STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 13 - 30 december 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Een warme oproep en een warme wens....

In het voorjaar van 2015 zal de bibliotheek een boekenverkoop organiseren ten voordele van Raise the bar, het initiatief van de Vlaamse Conferentie voor Kom Op Tegen Kanker. Wij verkopen titels uit eigen collectie en schenkingen van advocaten en magistraten. Indien u zelf een deel van uw collectie wil afstaan mag u deze steeds inleveren in de bibliotheek of hierover contact opnemen  via bib@balieantwerpen.be .

Wij wensen u van harte prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!

De Bibliotheek & Studiedienst
Opheffing van het keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen
Inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2016

Beslissing Btw, nr. E.T.125.180/2, dd. 12.12.2014 

Oprichting nationaal register gerechtsdeskundigen en oprichting nationaal register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 19/12/2014, bl. 104479


Bedragen toegelaten arbeid voor beroepsactieve gepensioneerden in 2015
11 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 19/12/2014, bl. 104497

Afstamming van de meemoeder - naamsoverdracht - Wet en Omzendbrief
18 DECEMBER 2014. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde , BS 23/12/2014, bl. 104985
(inwerkingtreding 1 januari 2015, behalve de bepaling over naamsoverdracht: 1 juni 2015)
22 DECEMBER 2014. - Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 29/12/2014, bl. 106488
 
Nieuw tijdschrift transportrecht – opvolger van Rechtspraak van de Haven van Antwerpen
Het tijdschrift RHA is stopgezet in 2012.
Daar voor in de plaats komt er een nieuw kwartaaltijdschrift uitgegeven door Larcier:
Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT)/Revue de Droit du Commerce International et des Transports (CIT)/Journal for International Trade and Transport Law (ITT).
Hoofdredacteur: Wouter Den Haerynck
Eerste (introductie)nummer is gepubliceerd: 2015/0 en reeds aangekomen in onze bibliotheek.

Alexandra Vanvooren wint 13e Vlaamse Scriptieprijs
De juriste Alexandra Vanvooren is de winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs. Ze kreeg de prestigieuze titel en bijhorende geldsom van 2500 euro voor haar origineel pleidooi voor het updaten van ons Burgerlijk Wetboek
Vlaamse ScriptieprijsARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken in België en Duitsland
E. Maes, RW 2014-15, nr. 18, 03/01/2015, 682

Het Nieuwe Privaatrecht
E. Dirix, RW 2014-15, nr. 17, 27/12/2014, 642

De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor consumenten
S. Voet, B. Allemeersch, RW 2014-15, nr. 17, 27/12/2014, 643

Het Grondwettelijk Hof en de rechterlijke pensioenwrevel
B. Nelissen, NJW nr. 313, 24/12/2014, 914

Wetgeving – Probatie – Bezitloos pandrecht – Afstamming in rijksregister
Bespreking van de nieuwe wetgeving, NJW nr. 313, 24/12/2014, 930-931

Overdracht van schuldvordering – betaling met indeplaatsstelling
S. Meys, Vergelijking van de overdracht van schuldvordering met de betaling met indeplaatsstelling, RW 2014-15, nr. 16, 20/12/2014, 602

Rechtspraakkroniek arbitrage
G. Keutgen, A. Goessens, L’arbitrage – Chronique de jurisprudence 2003-2013, JT N° 6586, 20/12/2014, 821

Miserietaks wordt ongedaan gemaakt voor scheidende koppels
E. Aerts, Tariefverlaging bij echtscheiding of einde wettelijk samenwonen, Fisc. Act. nr. 42, week 11-17 dec 2014, 1
Artt. 73-74 Ontwerp Programmadecreet, Parl. St. VI. Parl. 2014-15, nr. 132/16; nr. 132/1, 21-24 (dossier)

Advocaten krijgen meer tijd voor historisch btw-aftrek
Fisc. Act. nr. 42, week 11-17 dec 2014, 10
Bespreking Beslissing Btw, nr. E.T.127.108, dd. 27.11.2014

Oprichting (feitelijke) Vereniging voor Familie & Recht
F. Swennen, ‘Na T.Fam. nu V.Fam’, T. Fam. 2014/10, 222
Daarnaast wordt er ook een nieuw Wetenschappelijke Onderzoeks Gemeenschap (WOG) opgericht met als acroniem RETHINKIN (Rethinking legal kinship studies in the Low Countries). Dit is een samenwerking met de Nederlandse ‘Alliantie Familie & Recht.

Wetgevingskroniek Notarieel recht BS 01/01/2013-31/10/2014
RNB nr. 3091, dec 2014, 896-982

Schenking
N. Torfs, Komt de ‘juridischeé schenking uit het erfrecht nog wel overeen met wat maatschappelijk als schenking wordt ervaren?, TEP 2014/5,334

Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen
M. De Clerq, TEP 2014/5, 344

Een flexibilisering van het erfrecht?
Een toetsing van enkele figuren uit het wetsvoorstel erfrecht aan de Franse “donation-partage” en de anticipatieve afstand van de vordering tot inkorting
B. Van Den Houte, TEP 2014/5, 353

Nieuwe pandwet
P. Becue, De wet van 11 juli 2013 met betrekking tot de hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen (nieuwe pandwet), T. Verz. 2014/4, n° 389, 352

Rechtsbijstandsverzekeraar – subrogatie
H. Ulrichts, De rechtsbijstandsverzekeraar en een ‘terugbetalingrecht’ in de verhouding verzekerde bij aansprakelijkheid van een derde?, T. Verz. 2014/4, 454

Beschermde personen
Themanummer ‘Beschermde personen’, T. Vred. 2014/7-8

De EOT kan (soms) zonder verschijning
S. Brouwers, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17, nov 2014, 8
Bespreking wijzigingen door invoering familie- en jeugdrechtbank

Bodemsanering
J. Ceenaeme, Bodemsanering – Nieuw Bodemdecreet laat opdeling van de saneringsplicht toe, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 17, nov 2014, 10

Wilsonbekwame meerderjarigen
E. De Nolf, De volmacht in het kader van de buitengerechtelijke bescherming van onbekwamen: welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet inzake successieplanning?, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 18, nov 2014, 1

Nieuwe verzekeringswet moet vereenvoudiging en transparantie brengen
S. Royer, Juristenkrant nr.300, 17/12/2014, 4
(De nieuwe verzekeringswet is op 1 november 2014 in werking getreden)

Invoering probatie als autonome straf
F. Kuty, La peine de probation autonome, RDP2014/11,986
Bespreking 10 APRIL 2014. - Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 19/06/2014, bl. 46200
(inwerkingtreding uitgesteld tot (uiterlijk) 1 december 2015 (Wet 26/11/2014, BS 28/11/2014)

Monsterbelasting: drastische verlaging van 309 naar 103 en soms 51,5 %
J. Van Dyck, Balans nr. 730, 15/12/2014, 1
Ontwerp Programmawet, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-0672/001

Neerleggings- en bekendmakingskosten anno 2015
Varia, Balans nr. 730, 15/12/2014, 5
Overzicht van de tarieven vanaf 1 januari 2015
www.balanscentrale.be rubriek ‘Jaarrekeningen neerleggen’

Bestuurders-vennootschappen vanaf 2015 altijd aan btw onderworpen
btw-brief nr.11, dec 2014, 1
Bespreking van Beslissing Btw, nr. E.T.125.180, dd. 20.11.2014
(Inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2016! : Beslissing Btw, nr. E.T.125.180/2, dd. 12.12.2014 )

Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind?
L. Vandenhende, G. Van Hoorick, TMR 2014/6, 520

Ontbinding en vereffening in één akte: nog openstaande vragen
C. Verstappen, Balans nr. 729, 30/11/2014, 1

Nieuwe pensioenaccenten: wat met het aanvullend pensioen?

K. Termote, Balans nr. 729, 30/11/2014, 3
Bespreking beleidsverklaring van 24/11/2014 van de Minister van Pensioenen

De vernietiging van de sociale last en het wonen in eigen streek door het Grondwettelijk Hof

T. Sterckx, Nieuwsbrief Notariaat nr. 19, dec 2014, 1
GwH 7 november 2013, nrs.  144/2013 en 145/2013

Gezinshereniging – integratie- en taalvoorwaarden
  
S. Dawoud, E. Somers, Gezinshereniging en taal- of integratievereisten. Analyse van het arrest-Dogan van het Hof van Justitie en van de gevolgen ervan voor België en Vlaanderen, T. Vreemd. Okt-nov-dec 2014, nr. 4, 388

Afschaffing ‘goede huisvader’ door de Franse wetgever
P. Van Ommeslaghe, Billet d’humeur – L’exécution du bon père de famille par le législateur français. Où le “politiquement correct” conduit à l’incongru, TBH 2014/10, 947

Beleggersbescherming
O. Eloot, H. Tilley, Beleggingsbescherming in MiFID II en MiFIR – Een overzicht en toetsing van enkele recente nationale beleggersbeschermende maatregelen, Bank Fin.R. 2014/IV, 179

Onteigening
O. Wéry, L’expropriation pour cause d’utilité publique: chronique de jurisprudence (2000-2014) (Seconde partie), JT N° 6585, 13/12/2014, 797

Overheidsopdrachten

A.L. Durviaux, K. Wauters, Europees Unierecht inzake de gunning van overheidsopdrachten en overheidsovereenkomsten, OoO 2014/3, 267

Nieuwe verzekeringswet
J.-C. André-Dumont, Uitoefening van de verzekeringsactiviteit vanuit prudentieel oogpunt getoetst aan de wet van 4 april 2014, Verzekeringsnieuws, nr. 45, 15-19 dec 2014

Octrooirecht
M. Beck, N. D’Halleweyn, De nieuwe herstelregeling in het octrooirecht – een verademing voor octrooihouders en octrooigemachtigden? De blijvende impact van GwH 16 januari 2014, nr. 3/2014, , IRDI 2014/3, 533

Merkenrecht
E. Ottoy, Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht, IRDI 2014/3, 538

Huurrecht
K. Vanneste, De clausule tot afstand van verhaal: een zegen voor huurder en verhuurder of letterlijk spelen met vuur, Huur 2014/4, 143
S. Ruysschaert, Omvormings- of verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen: naar een economische benadering?, Huur 2014/4, 155

Zoekmachines in Europa – gevangen tussen twee vuren?
J. Ausloos, Computerrecht, 2014/179  (afl. 6, dec 2014, 304)

Class actions en grootschalige inbreuken op persoonsgegevensrechten
Y.S. Van Der Sype, W. Vandenbussche, I. Samyn, N. Portugaels, Computerrecht, 2014/180  (afl. 6, dec 2014, 315)

Verjaring strafvordering – informanten
C. De Valkeneer, Quelques réflexions à propos de la prescription de l’action publique et des ‘repentis’ ou collaborateurs de justice, RDP 2014/12, 1083

Strafrecht -  rechtspraakkroniek
A. De Nauw, H.D. Bosly, N. Colette-Basecqz, O. Nederlandt, P. Mandoux, D. Vandermeersch, Chronique semestrielle de jurisprudence, RDP 2014/12, 1103

Voorlopige tenuitvoerlegging – kantonnement
H. Dorchy, Exécution provisoire et cantonnement, P & B 2014/5-6, 164

Mede-eigendom – vernietiging beslissingen AV
L. Nemery de Bellevaux, C. Mostin, T.App. 2014/4, 3

Mede-eigendom - prekadastrale afbakening van appartementen
R. Timmermans, Juridische aspecten van prekadastrale afbakening van appartementen, T.App. 2014/4, 16

Enkele gebruikelijke bedingen bij onderaanneming
S. Busscher, TA 2014/4, 358

Vlaams omgevingsrecht – Europese luchtkwaliteitsnormen – fijn stof
T. Loose, Europese luchtkwaliteitsnormen inzake fijn stof en hun impact op het Vlaamse omgevingsrecht, MER 2014/4,251

Milieuhandhaving
A. Vandenbergen, Het ‘non bis in idem’-beginsel en de sanctionering inzake milieuhandhaving, MER 2014/4, 265

Successie- en schenkingsrechten
M. Petit, Nieuwe gelijkstellingen met een schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden – Naar een hervorming van het tarief der Vlaamse schenkingsrechten?, TFR nr. 472, dec 2014, 973
6 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft, BS 07/01/2014, bl. 537

De minderheidsvordering: een kritische analyse
H. Braeckmans, J. Dupont, DAOR 2014/12, 4

 
BOEKEN

Gerechtelijk privaatrecht … na de hervormingen van 2013-2014
B. Maes, E. Brewaeys, P. Vanlersberghe, N. Clijmans, S. Van Schel, die Keure 2014, 418 p.


Knelpunten in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

A. De Boeck, I. Samoy, S. Stijns, R. Van Ransbeeck (eds.), die Keure 2013, 181 p.

Het verbod op rechtsmisbruik in contracten
I. Samoy, S. Stijns (eds.), L. Geudens, die Keure 2014, 146 p.

De vrederechter en de handelshuur – Nieuwe horizonten
K. Vanhove, A. Van Oevelen (eds.), die Keure 2014, 133 p.

Inleiding tot het schadevergoedingsrecht
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels
H. Bocken, I. Boone m.m.v. M. Kruithof, die Keure 2014, 270 p.

Strafrecht in breed spectrum
F. Deruyck (ed.), die Keure 2014, 205 p.

Patrimonium 2014
W. Pintens, C. Declerck (eds.), die Keure 2014, 379 p.

Rechtskroniek voor het Notariaat
J. Bael (ed.), deel 25, die Keure 2014, 256 p.

Ontwikkelingen in het Europees, Belgisch en Vlaams arbeidsmigratierecht
H. Verschueren (ed.), Reeks Migratie- en migrantenrecht nr. 15, die Keure 2014, 260 p.

Juridische Meesterwerken VUB 2012-2013
Selectie van de beste masterproeven in de rechten
A. François, S. Smis, K. Van Laethem, G. Van Limberghe, (eds.), Larcier – VUB 2015, 279 p.

Evaluatie van de indicatieve tabel 2012
W. Peeters, M. Van Wilderode (eds.), die Keure 2014, 156 p.

Voorkooprechten
R. Palmans, S. Verbist (eds.), Intersentia 2014, 186 p.

Verloskunde in beweging II
Do’s and don’ts in het voorkomen van aansprakelijkheid
M. Eggermont (ed.), Intersentia 232 p.2014,

Sociaal en arbeidsrecht
Permanente vorming balie Kortrijk
Larcier 2014, 158 p.RECHTSPRAAK

Advocaat – aansprakelijkheid – loyauteitsplicht t.o.v. medecontractant cliënt
Brussel 12 september 2014, JT N° 6586, 20/12/2014, 836

Rechtspraak fiscaal strafrecht
RABG 2014/19
Minnelijke schikking – redelijke termijn – verjaring – una via – verdoken meerwinst – rechterlijke toetsing – inzage gerechtsdossier

Rechtspraak media
JLMB 2014/41

Rechtspraak verzekeringen
JLMB 2014/42

Rechtspraak verzekeringen
TBH 2014/10

Rechtspraak huur (handelshuur-woninghuur-pacht)
T. Vred. 2014/9-10

Rechtspraak Distributie van Elektriciteit en Gas
IUVIS nr. 33, editie 2012-2014

 
INTERESSANTE LINKS

Alle beleidsverklaringen van deze regering
Federale regeringsverklaring, Kamer Parl.St. 2014-15, nr. 54-0020


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

  
STUDIEDAGEN

Europees burgerlijk procesrecht
KULeuven - 12 januari 2015 (focus handelsrecht)
Programma

Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen
Op donderdag 15 januari 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
''Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen’ (twee praktijkgerichte sessies - deelnemers kunnen zich apart inschrijven voor elk van de sessies)’
Programma

De gerechtelijke hervorming - Welke praktische gevolgen?
Lexalert online-seminarie
15 januari 2015 - Stefan RUTTEN (Universiteit Antwerpen)
Programma

Detachering en uitzendarbeid: best practices één jaar na de wetswijziging
Lexalert online-seminarie
20 januari 2015 -  Mr. Emmanuel WAUTERS (De Wolf & Partners)
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

Familierechtbank
VIA-NOAB 22 januari 2014
Programma

Beschermde werknemers: overzicht, analyse en actualia
Op donderdagnamiddag 22 januari 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Beschermde werknemers: overzicht, analyse en actualia’.
Programma

Een Franse of Spaanse vakantiewoning?
Op donderdagnamiddag 22 januari 2015 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Een Franse of Spaanse vakantiewoning. Een analyse van 20 mogelijke fiscale knelpunten’.
Programma

De watertoets
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Vlaamse gunstregeling overdracht familiebedrijven – Een stand van zaken na 3 jaar praktijkervaring
Lexalert online-seminarie 27 januari 2015
Programma

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen
Op woensdagnamiddag 28 januari 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Juridische en fiscale aandachtspunten’
Programma

Bewind over meerderjarige onbekwamen - Een praktische invalshoek
Studipolis, donderdag 29 januari 2015 , Gent
Programma 

Vlaamse Codex Fiscaliteit – Opname regelgeving registratie- en successierechten
Lexalert online-seminarie 29 januari 2014
Programma

Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder)
Op vrijdagnamiddag 30 januari 2015 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder). Bespreking van diverse knelpunten’
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
Op woensdagnamiddag 4 februari 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Auteursrechten in de inkomstenbelastingen’
Programma

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Ontslag van werknemers en de nieuwe motivatieplicht
Op vrijdagnamiddag 6 februari 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Ontslag van werknemers en de nieuwe motivatieplicht. De toepassing van CAO 109 van 12 februari 2014 in de praktijk’.
Programma

Schijnzelfstandigheid – opsporing, controle, verbalisering, betwisting en bestraffing
Prof. Kristof SALOMEZ (VUB | Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) en dhr. Gerrit VAN DE MOSSELAER (FOD Sociale Zekerheid)
Lexalert online-seminarie 10 februari 2015
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics
Op woensdag 4 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics’
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma