Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #22 - 27/05/2021
70 minutenrooster vanaf schooljaar 21-22

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De laatste schoolweken staan voor de deur. De afgelopen periode was het relatief rustig. Terwijl ik dit schrijf, zijn de examens in volle gang. Ook hier merk ik een zekere rust, maar uiteraard is dit ook spannend: voor de examenleerlingen en voor hun ouders. Niet alleen vanwege de examens, maar ook vanwege de zorgen omtrent het virus: wat als mijn zoon/dochter klachten ontwikkelt tijdens het examen? Wat als hij/zij positief blijkt te zijn? Ik wens alle leerlingen die examen doen en hun ouders (nogmaals) veel succes!
 
Afgelopen zaterdag kondigde onze regering aan dat de scholen met ingang van 31 mei weer open mogen en vanaf 7 juni volledig open moeten zijn. Dat zal u ook niet ontgaan zijn. De schoolleiding ziet het belang voor leerlingen om op school met elkaar onderwijs te volgen. Maar tegelijkertijd zien we ook risico’s met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. De besmettingscijfers op het Minkema College zijn op dit moment laag en we willen dat graag zo houden.
 
Deze week ontvangen onze leerlingen ook een speciale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leggen we nogmaals uit waarom wij met ingang van volgend schooljaar werken met een 70 minutenrooster. Ook u kunt hierover lezen in deze nieuwsbrief.
 
Volledige heropening vo-scholen
Onderstaand bericht is gisterenmiddag ook aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers(s) gemaild.
 
Zoals je ongetwijfeld de afgelopen dagen in de media hebt vernomen, heeft het kabinet besloten dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen leerlingen en onderwijspersoneel en voor onderwijspersoneel onderling. De scholen mogen van het kabinet vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.
 
Natuurlijk vinden we het fijn dat jullie weer vaker naar school mogen en meer vrienden en klasgenoten kunnen zien. Maar tegelijkertijd zien we ook risico’s met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. De besmettingscijfers op het Minkema College zijn op dit moment laag en we willen dat graag zo houden.
 
Minkema College niet eerder open dan 7 juni
Het Minkema College heeft besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om op maandag 31 mei de deuren al helemaal te openen. Er is nog teveel onduidelijk en het tijdsbestek is simpelweg te kort om een volledige heropening per 31 mei verantwoord te organiseren. Dit betekent dat het huidige beleid (met halve klassen) voor de week van 31 mei wordt gecontinueerd.
 
Vandaag vindt er nog een kamerdebat plaats over de volledige heropening en we zijn nog in afwachting van een protocol. Als we alle informatie van de overheid hebben ontvangen, stellen we aan het einde van deze week een plan van aanpak op voor de periode van 7 juni tot het einde van het schooljaar. Dit plan bespreken we begin volgende week met de medezeggenschapsraad.
 
Vervolgens zullen we jou en je ouders informeren. Dit zal uiterlijk op woensdag 2 juni zijn.
 
70 minutenrooster met ingang van schooljaar 2021-2022
Met ingang van volgend schooljaar duren alle lessen op het Minkema College 70 minuten. In eerdere nieuwsbrieven hebben we hier al aandacht aan besteed. De reden voor deze verandering is onderwijskundig. Door te werken met een 70 minutenrooster is er meer ruimte voor de leerlingen & docent om de gehele leercyclus in een les te doorlopen. Voor onze lessen hanteren wij dit model:
Aan het begin van de les is er ruimte voor een ‘opwarmer’ en instructie met leer- en/of lesdoelen, waarna de leerling - in de romp - zich de leerstof op verschillende manieren eigen maakt. Aan het einde van de les blijft er voldoende ruimte over om terug te blikken en na te gaan of de leerlingen de lesstof ook daadwerkelijk begrepen hebben en de lesdoelen hebben behaald.
 
Het 70 minutenrooster stelt de docenten meer in staat om effectief feedback te geven op het leerproces en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast geeft het ook rust in de school, o.m. doordat er minder verschillende lessen, dus minder opstart- en afbouwmomenten per dag voor leerlingen en docenten zijn.
 
Uiteraard zullen wij deze verandering monitoren en evalueren en - indien nodig - aanpassingen doen. De lessentabellen voor schooljaar 2021-2022 zullen worden opgenomen in de schoolgids en gepubliceerd op de website. De schoolleiding gaat binnenkort ook met de leerlingen in gesprek over deze verandering.
 
MakerSpace vernieuwd!
De MakerSpace
 
Vanaf volgend schooljaar zullen nog meer leerlingen gebruik gaan maken van de MakerSpace op onze locatie aan de Steinhagenseweg.
 
Naast de keuzevakken op het vmbo en lessen van Mavo Tech, krijgen ook onze havo/vwo-leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) volgen, les in de MakerSpace. 
 
Om de ruimte aan te laten sluiten bij de moderne technische ambities die wij als school hebben, is in de meivakantie een eerste begin gemaakt met een metamorfose. De vloer is volledig aangepakt (Zie de foto’s voor het prachtige resultaat). 
Bekijk ook het filmpje van de architect Pjotr Design met de artist impressions van de MakerSpace.
 
Nationaal Onderwijs Programma
Het onderwijs heeft nu al meer dan een jaar te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor onze leerlingen. Sommigen hebben een vertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om vertragingen te beperken en in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs.
 
Taskforce NPO
Op het Minkema College hebben wij een speciale taskforce NPO in het leven geroepen. De taskforce NPO buigt zich over interventies die nodig zijn om onze leerlingen in staat te stellen hun vertragingen in te lopen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De eerste bijeenkomst van de taskforce NPO-gelden is inmiddels achter de rug. Voor de zomervakantie hopen wij onze eerste plannen voor het komende schooljaar gereed te hebben.
 
Leer- of leefachterstand?
In de pers wordt vaak gesproken over ‘leerachterstanden’. Onlangs stond er in de Volkskrant een ingezonden brief van een 17-jarige scholiere. Zij stelt: “Corona geeft ons geen leerachterstand, het geeft ons een leefachterstand.” Naar aanleiding van deze brief publiceerde De Correspondent een interessant artikel met de titel School gaat niet om prestaties. School gaat om relaties. Absoluut het lezen waard!
 
Steindagen
Voor de Steindagen van 5 t/m 9 juli hebben we helaas opnieuw moeten besluiten om de meeste excursies af te zeggen. Uitstapjes waarbij busvervoer nodig is of een buitenlandse bestemming op het programma stond, zijn nog niet verantwoord. Projecten die we in de school of de nabije buitenlucht op een veilige manier kunnen organiseren, gaan wel door zoals bijvoorbeeld het waterproject.
 
Lesvrije dag 8 juni
8 juni is dit schooljaar de laatste van vijf wettelijk verplichte lesvrije dagen voor de leerlingen. Voor de werknemers van school is dit een ontwikkeldag om aan professionalisering en afronding van het huidige èn voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te werken.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Terwijl de huidige bruggers nog volop bezig zijn om hun eerste jaar goed af te ronden, staan de nieuwe bruggers al te popelen om te beginnen. Dit jaar mag het Minkema College in totaal maar liefst ruim 500 nieuwe leerlingen verwelkomen.
 
Op woensdagmiddag 30 juni komen zij, als de ontwikkelingen rondom Covid-19 het toelaten, op school kennismaken met hun aanstaande klasgenoten en mentor.
 
We starten het nieuwe jaar met iets meer dan 150 nieuwe vmbo-leerlingen, verdeeld over 7 klassen. Op het havo/vwo starten in september ruim 350 brugklassers, verdeeld over 13 klassen (7 havo/vwo-klassen en 6 atheneum- en gymnasiumklassen).
 
We kijken uit naar hun komst op 30 juni en zijn blij met het vertrouwen dat zij en hun ouders stellen in onze school.
 
Cijferkolommen Magister niet zichtbaar
Van 25 juni tot en met 2 juli vindt de toetsweek plaats, voor alle leerlingen in klas 1 en 2-km-mh en voor alle leerlingen uit het 3e leerjaar (bk-3, kader-3 en de mavo-3 klassen). Het rooster volgt nog en staat t.z.t. in Magister.
 
Van vrijdagmiddag 25 juni tot en met vrijdag 2 juli 12.00 uur zullen de cijferkolommen in Magister niet zichtbaar zijn voor leerlingen en ouders. We hopen hiermee te voorkomen dat leerlingen in de loop van de toetsweek ontmoedigd raken door tegenvallende cijfers of juist overmoedig worden en het niet meer zo nauw nemen met de laatste proefwerken. Ook stellen we alle docenten op deze manier in de gelegenheid om de laatste gegevens rustig en zorgvuldig in Magister in te voeren.
 
Voor alle duidelijkheid: de eindrapportgegevens van alle leerlingen liggen officieel pas vast op donderdag 15 juli om 13.00 uur. Dan zit de revisievergadering erop, waarin de directeur onderwijs alle uitkomsten van de rapportvergaderingen vaststelt.
 
Bevordering naar volgend schooljaar
In aanloop naar volgend schooljaar worden begin juni alle leerlingen besproken in een overleg met de mentor, de zorgcoördinator en de afdelingsleider. Tijdens dit overleg worden de actuele cijfers besproken en nemen we de uitslagen van de cito toetsen mee die voor leerjaar 1 en 2 integraal zijn afgenomen en in leerjaar 3 bij enkele leerlingen.
 
Het afgelopen schooljaar heeft u als ouders regelmatig (online) gesprekken gevoerd met de mentor over de ontwikkeling van uw zoon of dochter (bespreken SteinSuccesPlan SSP). Voor de eindvergadering van dit schooljaar is de bevorderingsprocedure leidend, maar natuurlijk blijft maatwerk in deze bijzondere periode mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor.
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan.
 
Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 16 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om deze wet te handhaven.
 
Inleveren boeken
Het duurt nog even... maar aan het einde van dit schooljaar dienen de boekenpakketten weer in te worden geleverd. De data waarop dit moet gebeuren zijn bekend! Het boeken inleveren is voor de Steinhagenseweg op woensdag 14 juli volgens rooster. De leerlingen ontvangen tegen die tijd nog een uitgebreide email met instructies over het inleveren van de boeken.
 
Bekijk de schema's voor het inleveren van de boeken.
 

 
De leerlingen ontvangen tegen die tijd nog een uitgebreide email met instructies over het inleveren van de boeken.
 
Reminder: Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook bij de leerlingen uit leerjaar 3 én bij de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.
 
Invullen kost circa 5 minuten en kan tot en met uiterlijk 30 juni
Voor een kwalitatief goed onderzoek is het absoluut nodig om van een groot aantal ouders antwoord te krijgen. Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op de ouders die het betreft om deze vragenlijst in te vullen. Deelname kost circa 5 minuten en kan tot en met uiterlijk 30 juni. (Inmiddels is de inleverdatum iets uitgesteld). De link naar het onderzoek vindt u in de mail die eerder hierover is gestuurd.
 
Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl. Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreikingen vinden dit jaar, vanwege Covid-19, net als vorig jaar plaats in klassenverband. Op 12 en 13 juli worden de leerlingen van onze examenklassen verwacht in de gymzaal, kantine of de MakerSpace.
 
Leerlingen mogen maximaal 2 gasten meenemen. Een uitnodiging volgt later.
 
We willen van de diploma-uitreiking een feestelijk moment maken, daarom is er een officiële fotograaf bij en worden jullie op de foto gezet met de gasten die je meeneemt. We verwachten jullie in een prachtige outfit!
 
Jouw mentor, docenten en afdelingsleiders gaan er samen met de OOP'ers en de ouders van de ouderraad alles aan doen om het een feestelijk moment te laten worden. Een moment om nooit te vergeten!
 
 
On Stage
Volgend schooljaar gaat het Minkema College meedoen met On Stage. Samen met de gemeente Woerden en de andere scholen in de regio (Kalsbeek, Futura en Wellant college) gaan we een project starten dat door de organisatie zelf een "beroepenfeest" wordt genoemd.
 
De vmbo-leerlingen in leerjaar 1 en 3 gaan meedoen aan On Stage.

 
 
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
Tijdens de mentorlessen en andere momenten gaan de leerlingen aan de slag met Loopbaanoriëntatie (LOB). De lesstof en de opdrachten horen bij het project On Stage en staan in het teken van beroepsoriëntatie. Belangrijke vragen zijn: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
 
Wij denken dat het meedoen aan dit project onze leerlingen heel veel kansen kan bieden en kan helpen bij hun keuzeproces richting een vervolgopleiding na het vmbo. Kennismaken met bedrijven in de regio, stage lopen, netwerken, gesprekken voeren. Dit zijn allemaal onderdelen die aan bod komen, zowel in leerjaar 1, maar zeker ook in leerjaar 3.
 
Doet uw bedrijf ook mee?
Voor u als ouders hebben wij, namens de organisatie van On Stage ook een vraag. Mocht u zelf of iemand in uw familie- of kennissenkring een mooi bedrijf hebben met ruimte voor activiteiten in het kader van LOB en hebt u interesse? Dan kunt u contact opnemen met Nanette Mostert. Zij is in Woerden de projectleider van On Stage en bereikbaar via: mail@regiowoerdenonstage.nl
 
Ook is er sinds kort een website beschikbaar. We kijken uit naar een mooie regionale samenwerking tussen bedrijven, scholen, ouders en leerlingen in de komende jaren!
 
Ruim 20 leerlingen doen mee aan project 'Draag je steentje bij'
Begin april berichtten wij u over de alternatieven die ontwikkeld zijn voor het vervullen van de Maatschappelijke stage (MaS) nu veel reguliere stageplekken voor jongeren i.v.m. Covid-19 niet beschikbaar zijn.
 
Net voor de meivakantie hebben de initiatiefnemers van het project "draag je steentje bij" de lessen maatschappijleer bezocht. Direct na de gastlessen hebben ruim twintig leerlingen van onze vmbo-locatie zich hiervoor opgegeven en inmiddels zijn dat er weer meer. Dat onze leerlingen op deze wijze iets willen betekenen voor anderen vervult ons met trots!
 
Wanneer onze leerlingen o.a. tijdens de Steindagen aan interne en/of externe activiteiten meedoen krijgen zij een MaS-certificaat, zij hebben dan eind leerjaar 3 aan de eis van de te behalen MaS-uren voldaan. Inmiddels hebben veel derdejaars leerlingen de MaS stage opgepakt.
 
Gouden Schaal voor kantine
 
Cateraar de HALL van het Minkema College heeft een halfjaar na zijn start de gouden Schoolkantine Schaal 2021 van het Voedingscentrum ontvangen. Nadat in 2019 de zilveren schaal was behaald, zijn nu de volgende stappen gezet om de kantine nóg gezonder te maken voor leerlingen en medewerkers. Op donderdag 22 april 2021 werd de schaal online ‘uitgereikt’ aan cateraar Frans van Hall voor zowel de kantines op onze beide locaties.
 
 
Personele zaken
Eerder hebben wij bericht over de afwezigheid van mevrouw Uphoff, docent Nederlands, die om gezondheidsredenen haar werk gedurende langere tijd niet kon vervullen. Mw. Van Doorn en collega's uit de sectie namen de lessen waar.
 
De komende weken is mw. Uphoff steeds meer in school en verzorgt (deels) lessen aan haar klassen. Medio juni zal mw. Uphoff naar verwachting weer alle lessen zelf verzorgen. Betrokken leerlingen en ouders zijn hierover geïnformeerd.
 
Agenda
08/06: Lesvrije dag
10/06: Uitslag examens 1e tijdvak
11/06: Deadline aanmelden herkansingen 2e tijdvak
15/06: start 2e tijdvak Centraal Examens
 
Nieuwsbrief #22, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.