WETGEVING 11 - 24 november 2016 
Vlaamse overheid - elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Kamer van Volksvertegenwoordigers - examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige juristen

Fabriceren en in de handel brengen van elektronische sigaretten

Instemming Protocol Verdrag instelling en statuut Benelux-Gerechtshof


KB tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

Opheffing verschillende jaarlijkse bevolkingsstatistieken

Oprichting Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing Rentenfonds

Erkenning van Child Focus als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek

Recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

Bepaalde rechten van personen die worden verhoord 
PUBLIEK RECHT

Vlaamse overheid - elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
16 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, BS 18/11/2016, bl. 77118

Verdeling toelage gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers
7 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015, BS 24/11/2016, bl. 77576

Kamer van Volksvertegenwoordigers - examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige juristen
Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige juristen, BS 24/11/2016, bl. 78035

VOLKSGEZONDHEID

Fabriceren en in de handel brengen van elektronische sigaretten
28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, BS 17/11/2016, bl. 7667
 
FINANCIEEL RECHT

Oprichting Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing Rentenfonds
25 OKTOBER 2016. - Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds, BS 16/11/2016, bl. 76576

Toegang tot en verlening van beleggingsactiviteiten - toezicht op vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
25 OKTOBER 2016. - Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, BS 18/11/2016, bl. 76915

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen
9 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, BS 18/11/2016, bl. 76969

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 18/11/2016, bl. 77169

Prijscourant
 OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 18/11/2016, bl. 76874


Wet statuut en toezicht op beursvennootschappen
25 OKTOBER 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen, BS 21/11/2016, bl. 77229

Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen
9 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, BS 24/11/2016, bl. 77578

STRAFRECHT

Erkenning van Child Focus als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek
15 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende de erkenning van Child Focus als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek, BS 18/11/2016, bl. 77087

Recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
28 OKTOBER 2016. - Wet houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ, BS 24/11/2016, bl. 77970

Bepaalde rechten van personen die worden verhoord
21 NOVEMBER 2016. - Wet betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord, BS 24/11/2016, bl. 77974
 

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2016-150


24-11-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 32)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.10)

Rolnummer(s): 6344
Sociaal statuut van zorgverleners en andere voordelen - Uitlsuiting van bepaalde categorieën van geneesheren van sociale voordelen - Adviserende geneesheren
2016-149


24-11-2016

Beroep tot vernietiging
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 46, § 1, 7°, d), ingevoegd bij art. 97 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen)

Vernietiging (art. 46, § 1er, 7°, d), zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan bij de wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken)

Rolnummer(s): 6329
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Burgerlijke aansprakelijkheid - Werkgever - 1. Zwaarwichtige inbreuken op de regelgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - 2. Immuniteit - Opheffing - Vereiste van ingebrekestelling van de werkgever door de administratie voor zwaarwichtige inbreuken - Vereiste vermeldingen
2016-148


24-11-2016

Beroep tot vernietiging
Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (de woorden « op 2 december » in artikel 153, § 3, derde lid, ingevoegd bij artikel 77 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6266
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Beroepen van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog - Uitoefeningsvoorwaarden - Kwalificatievoorwaarden - Afwijking voor de personen die aan de gestelde kwalificatievoorwaarden niet voldoen maar die op 2 december 2013 gedurende minstens drie jaar handelingen van het beroep hebben uitgevoerd - Overgangsmaatregel die geen rekening houdt met de verworven ervaring na 2 december 2013
2016-147


17-11-2016

Vordering tot uitlegging
Arrest nr. 1/2016 van 14 januari 2016

Verwerping van de vordering tot uitlegging

Rolnummer(s): 6501
Gezondheidsrecht - Regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren - Verschillende behandeling van onderscheiden categorieën van beroepsbeoefenaars - Strafrechtelijke aansprakelijkheid
2016-146


17-11-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 17 december 2015 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 (art. 39 en 40) en van basisartikel 36 01 90 van Organisatieafdeling 17 van de als bijlage bij dat decreet gevoegde Ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

Vernietiging

Rolnummer(s): 6461
Fiscaliteit - Waals Gewest - Jaarlijkse belasting gevestigd op masten, pylonen of antennen bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet - Aanvullende gemeentebelasting
2016-145


17-11-2016

Vordering tot uitlegging
Arrest nr. 83/2015 van 11 juni 2015

Verwerping van de vordering tot uitlegging

Rolnummer(s): 6452
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering - Verjaring - Schorsingsgronden - Bijkomende onderzoekshandelingen
2016-144


17-11-2016

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 21, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6327
Administratief recht - Administratieve rechtscolleges - Raad van State - Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Termijn voor het indienen van een memorie van wederantwoord of een aanvullende memorie - Sanctie - Verlies van belang - Onontvankelijkheid van het cassatieberoep - Vergelijking met de procedure tot vernietiging voor het Grondwettelijk Hof
2016-143


17-11-2016

Prejudiciële vragen
Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (art. 2bis) en Gerechtelijk Wetboek (art. 508/1 en 508/13)

Geen schending (Voorafgaande Titel Sv., art. 2bis) / Schending (lacune in de wetgeving) - Schending (Ger. W., art. 508/1 en 508/13)

Rolnummer(s): 6265
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen - 1. Belangenconflict tussen de rechtspersoon en de persoon die ertoe is gemachtigd hem te vertegenwoordigen - Aanwijzing van een lasthebber ad hoc - Insolvabiliteit van de rechtspersoon - Ontstentenis van tenlasteneming door de Staat van de erelonen van de lasthebber ad hoc - 2. Toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand
2016-142


17-11-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 572bis, 7°, en 591, 14°, zoals gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank)

Geen schending

Rolnummer(s): 6262
Gerechtelijk recht - Bevoegdheid van de rechtscolleges - Volstrekte bevoegdheid - Familierechtbank - Vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen, met uitzondering van die welke betrekking hebben op het leefloon
2016-141


17-11-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 63 en 115) en wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (art. 149)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6027
Arbeidsovereenkomsten - Dienstbode - Bepalingen betreffende het vermoeden van willekeurige afdanking en de toekenning van een crisispremie niet van toepassing op personen tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor dienstboden

RECHTERLIJKE ORDE

BS 14/11/2016
Benoemingen substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel en Bergen – benoemingen rechters in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en  rechtbank van eerste aanleg Limburg.- benoemingen rechters Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – benoeming rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven – benoeming substituut-procureur des Konings bij parket Brussel – benoemingen substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant, Luik, Namen en Bergen

BS 16/11/2016
Vaste aanwijzing kamervoorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen griffies en parketten

BS 17/11/2016

Ontslagverlening plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afd. Antwerpen – vernieuwing benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum (arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen)

BS 18/11/2016
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden aangeduid in hun hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie

BS 22/11/2016
Aanwijzing raadsheren Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep

BS 23/11/2016
Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen

BS 24/11/2016
Benoeming substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel – benoeming substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent – benoeming rechters in de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen – benoemingen substituten-procureur des Konings bij het parket Antwerpen – benoeming substituten-procureur des Konings bij het parket Limburg, parket Brussel, parket Leuven, parket Halle-Vilvoorde en parket Oost-Vlaanderen, parket West-Vlaanderen