Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van AmelisweerdNieuwsbrief 33 Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 33 - 21 maart 2013

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Spannende weken voor stad en Amelisweerd

Politieke afweging: besparen en investeren

Op 8 april vergadert de Tweede Kamer over de bezuinigingen op infrastructuur. De vraag die wij ons stellen is: Hoe besteed je die 1 miljard euro, die voor de planstudie Ring Utrecht nodig is, op een betere manier. De gemeente Utrecht heeft laten onderzoeken dat de verbreding van de bak bij Amelisweerd niet nodig is. En de A27 staat niet eens in de top-50 van fileknelpunten. Scenario's en prognoses zijn achterhaald. Door niet te verbreden bespaar je honderden miljoenen en voorkom je een nieuwe aanslag op ons waardevolle Amelsweerd.

Vandaar dat we bij gaan dragen aan de Utrechtse Raadsinformatieavond op 26 maart over de haalbaarheid van "A27 binnen-de-bak". En een dag later op 27 maart aan de bijeenkomst over Gezonde Lucht voor Utrecht. We werken voorts aan een OV-investeringsimpuls voor Utrecht.  

Najaarmanifestaties “"Mensen in beweging brengen"

Op 20 maart spraken Roland Pereboom (directeur Milieucentrum) en Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) met wethouder Lintmeijer (Verkeer). Onderwerp was het samen organiseren van manifestaties over uitdagingen voor mobiliteit in de stad. We hebben afgesproken om op korte termijn een projectgroep te vormen voor het organiseren van drie manifestaties op verschillende plekken in de stad; voor in het najaar met een gemeentelijke projectleider en budget, beschikbaar binnen het programma "De Gebruiker Centraal". Dit gespreksresultaat ervaren we als belangrijke winst. Onze eigen op 6 april geplande manifestatie hebben we dan ook definitief uitgesteld. 

Daarnaast heeft de gemeente het plan om in juni onder haar regie een mobiliteitsconferentie te organiseren met een brede groep van veranderingsgezinde mensen (werkgevers, bewoners, studenten. bedrijven).

Zorgvuldig beheer van Amelisweerd

Ondertussen houden wij ons ook bezig met de nieuwe beheerplannen van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Hier en daar dreigt de gemeente de grote ecologische- en cultuurhistorische waarde van de landgoederen uit het oog te verliezen. Tijdens de eerstvolgende Amelisweerd excursie, zondag 24 maart, kun je de Vrienden hier meer over vragen. En meer horen over onze initiatieven. Maar kom vooral ook om van de lente op Amelisweerd te genieten.

Politiek, onderzoek, actie en zorg: genoeg te doen, doe mee: meld je belangstelling via "Gegevens aanpassen" onderaan deze mail.

Wat worden de belangrijke data?

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 

  1. Amelisweerd excursie op zondag 24 maart
  2. Zorgen over beheerplannen en toekomstvisie Amelisweerd
  3. Raadsinformatieavond 26 maart over binnen-de-bak plannen A27
  4. Informatiebijeenkomst 27 maart over Gezonde Lucht voor Utrecht
  5. Belangrijk Kameroverleg 8 april over plannen Ring Utrecht
  6. Laatste kans voor uw inzending Fotowedstrijd

 

1 Amelisweerd excursie zondag 24 maart: Vogels & stinzenplanten

Joost_MeulenbroekOnze derde Amelisweerd natuurexcursie van dit jaar vindt plaats op zondag 24 maart om 10.00 uur. Startpunt is wederom de Veldkeuken / theeschenkerij Amelisweerd. Als gids zijn bij deze excursie aanwezig ecologen Joost Meulenbroek en Emma van den Dool en vogelgids Dave Schmitt. Verder zijn er altijd een aantal Vrienden om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de nieuwe beheerplannen en de verbredingsplannen voor de A27. 

In deze excursie gaan we vogels (leren) waarnemen en hun geluiden herkennen. Natuurlijk kijken we ook naar de prachtige stinzenplanten in het oude bos en de bomen en planten die beginnen uit te lopen. We zijn van plan door Oud en Nieuw Amelisweerd te wandelen, maar ook richting de slotgracht van Fort Rhijnauwen, waar prachtige kuifeenden te zien zijn. 

Meer informatie op de website van de Vrienden

 

2 Beheerplannen Amelisweerd: zorgen over behoud monumentale bomen en 'stenen' tuinontwerp

Beeldenlaan

In december kregen de Vrienden van Amelisweerd in een klankbordgroep inzage in het concept beheerplan voor de Utrechtse landgoederen. In januari ontving de gemeente onze eerste reactie. 

Ecologische en cultuurhistorische waarden centraal

Behoud en ontwikkeling van de buitengewone ecologische en cultuurhistorische waarden moeten wat ons betreft centraal staan in het beheerplan. Daarbij hoort speciale zorg voor monumentale bomen, belangrijk voor vleermuizen, paddenstoelen en veel vogels. Wij kiezen voor maatwerk dat recht doet aan de grote ecologische en cultuurhistorische waarde van de landgoederen. Het gaat hier om een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een vertaling daarvan missen wij. 

Wij zijn geschrokken van het voorlopige tuinontwerp. In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken. Overigens hebben wij te horen gekregen dat er geen formele inspraak mogelijk is op het concept beheerplan en de diverse projecten. Er is ook nog steeds geen eenduidige aansturing en coördinatie van activiteiten op de landgoederen en alle budgetten die hiermee gemoeid zijn. Wij gaan de politiek hierover benaderen.

Lees hier de volledige reactie

 

3 Raadsinformatieavond op 26 maart over binnen-de-bak plannen A27

De gemeenteraad vraagt bewoners en belangstellenden om hun mening over het nieuwe binnen-de-bak ontwerp voor de A27 bij Amelisweerd. Kom naar deze Raadsinformatieavond op dinsdag 26 maart of meld u zo mogelijk aan als meeprater/denker: Dat kan t/m maandagochtend 25 maart (uiterlijk 10.00 uur) via het aanmeldingsformulier. Ook wij zijn benieuwd naar uw mening. 

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Witteveen+Bos een nieuw ontwerp voor de A27 door Amelisweerd gemaakt. Zij hebben onderzocht welke verkeerskundig aanvaardbare oplossingen mogelijk zijn wanneer je uitgaat van de bestaande breedte van de A27. Twaalf rijstroken blijken goed te passen binnen de bestaande bak. Er zijn twee echte aanpassingen ten opzichte van de eisen van Rijkswaterstaat. De eerste is een maximumsnelheid van 100 in plaats van 120 km/uur. De tweede is dat vier van de twaalf rijstroken wat smaller zijn: 3.05 meter in plaats van 3.50 meter. Beide aanpassingen vallen binnen de regels en zijn feitelijk heel gewoon bij Rijkswegen in een stedelijke omgeving.

Lees verder op onze website: Onderzoek toont aan dat verbreding te duur en onnodig is

 

4 Informatiebijeenkomst op 27 maart over Gezonde Lucht voor Utrecht

UmweltzoneOp 27 maart organiseert de gemeente Utrecht een informatieve bijeenkomst over het ontwerp-uitvoeringsprogramma 'Gezonde Lucht voor Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in de hald van het Stadhuis. Kijk voor meer info op utrecht.nl/utrechtselucht. Ook vanuit de Kracht van Utrecht en de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid leveren we die avond een bijdrage. 

Het ontwerp-uitvoeringsprogramma Gezonde lucht voor Utrecht is vrijgegeven voor inspraak. U kunt nog tot 10 april een inspraakreactie geven op het ontwerp-programma. 

Maatregelen voor schone lucht, maar met een te lage ambitie

Het programma van de gemeente bevat een mix van maatregelen, uiteenlopend van stimuleringsmaatregelen voor schonere auto's, het invoeren van een milieuzone voor personenvoertuigen in het centrum van Utrecht en het doseren van verkeer dat de stad inkomt aan de randen van de stad. Ook maatregelen voor woon- en werkverkeer, vracht- en bestelverkeer, bussen en taxi's zitten in de voorstellen. Het verkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling in Utrecht. Met deze voorstellen doet het college een beroep op alle automobilisten in Utrecht.

Wij vinden met de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid dat de gezondheidsschade die de vuile lucht van het verkeer bij bewoners aanricht een veel steviger maatregelenpakket van de gemeente vereist. Zo snel mogelijk het verkeer vanaf de ring de stad in doseren. Daarmee het aantal autokilometers in en rond de stad verminderen. Investeren in fietsenstallingen, het doorfietsnetwerk en het OV-tramnetwerk. 

Meer over luchtvervuiling en verkeer op onze website

 

5 Kameroverleg 8 april: vragen over maatschappelijk- en economisch rendement in planstudie Ring Utrecht

ambitie lighrailnetwerkOp 8 april 2013 vindt het halfjaarlijkse MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats. Op de agenda van dit lange overleg staan o.m. de bezuinigingen op het infrastructuurfonds, de kwaliteit van verkeersmodellen, de Mobiliteitsbalans 2012 en de publieksrapportage Rijkswegennet 2012. Een groot aantal vragen gaat over de Utrechtse onderwerpen A27, NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) en Uithoftram. Bekijk een overzicht van alle ingediende vragen. Nummers 56 t/m 67 gaan over A27, Amelisweerd, NRU en Uithoftram. 

Ingediende Kamervragen

De Tweede Kamer wil meer weten over het maatschappelijk- en economisch rendement van investeringen voor de Ring Utrecht en van de verschillende alternatieven. Waarom wordt niet uitgegaan van een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) en een risicoanalyse? Wordt in analyses uitgegaan van berekeningen, cijfers en prognoses die actueel zijn? Wat zijn de werkelijke kosten van de bakverbreding? Welke alternatieven passen wél binnen het budget? De vragen kunnen leiden tot een verzoek aan de minister om een MKBA op te stellen voor de voorliggende plannen en alternatieven van Gemeente Utrecht en Kracht van Utrecht.

De Kamervragen komen goed overeen met onze vragen aan de minister. We zijn dan ook benieuwd naar de antwoorden. Het zijn thema's die we voor eerdere Kamerdebatten aan de orde hebben gesteld, maar die geen onderdeel zijn geworden van de onderzoeksopdracht van de Commissie Schoof. Dat rapport gaat immers alleen over de vraag of Rijkswaterstaat de binnen-de-bak opties afdoende en juist heeft onderzocht. 

Eindrapportage van de commissie Schoof

Begin maart zou de Commissie Schoof haar eindrapportage aan de minister moeten inleveren. De commissie heeft echter een aanvullende opdracht gekregen. Het is maar de vraag of de eindrapportage van de commissie op 8 april besproken kan worden in de Tweedekamer. Voor de uiteindelijke politieke afweging van de commissie-adviezen zijn de Kamervragen voor het MIRT-overleg wel van groot belang. De minister zal die vragen in ieder geval voor 8 april hebben beantwoord. 

 

6 Tot slot: Fotowedstrijd Amelisweerd in Beeld - laatste kans voor inzenden

Sunrise at AmelisweerdWe hebben al veel mooie beelden van Amelisweerd mogen ontvangen. U kunt nog meedoen. Stuur uiterlijk 31 maart uw beeldmateriaal digitaal op naar e-mailadres fotoamelisweerd@gmail.com (in hoge resolutie, minstens 2000 pixels breed). 

Vermeld titel, datum van opname en uw naam, adres en woonplaats. Geef zo mogelijk wat extra informatie over de afbeelding. Met uw inzending doet u mee aan de fotowedstrijd en kunt u een leuke prijs winnen. Een deskundige jury zal het beeldmateriaal beoordelen. Winnaars krijgen een publicatie in een krant of tijdschrift en we plaatsen uw foto op onze website.

Voorwaarden (op verzoek gewijzigd per 13 maart): Bij inzending verleent u de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht het recht om uw foto's met naamsvermelding te publiceren. Dat recht zullen zij niet overdragen aan derden.

Foto: Sunrise at Amelisweerd door Ans Beemer. 

 

Denk en doe mee, juist nu

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Tot weerziens,

Olivier Beens

Jos Kloppenborg

Jan Korff de Gidts, tel. 06 3363 0344

 

Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken
 
Stuur deze email door naar een vriend