Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 21 APRIL 2016

 

Wetsontwerp inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme
54K1727 15/04/2016 - Tekst aangenomen door de tijdelijke commissie ‘terrorismebestrijding’

 
 

Wetsontwerp betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude - 54K1554
Tekst aangenomen door Kamer in plenaire vergadering op 14/04/2016
 
VJV Colloquium “Begrijpelijke rechtstaal”
Op 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Juristenvereniging het colloquium "Begrijpelijke rechtstaal", in samenwerking met KU Leuven Campus Brussel, in Brussel.
Programma
 
 
Raad van State schorst KB dat verkoop e-sigaret toestaat 
Schorsing door de Raad van State, BS 20/04/2016, bl. 27134
 
Aankondiging van controleacties met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen
Bron: FOD Financiën 14.04.2016
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Strafrecht – Potpourri
Nullum Crimen 2016/2
In 2016 besteedt de redactie van Nullum Crimen speciale aandacht aan de hervormingen van justitie in Potpourri.
Inhoudstafel

Airbnb in Vlaanderen: regels over of voor de prullenmand?
B. Devolder,  RW 2015-16, nr. 34, 23/04/2016, 1322
 
Corrigerende maatregelen bij overheidsopdrachten
S. VAN GARSSE, S. DE MARS, NjW 2016, afl. 340, 20/04/2016, 274-278

Aftrekverbod verliezen lopend boekjaar op abnormale voordelen
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1473, 20/04/2016, 1
Cas. 10 maart 2016 (nog niet gepubliceerd)

‘Heffing op sparen’: uitbreiding geviseerde beleggingsfondsen

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1473, 20/04/2016, 3

Bestuurders van VZW’s, e.d. Cassatie gooit knuppel in hoenderhok
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1473, 20/04/2016, 5
Cass. 11 maart 2016

Betwistbaar Vlabel-Standpunt over levensverzekering op twee hoofden
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr. 1473, 20/04/2016, 7
Levensverzekering met twee verzekeringnemers en toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF - Standpunt nr. 16029 dd. 21.03.2016

Investeringsaftrek:
de tarievenlijst voor aanslagjaar 2017
CB, , Fiscoloog nr. 1473, 20/04/2016, 9
Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomsten-belastingen. - Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 11/04/2016, bl. 23503

Rechtspraakoverzicht Raad voor betwistingen inzake studievoortgangbeslissingen 2013-2015 (deel I)
K. Willems, K. Weis, De impact van het redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht op de beoordeling van (schriftelijke en mondelinge) examens en stagebeoordelingen in het hoger onderwijs - Rechtspraakoverzicht Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 2013-2015 (deel I), RW 2015-2016, nr. 33, 16/04/2016, 1282

Externe rechtspositie veroordeelden - voorlopige invrijheidstelling om medische redenen
P. Derestiat, JT N° 6643, 16/04/2016, 233

De Vlaamse rulingdienst, enkele bedenkingen…
S. Slaets, TFR nr. 499, april 2016, 311

Bewijsrecht in fiscale zaken
H. Dubois, Over het bewijs van de aankopen in het bijzonder en over enkele regels betreffende het bewijs van de winst in het algemeen, TFR nr. 499, april 2016, 320

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2016
CB, Fiscoloog nr.1472, 13/04/2016, 1
1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 08/04/2016, bl. 23160.

Esthetische ingrepen: bijzondere regeling voor betaling van de BTW
I. Massin, Fiscoloog nr.1472, 13/04/2016, 5
Beslissing Btw nr. E.T.127.740 dd. 22.03.2016

Opnieuw heibel rond ‘gesplitste inschrijving’ van effecten
JVD, , Fiscoloog nr.1472, 13/04/2016, 10
Vlaamse belastingdienst Standpunt nr15004 dd. 21.03.2016

Bedreiging via Internet

Verschillen in risicofactoren tussen jongeren die online en offline bedreigen
T.C. Van der Broek, A.M. Van der Laan, G. Weijters, Panopticon 2016/2, 90

Decreet complexe projecten van 25 april 2014
G. Verhelst, Complexe regelgeving voor complexe projecten? Het decreet van 25 april 2014 onder de loep, MER jan-mrt 2016, 3

Mede-eigendom - Vernietigbaarheid ‘klimopbesluiten’ algemene vergadering
R. Timmermans, Vernietigbaarheid van ‘klimopbesluiten’ van de algemene vergadering bij dagvaardingsprocedure of bij tussenvordering in conclusies, T.App. 2016/1, 3

Hoger beroep - herstel nietigheid van uitspraak eerste aanleg
A.Hoc, L’appel-nullité à la croisée des chemins, JT N° 6642, 09/04/2016, 218

Diversiteit, verdraagzaamheid en handhavingsbeleid
P. Vandenbruwaene, F. De Keyzer, B. Van Der Veken, RW 2015-2016, nr. 32, 09/04/2016, 1242

Ius & Actores

2015/3
Beschrijving + inhoudstafel

Balanscentrale preciseert nieuwigheden inzake neerlegging jaarrekening
KvT, Balans nr. 759, 31/03/2016, 1
www.balanscentrale.be

Opheffing immuniteit werkgever: discriminatie wordt weggewerkt
KvT, Balans nr. 759, 31/03/2016, 4
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - 54K1722

Nieuwe Controlewet voor verzekeraars
K. Termote, Balans nr. 759, 31/03/2016, 5
13 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, BS 23/03/2016, bl. 19856
Erratum BS 08/04/2016

Insolventie – koopovereenkomst – vrijwaring voor uitwinneng/verborgen gebreken
F. George, Le sort des actions en garantie du contrat de vente après faillite, TBH 2016/3, 189

Wettelijke samenwoning
P. Senaeve, 16 jaar wettelijke samenwoning: hoog tijd voor een nieuwe benaming en een aanpassing van de formaliteiten, T.Fam. 2016/3, 54

Echtscheiding – vereffening-verdeling – gemeenschappelijk vermogen – vergoedingsrekeningen – persoonlijke inspanningen
J. Du Mongh, Het Hof van Cassatie redt de klussende echtgenoot, familie en vrienden. Pleidooi voor gezond verstand, T.Fam. 2016/3, 60
(noot onder Cass. 5 september 2013 en Cass. 30 januari 2014)

De (on)bekwaamheid in echtscheidingszaken
S. Hespel, noot onder Antwerpen 9 september 2015, T.Fam. 2016/3, 67

De contouren van de ‘nieuwe’ regularisatieprocedure
(Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie)
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1471, 06/04/2016, 1
Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1738/001

‘Bestuurders-rechtspersonen’: toch geen BTW via BTW-eenheid
I. Massin, Fiscoloog nr. 1471, 06/04/2016, 8
Beslissing Btw nr. E.T.127.850 dd. 30.03.2016

Minder formalisme bij indienen bezwaar
T. Sas, Fisc.Act. nr. 13, week 31 mrt-6 apr 2016, 1
De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften via e-mail (of fax)
Circulaire AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063) dd. 03.02.2016

Minister spreekt zich uit over berekening belastbaar deel meerwaarde
L. Dillen, Fisc.Act. nr. 13, week 31 mrt-6 apr 2016, 5
Vr. nr. 616 Luk Van Biesen, 30 oktober 2015, Vr. en Antw. Kamer 2015-16, afl. 62, 302

Benadeling onvoldoende voor fiscus om nalatenscham in plaats van belastingplichtige te aanvaarden

V. De Brabanter, J. Dehou, E. Peters, Fisc.Act. nr. 13, week 31 mrt-6 apr 2016, 6
Cass. 19 februari 206, F.14.00061.F

Invoering verplichte bezwaarprocedure tegen Brusselse gewestbelastingen
L. Maes, Fiscoloog nr. 1470, 30/03/2016, 1
18 DECEMBER 2015. - Ordonnantie houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, BS 30/12/2015
18 DECEMBER 2015. - Ordonantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, BS 30/12/2015

DBFM(O)-overeenkomst: toch één complexe handeling?
(Design, Build, Finance, Maintenance and Operate-contract)
I. Massin, Fiscoloog nr. 1470, 30/03/2016, 4
Voorafgaande beslissing nr. 2015.155 dd. 22.12.2015

Openbare bibliotheek:
vrijstelling OV wegens ‘openbaar domein’
(SVC,  Fiscoloog nr. 1470, 30/03/2016, 7
(ook bespreking eventuele vrijstellingen voor Orde van Geneesheren en Orde van Architecten: Hof van Beroep Gent besluit in twee arresten geen recht op vrijstelling: Gent 30/06/2015 en Gent 02/02/2016)

Stiefkinderen stiefmoederlijk behandeld?
H. Casman, STEP, TEP 2016/1, 2

De erfrechtelijke positie van het stiefkind in de nalatenschap van de stiefouder
G. Degeest, , TEP 2016/1, 5

Tussengeschillen tijdens de gerechtelijke vereffening-verdeling
K. Raets, TEP 2016/1, 70

Termijnenregeling gerechtelijke vereffening-verdeling
V. Allaerts, Evaluatie van de termijnenregeling van de wet van 13 augustus 2011: een tijdspad met vleugels en teugels?, TEP 2016/1, 79

Discriminatie en de Turteltaks
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2016/3, 2

Fiscale aandachtspunten voor de intrafamiliale zorgverlening of mantelzorg
R. Smet, AFT 2016/3, 5

Opleidingskosten met het oog op een nieuwe of gewijzigde beroepsactiviteit
I. De Troyer, AFT 2016/3, 28

De identiteit van de douaneschuldenaar
V. Beeckx, AFT 2016/3, 41

Enkele arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot de Wet Aanvullende Pensioenen
K. Magerman, OR 2016/3, 62

Berekening van de opzeggingsvergoeding en beschermingsvergoeding voor de werknemers waarvan de voltijdse prestaties tijdelijk verminderd worden
F. Blomme, OR 2016/3, 77

Mediation
La médiation a le vent en poupe!, Voorwoord, JT N° 6641, 26/03/2016, 201
P. Van Leynseele, Réflexions sur le rôle du juge dans l’envoi en médiation, JT N° 6641, 26/03/2016, 202

Registratiebelasting
B. Tiebout, Wedersamenstelling erfpachtconstructies in het vizier, Fisc.Act. nr. 12, week 24-30 mrt 2016, 1

Inkomstenbelastingen - managementvergoedingen

R. Messaen, K. Schaut, (Excessieve) managementvergoedingen onder vuur
Oud art. 344, § 1 laat alsnog zijn tanden zien
Fisc.Act. nr. 12, week 24-30 mrt 2016, 5

Vlaamse ‘miserietaks’ versoepeld
E. Spruyt, Fisc. Act. nr. 11, 17-23 mrt 2016, 1

De vrijwillige verkoop van een onroerend goed van een minderjarige
V. Vanderhulst, Not.Fisc.M. 2016/1, 2

Modellen van documenten inzake de vrijwillige verkoop van een onroerend goed van een minderjarige
W. De Vogelaere, Not.Fisc.M. 2016/1, 31

Nieuwe Vlaamse verkeersfiscaliteit: onze lach is alvast groen…
S. Janssens, TvRF 2015/4, 8

VCF – Strengere decreten en standpunten inzake fictiebepalingen:
wanneer van toepassing?

N. Geelhand de Merxem, TvRF 2015/4, 13

Consumentenrecht: Productveiligheid en markttoezicht
F. Pauwels, Huidig en toekomstig pakket productveiligheid en markttoezicht, DCCR Nr. 110, jan-feb-mrt 2016, 3

Integratie vreemdelingen
S. Ganty, P. Delgrange, Heurs et malheurs des parcours d’accueil et d’intégration des étrangers en Belgique, Rev. dr. étr. N° 185, oct-nov-dec 2015, 511

Potpourri I en familierecht
J. Sauvage, La loi du 19 octobre 2015 et droit familial: pot réellement ‘pourri’?
Act.dr.fam. 2016/2, 22

Europees Sociaal Handvest – personen met een handicap
D. Cuypers, S. Keunen, S. van Damme, Het herziene Europees Sociaal Handvest en de verbetering van de mensenrechtenpositie van personen met een handicap, TSR 2016/1, 3

Maatwerkdecreet

S. Keunen, Hervorming van de sociale economie: een werk op (collectieve) maat, TSR 2016/1, 45

Hergebruik van overheidsinformatie voor lokale besturen: een tweede ronde
F. Schram, T.Gem. 2016/1, 4

The general data protection regulation: 10 things company lawyers should know
T. Van Canneyt, G. Goossens, Cah.Jur. 2016/1, 1

Drones: de juridische toekomst voor onbemande vliegtuigsystemen
M. Wouters, Cah.Jur. 2016/1, 12

Huurrecht
R. Timmermans, Een kat heeft negen levens, een huurder die poezen onderdak geeft nooit gegarandeerd, Huur 2016/1, 3
A. Kiekens, Vooruitbetaalde huur: primauteit van het fiscaal recht op het boekhoudrecht, Huur 2016/1, 7
R. Timmermans, De rechtsbescherming van de huurder tegen nadelige besluiten van de vereniging van mede-eigenaars, Huur 2016/1, 9

BOEKEN

Termijnengids gerechtelijk recht
K. Vindevogel, H. De Clerck, Wolter Kluwer 2015, 206 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Droit judiciaire Tome 2
Manuel de procédure civile
G. De Leval (ed.), Larcier 2015, 1526 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsboekhouden na 1 januari 2016
E. De Lembre, P. Everaert, J. Verhoeye, Intersentia 2016, 716 p.

Strafrecht in de onderneming
Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders
P. Waeterinckx, F. Deruyck, F. Van Volsem (eds.), 3e herziene editie, Intersentia 2016, 872 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Consolidatie
Belgian GAAP en IFRS
C. Coppens, M. Dekeyser, Intersentia 2016, 319 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek successierechten
D. De Groot, 3e editie, Intersentia 2016, 203 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bedrijventerreinen
J. Ghysels, J. Toury (eds.), Vastgoedpraktijkstudies 1, Intersentia 2016, 264 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De illusie van de juridische waarheid
Essay over (ge)recht, media en de burger
H. Lamon, Intersentia 2016, 191 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader
Y. Peeters, Bibliotheek Grondwettelijk Recht, Algemene reeks 2015, die Keure 2016, 426 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Lichamelijke schade
Repertorium rechtspraak 2014-2015 met cd-rom
M. Sommerijns ism I. Sommerijns, Larcier 2016, 284 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Belgisch Personen- en familierecht
G. Verschelden, Gandaius, die Keure 2016, 970 p.
Beschrijving + inhoudstafel

20 jaar Bodemdecreet. 20 prangende vragen
D. Devos (ed.),  Dossier Omgeving TeRecht, 2015/1, Larcier 2015, 186 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Raamovereenkomsten en samenaankoop in de zorgsector

E. Casteleyn, INNI Publishers 2016, 117 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beleggingsvastgoed in de praktijk
R. Volckaert, m.m.v. B. De Winter, Bouw- en vastgoedcahiers, Larcier 2016, 143 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La protection des personnes majeures
Dix-huit mois de pratique
N. Dandoy (ed.), CUP Vol. 165, april 2016, Larcier 2016, 203 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2016/7
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak vennootschapsrecht
RABG 2016/6
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak advocatuur
JLMB 2016/15
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten

JLMB 2016/14
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak handelsrecht-vennootschapsrecht
JLMB 2016/3
Beschrijving + inhoudstafel

Advocaat –ereloon
Gent 5 mei 2015, T.Verz; 2016/1, n° 394, 101
Advocaat – kosten van ereloon – billijke gematigdheid (art. 446ter Ger.W. – Nee) – vermindering

Overzicht van rechtspraak ruimtelijke ordening in kort bestek

B. Schelstraete, M. Strubbe, T.Not. 2016/3, 183

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma

STUDIEDAGEN

Overdracht van ondernemingen

Actualia inzake M&A. Fiscale en vermogensrechtelijke actualia en hot topics
M&D Seminars, Gent 22 april 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (APR 2016)

Lexalert online seminarie 22 april 2016
Programma

Van POST- naar PREkadastratie
Confocus, Hasselt dinsdag 26 april 2016
Programma

Straf- en Strafprocesrecht THEMIS 2015-2016

26 april 2016 te Hasselt
Programma

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten

Larcier opleidingen, Faculty Club Leuven  27 april 2016
Programma

De nieuwe PotPourri II-wetgeving
Confocus, Edegem donderdag 28 april 2016
Programma

Recente rechtspraak letselschade en de indicatieve tabel
Larcier, Donderdag 28/04/2016 -  Holiday Inn Hasselt
Programma

Studienamiddag Tendensen Vermogensrecht 2016
Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA, Antwerpen 28 april 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, donderdag 28 april 2016 , Gent
Programma

'Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?’
M&D Seminars 28 april 2016
Programma

Racisme, godslastering en vrijheid van meningsuiting
Larcier opleidingen Brussel 28 april 2016
Programma

Timemanagement: opleiding op maat van de advocaat
Studipolis, vrijdag 29 april 2016 , Zwijnaarde
Programma

Het vrij beroep anno 2016: bankroet of doorstart?
Jura Falconis studiedag 2016
Leuven 29 april 2016
Programma

Congres: 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen - België – Europa
Larcier, UAntwerpen, 29 april 2016 (9u00 – 19u00)
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars, (Gent) (Studienamiddag) 29 april 2016
Programma

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Cijferberoepers & de WCO - de aangepaste interinstitutenaanbeveling
Lexalert online seminarie 10 mei 2016
Programma

Curator opleiding: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Edegem dinsdag 10 mei 2016
Programma

De nieuwe interneringswetgeving. Achtergronden en perspectieven
De Juristenclub / UPV, Brugge 11 mei 2016
Programma

Naar een hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht?
UAntwerpen Studieavond 11 mei 2016
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 11 mei 2016
Programma

Vergunningen in het bouwrecht Sneller en beter?
Universiteit Hasselt - 12 mei 2016
Programma

Ontbijtsessie Softwarebescherming:
25 jaar softwarebescherming in 5 praktische toepassingen
Larcier,  Brussel 12 mei 2016
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
12 mei 2016 te Brussel
Programma

Successieplanning via testament
Confocus, Edegem donderdag 12 mei 2016
Programma

Curator opleiding: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Hasselt donderdag 12 mei 2016
Programma

Cassatietechniek: een zaak voor alle advocaten
Confocus, Edegem donderdag 12 mei 2016
Programma

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Dinsdag 17 mei - Universiteit Antwerpen - Aula M.001 (Stadscampus)
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten 2016
Lexalert online seminarie 17 mei 2016
Programma

Juridisch advies en bijstand bij een gerechtelijk of politioneel verhoor
M&D Seminars(Webinar) (Studiemiddag) 17 mei 2016
Programma

Migratie - en migrantenrecht: rechtsbescherming, migratiehandhaving, het openbaar ministerie in het vreemdelingenrecht
Studipolis, woensdag 18 mei 2016 , Antwerpen
Programma

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Merkenbeleid voor advocaten
Social media & branding voor juridische beroepen
Webinar 19 mei 2016
Programma

Btw voor advocaten: een antwoord op de meest courante vragen waar u als advocaat nog steeds mee worstelt!
Confocus, Edegem donderdag 19 mei 2016
Programma

25 jaar Wet van 19 maart 1991. Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden
M&D Seminars, Diegem 20 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht. Fiscale aspecten van de onderhoudsbijdragen
M&D Seminars, Leuven 24 mei 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, dinsdag 24 mei 2016 , Hasselt
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Antwerpen dinsdag 24 mei 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Berchem dinsdag 24 mei 2016
Programma

Bouwrecht: verloop van het gerechtelijk onderzoek
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht

M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Beleggingsfiscaliteit anno 2016
Lexalert online seminarie, 26 mei 2016
Programma

Studiedag Mystery Shopping
Intersentia, Brussel 26 mei 2016
Programma

Van POST- naar PREkadastratie …
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Curator opleiding: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de jeugdadvocaat
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen

M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 27 mei 2016
Programma

De bepaling van de vergoeding voor lichamelijke schade volgens de kapitalisatiemethode – met praktische voorbeelden en oefeningen
Confocus, Gent vrijdag 27 mei 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Gent vrijdag 27 mei 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak | meten van luchtverontreiniging, een praktische insteek
Confocus, Kortrijk vrijdag 27 mei 2016
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak
M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 31 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Hasselt dinsdag 31 mei 2016
Programma

Algemeen huurrecht en woninghuurrecht: update
Confocus, Edegem dinsdag 31 mei 2016
Programma

Burenruzies: afsluiting, gemene muur, gemene haag (sessie 1)
Confocus, Berchem woensdag 1 juni 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, donderdag 2 juni 2016 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Hypothecair en consumentenkrediet – De gevolgen van de nieuwe wet?
Lexalert online seminarie 2 juni 2016
Programma

Helikopterview op juridische issues: bescherming know-how, invordering facturen, insolvabiliteit van een debiteur, eigen bescherming schuldeisers
Confocus, Hasselt vrijdag 3 juni 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
Op dinsdag 7 juni 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten’.
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Berchem dinsdag 7 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht: voyeurisme en wraakporno en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma


Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR): nieuwe regels en verplichtingen
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma

Is België nog steeds een pensioenparadijs voor Nederbelgen? Een stand van zaken.
Larcier Ontbijtseminarie, Herentaals 14 juni 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: (help) wat nu!
Confocus, Berchem dinsdag 14 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: uitstel en probatie in verkeerszaken, alternatieve bestraffing in verkeerszaken en het strafrechtelijk aspect van verzekeringen
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de Jeugdadvocaat
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu? | balanslezen voor curatoren
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: workshop aan de hand van cases en rollenspel
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden | bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Geurhinder | natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen | faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Bewind
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma