29-31 Май 2013

Уважаеми партньори и клиенти,

Имаме удоволствието да ви представим част от изложителите и партньорите на Save the Planet. През 2013  г. ще има силно международно участие на компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Полша, Румъния, Турция, Унгария и Чехия.
 
Изявата ще представи нови за пазара продукти и технологии пред широка целева аудитория от цялата страна и региона на Югоизточна Европа. Тя ще даде възможност за обмяна на опит и създаване на контакти между представители на бизнеса, общините, държавната администрация и браншови организации.
Приятно четене от екипа на Виа Експо!

тел.: 032/ 960 011, 512 905  office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

 
 


 
Weiss A/S
 
Инсталациите на Weiss  са най-ефективни за малки и средни населени места, които се нуждаят от електрическа или топлинна енергия, използвайки битови и промишлени отпадъци като суровина за гориво. Намират широко приложение в селища, острови и трудно достъпни места.

Чрез изгаряне на отпадъците се възстановява енергията, което води до значително намаляване потреблението на изкопаеми горива и количеството отделен CO2. Технологията е напълно безвредна - пречистването се извършва от модерни филтърни системи и са спазени всички национални и регионални изисквания, свързани с емитирането на въглероден двуокис.
 
 
 
 
 БалБок Инженеринг АД
 
 
БалБок Инженеринг АД е компания с над 20-годишен опит в сферата на услугите за управление на опасни, неопасни и радиоактивни отпадъци. Това включва третиране и транспортиране, съоръжения за събиране на отпадъци, научните изследвания, консултации, професионално обучение и издателска дейност.
 
 
 
Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR +)
 
ACR + е международна мрежа от градове и региони, които споделят концепцията за насърчаване интелигентното потребление на ресурси и устойчивото управление на битови отпадъци чрез превенция, повторна употреба и рециклиране. Създадена през 1994 г. в Памплона, асоциацията има 100 членове в 23 страни и обединява около 1400 общини. Организацията дава възможност на своите членове да следят отблизо събитията и дискусиите на европейско равнище, да обменят информация и опит чрез проучвания, технически доклади, бюлетини, конференции и семинари.
 
ACR + активно участва в няколко европейски проекта: Pre-waste (Interreg IVC), Miniwaste (Life) и Европейска седмица за намаляване на отпадъците. Последните инициативи включват ACR+ EPR Club (платформа за обмен и дебат за отговорностите на производителите в Европа), the ACR+ Observatory (с акцент върху извеждане на достоверни статистически резултати за отпадъците на местно и регионално равнище) и ACR+MED (мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъци и ресурси в региона на Средиземно море).
 
 
RECYCLING magazine
 
 
В продължение на 60 години списанието информира за най-новите разработки в областта на рециклиране и управление на отпадъците в екологичен, политически и технологичен аспект. Редакционният екип отделя внимание на различните групи материали, анализира събития в областта на бизнеса, законодателството и науката.
 
Основният акцент се поставя върху нуждата на читателя от достоверна информация с широко практическо приложение. Допълнителни материали са достъпни на уеб сайта на изданието.