BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
24 oktober - 6 november 2014
 
PUBLIEK RECHT

Onroerenderfgoedbesluit
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, BS 27/10/2014, bl. 82555

Kamer - Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Wijziging, BS 31/10/2014, bl. 83656

Zitting 2014 van het Vlaams Parlement wordt gesloten op 21 september 2014
19 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2014 van het Vlaams Parlement, BS 03/11/2014, bl. 83735

Opheffing tegemoetkoming kosten renovatie bestaande woning of realiseren nieuwe woning
29 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning, BS 04/11/2014, bl. 84322


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Programma jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders
10 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders, BS 27/10/2014, bl. 82531

Vaststelling aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2015
Gerechtsdeurwaarders, BS 27/10/2014, bl. 82703

Vergelijkend examen kandidaat-gerechtsdeurwaarders – oproep kandidaten
Gerechtsdeurwaarders. Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2015. Oproep tot de kandidaten, BS 27/10/2014, bl. 82771

Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder
Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. Gewone zittijd van december 2014, BS 27/10/2014, bl. 82772


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Goedkeuring huishoudelijk reglement Consumentenombudsdienst
9 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Consumentenombudsdienst, BS 27/10/2014, bl. 82532

Ondernemingen – subsidies voor ecologie-investeringen – verlaging subsidiepercentages
3 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlaging van de subsidiepercentages, BS 31/10/2014, bl. 83412


FINANCIEEL RECHT

Toezicht op financiële sector en financiële diensten - erratum
4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 november 2011. Erratum, BS 30/10/2014, bl. 83185


VERKEERSRECHT

Omzendbrief dragen gordel in interventievoertuigen
Omzendbrief. Dragen van de gordel in de interventievoertuigen, bs 04:11:2014? bl. 84358


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Akkoord België en VN Organisatie Industriële Ontwikkeling inzake vestiging Verbindingsbureau in België
29 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006, BS 24/10/2014, bl. 82267

Aanvullend Protocol bij Verdrag instelling en statuut BeneluX-Gerechtshof
24 APRIL 2014. - Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008, BS 04/11/2014, bl. 84240

Verdrag VN beperking staatloosheid
10 JUNI 2014 - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961, BS 04/11/2014, bl. 84245
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
Generatiepact vóór wijziging 29/03/2012 - Schending
Arrestnummer: 154/2014
Arrestdatum: 23/10/2014
Rolnummer(s): 5759
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, vóór de wijziging ervan bij art. 113 van de programmawet (I) van 29 maart 2012
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Interpofessioneel akkoord - Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten - Verbintenis van de sectoren om de opleidingsinspanningen te verhogen - Financieel sanctiemechanisme van toepassing op werkgevers die tot een sector behoren die onvoldoende opleidingsinspanningen levert - 1. Werkgever die individueel voldoende opleidingsinspanningen levert - 2. Werkgever die individueel onvoldoende opleidingsinspanningen levert.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-154n.pdf

Gewaarborgde gezinsbijslag – Geen schending
Arrestnummer: 155/2014
Arrestdatum: 23/10/2014
Rolnummer(s): 5910
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (art. 1, zesde lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - Begunstigden - Vreemdelingen - 1. Buitenlandse aanvrager die een kind ten laste heeft dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van de Europese Unie - Voorwaarde van vijf jaar verblijf in België - 2. Buitenlandse aanvrager die een kind van Belgische nationaliteit ten laste heeft - Geen voorwaarde van vijf jaar verblijf in België. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-155n.pdf

Vennootschapsbelasting - Schending
Arrestnummer: 156/2014
Arrestdatum: 23/10/2014
Rolnummer(s): 5942
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 218, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij art. 14 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, in samenhang gelezen met art. 215, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan - Vrijstelling gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap - Vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo maar waarvan de uitgekeerde dividenden meer bedragen dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-156n.pdf

Zesde Staatshervorming – overdracht bepaalde bevoegdheden – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 157/2014
Arrestdatum: 23/10/2014
Rolnummer(s): 5970
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep)
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang. # Publiek recht - Staatshervorming - Overdracht van bepaalde bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-157n.pdf

Overheidspensioenen – cumulatie met beroepsinkomsten - Vernietiging
Arrestnummer: 158/2014
Arrestdatum: 30/10/2014
Rolnummer(s): 5796
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Programmawet van 28 juni 2013 (art. 81)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Rust- of overlevingspensioen - Cumulatie met beroepsinkomsten - 1. Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid - 2. Personen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust zijn gesteld om een andere reden.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-158n.pdf

Fiscaliteit Waals Gewest – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 159/2014
Arrestdatum: 30/10/2014
Rolnummer(s): 5934
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 28 november 2013 houdende verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van de voertuigen, spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen (art. 30)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Waals Gewest - Belasting op automatische ontspanningstoestellen - Verhoging van het bedrag van de belasting op toestellen van categorie A. # Rechten en vrijheden - 1. Bescherming van de eigendom - 2. Gelijkheid in fiscale zaken.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-159n.pdf
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 24/10/2014
Benoemingen griffiers-hoofden en griffiers Brussel: Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, politierechtbanken

Benoemingen hoofdgriffiers en hoofdparketsecretarissen vakklasse A3 Brussel

Benoemingen griffier-hoofden en griffiers rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Benoemingen secretaris-hoofden en secretarissen parket Antwerpen, Charleroi, Bergen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Benoemingen hoofdgriffiers rechtbanken van koophandel Antwerpen, Gent,  Bergen-Charleroi, Luik

Ambt van plaatsvervangend magistraat vredegerecht Brasschaat

BS 29/10/2014
Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel

BS 30/10/2014
Griffiers/parketsecretarissen - benoemingen/pensioneringen/ontslagneming (erratum BS 06/11/2014)
Bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Leuven

BS 31/10/2014
Griffies en parketsecretariaten – benoemingen en pensioneringen

BS 03/11/2014
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 05/11/2014
Raad van State – pensionering Eerste Auditeur

BS 06/11/2014
Benoemingen diverse magistraten
Griffies – benoemingen/ontslag
Hof van beroep te Luik -  Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Luik - Rechtbank van koophandel te Antwerpen
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen