Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
13 - 26 FEBRUARI 2016
Op de website van de bibliotheek vindt u naast een Nederlandstalig ook een Franstalig model pro fisco-verklaring
http://www.balieantwerpen.be/nl/bibliotheek/themadatabank/pro-fisco

Potpourri II en andere strafwetten in het Staatsblad van 19/02/2016
http://www.balieantwerpen.be/nl/bibliotheek/themadatabank/potpourri-ii
 
Gerechtskosten in strafzaken blijven die van niveau 2013 door indexeringsstop
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 15/02/2016, bl. 11483
hetzelfde als 2013

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht - 54K1442
Aangenomen in de Kamer in plenaire vergadering op 18 februari 2016

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
BS 22/02/2016

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 22/02/2016
Inwerkingtreding 01/03/2016 (Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt)
Fiscus krijgt geen voorrang meer op andere schuldeisers
GwH 23/2016 van 18 februari 2016
Schending art. 31  Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Opschorting - Verbod om tijdens de opschorting beslag te leggen voor schuldvorderingen in de opschorting - Uitzondering - Wettelijke hypotheken van de belastingadministratie - Erkenning als bevoorrechte schuldeiser


Het gezag van een prejudiceel arrest van het Grondwettelijk Hof
(Cass., 1e volt. kamer , 5 februari 2016, C.15.0011.F,  Landsbond der Christelijke Mutualiteiten t/ Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel).
De eerste kamer van het Hof heeft in zijn arrest van 5 februari 2016 in voltallige zitting gewezen beslist dat het gezag van een prejudicieel arrest waarbij  het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat een wetsbepaling een grondwettelijke bepaling schendt, zonder beperking in de tijd van de uitwerking van die verklaring, eraan in de weg staat dat een rechtscollege van de rechterlijke orde die wetsbepaling nog toepast om redenen afgeleid uit de vereisten van het gewettigd vertrouwen van de maatschappij in de wet en uit de rechtszekerheid

Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten om één officieel adressenregister bij te houden
22 JANUARI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens, BS 15/02/2016, bl. 11369
Voor duiding zie: C. Govaert, Rijksregister en Patrimoniumdocumentatie gebruiken centraal adressenbestand vanaf 1 januari 2018, Jura Nieuws 15/02/2016
Nederlandse strafrechtadvocaten beginnen kort geding tegen de Nederlandse Staat
Advocatenblad Nieuwsbrief 18/02/2016
Strafrechtadvocaten verzetten zich tegen de manier waarop het ministerie van Veiligheid en Justitie van plan is uitvoering te geven aan het recht op een advocaat tijdens politieverhoor. Over de hoogte van de vergoeding en de rol van advocaten tijdens verhoor spannen ze een kort geding aan.

Nederlandse advocaten uit protest niet meer bij verhoor politie
AD 25/02/2016
Meerdere advocaten in Nederland staan uit protest geen verdachten bij tijdens politieverhoren. Volgens de advocaten zijn de verdiensten te laag en heeft de advocatuur niets in te brengen tijdens de verhoren. Ze eisen nu meer geld en meer invloed.
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Elektronische griffie permanent open
S. Voet,  RW 2015-2016, nr. 26, 27/02/2016, 1002

De keuzes van het Grondwettelijk Hof: argumenten bij de interpretatie van de Grondwet
T. Moonen,   RW 2015-2016, nr. 26, 27/02/2016, 1003

Speculatietax
J. Malherbe, La taxe de spéculation applicable aus personnes physiques, JT N° 6637, 27/02/2016, 137
Inhoudstafel

Eerste rapport over GAS-wet is een feit
G. Geudens, Juristenkrant nr. 324, 24/02/2016, 1,3

Klant mag opname van gesprek met advocaat gebruiken in rechtszaak
P. Van Walleghem, Juristenkrant nr. 324, 24/02/2016, 2

Hof van Justitie breidt recht op schadevergoeding wegens vluchtvertraging uit naar werkgever
W. Verheyen, Juristenkrant nr. 324, 24/02/2016, 4
HvJ 17 februari 2016, C-429/14, Air Baltic Corporation AS tegen Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Wettelijke basis voor videoverhoor bij voorlopige hechtenis
L. Lemmens, Juristenkrant nr. 324, 24/02/2016, 5
29 JANUARI 2016. - Wet betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis, BS 19/02/2016, bl. 13125.

‘Een diverser Grondwettelijk Hof, voor meer legitimiteit en kwaliteit’
R. Boone, interview met Evelyne Maes, Juristenkrant nr. 324, 24/02/2016, 8-9

Verzelfstandiging magistratuur
I. Dupré, Verzelfstandiging van het beheer: caveat emptor!, Juristenkrant nr. 324, 24/02/2016, 12

Nieuwe kilometerheffing: ruimer toepassingsgebied dan eurovignet
M. Zagheden, A. Delafonteyne, Fiscoloog nr. 1465, 24/02/2016, 2
Inwerking vanaf 1 april 2016

Schenking familiebedrijf onder opschortende voorwaarde: wijziging standpunt
P. Hinnekens, L. Wellens, Fiscoloog nr. 1465, 24/02/2016, 6

Opvang voor asielzoekers: politieke keuze of juridische verplichting?
N. Moons, Ch. Coenen,  RW 2015-2016, nr. 25, 20/02/2016, 962

Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten ten behoeve van het slachtoffer van een misdrijf. Analyse van de wet van 20 juli 2015
Y. Liégeois, B. De Smet, RW 2015-2016, nr. 25, 20/02/2016, 963

Elektronisch contract – bevoegdheidsclausule in algemene voorwaarden
S. Francq, M. Dechamps, Une clause de juridiction en un clic, JT N° 6636, 20/02/2016, 121

Ruimtelijke ordening – vrijstelling vergunningsplicht voor bepaalde constructies met een kleine ruimtelijke inpact
B. Van Weerdt, Heb ik voor een zwembad, tuinhuis, poolhouse, carport of veranda bij mijn woning een stedenbouwkundige vergunning nodig? Een antwoord voor de 3 gewesten, Nieuwsbrief Notariaat 2016/2, weken 3 en 4 2016, 1

De tontine nieuwe look
E. Masset, FiscalNet, Praktische tips van 18/02/2016 – 2

De wettelijke interestvoet in fiscale zaken: waarom 7 %?
E. Masset, FiscalNet, Praktische tips van 18/02/2016 – 4

Unieke gegevensinzameling in de werking van de federale overheidsinstanties
Jonathan DE LANDSHEERE, "Only-onceprincipe. Het principe van de unieke gegevensinzameling", NjW 2016, afl. 336, 17/02/2016, 98-103

Levensverzekeringen conventionele terugkeer: de hemel klaart verder op
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1464, 17/02/2016, 1

Esthetische ingrepen en btw: overgangsregeling op komst
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 6, week 11-17 feb 2016, 1

Mensenrechten en fiscaal bewijs
S. Gnedasj, Hof van Justitie oordeelt over naleving grondrechten bij bewijsgaring en –gebruik, Fisc.Act. nr. 6, week 11-17 feb 2016, 4
HvJ C-419/14 - WebMindLicenses

Schadebeperkingsplicht in rechtsvergelijkend perspectief
A. L.M. Keirse, B. Weyts, TBBR 2016/2, 63

Gerechtelijke verdeling
Themanummer inzake gerechtelijke verdeling – vragen en antwoorden
RNB feb 2016

Het omgekeerd duolegaat dood en begraven?
N. Verstraete, T.Not. 2016/1, 3

Vennootschap – ontbinding huwelijk - lidmaatschapsrechten
L. Weyts, Aandelen van echtgenoten-vennoten. Het einde van een quasi dertigjarige oorlog, T.Not. 2016/1, 9 (noot onder Cass. 20 februari 2015)

Op weg naar een Vlaams woninghuurrecht
T. Vandromme, RW 2015-2016, nr. 24, 13/02/2016, 922

Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege krijgen bestuurlijke lus 2.0
G. Verhelst, RW 2015-2016, nr. 24, 13/02/2016, 923

Abnormale of goedgunstige voordelen
D. Verhaegen, R. Tordeur, Artikel 207, lid 2 WIB 92: geen antimisbruikmaatregel voor notionele interestaftrek?, Fisc.Act. nr. 5, week 4-10 februari 2016, 1

Roerende voorheffing op dividenden
S. Verdonck, P. Van den Berghe, RV op dividenden: België trekt lessen uit Tate & Lyle, Fisc.Act. nr. 5, week 4-10 februari 2016, 4

Registratiebelasting
J. Van Gompel, Vlaamse artikelen 92/1 en 92/2 W.Reg.: “Missing in Action”?, TFR nr. 495, februari 2016, 111

Art. 464, 1° WIB 1992 en gemeentebelastingen op de omzet
T. De Jonckheere, TFR nr. 495, februari 2016, 115

Internationaal privaatrecht
K. Raffelsieper, Le nouveau règlement n° 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, TBH 2016/1, 6
P. Campolini, La compétence internationale de la juridiction unifiée du brevet – Examen critique du règlement (UE) n° 542/2014, TBH 2016/1, 18
A. Nuyts, La litispendance européenne – une arme à double tranchant, TBH 2016/1, 39
C. D’Herckers, La reconnaissance et l’exécution d’un accord amiable, conclu dans le cadre d’un recours collectif en réparation, à l’épreuve du Règlement Bruxelles Ibis, TBH 2016/1, 53

Centraal huwelijksovereenkomstenregister (CRH)
S. Devos, De recente wjiziging van de bekendmaking van huwelijksvermogensstelsels, wettelijke samenwoningsovereenkomsten, wijzigingsakten en vonnissen en arresten daarover, T. Not. 2015/12, 809

New mediation rules of the International Chamber of Commerce of 2014
H. Verbist, TMD 2015/4, 26
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/

Het Vlaams bodemsaneringsbeleid
C. Baekeland, S. Brouwers, P. Luypaers, Het Vlaams bodemsaneringsbeleid na het wijzigingsdecreet van 28 maart 2014. Een stap voorwaarts of een status quo?, MER okt-dec 2015, 271

Wijziging aan het Decreet Natuurbehoud: een overzicht
J. Bouckaert, M. Strubbe, MER okt-dec 2015, 287
 
BOEKEN

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
I. Delbrouck, die Keure 2015, 151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Procedureel EU-Staatssteunrecht
T. Bruyninckx, Larcier 2016, 196 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De vertrouwenspersoon bij bewind en andere persoonsrechtelijke aangelegenheden
A. Houthuys, Larcier 2016, 184 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK

Rechtspraak huurrecht
JLMB 2016/7
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2016/4
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak mediarecht
JLMB 2016/8
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma

STUDIEDAGEN

Postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar 2016

KULeuven, 10 avonden van 17 februari t/m 25 mei 2016
Plaats: Kortrijk, Brugge, Leuven, Hasselt en Antwerpen
Programma

Ontbijtseminarie BELEGGINGSVASTGOED IN DE PRAKTIJK
Larcier, 1 maart 2016  - Communicatieloft te Gent
Programma

Milieustakingsvordering
Studipolis, vrijdag 4 maart 2016 , Gent
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

Sportrecht 2.0.
Studipolis, dinsdag 8 maart 2016 , Hofstade (Bt.)
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

De geïnformeerde toestemming van de patiënt: het bewijs en de bewijslast van de informed consent
van AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair), Antwerpen 8 maart 2016
Programma

Themadag Overheidsopdrachten (Edegem) (Themadag)
M&D Seminars, 10 maart 2016
Programma

Wijzigingen op het vlak van aanvullende pensioenen: bent u er klaar voor?
Lexalert online seminarie 10 maart 2016
Programma

Dwangsom: een grondige update
Studipolis, donderdag 10 maart 2016 , Zwijnaarde
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
10 maart 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
14 maart 2016 te Kortrijk 
22 maart 2016 te Hasselt
12 mei 2016 te Brussel
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Leuven) 15 maart 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, dinsdag 15 maart 2016 , Gent
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars 15 maart 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht (Sint-Niklaas) (Studienamiddag)
M&D Seminars 16 maart 2016
Programma

Leerstoel migratie-en migrantenrecht 2016
Studipolis, woensdag 16 maart 2016 - woensdag 18 mei 2016, Antwerpen
Programma

Migratie- en migrantenrecht: arbeidsmigratie, studentenmigratie en sociale bescherming van vreemdelingen
Studipolis, woensdag 16 maart 2016 , Antwerpen
Programma

Moderne technologieën en lokale belastingen
Studipolis, woensdag 16 maart 2016 , Gent
Programma

Potpourri II - Evolutie of revolutie?
CBR, UA 17 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars (Edegem) 17 maart 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, vrijdag 18 maart 2016 , Mechelen
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Vrijdag 18 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

Aanbestedingen in de zorgsector: hoe gaat u als ziekenhuis om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Edegem 17-18 maart 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Leuven 18 maart 2016
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Diegem – Maandag 21 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

PotPourri II - Welke wijzigingen voor het straf- en strafprocesrecht?
Lexalert online seminarie 22 maart 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma
Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen 22 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Update gemeenterecht 2015-2016
Studipolis, dinsdag 22 maart 2016 , Gent
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Gent – Woensdag 23 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk (Sint-Niklaas) (Studienamiddag)
M&D Seminars 23 maart 2016
Programma

Opleiding - Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht: de gevolgen voor uw bedrijf
Larcier opleidingen, Antwerpen – Donderdag 24 maart 2016, 9:00-12:30
Programma

Straf- en verkeersrecht: Salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning | due diligence: operationeel, aansprakelijkheden en risico's
Confocus, Kortrijk 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Ondernemingsstrafrecht anno 2016
Studipolis, woensdag 13 april 2016 , Gent
Programma

Actua Omgevingsrecht
M&D Seminars(Gent), 15 april 2016
Programma

Migratie - en migrantenrecht: Europa en zijn grensbeleid, gezinshereniging, actualia asielrecht
Studipolis, maandag 18 april 2016 , Antwerpen
Programma

Straf- en Strafprocesrecht THEMIS 2015-2016
14 april 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
18 april 2016 te Kortrijk 
26 april 2016 te Hasselt
Programma
 
Overdracht van ondernemingen
Actualia inzake M&A. Fiscale en vermogensrechtelijke actualia en hot topics
M&D Seminars, Gent 22 april 2016
Programma

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

Medische aansprakelijkheid: wet medische ongevallen
Confocus, Antwerpen 19 april 2016
Programma

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten
Larcier opleidingen, Faculty Club Leuven  27 april 2016
Programma

Studienamiddag Tendensen Vermogensrecht 2016
Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA, Antwerpen 28 april 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, donderdag 28 april 2016 , Gent
Programma

Timemanagement: opleiding op maat van de advocaat
Studipolis, vrijdag 29 april 2016 , Zwijnaarde
Programma

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Ontbijtsessie Softwarebescherming:
25 jaar softwarebescherming in 5 praktische toepassingen
Larcier,  Brussel 12 mei 2016
Programma

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Migratie - en migrantenrecht: rechtsbescherming, migratiehandhaving, het openbaar ministerie in het vreemdelingenrecht
Studipolis, woensdag 18 mei 2016 , Antwerpen
Programma

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, dinsdag 24 mei 2016 , Hasselt
Programma

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, donderdag 2 juni 2016 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma

FAITS DIVERS

Movies that Matter Festival

Den Haag vrijdag 18 t/m zaterdag 26 maart 2016.
http://www.moviesthatmatter.nl/english_index/festival
“Festival presents two main programmes: Amnesty International's A Matter of ACT, a tribute to human rights advocates, and Camera Justitia - made possible by vfonds - features films dealing with law and justice, like the openingfilm of the festival Krigen.