JT 25/01/2014, N° 6548, 49

Burgerlijke stuiting van de bevrijdende verjaring: een stand van zaken
M. De Ruysscher, RW 2013-2014, nr. 22, 01/02/2014, 843

De kunstschat van de kluizenaar: onverwerkt oorlogsverleden
B. Demarsin, RW 2013-2014, nr. 22, 01/02/2014, 842

De verjaringsstuitende buitengerechtelijke ingebrekestelling
I. Claeys, L. Snauwaert, RW 2013-2014, nr. 21, 25/01/2014,803

Kettingbotsing en de vergoeding bij afwezigheid van vastgestelde aansprakelijkheid
C. Van Schoubroeck, RW 2013-2014, nr. 21, 25/01/2014,802

Schijnhuwelijken
- P. Senaeve, De wet van 2 juni 2013 tot bestrijding van de schijnhuwelijken, de schijn-wettelijke samenwoningen en de gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen.
Deel I. Civielrechtelijke aspecten, T.Fam. 2014/1, 2
- G. Marlier, De wet van 2 juni 2013 tot bestrijding van de schijnhuwelijken, de schijn-wettelijke samenwoningen en de gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen.
Deel II. Strafrechtelijke aspecten, T.Fam. 2014/1, 15

Verdeling gerechtskosten bij echtscheiding
B. Vanlerberghe, De verdeling van de gerechtskosten bij echtscheiding en de omstandigheden van de zaak zoals bedoeld in artikel 1258, tweede lid Ger.W., T.Fam. 2014/1, 23 (noot onder Cass. 04/01/2013)

Wet van 16 juli 2012 vereenvoudigt de regels van de burgerlijke rechtspleging
C. Van Severen, NNK 2013/3,16
- Het verjaringsstuitende effect van de nietige dagvaarding
- Wijzigingen betreffende de weglating van de rol
- De schriftelijke getuigenverklaringen
16 JULI 2012. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging, BS 02/08/2012bl. 45960

Diversebepalingenwet van 14 januari 2013 beoogt werklastvermindering binnen justitie
C. Van Severen, NNK 2013/3,3
14 JANUARI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 01/03/2013, bl. 12945

Waardering beursgenoteerde effecten in nalatenschap
Voor wat betreft vaststelling belastbare waarde, komt aan de prijscourant voor het Vlaamse Gewest geen betekenis meer toe
N. Labeeuw, S. De Plus, NNK 2013/3,14

De wet van 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen
E. Dirix, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 1, januari 2014, 1
11 JULI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 02/08/2013, bl. 48463

Vrijmaking van banktegoeden na overlijden van de rekeninghouder. Problemen nog altijd niet opgelost
J. Decuyper, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 1, januari 2014, 6

Socialezekerheidsbijdragen zelfstandigen voor 2014

M. Bruyninckx, Sociale wegwijzer, januari 2013, nr. 2, 19

De Vlaamse Codex Fiscaliteit: een must voor juristen
E. Masset, FiscalNet 18/01/2014
Kritische noot over deze nieuwe gecoördineerde fiscale wetgeving

Cassatie verbreekt ontbijttafelarrest (het ‘fiscale spaghetti-arrest’)
Fisc.Act. nr.1, week 9-15 januari 2014, 9

Het eenheidsstatuut: enkele veel gestelde vragen beantwoord
T. Dirix, A. Jacobs, K. Van Herpe, Sociale Wegwijzer, januari 2014, nr. 1, 2

Loonbeslag en –overdracht: verhoging van de beschermde bedragen
Een overzicht van de nieuwe geïndexeerde bedragen nodig voor de berekening van het gedeelte van het loon dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht
B. Cauwenberghs, M. Dauphin, , Sociale Wegwijzer, januari 2014, nr. 1, 6

Pensioenbonus zelfstandigen hervormd
Op 1 januari 2014 is de huidige pensioenbonus vervangen door een nieuwe regeling
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer, januari 2014, nr. 1, 9

Nieuw statuut voor gerechtsdeurwaarders
P. Lombardi, De Juristenkrant, nr.281, 15/01/2014, 6

Belgische private stichting – tweede ruling gepubliceerd
N. Geelhand de Merxem, Un deuxième ruling en matière de fondation privée de droit belge, TEP 2013/5, 28

EOT- Vaststellingsovereenkomst
N. Portugaels, Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten voorafgaand aan een EOT: de vaststellingsovereenkomst, TEP 2013/5, 71

De BVBA-Starter. Een kritische analyse van het wetgevend kader en het wetsontwerp
W. Van Gaver, TRV 2013/8, 731

Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
L. De Keyzer, T. Delwiche, J.-.J. Ackaert, J. Malekzadem, TRV 2013/8, 740

Fairness tax
S. Van Crombrugge, Editoriaal, TRV 2013/8, 729

Hoge wederbeleggingsvergoedingen voor KMO’s aan banden gelegd
E. Janssens, Balans 31/12/2013, nr. 709,
21 DECEMBER 2013. - Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 31/12/2013, bl. 104012
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, BS 31/12/2013, bl. 104139

Telewerk: welke vergoedingen zijn aanvaardbaar voor fiscus?
CB, Fiscoloog 22/01/2014, nr. 1370, 1
Circulaire nr. Ci.RH.241/616.975 (AAFisc Nr. 2/2014) van 16.01.2014

Een "medische enkelband" voor het nieuwe jaar…
SocialWeb Actualiteiten 25/01/2014
Ter compensatie van de afschaffing van de carenzdag voor arbeiders, heeft de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden de regels inzake de arbeidsongeschiktheid aangescherpt en dit op het vlak van (i) de sanctie bij het niet indienen van een medisch attest en (ii) de controle van de arbeidsongeschiktheid.
26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31/12/2013, bl. 104147

Vlaamse schenkingsrechten – Gunsttarief uitgebreid tot ex-partners, stiefkinderen en zorgkinderen
N. Geelhand de Merxem, Fiscoloog nr. 1371, 29/01/2014, 6

Soortenbeschermingsrecht. Toepassing bij ruimtelijke projecten
H. Schoukens, P. De Smedt, NJW nr. 295, 29/01/2014, 50
BOEKEN

Beroepsgeheim
F. Blockx, Intersentia 2013, 507 p.

Praktische gids BTW-plicht advocaat
P. Wille, M. Govers, Kluwer 2014, 355 p.
(up to date tot 25/11/13 – incl. circulaire dd. 20/11/13)

Management advocatenkantoren
S. van Wassenhove, Le management du cabinet d’avocats, OBFG, Anthemis 2013, 274 p

Liber amicorum Georges-Albert Dal
L’avocat

Larcier 2014, 972 p.

De gerechtsdeskundige onder vuur in burgerlijke zaken
K. Becue, UGA2014, 110 p.

Overzicht van procesregels inzake Intellectuele Eigendomsrechten
G. Meyer, M. Verlinden, S. Vandewynckel, UGA 2014, 475 p.

Het arbeidsauditoraat
De werking getoetst aan de praktijk van het arbeidsauditoraat te Antwerpen

G. Provoost, Intersentia 2014, 165 p.

Het elektronisch medisch dossier
A. Vijverman, Intersentia 2013, 96 p.

Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde
C. Lemmens, Intersentia 2013, 995 p.

Handboek correctioneel procesrecht
D. De Wolf, Intersentia 2013, 293 p.

Verzekeringsfraude
D. Wuyts, Intersentia 2014, 642 p.

Tiberghien
Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014

Kluwer 2013, 1948 p. (bijgewerkt tot 25/11/2013)

Liberae Cogitationes
Liber amicorum Marc Bossuyt

A. Alen, V. Joosten, R. Leysen, W. Verrijdt, Intersentia 2013, 974 p.

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling
D. Michiels, Reeks Notariële Praktijkstudies, Kluwer 2013, 214 p.

Rekening-courant
C. Van Biervliet, Wederzijdse vorderingen en schulden tussen de vennoten en de vennootschap, Fiscaal Informatief bvba 2013, 156 p.

Kosten eigen aan de werkgever
C. Van Biervliet, Recht en praktijk, nr. 73, Kluwer 2013, 205 p.

Raad van State, II. Afdeling Wetgeving
M. Van Damme, B. De Sutter, Administratieve rechtsbibliotheek, algemene reeks nr. 10, die Keure 2013, 263 p.

Vlaams uitvaartrecht
S. Timmermans, 3e editie, UGA 2014, 335 p.
RECHTSPRAAK

Interesten - Fiscaal stelsel spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer
GwH 23 januari 2014, nr. 7/2014

Belastingvermindering stortingen pensioensparen schendt vrij dienstenverkeer
H.v.J. 23/01/2014, Zaak C-296/12
Niet-nakoming – Vrij verrichten van diensten – Vrij verkeer van kapitaal – Inkomstenbelasting – Stortingen voor pensioensparen – Belastingvermindering enkel voor stortingen aan in zelfde lidstaat gevestigde instellingen of fondsen – Samenhang van belastingstelsel – Doeltreffendheid van fiscale controles
Nog niet gepubliceerd

Rechtspraak wegverkeer
JLMB 2014/3

WEBSITES

Werkstraf

Minister van Justitie Turtelboom heeft de website www.werkstraf.be gelanceerd.

Advocaat in de school
http://www.advocaatindeschool.be/
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Milieurisico’s. Aspecten van burgerlijke, strafrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid
Op dinsdagnamiddag 4 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Milieurisico’s. Aspecten van burgerlijke, strafrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid’.
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 15 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
(Leuven) (Studienamiddag), 5 februari 2013
Programma 

Vennootschapsorganen. Afbakening van bevoegdheden, de praktische werking en organisatie van de verschillende organen
(Leuven) (Studienamiddag), 6 februari 2013  
Programma

Interbestuurlijke samenwerking, juridische wensdroom of rechtsillusie?
VJV, Antwerpen 7 februari 2014
Programma

Alcohol in het verkeer
UGA, Boortmeerbeek 10 februari 2014
Programma

Het voorrecht van de onbetaalde verkoper
Op woensdagnamiddag 12 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Een praktijkgerichte analyse, met aandacht voor de raakvlakken met eigendomsvoorbehoud en retentierecht.’
Programma

Respectvol procederen
Op woensdagavond 12 februari 2014 (Gent) of woensdagavond 19 maart 2014 (Leuven) organiseert M&D Seminars de Juristenavond ‘Respectvol procederen’.
Programma Gent | Programma Leuven |

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen
Op donderdag 13 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen’.
Programma

Optimale structurering van vastgoed
Practicali seminaries – Intersentia, Antwerpen 13 februari 2014
Programma

Het arbeidsauditoraat: hoeksteen van autonome arbeidsgerechten?
Brussel, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 14 februari 2014
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Familie'  
Leuven / Kortrijk - maandag 17 februari 2014
Programma

Kinderalimentatie: en wat met het bedrag?
(Gent) (Studienamiddag), 18 februari 2013
Programma

Onderneming & Recht: Tweede Forum: de vennootschap als drager van de onderneming: capita selecta met focus op NV, BVBA en CV
CBR, 18 februari 2014
Programma

Groot fiscaal verkiezingsdebat
Antwerpen 18 februari 2014, Antwerp Tax Academy-Tiberghien Advocaten
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 18/02/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

Knelpunten bij de plaatsing van overheidsopdrachten
Op donderdagnamiddag 20 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Knelpunten bij de plaatsing van overheidsopdrachten’.  
Programma

Burgerrechtelijke heling. Heling van erfgoederen en gemeenschapsgoederen
Op vrijdagnamiddag 21 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Burgerrechtelijke heling. Heling van erfgoederen en gemeenschapsgoederen.’
Programma

Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen. Handelstussenpersonen: overzicht van de verschillende soorten
(Gent) (Studienamiddag), 25/02/2013
Programma

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
Op woensdagnamiddag 26 februari 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag:  ‘Het eenheidsstatuut: wat wijzigt er? Praktijkgerichte bespreking van de Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen’.
Programma

Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief  
Gent - 27 februari 2014
Programma

Toegang tot niet-medische dossiers in het ziekenhuis
Genk - 27 februari 2014
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming – stafrechtelijke aansprakelijkheid
M& D, Seminars, Kontich 11 maart 2014, ‘Arbeidsongevallen in de onderneming. Hoe omgaan met het risico op burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval?’.
Programma

Commerciële contracten en precontractuele informatie
CBR, Antwerpen 11 maart 2013
Programma

Op donderdagnamiddag 13 maart herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules. Wat aanpassen na de invoering van het eenheidsstatuut?’
Programma


Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed
Op donderdagnamiddag 13 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed (12 juli 2013): wat voor nieuws onder de zon?
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 18 maart en dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.
Programma

De factuur in de commerciële rechtspraktijk
Op donderdagnamiddag 20 maart 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De factuur in de commerciële rechtspraktijk. Met aandacht voor de Wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft’.
Programma

Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht
Op vrijdag 21 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht. 4 actuele items: van onderzoek tot minnelijke schikking’
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 18 maart en dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Successieplanning: actuele tendensen
Antwerpen 24 maart en Gent 26 maart 2014
Programma

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"
VUB Brussel, 15 - 19 april 2014
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2014
Antwerpen 24 april 2014
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Rechtspersoon'
Leuven / Kortrijk - maandag 5 mei 2014
Programma

Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Brussel 9 mei 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL