BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 28 maart - 10 april 2014
 
Benoemingen rechters nieuwe rechtbanken en parketten (BS 02/04/2014)

Vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken

Vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten

Maximaal aantal rechters in de tuchtrechtbank  en raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep + oproep  gerechtspersoneel  voor deze rechtbanken

Politionele informatiebeheer  - Bescherming persoonlijke levenssfeer

Samenwerking Internationaal Strafgerechtshof en internationale straftribunalen

In boek II, titel IV van het Wetboek van strafvordering wordt een hoofdstuk Ibis ingevoegd, luidende "Strafrechtelijk uitvoerings-onderzoek".

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Reorganisatie registratiekantoren

Aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014

Wetboek van economisch recht boek VI – financiële diensten

PUBLIEK RECHT

Raad van State – rechtsplegingsvergoeding
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, BS 02/04/2014, bl. 28409

Optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten
26 MAART 2014. - Wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, BS 31/03/2014, bl. 27784

Geïntegreerde politiedienst - gerechtelijk arrondissement Brussel
18 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 28/03/2014, bl. 27480

Energiedecreet
14 MAART 2014. - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen, BS 28/03/2014, bl. 27590
14 MAART 2014. - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong, BS 28/03/2014, bl. 27608

Waterdistributie – Beschermde klanten
25 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, BS 01/04/2014, bl. 28260

Audiovisuele sector
21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 03/04/2014, bl. 28717


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Voor benoemingen zie RECHTERLIJK ORDE


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Beleid en beheer zeehavens
28 FEBRUARI 2014. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, BS 03/04/2014, bl. 28711.


FINANCIEEL RECHT

Wetboek van economisch recht boek VI – financiële diensten

23 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van sommige bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht voor bepaalde categorieën van financiële diensten, BS 03/04/2014, bl. 28702.

Rentevoet Deposito- en Consignatiekas
6 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de vanaf mei 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten, BS 04/04/2014, bl. 29281


STRAFRECHT

Politionele informatiebeheer  - Bescherming persoonlijke levenssfeer
18 MAART 2014. - Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering, BS 28/03/2014, bl. 27465

Samenwerking Internationaal Strafgerechtshof en internationale straftribunalen
26 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, BS 28/03/2014, bl. 27480

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO)
11 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I),BS 08/04/2014,  bl. 29894
11 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II), BS 08/04/2014, bl. 29913

Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en alsook van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek, en van zijn adjunct, BS 10/04/2014, bl. 30726


VERKEERSRECHT


Inschrijving voertuigen
23 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 28/03/2014,  bl. 27570
23 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 28/03/2014, bl. 27570.
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, BS 02/04/2014, bl. 28419
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 07/04/2014, bl. 29690
28 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 07/04/2014, bl. 29692


FISCAAL RECHT

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
23 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2753, §§ 2 en 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 31/03/2014, bl. 27793

Reorganisatie registratiekantoren
24 MAART 2014. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot reorganisatie van de registratiekantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, BS 31/03/2014, bl. 27800

Aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014
25 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 28/03/2014, bl. 27522


SOCIAAL RECHT

Illegale arbeid en sociale fraude
21 FEBRUARI 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude, BS 03/04/2014, bl. 28710

Werkloosheidsreglementering - inschakelingsuitkeringen
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 25november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van een aanpassing van de nieuwe regeling inzake de inschakelingsuitkeringen, BS 04/04/2014, bl. 29283

Aangifte arbeidsongeval

19 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval, BS 10/04/2014, bl. 30718


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemming EU-verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur

18 JULI 2013. - Wet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de notulen van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012, BS 07/04/2014, bl. 29677

Uitwisseling inlichtingen mbt belastingaangelegenheden België- Saint Kitts en Nevis
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009, BS 10/04/2014,  bl. 30704

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Fiscaal onderzoek -  fiscale controle - Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van interpretatie)
Arrestnummer: 51/2014
Arrestdatum: 27/03/2014
Rolnummer(s): 5594
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (art. 8 en 11)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging (lacune in de wetgeving) - Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van interpretatie)
Trefwoorden: Fiscaal recht - 1. Fiscaal onderzoek, fiscale controle of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden - Verwerking van persoonsgegevens - Uitzondering op het recht op informatie, op toegang en op verbetering - a. Voorbereidende werkzaamheden - Begrip - b. Toepassingsgebied - c. Ernst van de verweten feiten - d. Gegevens die losstaan van het doel van het onderzoek of van de controle - e. Geen  beperking in de tijd - Duur van de voorbereidende werkzaamheden - 2. Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer bij de FOD Financiën.
 
Rijden zonder rijbewijs – Geen schending - Schending
Arrestnummer: 52/2014
Arrestdatum: 27/03/2014
Rolnummer(s): 5630
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 30, § 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Misdrijven - Rijden zonder rijbewijs - 1. Geen rijbewijs wegens de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs - Strafrechtelijke bestraffing - 2. Geen rijbewijs wegens de verlenging van de intrekking van het rijbewijs - Afwezigheid van strafrechtelijke bestraffing.
 
Handelshuur – art. 12 Handelshuurwet – Geen schending
Arrestnummer: 53/2014
Arrestdatum: 27/03/2014
Rolnummer(s): 5643
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 12 van afdeling 2bis (Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Handelshuur - Overdracht van het gehuurde goed - Opzegging van de handelshuur door de verkrijger - 1. Voorwaarde - Familiale verwantschap tussen de verkrijger en de natuurlijke persoon of de vennoten van de personenvennootschap ten voordele van wie of waarvan de huur wordt opgezegd - 2. Uitsluiting - Opzegging ten voordele van een feitelijke vereniging.
 
Verhaalbaarheid erelonen advocaat - Schending
Arrestnummer: 54/2014
Arrestdatum: 27/03/2014
Rolnummer(s): 5651
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (vóór en na de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Beroep tegen de weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken.

Inkomstenbelastingen - Belastingverhogingen - Beoordelingsvrijheid van de rechtbank van eerste aanleg -  Geen schending
Arrestnummer: 55/2014
Arrestdatum: 27/03/2014
Rolnummer(s): 5807
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 444)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving) - Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Belastingverhogingen - Beoordelingsvrijheid van de rechtbank van eerste aanleg - 1. Geen mogelijkheid van uitstel - 2. Onmogelijkheid van opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
 
RvS – dwangsom – Geen schending
Arrestnummer: 56/2014
Arrestdatum: 27/03/2014
Rolnummer(s): 5691
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vóór de wijziging ervan bij artikel 12 van de wet van 19 januari 2014
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Publiek recht - Rechtscolleges - Rechtspleging - Dwangsom - 1. Door de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitgesproken dwangsom - a. Volle rechtsmacht - b. Dubbele aanleg - 2. Door de Raad van State uitgesproken dwangsom - 3. Bevoegdheid om zich over subjectieve rechten uit te spreken.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-056n.pdf

Organen van de gemeenten – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 57/2014
Arrestdatum: 03/04/2014
Rolnummer(s): 5585
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements  en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ' pacificatiewet ') en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (art. 4)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Bestuursrecht - Gemeenten - Organen van de gemeenten - College van burgemeester en schepenen - Benoeming van de burgemeesters in de zes randgemeenten - Weigering tot benoeming - Rechterlijk toezicht - Algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Gevolgen van de arresten - Vernietiging van de weigering - Definitieve benoeming.
 
Organen van de gemeenten  - De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord
Arrestnummer: 58/2014
Arrestdatum: 3/4/2014
Rolnummer(s): 5641 • 5640 • 5642
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements  en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde ' pacificatiewet ') en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft (art. 4 en 7)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vragen behoeven geen antwoord
Trefwoorden: Bestuursrecht - Gemeenten - Organen van de gemeenten - College van burgemeester en schepenen - Benoeming van de burgemeesters in de zes randgemeenten - Weigering tot benoeming - 1. Rechterlijk toezicht - Algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Gevolgen van de arresten - Vernietiging van de weigering - Definitieve benoeming - 2. Verantwoording.
 
Privacy – Privédetectives - Schending
Arrestnummer: 59/2014
Arrestdatum: 3/04/2014
Rolnummer(s): 5224
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (art. 9)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (binnen de in B.4.2 en B.4.4 vermelde perken)
Trefwoorden: Verwerking van persoonsgegevens - Verantwoordelijke voor de verwerking - Vrijstelling van informatieverplichtingen - Privédetectives - Uitsluiting.
 
Hoger onderwijs – Schending – Handhaving van de gevolgen
Arrestnummer: 60/2014
Arrestdatum: 3/4/2014
Rolnummer(s): 5624
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek (art. XI.3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - Handhaving van de gevolgen
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Door de onderwijsinstellingen gedragen vervoerskosten en fietsvergoedingen - 1. Hogescholen - Terugbetaling door de Vlaamse Gemeenschap - 2. Universiteiten - Ontstentenis van terugbetaling door de Vlaamse Gemeenschap.
 
“Una via” – principe – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 61/2014
Arrestdatum: 3/04/2014
Rolnummer(s): 5626
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 20 september 2012 tot instelling van het "una via"- principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (art. 2, 3, 4, 14 en 15)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het  beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Fiscale fraude - Keuze van de repressieve weg - 1. Onstentenis van een criterium om uit te maken welke misdrijven worden vervolgd door het openbaar ministerie en welke het voorwerp uitmaken van een sanctie opgelegd door de belastingadministratie - 2. Overleg tussen het openbaar ministerie en de belastingadministratie - 3. Mogelijkheid van strafvervolgingen tegen een persoon die reeds voor in wezen identieke feiten het voorwerp heeft uitgemaakt van een administratieve sanctie met een strafrechtelijk karakter die definitief is geworden. # Rechten en vrijheden - Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - Non bis in idem.
 
Tewerkstelling buitenlandse werknemers – Geen schending
Arrestnummer: 62/2014
Arrestdatum: 3/04/2014
Rolnummer(s): 5631 • 5632 • 5654 • 5661
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (art. 8, § 1, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Publiek recht - Vreemdelingenrecht - Arbeid - Arbeidskaart / Arbeidsvergunning - 1. Categorieën - 2. Voorwaarden inzake toekenning, geldigheid, verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Recht op arbeid - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de uitvoerende macht.
 
Sociale verzekeringen – Geen schending
Arrestnummer: 63/2014
Arrestdatum: 03/4/2014
Rolnummer(s): 5665
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (art. 7, § 1)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering, sector uitkeringen en moederschapsverzekering - Toepassingsgebied - 1. Werknemers - 2. Statutaire personeelsleden in overheidsdienst - a.- Personen van wie de arbeidsverhouding een einde neemt - b. Personen die in disponibiliteit zijn gesteld wegens ambtsopheffing - Uitsluiting.
 
Externe rechtspositie veroordeelden – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 64/2014
Arrestdatum: 3/4/2014
Rolnummer(s): 5666
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 9)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van interpretatie)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Strafuitvoeringsrechtbank - Procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Advies van de gevangenisdirecteur - Ontstentenis van advies - Onmogelijkheid voor de veroordeelde om het advies in rechte af te dwingen. # Rechten en vrijheden - Recht op een eerlijk proces.
 
Drugs - Schending
Arrestnummer: 65/2014
Arrestdatum: 3/4/2014
Rolnummer(s): 5698
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (art. 4, § 6)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Strafrecht - Misdrijven - Drugsmisdrijven - Bijzondere verbeurdverklaring - Zaken die voor het plegen van drugsmisdrijven werden gebruikt - Zaken die aan derden toebehoren - 1. Ontstentenis van teruggaveregeling - 2. Ontstentenis van oproeping van de derde te goeder trouw aan wie de zaken toebehoren. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht van verdediging
RECHTERLIJKE ORDE

BS 28/03/2014

25 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten
25 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken
Griffies en parketsecretariaten – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Parket te Brussel en te Nijvel - rechtbank van eerste aanleg te Hasselt - rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde  -
Hoge Raad voor de Justitie - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2013-2014)

BS 31/03/2014
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel

BS 01/04/2014
Benoemingen gerechtelijke stagiair

BS 02/04/2014
Benoemingen rechters in de nieuwe rechtbanken van eerste aanleg – benoemingen rechters in de nieuwe arbeidsrechtbanken- benoemingen nieuwe rechtbanken  van koophandel –benoemingen nieuwe parketten – benoemingen nieuwe arbeidsauditoraten

BS 03/04/2014
Vredegerecht kanton Aarschot - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - politierechtbank te Aalst - politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst - vredegerecht  kanton Elsene.

BS 04/04/2014
Hof van beroep te Brussel – Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - arbeidshof te Brussel - rechtbank van koophandel te Antwerpen  - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel  - rechtbank van koophandel te Gent -
Rechtbank van eerste aanleg te Gent - Arbeidsrechtbank te Gent - Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde

BS 08/04/2014
Ontslag plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken rechtsgebied van het hof van beroep te Gent

BS 09/04/2014
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het contingent van rechters in de tuchtrechtbank en raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en tot inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - nieuwe rechtbank van koophandel te Gent
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. Oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B en tot de personeelsleden die aangewezen zijn in de Nationale Tuchtraad ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen