Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  2 september 2019
Nieuwsbrief 2019-4

In deze nieuwsbrief:

Save the date - 13 december 2019
Door klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie gaat er veel veranderen. Nu al zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland arm.
Hoe zorgen we ervoor dat deze kwetsbare groep door energiemaatregelen niet nóg armer wordt?
Hoe kunnen we werken aan een gezonde toekomst voor ons allemaal.
Daarover organiseert de Sociale Alliantie, een netwerkorganisatie van vakbonden, kerken en maatschappelijke organisaties, de conferentie
 
Samen werken aan een eerlijke energietransitie
 
Vrijdag 13 december 2019, 14.00 tot 17.00
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag
Het definitieve programma volgt in september, maar je kunt je nu vast aanmelden via info@socialealliantie.nl

Column - Mensen die zorgen werken wel degelijk!
Zorgarbeid wordt niet meegeteld in de economie. Het CBS kwam onlangs met cijfers waarin zorg nog steeds als niet-werken wordt benoemd. Raf Janssen fronst zijn wenkbrauwen.
 
Klik hier om de column te lezen.

Thema: Schulden en schaarste
De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor de psychologische en gezondheidseffecten van armoede en schulden. Hersenonderzoek laat zien dat de stress die armoede en schulden met zich meebrengen gevolgen hebben voor de manier waarop mensen zich gedragen en beslissingen nemen.
'Moblitiy Mentoring' heeft naar aanleiding van deze inzichten een grote vlucht genomen. Dit is een (schuld)hulpverleningsaanpak, die meer rekening houdt met de lessen uit de hersenwetenschap en de effecten van stress.
 
Van Jan Maasen is een bijdrage in dit themadossier opgenomen, waarin hij vertelt over een bijeenkomst rond Armoede, schulden en stress voor Parochiële Caritas Instellingen. Daarbij kwam ook de methode van Mobility Mentoring aan bod. Aandacht voor de gevolgen van armoede en schulden voor het brein en de gezondheid van mensen kan een bijdrage leveren aan een beter begrip en een betere benadering in de (ook kerkelijke) hulpverlening aan mensen met problematische schulden.
In een bijdrage van Raf Janssen worden kritische kanttekeningen bij de 'hype' van Mobility Mentoring geplaatst. De aanpak gaat wel erg eenzijdig uit van een geïndividualiseerde, psychologische benadering en stelt geen vragen bij maatschappelijke oorzaken van armoede en schulden. De schuldvraag komt daardoor niet meer bij de systemen van de samenleving te liggen en vooral bij het individu.
Het boek 'Schaarste' dat in 2013 verscheen, had veel invloed. 'Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen', luidt de ondertitel. Hoe het gevoel van schaarste bezit neemt van ons denken, ons denken stuurt. Er treedt schier automatisch een tunnelvisie op. Dit boek is veel besproken, en Raf Janssen wijst in een bijdrage aan dit dossier op deze boekbesprekingen. Hij analyseert daarbij ook de sterke en de zwakke punten van dit boek.
Het dossier sluit af met een column over de (on)mogelijkheden van gemeenten om de schuldenbrand te blussen.
 
Dit thema-dossier bestaat uit de volgende bijdragen:

Bewindvoerders: mensen met schulden worden steeds armer
Mensen met schulden en lage inkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. Dat is vooral te wijten aan de gestegen uitgaven aan huur, energie en zorgkosten. Dit blijkt uit een onderzoek van 'Zelf', een organisatie van maatschappelijk bewindvoerders. Alhoewel mensen onder beschermingsbewind hun inkomen zagen toenemen, houdt dit geen gelijke tred met de prijsstijging van consumptiegoederen. De onderzoekers schatten dat deze doelgroep er de afgelopen tien jaar zo’n 100 euro aan netto koopkracht op achteruit is gegaan.

Klik hier om meer te lezen.

Welvaart in Nederland 2019
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt om de drie jaar een cijferbijbel ‘Welvaart in Nederland’ uit, waarin de meest recente cijfers en onderzoeken rond werk, inkomen, bestedingen en vermogen bij elkaar zijn gebracht. De vorige editie van 2016 bracht cijfers toen de economische crisis uit 2008 in zijn negatieve effecten net zijn hoogtepunt bereikte. In de editie ‘Welvaart in Nederland 2019’ merken we dat Nederland uit het dal aan het klimmen is. De cijfers belichten actuele sociaal-economische onderwerpen zoals koopkrachtontwikkeling, armoederisico, (her)verdeling van het inkomen, inkomens- en vermogensongelijkheid, belastingdruk en consumentenvertrouwen in Nederland.

Klik hier om meer te lezen