De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Continuing Nursing Education
Jaarlijks organiseren de werkgroepen van de NVHVV een aantal scholingsdagen. Door de wisselende samenwerking tussen werkgroepen staan er elk jaar weer andere interessante onderwerpen op het programma. Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van deze “Continuing Nursing Education”.
  • Maandag 20 september - CNE werkgroepen Cardio Thoracale Chirurgie en Atriumfibrilleren - "Maze? Terug bij AF!" ONLINE
  • Dinsdag 21 september - CNE werkgroepen Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie - "Hoe gaat het nu met de familie van de STEMI?"
  • Dinsdag 28 september - CNE werkgroep Vasculaire Zorg - "Ach dokter, dat risico op een hartinfarct valt toch hartstikke mee!"
  • Dinsdag 28 september - CNE werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en Hartfalen - Behandeling hartfalen: van devices tot palliatieve zorg"
Voor meer informatie over het programma van deze CNE's, ga naar www.nvhvv.nl/scholing.
Hier kunt u zich ook aanmelden.
 

 
Leidraad Atriumfibrilleren
Belangrijke stap implementatie nieuwe kennis rond atriumfibrilleren
Implementatieconsortium CUSTOM-AF heeft een leidraad voor atriumfibrilleren opgesteld. De leidraad beschrijft het optimale zorgproces en de meest effectieve scenario’s voor regionale screening en behandeling van atriumfibrilleren.
 
Het consortium heeft het zorgproces opgesteld met inhoudelijke bijdragen van NVVC Connect-regio’s die al met een AF-ketenzorgprogramma werken. Met een kosteneffectiviteitsanalyse heeft het consortium bekeken welke manier van screenen en behandelen het meest effectief is. Huisartsen, cardiologen en andere zorgverleners in een regionaal samenwerkingsverband kunnen met behulp van deze leidraad inhoudelijke samenwerkingsafspraken maken en implementeren. Het CUSTOM-AF-consortium helpt daarbij. De Leidraad Screening en Behandelingsoptimalisatie AF is te downloaden op de website van NVVC Connect.
 

 
CarVasZ 2021
Het thema van het congres dit jaar is “Hart voor de zorg, zorg voor het Hart”. We hebben weer een interessant en leerzaam programma voor jullie samengesteld met Sander de Hosson als keynotespreker. Sander de Hosson, longarts en specialist op dit vakgebied, neemt ons mee in de wereld van de palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan patiënten met orgaanfalen zoals hartfalen. Sander zal ingaan op alle aspecten van deze zorg, waarbij specifiek de aandacht uitgaat naar zingevingsaspecten en de positie van de zorgverlener.

Ons uitgangspunt is om elkaar dit jaar weer live te ontmoeten in de ReeHorst in Ede. Naast een live bijeenkomst zullen wij dit jaar ook voorzien in een online programma. Ten eerste om een ieder de vrijheid te geven een eigen keuze hierin te maken en ten tweede omdat we nu nog niet weten hoe de wereld er dan uitziet, met hoeveel mensen we bij elkaar mogen komen en welke maatregelen we hierbij in acht moeten nemen. U kunt uzelf nu alvast vooraf registeren voor het evenement en aangeven of u de voorkeur heeft om fysiek aanwezig te zijn bij dit evenement of u het evenement online wilt volgen op de dag zelf of dat u een aantal sessies online wilt volgen wanneer het u uitkomt. Wanneer u zich nu alvast registreert krijgt u op een later tijdstip automatisch een e-mail waarmee u uw registratie definitief kunt maken en u zich kunt aanmelden voor de sessies van uw voorkeur.

 
 

Deltaplan Hartfalen
Naar schatting leven er op dit moment 239.000 mensen in Nederland (NIVEL, 2019) die ooit de diagnose hartfalen kregen. In de komende jaren zal dit aantal flink stijgen door o.a. de vergrijzing en verbeterde interventies; naar verwachting naar 342.000 in 2030. Dit is een stijging van 48% t.o.v. 2018. Het herkennen van de symptomen van hartfalen is voor professionals en mensen met symptomen lastig. Geschat wordt dat het totaal aantal mensen (60+) in Nederland met niet-herkend hartfalen 255.000 bedraagt (schatting Hartstichting). Hartfalen kent een hoge co-morbiditeit met diabetes (30%), hypertensie (43%), COPD (19%) nierinsufficiëntie of nierschade (58%) en ischemie (47%) (Brugts, 2018). In de vanuit de Hartstichting, als initiatiefnemer, opgestelde nationale onderzoeksagenda heeft hartfalen een prominente plaats. Hartfalen is onderdeel van thema 1 (eerder herkennen van hart- en vaatziekten) en thema 3 (betere behandeling voor hartfalen en hartritmestoornissen). Ook de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) heeft zich aan deze doelen gecommitteerd, deze zijn nodig om de DCVA ambitie voor 2030 te behalen: de cardiovasculaire ziektelast met 25% verlagen.
 
Doordat het om een grote stijgende groep chronische patiënten gaat, met een grote zorgbehoefte zijn er veel initiatieven (onderzoek, e-health, transmurale zorg etc). Ondanks deze aandacht en alle inspanningen lukt het niet om hartfalen goed op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. Men denkt nog steeds dat hartfalen een verzamelnaam is voor alles wat er mis kan zijn met je hart. Ook in de media wordt de term hartfalen vaak verkeerd gebruikt.  Vanuit deze achtergrond wordt een verkenning gedaan voor een Deltaplan Hartfalen; wat is er nodig om de hartfalenzorg toekomstbestendig te maken? Hoe zouden we zo’n plan vorm kunnen geven, wat is daar voor nodig in geld, tijd en partners en is dat haalbaar?
 
Er is een eerste kickoff meeting geweest, in september zal dit een vervolg krijgen. Vanuit de NVHVV werkgroep hartfalen zal er dan ook iemand aansluiten. Denk je graag mee over dit onderwerp? We horen graag van je, neem contact op met de werkgroep of met Ineke Nederend (i.nederend@hartstichting.nl).
 
Vervallen Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) hebben de Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen uit 2010 beoordeeld op actualiteit.
 
Zij hebben geconstateerd dat deze richtlijn niet actueel meer is op grond van het verschijnen van de volgende richtlijnen geldend voor de huisartsgeneeskunde en de cardiologie (NHG-standaard Hartfalen 2021, ESC richtlijn Hartfalen 2014, LTA Hartfalen 2015, Palliatieve zorg bij Hartfalen 2018). Derhalve laten NHG, NIV en NVVC de Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen vervallen. De overige genoemde richtlijnen zullen leidend zijn voor de praktijk.

- advertentie -
 
Bekijk nu ‘Het Cardio-Café’
 
In deze gratis webinar leer jij alles over ‘Optimal  Medical Therapy voor hartfalen in jouw praktijk’
 
In anderhalf uur gaan Jan Willem Borleffs, Erna Vossebelt, Annemarie van Drimmelen, Jan Willem Niemeijer en Gun Verhaest dieper in op de behandeling van hartfalenpatiënten en de laatste ontwikkelingen hierin. Speciaal voor de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant.
 
Klik hier om het webinar te bekijken.
 
- advertentie -

NIEUWSBRIEF
Juli 2021
 
In deze nieuwsbrief
- CNE
 

 
VACATURES
Verpleegkundige Kennemerhart
Bekijk deze vacature op de website van Kennemerhart
 
Vacatures NVHVV
Penningmeester NVHVV
Vicevoorzitter NVHVV
Redactielid Cordiaal
Werkgroepleden voor de werkgroepen:
Acute Cardiale Zorg, Hartfalen,
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en
Vasculaire Zorg
 
Klik hier voor meer informatie
over deze vacatures.
 
OPROEP / VACATURE
De Hartstichting zoekt
zorgprofessionals voor de
Commissie maatschappelijke kwaliteit (CMK), klik hier voor meer informatie.
 

 
CarVasZ 2021
Vrijdag 19 november 2021
 

 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
3 september en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie
 
6 september en meer data
ALS: Advanced Life Support
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam - Leerhuis
 
9 september
DRES/Cathlab Meeting
Mediscon
 
9 september
Nationaal Hartfalen Symposium 2021
Novartis
 
14 september
Live CVOI webcast Hartfalen
CardioVasculair Onderwijs Instituut
 
20 september
CNE Maze? Terug bij AF!
NVHVV werkgroepen CTC en AF
 
21 september
CNE Hoe gaat dat nu met de familie van de STEMI? NVHVV werkgroepen ACZ en HR
 
23 september
Diabetes kennis en motivational interviewing
AstraZeneca
23 september
SGLT2i in de cardiologische praktijk en Motivational Interviewing 2.0
AstraZeneca
 
24 september
Nationale Hartfalendag 2021
MEDCON International
 
28 september
CNE Ach dokter, dat risico op een hartinfarct valt toch hartstikke mee!
NVHVV werkgroep VZ
 
28 september
CNE Behandeling hartfalen: van devices tot palliatieve zorg
NVHVV werkgroepen ICD en HF

E-learning
- Online WMO/GCP-training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
- WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
Abstracts CarVasZ 2021
Heb je als Verpleegkundige of Verpleegkundig Specialist een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wil je de resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je van harte uit om een samenvatting (abstract) in te sturen voor een presentatie tijdens CarVasZ en/of publicatie in de congresapp CarVasZ 2021. 
Ga voor meer informatie naar
www.CarVasZ.nl

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.