WETGEVING 19 februari - 23 maart 2021
 
 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
 
 
Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie

Diverse oproepen rechtskundig bijzitter, voorzitter of plaatsvervangend voorzitter voor diverse raden of commissies (ook voor advocaten)

Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken (ook voor advocaten)

Tweede oproep tot kandidaten voor mandaten lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ook voor advocaten)

Beroepsgeheim advocaat
– het Grondwettelijk Hof schorst zowel in het Waals Gewest als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meldingsplicht voor advocaten wat betreft ‘agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies’ (GwH 45/2021 en 46/2021 van 11 maart 2021)

Arrest
Grondwettelijk Hof in verband met bekwaamheidsexamen en magistraten die daarvan zijn vrijgesteld

Onkostenvergoedingen
voor alle magistraten

Omzendbrief
beëdigd vertalers of vertalers-tolken – legalisering van de handtekening

Bewegingen in de rechterlijke orde

Werking van het
centraal register van bescherming van de personen

Covid-19: verlenging maatregelen met betrekking tot de
algemene vergadering van mede-eigenaars

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties – eerste semester 2021: 8%

Wet houdende de invoering van een
jaarlijkse taks op de effectenrekeningen
 
Wijziging van de belasting van in het buitenland gelegen onroerende goederen
 
Wijzigingen voor vier fiscale wetboeken en hypotheekwet

Opname
vingerafdrukken in nieuwe identiteitskaarten na 10 december 2020

Vreemdelingenrecht - Internationale bescherming
- Gedeeltelijke vernietiging van Wet 21 november 2017 door Grondwettelijk Hof

Recht van voorkoop – vaststelling lijst van gemeenten in het kader van de voortgangtoets 2020


CORONAMAATREGELEN   

FEDERALE OVERHEID

20 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21/03/2021, bl. 23014

24 FEBRUARI 2021. - Omzendbrief nr. 693. - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) en een dienstvrijstelling voor de vrijwilligers bij de vaccinatiecentra, BS 09/03/2021,  bl. 20097

5 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/03/2021, bl. 19983

6 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 07/03/2021, bl. 19638

12 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 26/02/2021, bl. 17349

VLAAMSE OVERHEID

5 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 3 april 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 18/03/2021, bl. 22427

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun van het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus, BS 09/03/2021, bl. 19991.

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, BS 05/03/2021, bl. 19351

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de duur van de civiele noodsituatie en de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus, BS 05/03/2021, bl. 19348

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschakeling van exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in het vervoer van personen van en naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19, BS 04/03/2021,, bl. 18898.

12 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 23/02/2021, bl. 16611.

18 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector, BS 23/02/2021, bl. 16656

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 01/03/2021, bl. 18301

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt, BS 01/03/2021, bl. 18303

26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 01/03/2021, bl. 18306

16 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 24/02/2021, bl. 16749


PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Opname vingerafdrukken in nieuwe identiteitskaarten na 10 december 2020
15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, BS 19/02/2021, bl. 16054

MIGRATIERECHT

Vreemdelingenrecht - Internationale bescherming - Gedeeltelijke vernietiging van Wet 21 november 2017 door Grondwettelijk Hof
GwH 23/2021, 25 februari 2021
Rolnummer(s): 7008 • 7009
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): - Wet van 21 november 2017 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen »
- Wet van 17 december 2017 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » (art. 4 en 5)
Trefwoorden: Vreemdelingenrecht - Internationale bescherming - Procedure - Omzetting van Europese richtlijnen - Uitsluiting van strafrechtelijke vervolging tegen erkende vluchtelingen wegens hun onregelmatige binnenkomst of hun onregelmatig verblijf - Het maken van een gezichtsopname van bepaalde vreemdelingen - Verplichting tot samenwerking die wordt opgelegd aan de verzoeker om internationale bescherming - Organisatie van een medisch onderzoek - Bijzondere procedurele noden - Keuze van de proceduretaal met betrekking tot een volgend verzoek - Mededeling van opmerkingen met betrekking tot de notities van het persoonlijk onderhoud - Vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens - Overlijden van de verzoeker om internationale bescherming - Begrip « veilig derde land » - Toepassing van de versnelde procedure - Vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst - Toelaatbaarheid van elementen die in het kader van een volgend verzoek te laat zijn overgelegd - Risico op onderduiken van de vreemdeling - Vasthouden van de verzoeker om internationale bescherming - Wijziging van de omstandigheden die de bewaring verantwoorden - Beperking van het recht op materiële hulp - Inkorting van de beroepstermijnen - Opschortend karakter van het beroep
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging (in de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », zoals gewijzigd bij de wet van 21 november 2017 en bij de wet van 17 december 2017 :
- artikel 48/6, § 2, eerste en vierde lid
- in artikel 57/5quater, § 4, de verwijzing naar artikel 57/6, § 2, en de verwijzing naar artikel 57/6, § 3, in zoverre zij betrekking heeft op de beslissingen inzake ontvankelijkheid die niet worden genomen in het kader van de grensprocedure bedoeld in artikel 57/6/4
- artikel 57/6/1, § 1, maar enkel in zoverre het van toepassing kan zijn op een niet-begeleide minderjarige vreemdeling in andere gevallen dan die welke worden beoogd in artikel 25, lid 6, a), van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 « betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) »
- artikel 57/6/1, § 1, eerste lid, f), maar alleen in zoverre het toelaat de versnelde procedure toe te passen in het geval de verzoeker een volgend verzoek om internationale bescherming heeft ingediend nadat ten aanzien van het eerste verzoek een beslissing tot beëindiging werd genomen met toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5°, van de voormelde wet van 15 december 1980
- in artikel 57/6/4, derde lid, de woorden « ontvangst van » en « dat door de minister of zijn gemachtigde werd overgezonden »
- artikel 57/7, § 3, in zoverre het de mogelijkheid voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen om bepaalde elementen vertrouwelijk te houden niet beperkt tot de gevallen waarin « de openbaarmaking van informatie of bronnen de nationale veiligheid, de veiligheid van de organisaties of personen die de informatie hebben verstrekt dan wel de veiligheid van de perso(o)n(en) op wie de informatie betrekking heeft, in gevaar zou brengen, of wanneer het belang van het onderzoek in verband met de behandeling van verzoeken om internationale bescherming door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of de internationale betrekkingen van de lidstaten zouden worden geschaad »
- in artikel 74/5, § 4, 5°, de woorden « ontvangst van » en « dat door de minister of zijn gemachtigde werd overgezonden »)

2. Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de in B.33.3 vermelde interpretatie)


MOBILITEIT

Toelating voor proefvluchten kleine vliegtuigjes in België
25 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren en het gebruik van een toelating tot testen, BS 17/03/2021, bl. 22245

Wet tot wijziging van verscheidene scheepvaartwetten inzake het handhavingsbeleid in de scheepvaart
19 JANUARI 2021. - Wet tot wijziging van verscheidene scheepvaartwetten inzake het handhavingsbeleid in de scheepvaart, BS 01/03/2021, bl. 17507

Vaststelling verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen
11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen, BS 24/02/2021, bl. 17208

OMGEVINGSRECHT

Opheffing Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu – overheveling taken inzake omgevingshandhaving
26 FEBRUARI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving, BS 23/03/2021, bl. 23770

ENERGIERECHT


Bekendmaking sociale maximumprijzen 2de kwartaal 2021 voor levering elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers
11 MAART 2021. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2021 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, BS 16/03/2021, bl. 22165

Vaststelling regels en bepaling kosten sociale tarieven aardgas en elektriciteit
5 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 12/03/2021, bl. 20443

Verbod afsluiten elektriciteit en aardgas – verlenging tot 31 maart
24 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit over de verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2020-2021 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten, BS 02/03/2021, bl. 18457

Gedeeltelijke omzetting Richtlijn Energieprestatie van gebouwen en Richtlijn Energie-efficiëntie
8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over leefmilieu, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, BS bl. 17247

WOONBELEID

Recht van voorkoop – vaststelling lijst van gemeenten in het kader van de voortgangtoets van 2020
5 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 5.78 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het kader van de voortgangstoets van 2020, BS 25/02/2021, bl. 17259

SPORTRECHT

Sportnoodleningen
26 FEBRUARI 2021. - Decreet tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis, BS 04/03/2021, bl. 18894


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Diverse oproepen rechtskundig bijzitter, voorzitter of plaatsvervangend voorzitter voor diverse raden of commissies (ook voor advocaten)
Oproep tot kandidaten. - Mandaat van de derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen, BS 17/03/2021,  bl. 22337
Oproep tot kandidaten. - Mandaat van tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant, BS 17/03/2021, bl. 22337
Oproep tot kandidaten. - Mandaten van eerste en van tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen, BS 17/03/2021, bl. 22338
Oproep tot kandidaten. - Mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de federale raad van beroep van landmeters-experten,BS 17/03/2021, bl. 22339
Oproep tot kandidaten. - Mandaten van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts, BS 17/03/2021, bl. 22340
Oproep tot kandidaten. - Mandaat van plaatsvervangendvoorzitter van de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissievan het Instituut van de auto-experts, BS 17/03/2021, bl. 22341

Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken (ook voor advocaten)

Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken, BS 15/03/2021,  bl. 20696

Beroepsgeheim advocaat - het Grondwettelijk Hof schorst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verplichting voor advocaten om ‘agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies’ te melden
GwH 46/2021, 11 maart 2021 (feitelijke vereniging ‘Belgian Association of TaxLawyers’ e.a.)
 
Beroepsgeheim advocaat – het Grondwettelijk Hof schorst in het Waals Gewest de verplichting voor advocaten om ‘agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies’ te melden
GwH 45/2021, 11 maart 2021(feitelijke vereniging ‘Belgian Association of TaxLawyers’ e.a.)

Tweede oproep tot kandidaten voor mandaten lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ook voor advocaten)
Tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 10/03/2021, bl. 20280

Onkostenvergoedingen voor alle magistraten
4 MAART 2021. - Ministerieel besluit betreffende de vergoedingen bedoeld in de artikelen 355ter, 379, 379bis en 379quater van het Gerechtelijk Wetboek, BS 08/03/2021, bl. 1966

Arrest Grondwettelijk Hof in verband met bekwaamheidsexamen en magistraten die daarvan zijn vrijgesteld
GwH 24/2021, 25 februari 2021
Rolnummer(s): 7060
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek(art. 187ter)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Magistratuur - Opleiding en werving van magistraten - Benoemingsvoorwaarden - Examen inzake beroepsbekwaamheid - Mondeling evaluatie-examen - Maximumquotum - Primo-benoemingen - Latere benoemingen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie
17 FEBRUARI 2021. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24/02/2021, bl. 16822
Deze wet:
• voert de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie uit;
• wijzigt de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde;
• zet de Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt om;
• wijzigt artikel 21bis van het Wetboek van strafvordering;
• wijzigt de uitleveringswet van 15 maart 1874.
Deze wet treedt in werking op de dag van haar bekendmaking: 24 februari 2021

Omzendbrief beëdigd vertalers of vertalers-tolken – legalisering van de handtekening
1 MAART 2021. - Omzendbrief nr. 284 tot uitvoering van arti-kel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisering van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken, BS 23/03/2021, bl. 23837


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020
26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, BS 05/03/2021, bl. 19351

Maatregelen voor crisisbeheer
25 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot bevestiging van de ministeriële besluiten betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 04/03/2021, bl. 18886

Consumptieprijsindex stijgt in februari 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2021, BS 26/02/2021, bl. 17451

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties – eerste semester 2021: 8%
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 24/02/2021, bl. 16786

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 16/03/2021, bl. 22160 (maart 2021)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 10/03/2021, bl. 20282 (februari 2021)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 19/02/2021, bl. 16237 (januari 2021)


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten – rentevoeten maart 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 16/03/2021, bl. 22159

Aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België
28 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 22 december 2020 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België, BS 08/03/2021, bl. 19659

Uitgifte door de Belgische staat van Lineaire obligaties
3 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,65%- 22 juni 2071", BS 22/02/2021, bl. 16312


STRAFRECHT

Organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden -  gegevensverwerking en informatie-uitwisseling
26 FEBRUARI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling, BS 17/03/2021, bl. 22261

Erratum omzendbrief 131/8 indexering tarieven gerechtskosten strafzaken
Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten. - Erratum, BS 22/02/2021, bl. 16382

Leesrecht van bepaalde sociale instellingen en diensten  m.b.t. in Sidis Suite verwerkte gegevens
27 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft, BS 19/02/2021, bl. 16115


FISCAAL RECHT

Wet teneinde een grotere transparantie van de Dienst Voorafgaande Beslissingen te garanderen
16 MAART 2021. - Wet teneinde een grotere transparantie van de Dienst Voorafgaande Beslissingen te garanderen, BS 23/03/2021, bl. 23751

Gezinsfiscaliteit - stopzetting permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
16 MAART 2021. - Wet houdende bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 23/03/2021, bl. 23751

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die prioriteit geven aan opleiding voor hun werknemers
14 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 18/03/2021, bl. 22408

Referentierentevoet voor renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet voor werknemers en bedrijfsleiders in 2020
24 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 01/03/2021, bl. 1751

Wijziging van de belasting van in het buitenland gelegen onroerende goederen
17 FEBRUARI 2021. - Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenlandgelegen onroerende goederen, BS 25/02/2021, bl. 17194

Wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen
17 FEBRUARI 2021. - Wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, BS 25/02/2021, bl. 17189

Fiscus corrigeert en voegt bedragen toe aan tabellen met geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2022
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2022. - Addendum, BS 24/02/2021, bl. 16786
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en - ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2022. - Errata, BS 24/02/2021, bl. 16787

Inkomsten uit deeleconomie – bedrijfsvoorheffing vanaf 1 februari 2021
Bericht aan de erkende elektronische platformen over de nieuwe reglementaire bepalingen inzake bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de inkomsten uit de deeleconomie betaald of toegekend vanaf 1 februari 2021, BS 22/02/2021, bl. 16382

Wijzigingen voor vier fiscale wetboeken en hypotheekwet
7 FEBRUARI 2021. - Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 19/02/2021, bl. 16011


SOCIAAL RECHT

Bijdragen werkgevers aan het Fonds tot vergoeding sluiting van ondernemingen
7 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 22/03/2021, bl. 23048
7 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 22/03/2021, bl. 23051
7 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22/03/2021, bl. 23052

Betalingstermijnen voor de aan de RSZ verschuldigde bijdragen eerste en tweede kwartaal 2021
14 MAART 2021. - Wet houdende betalingstermijnen voor de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021, BS 19/03/2021, bl. 22999

Samenwerkingsakkoord Staat en Gewesten inzake tewerkstelling en verblijf buitenlandse arbeidskrachten
5 MAART 2021. - Samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling, BS 16/03/2021, bl. 21989

Covid-19: verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid
12 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 26/02/2021, bl. 17349

Invoering aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt
17 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 24/02/2021, bl. 16714

Aanpassing buiten index op 1 januari 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 januari 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 22/02/2021, bl. 16380

Brexit – tewerkstelling buitenlandse onderdanen
27 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Brexit, BS 19/02/2021, bl. 16054

Werkloosheidsreglementering - verhogen minima in het kader van de strijd tegen de armoede
9 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede, BS 22/02/2021, bl. 16313



RECHTERLIJKE ORDE

BS 19/02/2021
Verlenging verlof wegens opdracht substituut-procureur-generaal hof van beroep te Brussel – eervol ontslag substituut-procureur des Konings parket Antwerpen – eervol ontslag rechter in ondernemingszaken Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Hof van Cassatie - Hof van beroep te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
Vacante betrekkingen plaatsvervangende raadsheren en rechters
Vacante betrekkingen plaatsvervangende rechters vredegerechten
Vacante betrekking secretaris - Kabinet secretaris bij het parket Leuven
Vacante betrekkingen griffiers hof van beroep Gent en rechtbank van eerste aanleg Leuven (Erratum BS 04/03/2021)
Vacante betrekking griffier rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Vacante betrekkingen griffie rechtbank eerste aanleg, afd. Hasselt en parket politierechtbank Limburg, afd. Beringen
Vacante betrekking secretaris arbeidsauditoraat Antwerpen, arr. Antwerpen
Vacante betrekkingen diverse griffies, parketten en arbeidsauditoraten
Vacature directeur voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken

BS 22/02/2021
Griffie arbeidsrechtbank Gent, arr. West-Vlaanderen – griffie arbeidshof Gent

BS 25/02/2021
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffies en parketten
Wijzigingen functie regeringscommissaris bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 26/02/2021
Wijziging Raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 03/03/2021

Oproep tot kandidaten gerechtelijke stagiairs voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Erratum BS 09/03/2021: deze oproep tot kandidaten wordt ingetrokken)

BS 05/03/2021
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer en een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 08/03/2021
Vergoedingen magistraten: 4 MAART 2021. - Ministerieel besluit betreffende de vergoedingen bedoeld in de artikelen 355ter, 379, 379bis en 379quater van het Gerechtelijk Wetboek
Benoemingen griffies en parketten
Benoemingen attachées

BS 09/03/2021
Attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 1 (Nederlandstalig)

BS 10/01/2021
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffies en parketten
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Deontologische Commissie

BS 11/03/2021
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen - eervol ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – eervol ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – openstaande plaats

BS 12/03/2021

Oproep tot kandidaten voor de functie van Seconded national expert bij het Belgisch lid van Eurojust
Vredegerecht kanton Torhout

BS 15/03/2021
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking griffier-hoofd Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken

BS 17/03/2021
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 18/03/2021
Benoeming Staatsraad bij de Raad van State
Pensionering kamervoorzitter in de Raad van State
Vacature van een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof
Benoemingen leden van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 19/03/2021
Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten
Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten
Parket Halle-Vilvoorde - ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge - parket Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking griffier-hoofd rechtbank van eerste aanleg Limburg

BS 23/03/2021
Hof van beroep Gent - arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen - Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be