Nieuwsbrief 76
Kracht van Utrecht initiatief 

8 juli 2021
Kracht van Utrecht: de regio verbinden
 
 
Van de redactie: Onze nieuwsbrief kent vier onderdelen:
 
1)    Doelstellingen van Kracht van Utrecht aangescherpt
 
2)    Nieuw kernteam KvU in het AD
 
3)    Onderzoek Universiteit van Amsterdam verduurzaming Utrechtse mobiliteit
 
4)    Help ons de groei van de CO2 uitstoot in de provincie Utrecht tegen te gaan
 
1 Doelstellingen van Kracht van Utrecht aangescherpt

De afgelopen weken heeft het kernteam de doelen van de Kracht van Utrecht voor de komende jaren (2021-2040) nog eens aangescherpt. Zo kunnen we duidelijker kiezen wat we wel en niet gaan doen. We zijn op het volgende uitgekomen:

De Kracht van Utrecht is een Burger-Netwerkorganisatie met als (statutair)doel: bij te dragen aan de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik in de (stads)regio Utrecht. 
 
Daartoe:
 
1. initieert en agendeert KvU pro-actief input en overleg ter beïnvloeding van beleidsvorming en beleidsuitvoering bij de politiek op bestuurlijk en ambtelijk niveau, te weten
 • Rijksoverheid,
 • Provincie,
 • Gemeente (stad Utrecht plus omliggende gemeentes);
 
2. initieert, organiseert, ondersteunt en verbindt KvU burgers, bedrijven en bestuurders rondom drie kernthema’s, te weten
 • de regionale Klimaattafel (RMP en klimaatdoelstellingen),
 • de Vertraagde Stad,
 • Stadsverdichting/Functievermenging vanuit de verschillende aspecten van Duurzaamheid;
3. ondersteunt de KvU met kennis en know-how (re-actief) Utrechtse Burgerinitiatieven, met name bij de voorbereiding en indiening van zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures die direct bijdragen aan en gerelateerd zijn aan haar statutair doel;
 
4. initieert en financiert KvU, vooral door middel van subsidies en/of crowdfunding conform haar statutair doel: 
 • onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek,
 • (wetenschappelijke) publicaties,
 • andere (social)media uitingen en initiatieven.
 
2       Nieuw kernteam in het AD 

Op 12 juni stond er een leuk interview met Jan Korff de Gidts in het AD met als titel “Er is maar één Amelisweerd”.  In dat artikel legt Jan uit hoe hij er zo toe is gekomen om te starten met de Kracht van Utrecht, en hoe het initiatief door blijft groeien.
 
AD-fotograaf Ruud Voest maakte bij het Amelisweerd-monument (bij het Tolhuis, naast de huidige A27) een fraaie foto van het kernteam. Op de foto ziet u v.l.n.r Jan Hoogenraad uit Houten, Michiel van Weele uit de Bilt, Wibo Senders en Jan Korff de Gidts uit Utrecht. Renée Elzinga (Utrecht) was die dag verhinderd.
 
Het kernteam is nu bezig met de plannen voor de tweede helft van 2022. We gaan ons nog duidelijker profileren als gesprekspartner van overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen. En we betrekken onze abonnees directer bij ons werk.
 
3    Nieuw onderzoek Universiteit van Amsterdam: de vertraagde stad en slow traffic  

Bron: KvU-onderzoek door UvA - Moving the City 2021 .
 
 
Onlangs brachten we Utrechtse voorstellen voor een Vertraagde Stad” en Slow Traffic in bij twee studiegroepen van de Universiteit van Amsterdam, opleiding planologie Moving the City. Zij gingen daarmee aan de slag en de rapporten zijn nu beschikbaar. 
 
Op 20 mei hebben we in twee Zoomsessies feedback gegeven op hun presentaties. We deden dat met veertien gasten, allen vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven en kennisinstellingen. Met hun hulp zijn de rapporten verder aangescherpt.
 
De twee adviesrapporten zijn HIER te downloaden. 
 
De discussies in de feedbacksessies leverden niet alleen ideeën op, maar deelnemers zagen ook manieren om de conclusies in de Utrechtse regio toe te passen.
 
Na de zomervakantie, in september, nodigen Riëtte Zonnenberg en Roland Goetgeluk alle feedbackgevers en ons uit voor een fysieke bijeenkomst in het Krachtstation op het Kanaleneiland. Een mooie gelegenheid om te horen waarom de Wijkcoöperatie Kanaleneliland actief is en wat die doet. We spreken met elkaar door over de UvA-adviezen, het thema Kracht van Utrecht, mobiliteit en vertraagde stad. 
 
Voor deze sessie zijn uiteraard ook de UvA-Moving the City-studenten, en Luca en Marco als UvA-begeleiders uitgenodigd. Een (beperkt) aantal abonnees van deze nieuwsbrief zou ook kunnen aanschuiven.
 
Doel van de bijeenkomst is: 
 • Focussen op wat er nodig en hoe het mogelijk is om draagvlak onder bewoners te ontwikkelen: Hoe kun je hier bewoners bij betrekken? Denk aan het Merwedekanaalzone-gebied en omgeving; wijken in Kanaleneiland en omgeving;
 • Roland laten vertellen waar de Wijkcoöperatie en het Krachtstation mee bezig zijn, zoals de omgevingsvisie en ontwikkeling van een mobiliteitshub. 
 
Mogelijke data die Riëtte, Roland en Jan u aanbieden zijn:
 
vrijdagmiddag 17 of 24 september,
locatie Krachtstation, Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht.
 
Precieze tijdstip nog te bepalen, ga uit van 13.30 - 16.30 uur.
 
Als je je wilt opgeven voor deze bijeenkomst, mail dan JKdG met je voorkeursdatum: 
 
En stel je vragen, ook over perspectief, doel en werkwijze KvU, etc.
 
In de loop van augustus krijgt u een definitieve uitnodiging van ons. 
 
4 Help ons groei CO2-uitstoot mobiliteit in provincie Utrecht tegen te gaan
 
 
Verdeling van het abonnee-segment met postcode-data
Kaart: Hans Erik Hazelhorst, fit-in solutions;
Bronnen: CBS, YMLP-abonneegegevens, juni 2021
 
Oproep 1: Actualiseer je abonneegegevens  
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hier (ooit) voor opgegeven heeft. Zo blijft u op de hoogte.
 
Bij het opgeven hebben we u gevraagd om specifieke interesses aan te geven, en om globaal (alleen de cijfers van de postcode) aan te geven waar u woont.
 
Ongeveer een kwart van de abonnees heeft deze gegevens ingevuld. Tweederde van deze abonnees heeft aangegeven in de stad Utrecht te wonen, een zesde in de rest van de provincie Utrecht, en een zesde in de rest van het land.
 
In het komende halfjaar willen we een aantal activiteiten starten die ofwel in specifieke gemeenten van de provincie, ofwel in specifieke wijken van Utrecht spelen. Om u beter te kunnen informeren, willen we alle abonnees vragen hun gegevens te controleren, en aan te vullen met postcode en interessegebied.
 
 
Wilt u ons hiermee helpen?
 
 
 
Oproep 2: Invloed nemen op provinciaal beleid
 
 
Bron: CE / CROW-Databank CO2-emissies Mobiliteit in regis's. 
 
 
 
Tot 12 juli = (a.s. maandag!) liggen er twee provinciale beleidsstukken ter inzage. Ze moeten nog wel door de provincie worden goedgekeurd. 
 
Door dit beleid zal het autoverkeer in de provincie verder groeien, en ook de uitstoot van CO2 door mobiliteit in de provincie de komende jaren extra groeien. 
 
Adviesbureau CE heeft voor het CROW-Leercafé geschat dat met deze plannen de uitstoot van CO2 door mobiliteit in de provincie in 2030 10% hoger ligt dan in 1990. Dit terwijl de nationale doelstelling is in 2030 17 % minder uitstoot van CO2 door mobiliteit te hebben dan in 1990.
 
Zie voor de provincie Utrecht bovenstaand plaatje. 
 
Toelichting: Adviesbureau CE heeft voor het Leercafé voor regio’s van CROW mobiliteitsdata verzameld. CROW heeft er een databank van gemaakt voor NL en alle regio’s. Bron.
 
In beleidsstukken van de provincie Utrecht wordt in kwalitatieve termen aangegeven dat er door de plannen meer broeikasgassen zullen worden uitgestoten. Maar in geen van de stukken is de groei van de uitstoot van CO2 door mobiliteit berekend.  
 
Wij gaan de provincie verzoeken om
1. de extra uitstoot te kwantificeren,
2. een reductie doel te bepalen in lijn met de landelijke opgave,
3. vast te leggen dat er alleen gebouwd mag worden als daardoor de uitstoot van CO2 door mobiliteit daadwerkelijk verminderd wordt.
 
Vanuit de Kracht van Utrecht hebben we die verzoeken verwerkt in twee concept-bezwaren: i.v.m. het ontwerp Omgevingsverordening en i.v.m. het ontwerp Wonen en Werken (PWW).
 
Wij bepleiten een andere inrichting van de provincie, waarbij wonen, winkelen, recreëren en werken voor de meeste bewoners binnen fietsafstand komen.
 
Zo wordt de provincie Utrecht enerzijds leefbaarder en zorgen we dat het ruimtelijk beleid van de provincie een passende bijdrage levert om te voorkomen dat de de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt. Zo kan ook de provincie Utrecht zich aan internationale afspraken gaan houden.
 
Twee concept-bezwaarteksten hebben we voor u klaar staan (klik hier). Help ons met uw reactie en suggesties?
 
U kunt ons helpen door ("dit weekend") deze teksten nog een keer goed door te lezen, en ons verbeteringen aan te reiken.
 
Ook zoeken we inhoudelijke en financiële hulp bij het voorbereiden van een (juridisch) vervolg, mocht de provincie zich toch niet aan (inter-)nationale afspraken willen houden.
 
 
 
Samengevat
 
Daarom vernemen wij graag wat u voor ons initiatief kunt betekenen. 
 
1. Wilt u uw gegevens actualiseren? 
 
2.  Wilt u bijdragen aan de stukken voor de provincie?  
 
3. Wilt u helpen inzichten van de UvA-studiegroepen ook in praktijk te brengen?
 
Laat van horen wat u vanuit uw vak, belangstelling of portemonnee kunt bijdragen!
 
Dank aan collega-kernteamleden, UvA-docenten en studenten Moving the City, Ruud Voets, Hans Erik, Arend en Olivier!
 
Tot weerziens,
 
De redactie 
Jan Hoogenraad (Houten) & Jan Korff de Gidts (Utrecht, mobiel 0633630344) 
 
 
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag!