9 – 22 januari 2015
Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik

Beslag – beperking inbeslagneming wanneer kinderen ten laste

Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex – Uitvoerings-KB: inwerkingtreding 1 januari 2015

Decreet houdende diverse fiscale bepalingen

Externe rechtspositie veroordeelden tot een vrijheidsstraf – aan slachtoffer toegekende rechten bij de strafuitvoeringsmodaliteiten – inwerkingtreding artt. 72-80

S. Berneman, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de politierechtbank West-Vlaanderen

Wijzigingen Europees IPR-procesrecht
Vanaf 10 januari 2015 is de Brussel Ibis Verordening inwerking getreden: 
aangepaste regels inzake de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken zijn van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld op of na 10 januari 2015. Verder is de gewijzigde EEX-Vo van toepassing op authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015.
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2012, L. 351

IPR - Omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten
  

PUBLIEK RECHT

Het consulaat van België in Toronto wordt gesloten
13 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 12/01/2015, bl. 1012

Onderwijs – ziekteverlof personeelsleden
17 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, voor wat betreft het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, BS 12/01/2015, bl. 1035

Milieubeleid – watertoets
12 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,BS 12/01/2015, bl. 1042


BURGERLIJK RECHT

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik
22 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 15/01/2015,  bl. 1597


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Beslag – beperking inbeslagneming wanneer kinderen ten laste
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 12/01/2015, bl. 1091

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de politierechtbank West-Vlaanderen
Ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen. - Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de politierechtbank West-Vlaanderen, BS 15/01/2015, bl. 1780


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 15/01/2015, bl. 1778

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/01/2015, bl. 2256STRAFRECHT

Externe rechtspositie veroordeelden tot een vrijheidsstraf – aan slachtoffer toegekende rechten bij de strafuitvoeringsmodaliteiten
30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de artikelen 72 tot en met 80 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 12/01/2015, bl. 1024


FISCAAL RECHT

Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex
19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex, BS 12/01/2015, bl. 1028

Vastgoedcodex – inwerkingtreding 01/01/2015
19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex, BS 16/01/2015, bl. 1905

Decreet houdende diverse fiscale bepalingen
19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen, BS 13/01/2015, bl. 1197
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
HOOFDSTUK 5. – Slotbepalingen

KB/WIB 92 – bedrijfsvoorheffing – erratum BS 24/12/2014
10 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum, BS 14/01/2015, bl. 1306

Instemming Protocol wijziging Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden
28 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010, BS 15/01/2015bl. 1567

FOD Financiën - oprichting nationaal centrum opsporingen
22 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot oprichting van het nationaal centrum opsporingen, BS 16/01/2015, bl. 1857

Vlaamse Codex Fiscaliteit ( BVCF) – overname dienst registratie- en erfbelasting
19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 en diverse andere bepalingen in het licht van de overname van de dienst van de registratie- en erfbelasting, BS 21/01/2015, bl. 5332


SOCIAAL RECHT

Loopbaanonderbreking - cumul onderbrekingsvergoedingen met overlevingspensioen
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, met een overlevingspensioen, BS 12/01/2015, bl. 1014

Arbeidsongevallen - indexering van de loongrenzen
Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, bl. 1779

Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen - sportbeoefenaars
Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars, BS 15/01/2015, bl. 1779 

Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag - bepaalde categorieën werknemers
Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers, BS 15/01/2015bl. 1779

Tewerkstellingspremie
19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, BS 21/01/2015, bl. 5325


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

IPR - Omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten
14 JANUARI 2015. - Omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten, BS 22/01/2015, bl. 5483   

Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) - Aanhangsel C - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) - Uitgave 2015, BS 22/01/2015, bl. 3154
 

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Fiscale en financiële bepalingen duurzame ontwikkeling – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 1/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5782
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (art. 106)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging
Trefwoorden: Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen - Tariefverhoging - Terugwerkende kracht - Rechtszekerheid. # Rechten en vrijheden - Algemene rechtsbeginselen - Niet-retroactiviteit van de wetten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-001n.pdf

Gebruik der talen in gerechtszaken – Geen schending
Arrestnummer: 2/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5787
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (art. 3, tweede lid, en 4, §§ 1 en 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (art. 3, tweede lid) - Het tweede onderdeel van de eerste prejudiciële vraag en de derde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Gebruik der talen in gerechtszaken - Taal van de rechtspleging - Sociale geschillenregeling - Franstalige werknemer die het Nederlands niet beheerst - Prestaties verbonden aan een maatschappelijke zetel en aan een exploitatiezetel die zijn gevestigd in een gemeente met een bijzondere taalregeling gelegen in het Vlaamse Gewest - Verplichting om zijn vordering tegen zijn werkgever in te stellen en voort te zetten in het Nederlands terwijl die werkgever het Frans heeft gebruikt om zich tot hem te richten en terwijl de relevante stukken van het dossier in het Frans zijn opgesteld. # Rechten en vrijheden - Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-002n.pdf

Onbekwaamheid - Art. 504 BW (reeds opgeheven) - Schending
Arrestnummer: 3/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5792
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 504)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Beschermde personen - Vordering tot vernietiging, ingesteld door de erfgenamen, van een handeling van een intussen overleden persoon op basis van diens krankzinnigheid - Ontvankelijkheidsvoorwaarden - 1. Neerlegging van een verzoekschrift tot onbekwaamverklaring vóór het overlijden - 2. Neerlegging van een verzoekschrift tot het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder vóór het overlijden - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-003n.pdf

Tuchtprocedure magistraten /griffiers/gerechtspersoneel – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 4/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5820
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (art. 14, 16, 18, 21 en 30)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Rechterlijke orde - Tucht - 1. Bevoegde overheden - a. Tuchtrechtscolleges - Samenstelling - (i) Griffiers - (ii) Gerechtspersoneel - (iii) Magistraten - b. Overheden bevoegd voor het instellen van een tuchtprocedure - Aanwijzing - (i) Griffiers - (ii) Hoofdgriffiers - (iii) Magistraten - 2. Tuchtprocedure - Beroep bij de tuchtrechtbank tegen een als ordemaatregel verhulde tuchtmaatregel - (i) Magistraten - (ii) Griffiers - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-004n.pdf

Grindheffing – Verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 5/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5826 • 5827
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Vlaams decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 (art. 35, 36 en 42, tiende streepje)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Publiek recht - Instellingen van openbaar nut - Vlaams Gewest - Grindfonds - Grindheffing - Bestemmingen voor de opbrengst van de belasting - 1. Wijziging - Terugwerkende kracht - 2. Aanvulling.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-005n.pdf

Kinderbijslag – Schending of geen schending
Arrestnummer: 6/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5835
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939 (art. 41)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (in de B.3 vermelde interpretatie) - Geen schending (in de B.13 vermelde interpretatie)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Toeslag - Begunstigden - Kinderen die in een eenoudergezin met geringe inkomsten wonen - 1. Gehuwde volwassene die wordt verhinderd een gezin met zijn echtgenoot te vormen omdat die echtgenoot niet de vereiste machtigingen heeft verkregen om het grondgebied te betreden - 2. Volwassene die alleenstaande of gehuwd maar feitelijk gescheiden is.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-006n.pdf

Inkomstenbelastingen – bijzondere stelsels van aanslag - Schending
Arrestnummer: 7/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 6054
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 171, 5°, b,)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - Berekening van de belasting - Bijzondere stelsels van aanslag - Vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van inkomsten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-007n.pdf

Belastingvermindering energiebesparende uitgaven woning – Geen schending
Arrestnummer: 8/2015
Arrestdatum: 22/01/2015
Rolnummer(s): 5815
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 14524, § 1, 1°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvermindering - Energiebesparende uitgaven voor woningen - Uitgaven voor de vervanging van oude stookketels - Toepassingsgebied - Vervanging van een oud decentraal verwarmingssysteem door een nieuwe stookketel - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-008n.pdf


RECHTERLIJKE ORDE

BS 12/01/2015

Diverse benoemingen magistraten - S. Berneman, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie
Benoemingen werkende raadsheren en rechters in arbeidsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, Ieper en Veurne - Arbeidshof van Brussel  - Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk-Ieper-Veurne – ontslag werkend rechter
Hof van beroep te Brussel
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, Ieper en Veurne
Hof van beroep te Antwerpen – aanwijzingen Kamervoorzitters

BS 15/01/2015
Benoemingen/ontslagnemingen rechters in handelszaken in de rechtbanken van koophandel
Benoemingen attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie – benoemingen griffiers en parketsecretarissen

BS 16/01/2015
Benoemingen diverse magistraten


BS 19/01/2015
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Vacante betrekking Griffier-hoofd hof van beroep Antwerpen   

BS 22/01/2015
Adreswijziging vredegerecht Houthalen-Helchteren  
Rechterlijke Orde - Vacante betrekkingen. - Erratum

 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen