Studiekeuzedatabase Bijblijver
december 2013
 
Release Studiekeuzedatabase december '13
Sinds 19 december is de vierde release van de Studiekeuzedatabase in 2013 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen wijzigingen in het onderwijsaanbod. Deze zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 4 oktober 2013. Verder is de opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, vernieuwd en zijn de accreditatiegegevens bijgewerkt.
Naast deze inhoudelijke wijzigingen is er ook een aantal velden en tabellen verwijderd die niet meer werden gebruikt. Lees meer over de release van december 2013.  
 
Aanleveren data voor volgende release uiterlijk 23 januari 2014
In 2014 wil Studiekeuze123 de releasefrequentie van de Studiekeuzedatabase opvoeren van vier maal per jaar naar tien maal per jaar. Om deze overgang soepel te laten verlopen wordt in februari een experiment gedaan. De doorlooptijd van het productieproces wordt dan verkort van drie maanden naar één maand. De volgende release vindt daarom al eind februari 2014 plaats.
 
Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) en wijzigingen via het Webformulier en Hodex dienen uiterlijk 23 januari 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van februari 2014. 
Deze uiterlijke aanleverdatum van 23 januari 2014 geldt ook voor wijzigingen die u rechtstreeks via het contactformulier aan ons doorgeeft zoals adreswijzigingen of gewijzigde url's van opleidingen of instellingen.
 
Beheer Hodex per 1 januari 2014 bij Studiekeuze123
Door VSNU en SURF is besloten dat het beheer van de technische componenten rond Hodex vanaf 1 januari 2014 wordt ondergebracht bij Studiekeuze123, evenals het beheer van de documentatie en informatievoorziening.
 
Ook zal de huidige omgeving van www.hodex.nl in de loop van januari worden geïntegreerd in de site www.studiekeuzeinformatie.nl. De Hodex-standaard zelf wordt ondergebracht bij de Edustandaard.
 
Hodex is een standaard op basis waarvan marketinggerichte informatie over opleidingen, onderwijsinstellingen en voorlichtingsactiviteiten beschikbaar wordt gesteld. Doordat alle onderwijsinstellingen op basis van deze standaard de informatie beschikbaar stellen (direct via Hodex, of via het op Hodex gebaseerde Studiekeuze Webformulier), kunnen afnemers via standaard-tools de informatie verzamelen en inzetten bij voorlichtingsactiviteiten.
 
Eind januari zult u uitgebreid worden geïnformeerd over de dan ingerichte organisatie, rollen en verdeling van verantwoordelijkheden. Instellingen die gebruik maken van Hodex zullen van deze overgang naar Studiekeuze123 niets merken. Mocht u onverhoopt toch tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met Studiekeuze123.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.