WETGEVING 8 - 21 JANUARI 2016 

De wettelijke interestvoet daalt van 2,50 % in 2015 tot 2,25 % in 2016
Algemene Administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 18/01/2016, bl. 1826

Grondwettelijk Hof: In geval van onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van keuze vanwege de ouders, mag het kind niet verplicht alleen de naam van de vader dragen
GwH nr. 2/2016, 14 januari 2016
Gedeeltelijke vernietiging – Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling
Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde
Informatieve nota

Grondwettelijk Hof: zittingen in de gevangenis van raadkamer en KI bij voorlopige hechtenis mogen, mits garanties
GwH 2016/003, 14 januari 2016
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het  beroep onder voorbehoud van de in B.11.2, B.11.3 en B.30.3 vermelde interpretaties
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Hoven en rechtbanken - 1. Plaats van de zitting - Gevangenis - Wijziging van de wetgeving - Terugwerkende kracht - 2. Rechtbank van eerste aanleg - a. Raadkamer - b. Strafuitvoeringskamer - 3. Hof van Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op een eerlijk proces - 2. Recht op toegang tot de rechter - 3. Onafhankelijk en onpartijdig rechter - 4. Vermoeden van onschuld - 5. Recht op een openbare behandeling van de zaak.


PUBLIEK RECHT

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
16 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 11/01/2016, bl. 763

Sociaal huurstelsel – kwaliteits- en veiligheidsnormen
27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 12/01/2016, bl. 789

Vreemdelingenzaken - Delegatie bepaalde bevoegdheden van de Minister
8 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 14/01/2016, bl. 1185

Invoering premie zero-emissie voertuigen
8 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor zero-emissie voertuigen, BS 14/01/2016, bl. 1200

Tuchtrecht gemeentelijke en provinciale ambtenaren – kandidaatstelling beroepscommissie
Vlaamse Beroepscommissie voor tuchtzaken. - Oproep tot kandidaatstelling voor de functie van plaatsvervangend assessor, afkomstig uit een lokaal of provinciaal bestuur, BS 20/01/2016, bl. 2788


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Oproep kandidaten lid niet-magistraat HRJ - erratum
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum, BS 08/01/2016, bl. 558

Vastlegging quota onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme, BS 11/01/2016, bl. 782


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Vennootschappen – boekhouding - Errata BS 30/12/2015
18 DECEMBER 2015. - Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. - Errata, BS 13/01/2015, bl. 1013

Op de markt aanbieden van radioapparatuur
18 DECEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 15/01/2016, bl. 1410FINANCIEEL RECHT

Miniconsumentenkredieten vallen niet onder beschermingsregels WER bij minder dan 4,50 euro maandelijkse kosten
Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3°, BS 12/01/2016, bl. 963

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 15/01/2016, bl. 1630

PRIJSCOURANT
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/01/2016, bl. 2200


VERKEERSRECHT

Gebruik van toeristische miniatuurtreinslepen op openbare weg
6 DECEMBER 2015 - Wet betreffende het gebruik van toeristische miniatuurtreinslepen op de openbare weg, bs 18:01:2016? bl. 1720


FISCAAL RECHT

Dubbelbelastingverdrag België - Korea
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994, BS 15/01/2016, bl. 1407


SOCIAAL RECHT

Sociaal statuut zelfstandigen
16 DECEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 08/01/2016, bl. 450

Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
14 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 14/01/2016, bl. 1187GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemming Akkoord EU-lidstaten schade aan eigendommen Staat door crisisbeheeroperaties
12 JULI 2015. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de vorderingen van een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie, gedaan te Brussel op 28 april 2004, BS 13/01/2016, bl. 1009

 

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF2016-006


14-01-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector (art. 66)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6104
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke besturen - Vastbenoemde beroepspersoneelsleden van de hulpverleningszones - Werkgeversbijdragen voor responsabilisering - Tenlasteneming door de gemeenten die de hulpverleningszone vormen.
2016-005


14-01-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (art. 23)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6105
Publiek recht - Civiele veiligheid - Gemeentelijke brandweerdiensten - Dotatie van de gemeenten van de hulpverleningszone - Vaststelling - Ontstentenis van akkoord tussen de gemeenten - Individuele beslissingsbevoegdheid van de provinciegouverneur - 1. Wettigheidsbeginsel - 2. Berekening van de dotatie van de gemeente aan de hulpsverleningszone - Overwegend belang toegekend aan het criterium van de residentiële en actieve bevolking - 3. Schuldvorderingen van de vroegere gemeenten-groepscentra. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
2016-004


14-01-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 12 mei 2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (art. 7)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6103
Burgerlijk recht - Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan - Onderhoudsverplichtingen - Invordering van onderhoudsgelden en voorschotten - Dienst voor alimentatievorderingen - Subrogatie in de rechten van de onderhoudsgerechtigde - Beslag van de inkomsten van de onderhoudsplichtige onder het bedrag van het leefloon. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht om een menswaardig leven te leiden - Standstill-verplichting.
2016-003


14-01-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (art. 159, 160 en 161) - Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) (art. 49, 6° en 7°, en 52, 3°)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep onder voorbehoud van de in B.11.2, B.11.3 en B.30.3 vermelde interpretaties

Rolnummer(s): 6086
Gerechtelijk recht - Hoven en rechtbanken - 1. Plaats van de zitting - Gevangenis - Wijziging van de wetgeving - Terugwerkende kracht - 2. Rechtbank van eerste aanleg - a. Raadkamer - b. Strafuitvoeringskamer - 3. Hof van Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op een eerlijk proces - 2. Recht op toegang tot de rechter - 3. Onafhankelijk en onpartijdig rechter - 4. Vermoeden van onschuld - 5. Recht op een openbare behandeling van de zaak.
2016-002


14-01-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling

Rolnummer(s): 6053 • 6098
Burgerlijk recht - Afstamming - Wijze van overdracht van de familienaam - Onenigheid tussen de ouders of afwezigheid van keuze - Familienaam van de vader. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid van mannen en vrouwen.
2016-001


14-01-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 177 tot 187)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6037 • 6047 • 6069
Gezondheidsrecht - Plastische chirurgie - Misdrijven - 1. Verspreiden van reclame voor ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde of esthetische heelkunde - 2. Gewoonlijk uitvoeren van een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetische-geneeskundige ingreep zonder over de vereiste beroepstitels en opleidingen te beschikken - 3. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten. # Europees recht - 1. Vrijheid van vestiging - 2. Vrijheid van dienstverlening. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van meningsuiting - Beperkingen.


 

Benoemingen griffiers/parketsecretarissen
Benoeming Paul Van Tigchelt als directeur bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Arbeidsrechtbank Gent - afdelingen Kortrijk-Ieper-Veurne

BS 18/01/2016

Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen

BS 19/01/2016
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens

BS 20/01/2016
Vacature assistent dossierbeheer bij het federaal parket –erratum BS 28/07/2015

BS 21/01/2016
Hof van Cassatie - Vergelijkend examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van attachés met een in het Frans gesteld diploma