WETGEVING 6 - 17 MAART 2020
 
 
Maatregelen inzake coronavirus COVID-19

Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek - Inwerkingtreding 1 oktober 2021

OVB Codex Deontologie voor Advocaten:
-Reparatiereglement inzake onafhankelijkheidsregels en advocatengroeperingen
-Strengere regels voor advocaten bij witwasvermoeden

Aanwijzing assessoren commissie tuchtregeling en klachtenbehandeling Federale bemiddelingscommissie

Belgische Staat (Justitie) wordt gedagvaard aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen

Elektronische legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten

Bescherming titel en beroep van landmeter-expert en vastgoedmakelaar

Grondwettelijk Hof: Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Bijdrage - Persoon die is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling (GwH 12 maart 2020, nr. 38/2020)

Bestuursdecreet: Grondwettelijk Hof beperkt uitzondering op recht op toegang tot overheidsinformatie (GwH 12 maart 2020, nr. 43/2020)


PUBLIEK RECHT

CORONAVIRUS

Coördinatie en beheer crisis coronavirus COVID-19
13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13/03/2020, bl. 15579

Dringende maatregelen om verspreiding coronavirus COVID-19 te beperken
13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, bl. 15580
ERRATUM BS 14/03/2020

Waals Gewest: diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in context coronaviruspandemie
13 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, bl. 15584

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: verbod bijeenkomsten van meer dan 1000 personen, bezoek rusthuizen en verzorgingsinstellingen en schoolreizen naar Buitenland
10 MAART 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen en verzorgingsinstellingen en schoolreizen naar het buitenland, bl. 15585

Bijkomende richtlijnen voor federale ambtenaren inzake uitbraak coronavirus
12 MAART 2020. - Omzendbrief nr. 681, BS 13/03/2020, bl. 15586.

SOCIALE HUURSTELSEL

Sociale huurprijs – inwonende familieleden met een ernstige handicap
6 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 45, 46 en 78 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 12/03/2020, bl. 14974


BURGERLIJK RECHT

GOEDERENRECHT

Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek
4 FEBRUARI 2020. - Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek, BS 17/03/2020, bl. 15753
Inwerkingtreding 1 oktober 2021

GERECHTELIJK RECHT

ADVOCATUUR

OVB Codex Deontologie voor Advocaten
Reparatiereglement tot wijziging van diverse bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 06/03/2020, bl. 14004
Reglement tot wijziging van artikel 70 van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 06/03/2020, bl. 14004

JUSTITIE

Aanwijzing assessoren commissie tuchtregeling en klachtenbehandeling Federale bemiddelingscommissie
Aanwijzing van de assessoren van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling van de Federale bemiddelingscommissie, BS 06/03/2020, bl. 13974

Belgische Staat (Justitie) wordt gedagvaard aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
Artikel 705 van het gerechtelijk wetboek, BS 06/03/2020, bl. 13975

GERECHTELIJK RECHT - IPR

Elektronische legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten
8 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie, BS 13/03/2020, bl. 15065


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Bescherming titel en beroep van landmeter-expert en vastgoedmakelaar
1 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, BS 10/03/2020, bl. 14639.

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Officieuze coördinatie in het Duits van boek 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
23 MAART 2019. - Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van boek 2, BS 06/03/2020, bl. 13724

VERVOER

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), bl. 15468


FISCAAL RECHT
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-045


12-03-2020

Beroep tot vernietiging
Programmadecreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2018 « houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting » (art. 398)

Afstand

Rolnummer(s): 7160
Beroep tot vernietiging - Afstand
2020-044


12-03-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 26 mei 2002 « betreffende het recht op maatschappelijke integratie » (art. 18, § 4)

- Schending (zo geïnterpreteerd dat het niet in een doorzendingsplicht en gewaarborgde steunverlening voorziet wanneer het centrum de steunverlening stopzet omdat het onbevoegd is geworden) - Geen schending (zo geïnterpreteerd dat het wel in een doorzendingsplicht en gewaarborgde steunverlening voorziet zelfs wanneer het centrum de steunverlening stopzet omdat het onbevoegd is geworden)

Rolnummer(s): 7138
Recht op maatschappelijke integratie - Toekenningsprocedure - OCMW - Territoriale bevoegdheid - Verhuizing van de gerechtigde
2020-043


12-03-2020

Beroepen tot vernietiging
Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018

- Vernietiging (art. II.34, 4°, en II.36, 3°, in zoverre zij niet bepalen dat de daarin neergelegde uitzonderingsgronden slechts kunnen worden aangevoerd zolang de mogelijkheid bestaat om een strafsanctie of een administratieve sanctie op te leggen) - Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.40.2)

Rolnummer(s): 7100 • 7119 • 7148 • 7213
Bestuursrecht - Vlaamse overheid - 1. Toepassingsgebied - Investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid - 2. Relatie tussen burgers en de overheid - Actieve openbarheid van bestuur - Elektronische uitwisseling van berichten - Vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopiëen - Toegang tot bestuursdocumenten - Klachtenrecht - 3. Vernietiging van bestuursdocumenten
2020-042


12-03-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (35, derde lid, 142, 166 en 302quater)

Geen schending

Rolnummer(s): 7077
Fiscaal recht - Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Veroordelingsrecht op vonnissen en arresten - Drempel voor de belastingvrijstelling - Veroordelingen waarvan het bedrag lager is dan of gelijk aan 12 500 euro
2020-041


12-03-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 26 maart 2018 « betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie » (art. 23)

Vernietiging (art. 4, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 27 februari 1987 « betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap », zoals ingevoegd bij art. 23 van de wet van 26 maart 2018)

Rolnummer(s): 7016
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Toekenningsvoorwaarden - Werkelijk verblijf in België gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken
2020-040


12-03-2020

Prejudiciële vraag
Decreet van 28 juni 1957 « houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas » (art. 5 en 6 )

- Schending (in de interpretatie volgens welke art. 5 van het decreet van 28 juni 1957 enkel van toepassing is op weduwen) - Geen schending (in de interpretatie volgens welke artikel 5 van hetzelfde decreet ook van toepassing is op de langstlevende echtgenoot van het mannelijk geslacht van de aangeslotene)

Rolnummer(s): 7010
Koloniale verzekeringskas - Overlevingspensioen - Langstlevende echtgenoot van het mannelijk geslacht
2020-039


12-03-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 18 oktober 2017 « betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed »

1. Vernietiging : - art. 12 van de wet van 18 oktober 2017; - in artikel 442/1, § 2, van het Strafwetboek, dat bij artikel 3 van dezelfde wet is ingevoegd, de woorden « aan het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of » 2. Verwerping van het beroep voor het overige (rekening houdend met hetgeen in B.19 is vermeld en onder voorbehoud van de in B.25.1 vermelde interpretatie van artikel 1344octies van het Gerechtelijk Wetboek)

Rolnummer(s): 6919
Onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (Kraken) - 1. Bevoegdheidverdelende regels - Huisvesting - 2. Strafrecht - Beoordelingsbevoegdheid van de wetgever - Toepassingsgebied van het ingevoerde misdrijf - Bevoegdheid van de procureur des Konings om de ontruiming van de woning te bevelen - 3. Burgerlijk recht - Procedure inzake uitzetting - Eenzijdig verzoekschrift - Beoordelingsbevoegdheid van de burgerlijke rechter - 4. Recht op toegang tot de rechter - 5. Onschendbaarheid van de woning
2020-038


12-03-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4)

Schending (art. 4, § 2, tweede lid, 4°, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het niet voorziet in een vrijstelling van de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor een persoon die is toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en in het kader van die regeling hoger beroep instelt tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank die geen betrekking heeft op de toelating tot de collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/4 van het Gerechtelijk Wetboek)

Rolnummer(s): 6801 • 6802
Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Bijdrage - Persoon die is toegelaten tot de collectieve schuldenregeling

RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 06/03/2020
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacature griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde
Benoeming assessoren in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen en het hof van beroep te Gent
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep Brussel - Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Gent - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven

BS 09/03/2020
Benoeming attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie
Vacante betrekkingen secretaris-hoofd bij verschillende parketten
Vacante betrekkingen hoofdgriffier bij verschillende vredegerechten
Vacante betrekkingen griffier-hoofd verschillende griffies
Vacante betrekkingen griffiers dossierbeheerder
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer verschillende griffies

BS 10/03/2020
Griffie van het vredegerecht Sint-Jans-Molenbeek - parket van de arbeidsauditeur Antwerpen, afdeling Antwerpen

BS 13/03/2020
Benoeming werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, rechtsgebied hof van beroep te Brussel – hernieuwing aanwijzing rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven – tijdelijke waarneming OM arbeidshof te Gent - tijdelijke waarneming OM hof van beroep te Antwerpen
Benoemingen en pensionering griffies en parketten

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be