Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
6 - 15 JANUARI 2016

Vetorecht vader bij naamgeving is discriminerend
GwH nr. 2/2016, 14 januari 2016
Gedeeltelijke vernietiging – Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling
Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde

Informatieve nota

Internering en diverse bepalingen inzake justitie - Tweede lezing
Ministerraad 8 januari 2016
Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De belangrijkste wijziging is dat de hervorming van de gerechtelijke stage uit het voorontwerp is weggelaten.
 
Gedeeltelijke vernietiging Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
(art. 159, 160 en 161) - Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) (art. 49, 6° en 7°, en 52, 3°)
GwH nr. 3/2016, 14 januari 2016
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het  beroep onder voorbehoud van de in B.11.2, B.11.3 en B.30.3 vermelde interpretaties
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Hoven en rechtbanken - 1. Plaats van de zitting - Gevangenis - Wijziging van de wetgeving - Terugwerkende kracht - 2. Rechtbank van eerste aanleg - a. Raadkamer - b. Strafuitvoeringskamer - 3. Hof van Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op een eerlijk proces - 2. Recht op toegang tot de rechter - 3. Onafhankelijk en onpartijdig rechter - 4. Vermoeden van onschuld - 5. Recht op een openbare behandeling van de zaak.
 
Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (Ligeca)
gestart op 1 januari 2016
http://oca.ligeca.be/nl/
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De toepassing van art. 806 Ger.W. in de tijd
D. Scheers, P. Thiriar, RW 2015-2016, nr. 20, 16/01/2016, 762

De toekomst van de Anca-rechtspraak na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2014
A. Carton, S. Lierman, RW 2015-2016, nr. 20, 16/01/2016, 763

KMO’s en microvennootschappen: hoe de ‘uitgestelde werking’ beoordelen?
L. Janssens, Balans nr 754, 15/01/2016, 1

Miniconsumentenkredieten vallen niet onder beschermingsregels WER bij minder dan 4,50 euro maandelijkse kosten
I. Vogelaere, Jura Nieuws 12/01/2016
Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3°, BS 12/01/2016, bl. 963

Après une année terrible
G.-A. Dal, Éditorial, JT N° 6629, 02/01/2016, 1

Politiegeweld – veroordeling België door EHRM
M. Beys, Comment éviter les gifles à Strasbourg? – Le point sur les violences policières interdites et sur l’obligation d’enquête effective à la suite de l’arrêt Bouyid de la Cour européenne des droit de l’homme, JT N° 6629, 02/01/2016, 2

Publicatie rechterlijke uitspraken – anonimiseren van de partijen
J.-P. Masson, L’anonymisation des parties dans les décisions de justice publiées, JT N° 6629, 02/01/2016, 10

Verkoop verzekeringsproducten – ‘cross-selling’
F. Goyens, E. Beerts, T.Verz. 2015/4, 388

IPR en verzekeringen

J. Toro, A. Viggria, L’impact du Règlement ‘Bruxelles Ibis’ sur le Droit international privé de l’assurance, T.Verz. 2015/4, 395

De Vlaamse Codex Fiscaliteit – erfbelasting
N. Geelhand de Merxem, Het minimum mininorum, TEP 2015/5, 444
Kritische noot nieuwe wetgeving

Eventueel vruchtgebruik
A. Apers, TEP 2015/5, 449

Standpunten Vlaamse Belastingdienst inzake registratiebelasting in relatie tot vermogen(splanning)
E. Spruyt, TEP 2015/5, 464

Euthanasie – de zaak Vincent Lambert
G. Genicot, Arrêt de traitement, droit à la vie, autonomie personnelle et patients vulnérables – Réflexions autour de l’affair Vincent Lambert, JT N° 6630, 09/01/2016, 17
(EHRM 05/06/2015)

Kaaimantaks: geen verkapte regularisaties kapitalen meer mogelijk
JVD, Fiscoloog nr. 1458, 06/01/2016, 1

‘Esthetische chirurgie’: niet meer vrijgesteld van BTW
I. Massin, Fiscoloog nr. 1458, 06/01/2016, 5

Diverse wijzigingen op het vlak van accijnzen in eindejaarswettten
D. De Vlieger, B. Van Maele, Fiscoloog nr. 1458, 06/01/2016, 8

Welke KMO’s zijn voortaan voor ‘fiscale doeleinden’ wel of niet ‘klein’?
J. Van Dyck, Balans nr. 753, 31/12/2015, 1

Herziening rendementsgarantie en andere wijzigingen vanaf 2016
K. Termote, Balans nr. 753, 31/12/2015, 5

Huurgarantieverbintenis bij verkoop onroerend goed
R. Timmermans, De huurgarantieverbintenis bij verkoop onroerend goed: tussen veel beloven en weinig geven, Huur 2015/4, 167

Bijkomende diensten in het kader van onroerende verhuur
S. Ruysschaert, Bijkomende diensten in het kader van de onroerende verhuur: met of zonder btw?, Huur 2015/4, 175

Mede-eigendomgeschillen

R. Timmermans, B. Dawyndt, Kosten van rolstelling in mede-eigendomgeschillen: moet elk schaap met wol geschoren worden?, T.App. 2015/4, 3

Beslag- en executierecht (2008-2014). Overzicht van rechtspraak
BRIJS, S., DE MUYNCK, C., LINDEMANS, R., DE FAUW, J., Beslagbaarheid, TPR 2015, afl. 1, 340-367

Bijzondere aansprakelijkheidsregimes en gelijkheidsbeginsel
SOMERS, S., De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijkheidsregimes aan het gelijkheidsbeginsel, TPR 2015, afl. 1, 13-82

Nieuwe pandwet: eigendomsvoorbehoud en natrekking
APERS, A., GRUYAERT, D., Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie volgens de nieuwe pandwet: welk nieuws onder de zon?, TPR 2015, afl. 1, 83-124
 
Postcontractuele verbintenissen na ontbinding wegens wanprestatie
VANCOPPERNOLLE, T., Het lot van postcontractuele verbintenissen na ontbinding wegens wanprestatie, TPR 2015, afl. 1, 125-212

Redelijkheid en billijkheid (Nederland) en goede trouw (België)
WOLTERS, P., Alle omstandigheden van het geval. Een vergelijkende studie van de omstandigheden die de werking van de (Nederlandse) redelijkheid en billijkheid en de (Belgische) objectieve goede trouw beïnvloeden, TPR 2015, afl. 1, 213-277

De Vlaamse registratie- en erfbelasting: overzicht van de ontwikkelingen sinds 1 januari 2015
B. Peeters, R. Smet, AFT 2015/12, 4

Plichten en verantwoordelijkheden van patiënten
T. Vansweevelt, redactioneel voorwoord, T.Gez. 2015/2016, nr. 2, 92

Internationale medische experimenten en Belgische opdrachtgevers
L. Verhaert, I. Vrancken, T.Gez. 2015/2016, nr. 2, 94

Omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid nr. 2015/4
Inhoudstafel

Nieuwe verzekeringswet
B. Toussaint, Les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances portant sur l’interprétation du contrat d’assurance, la publicité, la tarification et la segmentation, TBH 2015/10, 943

De staatsrechtelijke positie van en de controle op het Comité P
K. Stas, TBP 2015/10, 555

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Kroniek, W. Verrijdt, TBP 2015/10, 580

Rechtspraak Hof van Cassatie
Kroniek, G. Van Haegenborgh, TBP 2015/10, 592

Uitwisseling fiscale gegevens – opheffing fiscaal bankgeheim – Kaaiman-wet
M. Petit, L’échange de renseignements en matière fiscale, la levée du secret bancaire fiscal et les obligations de déclaration à charge du contribuable au regard de la loi ‘Caïman’ (suite), Rec.gén.enr.not. 2015/10, 546

De bijzondere btw-regeling van de handelaarsovereenkomsten in ‘winkelcentra’
P. Vandendriessche, I. Massin, T.Not. 2015/11, 740

De eigenheid van de Vlaamse erfbelasting
M. Delanote, T.Not. 2015/11, 747

Btw-aftrek bedrijfsmiddelen
D. De Logi, Verduidelijking en extra toleranties voor 2016, btw-brief nr. 11, dec 2015, 1
Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) dd. 23.11.2015

Btw-plicht bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars (uitgesteld tot 1 april 2016)
M. Brees, btw-brief nr. 11, dec 2015, 5

Verlaagd tarief voor renovatiewerken
M. Brees, btw-brief nr. 11, dec 2015, 6
Verlaagd tarief van 6 % geldt alleen nog voor woningen die tenminste 10 jaar in gebruik zijn (i.p.v. 5 jaar) vanaf 1 januari 2016

Overheidsopdrachten in de nutssectoren
Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën, 2015/3

Fout bij de gunning van een overheidsopdracht en herstel bij equivalent
K. Wauters, TA 2015/4, 329

Speculatiebelasting treft snelle meerwaarden op effecten
L. Vanneste, Fisc. Act. nr. 43, 17-23 dec 2015, 1

Btw op plastische chirurgie vanaf 1 januari
T. De Gendt, S. Matheï, W. Vanhecke, Fisc. Act. nr. 43, 17-23 dec 2015, 5

Buurtwegen: oude wet met actuele toepassing
J. Geens, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, weken 50-51 2015, 1

Nieuwe verzekering inzake notariaat
L. Deltomme, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, weken 50-51 2015, 6

Uw woonst verhuren op AirBnB: is dat legaal in België?
A. Chabeau, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17-18, weken 46-49 2015, 1

Successieplanning
E. Spruyt, Wederzijdse schenking tussen echtgenoten: VLABEL eist één en hetzelfde geschrift, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, weken 50-51 2015, 6

Vlaamse registratiebelasting
E. Spruyt, Vlaamse ruling inzake verkrijging onroerend goed door een vennoot uit een NV: VLABEL blijft volharden in boosheid, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 19, weken 50-51 2015, 12

Nieuwe transgenderwetgeving: knopen doorhakken
G. Verschelden, T.Fam. 2015/10, 242

De voorlopige tenuitvoerlegging van vonnissen in materies van familierecht na de wet van 19 oktober 2015 (Wet Potpourri I)
P. Senaeve, T.Fam. 2015/10, 244

De rol van het Openbaar Ministerie binnen de familiekamers in eerste aanleg en in hoger beroep na de wet van 19 oktober 2015 (Wet Potpourri I)
F. Vroman, T.Fam. 2015/10, 251

Een zoektocht naar betaalbare huisvesting: huidige en toekomstige woonvormen naar Belgisch recht
S. Bouly, J. De Haese, Not.Fisc.M. 2015/9, 278

Vastgoed en vennootschap: opent het Hof van Cassatie de deuren voor fiscale optimalisatie?
W. Defoor, Not.Fisc.M. 2015/9, 290

De wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen
P. Verpoorten, T.Strafr. 2015/6, 283

De GAS-Wet: op het kruispunt van bestuurlijk sanctierecht en strafrecht
S. Malefason, T.Strafr. 2015/6, 330

Themanummer Organisatie van de bouwwerf – sociaalrechtelijke aspecten
TBO 2015/6
Inhoudstafel

Procedurele rechten kwetsbare verdachten en beklaagden
L. Mergaerts, D. Van Daele, G. Vervaeke, Naar specifieke procedurele rechten voor kwetsbare verdachten en beklaagden: een nieuwe stap in de europeanisering van de Belgische strafprocedure, NC 2015/6-dec 2015, 459

Hoger beroep in het kader van voorlopige hechtenis
Overzicht van de stand van wetgeving en rechtspraak
S. Geiregat, NC 2015/6-dec 2015, 473

Verjaring elektriciteits- en waterrekeningen
E. Leroy, La prescription des créances d’eau et d’énergie: un an ou cinq ans?, JT N° 6628, 19/12/2015, 869

De Nederlandse ‘doorkijkbelasting’
A.E. de Leeuw, Afgezonderd particulier vermogen: de Nederlandse ‘doorkijkbelasting’, TFR nr. 492, dec 2015, 957

De proportionaliteit van fiscale sancties
F. Debelva, J. Motte, De proportionaliteit van fiscale sancties: theoretisch kader, grondslagen en verhouding tot mensenrechten, TFR nr. 492, dec 2015, 968

De kaaimantaks: welke structuren vallen onder de maatregel?
D. Van Wal, De Venn. 2015/11, dec 2015, 4

Fiscale eenheid: België versus Nederland
D. Van Wal, De Venn. 2015/11, dec 2015, 6

Heeft het omgekeerde duolegaat nog een toekomst?

R. Van Boven, De Venn. 2015/11, dec 2015, 8

Frankrijk wijzigt drempelbedrag voor verkopen op afstand
C. De Bock, De Venn. 2015/11, dec 2015, 10

De winwinlening voor de financiering van kmo’s en ondernemers

H. Brands, De Venn. 2015/11, dec 2015, 12

Kroniek straf- en strafprocesrecht
A. De Nauw, H.D. Bosly, N. Colette-Basecqz, P. Mandoux, O. Nederlandt, D. Vandermeersch, Chronique semestrielle de jurisprudence, RDP 2015/12, dec 2015, 1118

Kroniek criminologie
S. Garcet, Entre soins aux patients psychiatriques délinquants et protection sociale à l’égard des délinquants psychiatriques…., RDP 2015/12, dec 2015, 1256

Kroniek internationaal strafrecht
D. Scalia, RDP 2015/12, dec 2015, 1266

Geloof en levensbeschouwing op de Europese en Belgische arbeidsmarkt
K. Alidadi, Geloof en levensbeschouwing op de Europese en Belgische arbeidsmarkt: juridisch kader en recente ontwikkelingen, TvMR 2015/4, 7

Tax shift: progressieve verlaging socialezekerheidsbijdragen
J. Van Dyck, Balans nr. 752, 15/12/2015, 1

Europees Hof neemt Belgische ‘reprografievergoeding’ onder vuur
JVD, Balans nr. 752, 15/12/2015, 3

Hoe de grondslag van de ‘speculatiebelasting’ concreet berekenen?
JVD, Balans nr. 752, 15/12/2015, 4

Neerleggings- en bekendmakingskosten anno 2016
Balans nr. 752, 15/12/2015, 7

Tax shift
Investeringsaftrek klimt tot 8% - Roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27% -
Fiscale steun voor hoogtechnologische investeringen
26 DECEMBER 2015. - Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30/12/2015, bl. 80634
Fisc.Act. nr. 42, week 10-16 dec 2015, 1-4

Geen 6% btw meer voor renovatie van huis tussen 5 en 10 jaar – tenzij nog contact in 2015
Beslissing Btw nr. E.T.129.030 dd. 10.12.2015
Fisc.Act. nr. 42, week 10-16 dec 2015, 4

Kaaimantaks gerepareerd én aangescherpt
G. D. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 42, week 10-16 dec 2015, 6

Vlabel geeft toelichting bij standpunt over verzekeringsgift
A. Ghysens, Fisc.Act. nr. 42, week 10-16 dec 2015, 10

Voorlopige hechtenis: een omstreden maatregel?
K. Van Cauwenberghe, Vigiles nr.2015/4, 103

Terrorisme en radicalisering
S. Lavaux, Terrorisme: la stratégie de l’Union européenne en matière de radicalisation et de recrutement (troisième partie), , Vigiles nr.2015/4, , 114

Vereffening huwelijksvermogen
S. Bevernaegie, Act.dr.fam. 2015/9, 212

De gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten
B. Schutyser, De gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State (2012-2014): een overzicht, T.Gem. 2015/4, 201


RECHTSPRAAK

Rechtspraak Schaderegeling buiten aansprakelijkheid bij verkeersongeval
Deel 1 : art. 29bis WAM
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2016/1
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak publiek recht – ruimtelijke ordening
RABG 2015/20
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak Raad van State
F. Eggermont, TBP 2015/10, 603
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak familierecht
JLMB 2016/1
Beschrijving +inhoudstafel

Rechtspraak zakenrecht

JLMB 2016/2
Beschrijving + inhoudstafel
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma
STUDIEDAGEN

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Hasselt 19 januari 2016
Programma

PotPourri I - De burgerlijke rechtspleging hervormd
Lexalert online seminarie, 21 januari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Een ‘slim’ huwelijkscontract en een ‘slim’ testament anno 2016 (Leuven) (Studiedag)
M&D Seminars, 21 januari 2016
Programma

Actualia intellectuele eigendomsrechten (Gent) (Studiedag)
M&D Seminars, 22 januari 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (JAN 2016)
Lexalert online seminarie 22 januari 2015
Programma

Balans lezen voor juristen en hun medewerkers
Intersentia, Mortsel, 25 januari 2016 en 1 februari 2016 (17u30-21u30)
Programma

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars 26 januari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Berchem 26 januari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Berchem 26 januari 2016
Programma

Cafeteriaplan: fiscaal- en sociaalrechtelijke aspecten
Lexalert online seminarie 26 januari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Gent 28 januari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Gent 28 januari 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars Sint-Niklaas 28 januari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Gent 28 januari 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen * EXTRA EDITIE
Confocus, Hasselt 28 januari 2016
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: wat is nu mogelijk in 2016?
M&D Seminars, Edegem 28 januari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Donderdag 28 januari 2016, Holiday Inn UZ, Gent
Dinsdag 23 februari 2016, Hogeschool PXL, Hasselt
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen (Kontich) (Studienamiddag)
M&D Seminars 29 januari 2016
Programma

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules (Gent)
M&D Seminars 29 januari 2016
Programma

Aanbestedende overheid
4 februari 2016 (Radisson Blu Hotel - Antwerpen)
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Hasselt 21 januari 2016
Programma

Alimentatie, het ouderlijk gezag, de echtscheiding en de EOT in het bijzonder: bespreking van diverse knelpunten
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 2 februari 2016
Programma

Woninghuur (Sint-Niklaas) (Studiedag)
M&D Seminars, 3 februari 2016
Programma

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Edegem 3 februari 2016
Programma

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars  (Edegem) 3 februari 2016
Programma

De aanbestedende overheid
Larcier, Antwerpen 4 februari 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2016
Programma

Vlaamse gunstregeling overdracht familiebedrijven - De nieuwe omzendbrief, standpunten en rulings
Lexalert online seminaries, 16 februari 2016
Programma

Aanbestedingen in de bouwsector: hoe gaat u praktisch om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Antwerpen 16 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

De nieuwe Insolventieverordening 2016: grensoverschrijdende insolventieprocedures en gevolgen naar nationaal recht
M&D Seminars(Sint-Niklaas) 18 februari 2016
Programma

Negatieve verrassingen na een bedrijfsovername zoveel mogelijk vermijden : het belang van (goede) verklaringen en waarborgen
Lexalert online seminarie 18 februari 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Edegem) 18 februari 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2016
Info
Inschrijving

Outplacement: een stand van zaken
M&D Seminars (Gent) 19 februari 2016
Programma

Vennootschapswinst: beleggen, reserveren of uitkeren?
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 19 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Gegevensuitwisseling over de belastingen heen (btw, douane, directe belastingen) en binnen en buiten de landsgrenzen
M&D Seminars (Edegem) 23 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Lunchseminarie rond digitale nalatenschap
Intersentia, Mortsel 24 februari 2016
Programma

Valkuilen van estateplanning
Gent, 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Wet KMO Financiering (WKF) - Een stand van zaken na twee jaar praktijkervaring
Lexalert online seminarie
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
M&D Seminars (Gent) 26 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Leuven) 15 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars (Edegem) 17 maart 2016
Programma

Aanbestedingen in de zorgsector: hoe gaat u als ziekenhuis om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Edegem 17-18 maart 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen 22 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: Salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Inschrijvingen starten begin januari

De omgevingsvergunning | due diligence: operationeel, aansprakelijkheden en risico's
Confocus, Kortrijk 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma