6 - 21 mei 2015

Bepaling aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement

Richtlijn over maritieme arbeid omgezet naar Belgisch recht (inwerking 8 mei 2015)

Brussel is een toeristisch centrum

Vreemdelingenrecht – vastlegging lijst van veilige landen van herkomst

Pensioenen publieke sector

Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen

Omzendbrief betreffende de signalementfiche van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun tenlasteneming

GwH 2015/57, 7 mei 2015 – Schending art. 56, tweede lid WCO-wet

Grondwettelijk Hof vernietigt verhoging jaarlijkse taks op kredietinstellingen (GwH 2015/54, 7 mei 2015)

PUBLIEK RECHT

Vreemdelingenrecht – vastlegging lijst van veilige landen van herkomst
11 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 15/05/2015, bl. 26136

Omzendbrief betreffende de signalementfiche van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun tenlasteneming
8 MEI 2015. - Omzendbrief betreffende de signalementfiche van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun tenlasteneming, BS 20/05/2015, bl. 26880

Wijziging oprichting consulaten
24 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 19/05/2015, bl. 26506


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Bepaling aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement

4 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement, BS 19/05/2015, bl. 26507


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Brussel is een toeristisch centrum
24 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, BS 11/05/2015, bl. 25448

Aflevering vergunningen vervoercommissionair en vervoermakelaar
30 APRIL 2015. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid in het kader van de tussenpersonen van het goederenvervoer, BS 21/05/2015, bl. 28079


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 13/05/2015, bl. 26084

Uitgifte van Staatsbons
28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons, BS 15/05/2015, bl. 26140

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/05/2015, bl. 26610FISCAAL RECHT

Identificatieregels van onroerende goederen - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

12 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie door die algemene administratie van een nieuwe identificatie, BS 18/05/2015,  bl. 26241
11 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10 van hetzelfde besluit en van de artikelen 2, § 1, 2° en 4 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie, BS 18/05/2015, bl. 26245

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
12 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van de artikelen 5bis, tweede en derde lid, 32, 1°, derde lid en 32, 3° bis, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd in dat Wetboek bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 18/05/2015, bl. 26244


SOCIAAL RECHT

Richtlijn over maritieme arbeid omgezet naar Belgisch recht

7 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter omzetting van richtlijn 2013/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende bepaalde verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006, BS 08/05/2015, bl. 25392
Inwerking 8 mei 2015

Pensioenen publieke sector

28 APRIL 2015. - Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector, BS 13/05/2015, bl. 25847

Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 20/05/2015, bl. 26878

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF  


   
2015-058


07-05-2015

Beroep tot vernietiging
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (art. 232 en 240)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5940
Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwverbod als gevolg van een beschermingsmaatregel - Ontstentenis van regeling inzake schadevergoeding. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Ontvankelijkheid - Artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 - Gebrek aan belang.
2015-057


07-05-2015

Prejudiciële vraag
Art. 56, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij art. 30 van de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen

Schending - Handhaving van de gevolgen

Rolnummer(s): 5904
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Partij die hoger beroep instelt tegen een vonnis dat een plan van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord homologeert - Ontstentenis van verplichting om alle partijen die voor de rechtbank van koophandel zijn tussengekomen in de zaak te betrekken.
2015-056


07-05-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 39/1)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 5900
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1. Asielzoekers die een eerste aanvraag indienen - Opschortend beroep met volle rechtsmacht - 2. Asielzoekers die een nieuwe aanvraag indienen - Niet-opschortend beroep - Onderzoek in rechte en niet in feite.
2015-055


07-05-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 347-2)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 5847
Burgerlijk recht - Afstamming - Adoptie - Opeenvolgende adopties.
2015-054


07-05-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (art. 70, 71, 73 en 74)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5834
Fiscaal recht - Successierechten - Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen - Tariefverhoging - Terugwerkende kracht - Rechtszekerheid. # Rechten en vrijheden - 1. Algemene rechtsbeginselen - Niet-retroactiviteit van de wetten - 2. Vrijheid van handel en nijverheid - 3. Eigendomsrecht.
2015-053


07-05-2015

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 301, § 2, tweede en derde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 5822
Burgerlijk recht - Echtscheiding - 1. Uitkering tot levensonderhoud - Onderhoudsschuldeiser - a. Strafrechtelijke veroordeling wegens bepaalde misdrijven gepleegd tegen de gewezen echtgenoot - Absolute uitsluiting - b. Zware fout - Uitsluiting - Beoordelingsvrijheid van de rechter - 2. Toewijzing van de echtelijke verblijfplaats - Mogelijkheid om uitzonderlijke omstandigheden in aanmerking te nemen.
2015-052


07-05-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5760
Leefmilieu - Biobrandstof - 1. Ministeriële vergunning voor het in de handel brengen - 2. Vereiste van nominaal volume in een volume diesel die tot verbruik wordt uitgeslagen - a. Producenten van waterstofbehandelde plantaardige oliën - b. Producenten van FAME. # Europees recht - Vrij verkeer van goederen.RECHTERLIJK ORDE

BS 07/05/2015

Hof van Beroep Antwerpen – federaal parket – hof van beroep Gent - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg Limburg
Hof van Cassatie - hof van beroep Brussel
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Gent - Vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 08/05/2015
31 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende delegatie aan de Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie in het kader van de werving van de assessoren in strafuitvoeringszaken
4 MEI 2015. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken
4 MEI 2015. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het evaluatiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken

BS 13/05/2015
Arbeidsauditoraat Brussel en Luik – griffie rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren
Benoeming raadsheer Hof van Beroep Brussel – benoeming rechters in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep
te Brussel – aanwijzing substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel – benoeming rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk

Gerechtspersoneel - Rechterlijke Orde - vergelijkende selecties voor bevordering naar de klasse A3 en A2 – verlenging geldigheidsduur van de reserve van geslaagden
8 MEI 2015. - Niet-verlenging van de mandaten van de leden van het Milieuhandhavingscollege
Hof van beroep te Antwerpen en te Brussel
Adreswijziging vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren, zetel Voeren. - Erratum
Oproep tot kandidaatstelling 3 bestuursrechters (m/v) bij het Milieuhandhavingscollege

BS 18/05/2015
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen

BS 19/05/2015
Ontslag plaatsvervangend rechter arbeidsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde – vernieuwing benoeming rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent (afd. Gent, Brugge, Dendermonde, Ieper)
Hof van beroep te Antwerpen – aanwijzing kamervoorzitter

BS 20/05/2015
Ontslagverlening plaatsvervangend rechte vredegerecht van kanton Hoogstraten – benoeming rechter/voorzitter Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brusselbenoeming vrederechter kanton Beringen/ subsidiair in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Limburg – aanwijzing familie- en jeugdrechter Hof van Beroep te Antwerpenaanwijzing advocaat-generaal arbeidshof te Brussel
Politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 21/05/2015
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen