Nieuwsbrief 22 juni - 12 juli 2018
ACTUEEL 
De elektronische ronddeling van parlementaire stukken
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 06/07/2018, bl. 54691
De elektronische publicatie op de website wordt moment aanvang ronddeling

De niet-ondertekening van een bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter die het verleent en de niet-motivering van dat bevel zijn ongrondwettig
Arrest Grondwettelijk Hof 91/2018 van 5 juli 2017

BTW op prestaties van gerechtsdeurwaarders - geen schending
Arrest Grondwettelijk Hof 88/2018 van 5 juli 2018
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, 1018 en 1022, zevende lid)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Uitgaven en kosten - Btw op de prestaties van gerechtsdeurwaarders

De wet Diverse Bepalingen Burgerlijk Recht I  gepubliceerd in BS op 2 juli

Inwerkingtreding op publicatiedag (2 juli)
Onder andere wordt bemiddeling gestimuleerd als alternatief voor een rechtszaak
18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 02/07/2018, bl. 53455
Wijzigingen betreffende:
de burgerlijke stand
het naamrechtstelsel
het nationaliteitsrecht
het adoptierecht
de mede-eigendom
de uitvoering van de Europese verordening inzake de inbeslagnemingen
de zakelijke zekerheden op roerende goederen
de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
projecten rond kennisbeheer Justitie

Omgangsrecht grootouders en  familiale bemiddeling
15 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, BS 02/07/2018, bl. 53454
Inwerkingtreding 12 juli 2018

Publicatie van de nieuwe omzettingstabellen van het vruchtgebruik
1 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettings-tabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2018, bl. 53782
Inwerkingtreding 13 juli 2018

Hervorming griffierechten
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.- 54K2569
De Commissie van financiën en begroting heeft op 2 juli 2018 het wetsontwerp goedgekeurd
Amendement 5 juli 2018
Terugzending in commissie 5 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 worden Europese prejudiciële zaken waarbij natuurlijke personen betrokken zijn geanonimiseerd
Hof van Justitie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 96/18 van 29 juni 2018

Gedeeltelijke vernietiging Potpourri III-wet (internering)

Arrest Grondwettelijk Hof 80/2018 van 28 juni 2018

Nieuw tijdschrift in onze bibliotheek
:
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
Politeia uitgeverij
Informatie

PUBLIEK RECHT
PARLEMENTAIR RECHT

De elektronische ronddeling van parlementaire stukken
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 06/07/2018, bl. 54691
De elektronische publicatie op de website wordt aanvang ronddeling

Parlementaire procedureregels
P.D.G. Caboor, De invloed van de tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers op de schorsingstermijn in geval van een belangenconflict, TVW 2018/2, apr-mei-jun 2018, 88

VERKIEZINGEN EN LOKALE BESTUREN

Verkiezingscampagnes. Wat mogen partijen en kandidaten in de strijd om de kiezer,
S. Keunen, S. Henneau, NJW nr. 385, 27/06/2018, 510

De notulen van de gemeenteraad en het college
W. De Cock, De notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeesters en schepenen. Een blik op heden en toekomst, TVX 2018/2, apr-mei-jun 2018, 92

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Actualia: mulit-reparatie-KB Overheidsopdrachten gepubliceerd

K. Lemmens, D. Van Valckenborgh, C. Vandekeybus, TBO 2018/3, mei-jun 2018, 188

TELECOMMUNICATIE

Telecommunicatiesector – geschillenbeslechtingsprocedures

G.-J. Hendrix, De beslechting van geschillen tussen telecomoperatoren: een eenvormige procedure voor een slagkrachtiger BIPT, TRNI 2017/4, 305

VREEMDELINGENRECHT

Vreemdelingenrecht – internationale beschermingsstatus
P. Baeyens, M. Claes, Uitsluiting, weigering, opheffing en intrekking van de internationale beschermingsstauts, met focus op het gevaar voor de samenleving en de nationale veiligheid, T. Vreemd., nr. 2, apr-mei-jun 2018, 102

Feitenvinding in asiel: bewijswaarde en bewijslastverdeling inzake landeninformatie
A. Gjurova, , T. Vreemd., nr. 2, apr-mei-jun 2018, 123

OMGEVINGSRECHT


Omgevingsrecht geannoteerd wetboek die Keure
De Waele Tom, Hubeau Bernard, Van Hoorick Geert, Vanheusden Bernard (eds.)
Dit nieuwe wetboek vervangt de bestaande uitgaven ‘Milieurecht geannoteerd’ en ‘Ruimtelijke ordening en Stedenbouw geannoteerd’.
Beschrijving + inhoudstafel

Bodemdecreet

J. Ceenaeme, Wijziging Bodemdecreet – Vrijstelling van onderzoeksplicht, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 21 en 22 2018, 6

Actualisatie regelgeving rond de procedurele aspecten van de omgevingsvergunning
E. Rentmeesters, TMR 2018/2, 160

BURGERLIJK RECHT
FAMILIERECHT

Omgangsrecht grootouders en  familiale bemiddeling

15 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, BS 02/07/2018, bl. 53454
Inwerkingtreding 12 juli 2018

Ook levenloos geboren kinderen maken deel uit van de familie
Persbericht Koen Geens 6 juli 2018
De Ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens die een nieuwe regeling uitwerkt rond de naam en registratie van levenloos geboren kinderen

Wetgevingskroniek personen- en familierecht 
R. Jafferalie (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2017) (Première partie), JT N° 6736, 23/06/2018, 513

Reflectie over het begrip familie
A. Quintart, Reconnaître et appréhender les familles au pluriel, TBBR 2018/6, 306

Hervorming erfrecht
N. Labeeuw, E. Janssens, De hervorming van het erfrecht: wijzigingen aan de reservebescherming, de inbreng- en de inkortingsregels, Bericht aan het Notariaat 2018/2, 49

Rechtspraak jeugdrecht
JLMB 2018/25
Inhoudstafel

ZAKENRECHT

Publicatie van de nieuwe omzettingstabellen van het vruchtgebruik

1 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettings-tabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2018, bl. 53782
Inwerkingtreding 13 juli 2018

Vruchtgebruikconstructie – fiscaal misbruik
A. Kiekens, Correcte waardering van het vruchtgebuirk belet dat de fiscale administratie vruchtgebruik kan herkwalificeren in huur, Huur 2018/2, 55

Enkele problemen van het burenrecht

J. Van de Voorde, Enkele problemen van het burenrecht. De gemene muur en de afstand van beplantingen en afsluitingen tot de grenslijn, TBO 2018/3, mei-jun 2018, 168

VERBINTENISSENRECHT


Koopovereenkomst

D. Petosa, Opgelet! Niet elke e-mail zal de lege ferenda als (volwaardig) bewijs van de koop van een onroerend goed volstaan, Notariaat 2018, afl. 11, 1-5

Verkoop uit de hand - Vrijwillige openbare verkoop derde uitgave
L. Weyts, Reeks Notarieel Contractenrecht, Wolters Kluwer 2018, 720 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verkoop onroerend goed en verplichtingen notaris inzake omgevingsrecht
N. Janssens, De informatie- en raadgevingsverplichting van de notaris en het omgevingsrecht – actuele stand van zaken, Bericht aan het Notariaat 2018/2, 66

De Vlaamse Woninghuurwet in de laatste rechte lijn
R. Timmermans, Huur 2018/2, 47

Het verhuren van ruimte voor een (handels)beurs of tentoonstelling: mét of zonder btw?
S. Ruysschaert, Huur 2018/2, 51
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
deontologie & tuchtrecht
2018/1
Inhoudstafel

Een voortdurende verbetering van de selectieprocedure voor kandidaat-korpschefs
Hoge Raad voor de Justitie, Nieuws 5 juli 2018

Rechtspraak gerechtelijk recht
P&B 2018/2
Inhoudstafel

Themanummer Procesrecht
T. Vred. 2018/5-6, mei-juni 2018
Rechtspraak + doctrine: P. Dauw, S. Voet, Sancties in het burgerlijk procesrecht: een analytisch overzicht
Inhoudstafel

De rol van de notaris-vereffenaar bij verstek van een of meerdere partijen

B. Van den Bergh, Bericht aan het Notariaat 2018/2, 61

Verkoop onroerend goed en verplichtingen notaris inzake omgevingsrecht
N. Janssens, De informatie- en raadgevingsverplichting van de notaris en het omgevingsrecht – actuele stand van zaken, Bericht aan het Notariaat 2018/2, 66

Beslag op aandelen – onbekend is onbemind of onwerkbaar instrument?

J. Heirman, H. Geldof, TRV-RPS 2018/4, 257

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Wetgevingskroniek handels en economisch recht
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2017) (Seconde partie), JT N° 6737, 30/06/2018, 537
(Bank- en kredietrecht – financieel recht – insolvabiliteitsrecht – marktpraktijken, consumentenrecht , reclame, GDPR –intellectuele rechten – gerechtelijk recht en arbitrage – IPR)

Verkoop met verlies als verboden marktpraktijk: conform aan Europees recht?
G. Straetmans, TBH 2018/6, juni 2018, 527

Nieuwe ondernemingsdefinitie
Het doek valt over het begrip handelaar, De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 8

Standaardtarief investeringsaftrek kmo’s: 20%
Standaardtarief voor kmo’s wordt 20 %, De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 11

Verzekeringssector en de nieuwe anti-witwaswet
D. Van Moppes, De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Belangrijkste wijzigingen voor de verzekeringssector, T. Verz. 2018/2, n° 403, 158

VENNOOTSCHAPSRECHT


Hervorming vennootschapsrecht

M. Roelants, Hervorming vennootschapsrecht: welk wetboek vanaf wanneer toepasselijk?, Balans nr. 809, 1

De GDPR en de bescherming van de persoonsgegevens van de rechtspersoon
M. Roelants, Editoriaal, TRV-RPS 2018/4, 255

INTERNATIONALE HANDEL- EN TRANSPORTRECHT

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
2018/2
Inhoudstafel

Transportzakboekje 2018
Wegtransport
F. Ponet, Wolters Kluwer 2018, 538 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar
 
F. Brison, H. Vanhees (eds.), Vierde herziene uitgave, Larcier 2018, 1338 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift intellectuele eigendom – L’Ingénieur Conseil

2018/1
Inhoudstafel

INSOLVENTIERECHT

La rémunération et les frais du curateur après l’entrée en vigueur du Livre XX du Code de droit économique
J.-P. Lebeau, TBH 2018/6, juni 2018, 515

Hervormde insolventierecht van start voor vrije beroepen

De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 9

STRAFRECHT
Opvangcentra mensenhandel mogen verder doen
Koen Geens, Het Laatste Nieuws 9 juli 2018
22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden, BS 04/07/2018, bl. 54169

De niet-ondertekening van een bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter en de niet-motivering van dat bevel zijn ongrondwettig

Arrest Grondwettelijk Hof 91/2018 van 5 juli 2017

Wettelijke regeling voor spijtoptanten in de maak

Nieuwsbericht Koen Geens 3 juli 2018

Gedeeltelijke vernietiging Potpourri III-wet (internering)

Arrest Grondwettelijk Hof 80/2018 van 28 juni 2018

Rechtskroniek internationaal strafrecht

D. Scalia, M. Alié, Chronique de droit international pénal (1/2018), RDP 2018/6, jun 2018, 791

Het verhoor van kwetsbare personen

C. Van de Heyning, Het verhoor van kwetsbare personen na de Salduz-Bis-Wet: context, controverse en uitsluiting van het bewijs, T.Strafr. 2018/2, 71

Betalen met bitcoin: wat met artikel 178bis Sw?
K. De Smet,  NC nr. 3, juni 2018, 249

Heropening rechtspleging na veroordeling door EHRM
S. Groetaers, De heropening van de rechtspleging na een veroordeling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: een rechtsvergelijkend overzicht, NC nr. 3, juni 2018, 258

VERKEERSRECHT 

Rechtspraak verkeersrecht - verzekeringsrecht – overheidsaansprakelijkheid – strafrecht
T.Pol. 2018/2, juni 2018
Inhoudstafel

Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid

L. Brewaeys, VAV 2018/3, 4

FISCAAL RECHT
Het Belgisch standaardmodel van dubbelbelastingverdrag
Een artikelsgewijze commentaar
Philippe Bielen, Stephan Janssens, 1e editie 2018, 936 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De grensoverschrijdende administratiefrechtelijke gegevensuitwisseling op verzoek in de inkomstenbelastingen vanuit Belgisch standpunt
De gevolgen van de aard van de procedure op de rechtbescherming van de belastingplichtige
Niels Diepvens, 1e editie 2018, Larcier
Beschrijving + inhoudstafel

BTW op prestaties van gerechtsdeurwaarders - geen schending
Arrest Grondwettelijk Hof 88/2018 van 5 juli 2018
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, 1018 en 1022, zevende lid)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Uitgaven en kosten - Btw op de prestaties van gerechtsdeurwaarders

Vijfde Europese Witwasrichtlijn versterkt belang en rol van ‘UBO-register’
CB, Fiscoloog nr. 1573, 04/07/2018, 1

Notionele interestaftrek: uitbreiding antimisbruikbepaling
JVD, , Fiscoloog nr. 1573, 04/07/2018, 4

Btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
I. Massin, Uitdrukkelijk kiezen voor ‘BTW-kleine ondernemingsregeling’, , Fiscoloog nr. 1573, 04/07/2018, 6

Bedrijfsvoorheffing
CB, Vrijstelling doorstorting BV ‘steunzones’: versoepelingen op komst, Fiscoloog nr. 1573, 04/07/2018, 7

Lokale & Regionale Belastingen (LRB)
nr. 2018/2
Inhoudstafel

Sancties en non bis in idem
K. Janssens, Btw-boete van 200% én belastingverhoging van 200% kan, ondanks non bis in idem, Fisc.Act. nr. 24, week 28 jun-4 jul 2018, 1

Wet met diverse btw-wijzigingen
J. Opreel, Goed nieuws voor verkopers van sterke drank, slecht voor forfaitair belaste vennootschappen, Fisc.Act. nr. 24, week 28 jun-4 jul 2018, 4

Roerende voorheffing
T. Engelen, Kapitalisatiebon: geen roerend inkomen bij onvolledige terugbetaling, Fisc.Act. nr. 24, week 28 jun-4 jul 2018, 6

Nieuw verlaagd tarief van 7% voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen vanaf 1 juni 2018
L. Weyts, Vlaanderen opteert voor een tarief van 7% bij aankoop van een gezinswoning in de plaats van het ‘klein beschrijf’, T. Not. 2018/6, juni 2018, 477

De fiscale aspecten van studentenarbeid
M. Dauphin, M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 2

Het belang van de car policy bij privégebruik van de bedrijfswagen binnen en buiten België
T. Stroobants, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 5

Belasting in de digitale wereld
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2018/4-5, 2

Overzicht rechtspraak Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelasting

A. Doolaege, L. De Meyere, S. De Raedt, B. Westen, L. De Vriese, I. De Troyer, J. Vanslembrouck, AFT 2018/4-5, 6

Amerikaanse belastinghervorming
M. Van den Bergh, S. Claes, VSA: territoriaal belastingstelsel met stevige stok achter de deur, Fiscoloog Internationaal nr. 415, 30/06/2018, 1

DBV België-Luxemburg
CB, Belasting in Staat transportfirma vereist geen bewijs van activiteit aldaar, Fiscoloog Internationaal nr. 415, 30/06/2018, 6

Ook loon werknemer met onbezoldigd mandaat komt in aanmerking
JVD, Fiscoloog nr. 1572, 27/06/2018, 1

Wat als verzoek tot ‘rechtzetting’ beslissing ‘onontvankelijk’ is?
JVD, Fiscoloog nr. 1572, 27/06/2018, 3

Onroerende voorheffing
CB, Onproductiviteit en onroerende leasing: Cassatie fluit Gent terug, Fiscoloog nr. 1572, 27/06/2018, 5

DBI-Beveks: ‘slechte’ meerwaarden blijven volgens minister ‘slecht’
JVD, Fiscoloog nr. 1572, 27/06/2018, 8

Gesplitste verkrijging en gesplitste inschrijving
D. De Groot, Raad van State vernietigt Vlabelstandpunt over gesplitste aankoop, Fisc. Act. nr. 23, week 21-27 jun 2018, 1
Raad van State 12 juni 2018
Vlaamse Belastingdienst zal bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet langer toepassen

Beroepskosten
K. Janssens, Bedrijfsleider kan kost van vennootschap aftrekken, , Fisc. Act. nr. 23, week 21-27 jun 2018, 4

Personenbelasting
K. Janssens, Nieuwe berekeningswijze toeslagen voor kinderen ten laste wordt dan toch bijgestuurd, Fisc. Act. nr. 23, week 21-27 jun 2018, 7

Nieuw Vlaams verkooprecht uit de startblokken
E. Spruyt, Fisc. Act. nr. 22, week 14-20 juni 2018, 1

Kaaimantaks, a never ending story
G.D. Goyvaerts, C. Coudron, Fisc. Act. nr. 22, week 14-20 juni 2018, 11

‘Proces 110’ en bezwaarprocedure: minister neemt gas terug
JVD, Fiscoloog nr. 1571, 20/06/2018, 1

Erfbelasting
A. Aydogan, Gesplitste aankoop en inschrijving: standpunt VLABEL vernietigd, Fiscoloog nr. 1571, 20/06/2018, 2

Bijzondere aanslag bij gebrek aan voldoende bezoldiging: blijft 5 %
JVD,  Fiscoloog nr. 1571, 20/06/2018, 5

BTW – intracommunautair ‘driehoeksverkeer’
I. Massin, Vereenvoudigd ‘driehoeksverkeer’: ook als BTW-nummer in lidstaat van vertrek, ,  Fiscoloog nr. 1571, 20/06/2018, 9

Kapitaalverminderingen
P. Salens, De terugbetaling van kapitaal in fiscalibus. Fictio est contra veritatem, sed pro veritate habetur!, Not.Fisc.M. 2018/4, 78

Impact split bill-regeling voor smartphones
De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 4

Standaardtarief investeringsaftrek kmo’s: 20%
Standaardtarief voor kmo’s wordt 20 %, De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 11

Cateringkosten event zijn reclamekosten
De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 12

Vennootschapsbelasting
A.M. Vandekerkhove, Vooruitbetaalde kosten:  het matching principle is terug, Fisc. Act. nr. 21, week 7 – 13 juni 2018, 1

Voordelen van alle aard
K. Janssens, Werknemer kan bedrijfswagen inruilen voor mobiliteitsvergoeding, Fisc. Act. nr. 21, week 7 – 13 juni 2018, 5

Verdrag met Nederland
A. Van der Mast, Vrijstelling in België ook zonder effectieve belasting in buitenland?, Fisc. Act. nr. 21, week 7 – 13 juni 2018, 8

Onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anno 2018
W. Defoor, TvRF 2018/1, 2

De gewestelijke belastingverminderingen – een overzicht
M. De Mey, TvRF 2018/1, 11

Vlabel en de schenking van delen van een maatschap: een bocht van 180 graden?
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2018/1, 21

De Casman-clausule: de overgangsregeling van Vlabel
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2018/1, 23

Vruchtgebruikconstructie – fiscaal misbruik
A. Kiekens, Correcte waardering van het vruchtgebuirk belet dat de fiscale administratie vruchtgebruik kan herkwalificeren in huur, Huur 2018/2, 55

Onregelmatigheden bij fiscale controle
R. Rosoux, Les irrégularités dans le cadre d’un contrôle fiscal et leurs conséquences, TFR nr. 544, juni 2018, 588

Rechtspraak inkomstenbelastingen
RABG 2018-10
Inhoudstafel

SOCIAAL RECHT
Informatie- en raadplegingsverplichtingen van werknemers en overlegorganen bij vennootschapstransacties (Deel I)
N. Van Kerrebroeck, J. Granado Aranzana, L. Mylemans, OR 2018/6, 154

Tijdskrediet en thematische verloven: een stand van zaken (Deel II)
A. Herremans, , OR 2018/6, 166

De fiscale aspecten van studentenarbeid
M. Dauphin, M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 2

Vakantiewetgeving: wat is er op til?
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 8

Van start met een startersjob?
E. Lammens, N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 11
Zie ook: Startersjobs voor jongeren vanaf 1 juli 2018, De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 5

Mededeling 13: verduidelijking cao 103ter omtrent tijdskrediet en landingsbanen
A. Bries, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 15

RSZ-aangifte 2e kwartaal 2018
M. Dauphin, Multifunctionele aangifte voor het 2e kwartaal 2018, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 19

Overzicht van de indexcijfers mei 2018 en loonaanpassingen vanaf 1 juni 2018
Acerta, Indexnieuws: indexcijfers mei 2018 en loonaanpassingen op 1 juni 2018, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2018, 24

De vennootschapsbijdrage van kop tot teen
De Vennootschap nr. 6, juni 2018, 6

Minder sociale ‘afscherming’ van het overheidspersoneel?

Deel 2
R. Janvier, TSR 2018/2, 131

Pensioenregeling zelfstandigen
G. Van Limberghen, K. Boudt, Een puntensysteem voor de Belgische pensioenregeling van de zelfstandigen: met welk inkomen rekenen?, TSR 2018/2, 279

Aanvullend pensioen zelfstandigen

P. Doyen, Les pensions complémentaires pour indépendants: PCLI, CPTI, EIP & Cie, T. Verz. 2018/2, 181

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Openbaarheid  Europese wetgevingsprocedure
B. Bodson, Arrêt De Capitani c. Parlement européennes (un peu) plus transparentes, Journal de droit européen N° 250, jun 2018, 224
Arrest Gerecht van de Europese Unie  van 22 maart 2018 in zaak T-540/15 (De Capitani/Europees Parlement)
Perscommuniquénr. 35/18 ‘Het Europees Parlement moet in beginsel op specifiek verzoek toegang verlenen tot documenten betreffende lopende trialogen’

Is een touw een ketting? De relatieve rechtszekerheid van de eigen taalversie in het EU-recht
S. Van der Jeught, SEW nr. 6, juni 2018, 91

De Europese ruimte: contouren van een nieuw rechtsbegrip
Over de betekenins van de grondrechten in het Unierecht
R. Barents, , SEW nr. 6, juni 2018, 92

MENSENRECHTEN

Kroniek Europees Hof voor de Rechten van de Mens
P. Popelier, Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2016-2017), TVW 2018/2, apr-mei-jun 2018, 78

Rechtspraak vrijheid van meningsuiting
JLMB 2018/26
Inhoudstafel

EHRM – aansprakelijkheidheidsvorderingen tegen hoogste rechtscolleges
M. Leloup, Overdaad schaadt. Is de aansprakelijkheidsvordering voor fouten begaan door de hoogste rechtscolleges een uit te putten rechtsmiddel voor het EHRM?, TBP 2018/5, 288

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia
GENT: 30/8/2018
HASSELT: 11/09/ 2018
KORTRIJK: 14/09/ 2018
Programma

Webinar Days 2018
M&D Seminars 21 en 22 augustus 2018
Programma

Juristendagen 2018 – 11e editie
M&D Seminars
Leuven 23/08/2018
Gent 28/08/2018
Antwerpen 30/08/2018
Programma 

Appartementsrecht. Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen

Intersentia
Kortrijk 27 augustus 2018
Leuven 30 augustus 2018
Antwerpen 4 september 2018
Programma

Optimale opbouw van een pensioen(spaarpot) voor zelfstandigen en bedrijfsleiders (met of zonder vennootschap)

Lexalert online seminarie 6 september 2018
Programma

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

Intersentia i.s.m. CBR (UA), VUB, U Gent, KU Leuven
Antwerpen 31 augustus 2018
Brussel 12 september 2018
Gent 13 september 2018
Leuven 11 oktober 2018
Programma

2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht
 
Lexalert online seminarie 7 september 2018
Programma

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Intersentia
ANTWERPEN - 11/09/2018: conflicten en structuurwijzigingen
GENT - 18/09/2018: de BV
BRUSSEL - 20/09/2018 (tweetalig): de (genoteerde) NV / la SA (cotée en bourse)
LEUVEN - 28/09/2018: not-for-profit
Programma

De rechtsplegingsvergoeding anno 2018
 
Larcier opleiding, Leuven 14 september 2018
Programma

De nieuwe bemiddelingswet

M&D Seminars, Kontich 14 september 2018
Programma

Single Permit voor buitenlandse werknemers: een revolutie voor de legale arbeidsmigratie

Lexalert online seminarie 17 september 2018
Programma

De rechtsplegingsvergoeding anno 2018
 
Larcier opleiding, Leuven 18 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
 
Larcier, Antwerpen 18 september 2018
Programma

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Lexalert online seminarie 18 september 2018
Programma

Het nieuwe erfrecht

M&D Seminars, Gent 18 september 2018
Programma

Webinar: De syndicus: opdrachten en aansprakelijkheden

M&D Seminars 18 september 2018
Programma

Het arrest Altun. Doorbraak van de Europese fraude- en misbruikdoctrine in het sociaal recht?
 
Larcier opleiding, Antwerpen 20 september 2018
Programma

Webinar: Tussenpersonen in verzekeringen

M&D Seminars 21 september 2018
Programma

Bestuurdersaansprakelijkheid in een nieuw jasje

Lexalert online seminarie 25 september 2018
Programma

Contracten: welke aanpassingen in het licht van de talrijke nieuwe wetgeving?

M&D Seminars, Kontich 25 september 2018
Programma

Bodemverontreinigingen, bodemsaneringen en grondverzet

M&D Seminars, Leuven 25 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
 
Larcier opleiding, Antwerpen 27 september 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom

M&D Seminars, Laakdal 28 september 2018
Programma

Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten: recente evoluties in de rechtspraak

M&D Seminars, Gent 28 september 2018
Programma

Webinar: Virtueel geld: over bitcoins, cryptomunten en ICO's

M&D Seminars 28 september 2018
Programma

DPA to day – congres ING Privalis met OVB

2 oktober 2018
meer informatie volgt

Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?
M&D Seminars, Leuven 2 oktober 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 4 oktober 2018
Programma

Werken met onderaannemers en zelfstandigen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?
Larcier, Brussel 9 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 11 oktober 2018
Programma

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
M&D Seminars, Gent 16 oktober 2018
Programma

Actualia handelshuur
M&D Seminars, Leuven 16 oktober 2018
Programma

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 17 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 18 oktober 2018
Programma

Burenhinder
M&D Seminars, Gent 18 oktober 2018
Programma

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet
M&D Seminars, Kontich 18 oktober 2018
Programma

Legal Tech Congres OVB
19 oktober 2018
meer info volgt

Actualia intellectuele eigendomsrechten
M&D Seminars, Gent 19 oktober 2018
Programma

Colloquium CABG - Mensenhandel en -smokkel - De weg naar een eengemaakte vervolging en berechting
Larcier opleiding, Brugge 23 oktober 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Gent 23 oktober 2018
Programma

Webinar: Verzekeringen en marktpraktijken
M&D Seminars 24 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom
M&D Seminars,Gent 24 oktober 2018
Programma

Fusies en splitsingen: tips en tricks voor de meerwaardezoeker

Larcier, Gent 25 oktober 2018
Programma

De Aanbestedende Overheid &: Gunningscriteria
Larcier opleiding, Brussel 25 oktober 2018
Programma

Actuele tendensen in het distributierecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 oktober 2018
Programma

Strafprocesrecht
M&D Seminars, Leuven 25 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 6 november 2018
Programma

Colloquium Contra-Terrorisme
Larcier opleiding, Mechelen 8 november 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 13 november 2018
Programma

Faillissementsrecht
M&D Seminars
Gent 14 november 2018
Kontich 20 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Mechelen 15 november 2018
Programma

Studieavond: Ouderschap
Larcier opleiding, Gent 20 november 2018
Programma

EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst
M&D Seminars, Kontich 22 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Zedelgem 27 november 2018
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 28 november 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 29 november 2018
Programma

Updateseminarie Btw
Larcier opleiding, Antwerpen 3 december 2018
Programma
 
 
JURA UITLEG DATABANK
zoekstrategieën en functionaliteiten
Elke 1e donderdag van de maand van 9 tot 13u in de advocatenlounge gerechtsgebouw Antwerpen
meer info
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 www.balieantwerpen.be                              els.haagsman@balieantwerpen.be