WETGEVING 10 - 23 februari 2017
Hoge Raad voor de Justitie. - Aanwijzing van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

Kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen Belgisch Staatsblad

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Invoering aftrek voor innovatie-inkomsten

BTW – betaling van voorschotten bij kwartaalaangiften

Lijst van landen waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten


Vreemdelingen - Retributieverhogingen

Omgevingsvergunning - gemeenten en steden die beslissing tot uitstel hebben genomen tot 1 juni 2017

Sociaal woonaanbod - goedgekeurde lijst met definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2016


PUBLIEK RECHT

Oprichting en sluiting van consulaten
5 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 15/02/2017, bl. 24268

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu
16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, BS 17/02/2017, bl. 25080

Vreemdelingen - Retributieverhogingen

14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 21/02/2017, bl. 26885

Rekenhof. - Benoeming van een raadsheer (Nederlandse taalrol)

Rekenhof. - Benoeming van een raadsheer (Nederlandse taalrol), BS 21/02/2017, bl. 27082

Reglementering sociaal huurstelsel
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 22/02/2017, bl. 28888

Officiële spelling Nederlandse taal - wijziging bijlage 2 -inwerking 1 november 2015
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal, BS 22/02/2017, bl. 27163-28810

Aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving
13 JANUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, BS 23/02/2017,  bl. 29077


RUIMTELIJKE ORDENING EN WOONBELEID

Sociaal woonaanbod - goedgekeurde lijst met definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2016
11 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2016, BS 22/02/2017, bl. 28924

Omgevingsvergunning - gemeenten en steden die beslissing tot uitstel hebben genomen tot 1 juni 2017

17 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit houdende aktename van de collegebeslissingen inzake de instap in de omgevingsvergunning, BS 23/02/2017, bl. 29925

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen Belgisch Staatsblad
Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen, BS 14/02/2017, bl. 24256

ADR in voege op 1 januari 2017
ADR in voege op 1 januari 2017, BS 21/10/2017, bl. 25640

FINANCIEEL RECHT

Garantiefonds voor financiële diensten. - Optima Bank -  uiterste datum aanvragen  terugbetaling deposito’s 9 juni 2017
Garantiefonds voor financiële diensten. - Optima Bank NV. - Aanvraag tot terugbetaling van de gedekte deposito's. - Uiterste datum,  BS 14/02/2017, bl. 24033

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht, BS 15/02/2017, bl. 24418

Wijzigingen jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
5 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, BS 16/02/2017, bl. 25060

Prijscourant
 OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/02/2017, bl. 25274

Medewerking  bedrijfsrevisoren aan toezicht op  naleving  EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen

9 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen, BS 22/02/2017, bl. 28823

Taks op de beursverrichtingen
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks, BS 22/02/2017, bl. 28825

Uitgifte door de Belgische van lineaire obligaties
13 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 », BS 22/02/2017, bl. 28827
13 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obliga-ties 2,25 % - 22 juni 2057 », BS 22/02/2017, bl. 28828

FISCAAL RECHT

KB/WIB 92  - belastingvrijstelling van prijzen en subsidies
31 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, BS 10/02/2017, bl. 19685

Invoering aftrek voor innovatie-inkomsten
9 FEBRUARI 2017. - Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten, BS 20/02/2017, bl. 25321

Elektronische uitwisseling gegevens m.b.t.  hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
9 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen, BS 20/02/2017, bl. 25328

VCF – terugbetaling verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer
3 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer,  BS 21/02/2017, bl. 26925

Lijst van landen waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten
Bericht aangaande de publicatie van de lijsten bedoeld in artikel 101ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 21/02/2017, bl. 27085

BTW – betaling van voorschotten bij kwartaalaangiften
16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient, BS 23/02/2017, bl. 29877

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie
10 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie, BS 23/02/2017, bl. 29919

SOCIAAL RECHT

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
30 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 13/02/2017, bl. 20114

Bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie
20 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie, BS 13/02/2017, bl. 20117

Werkloosheidsreglementering

2 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 15/02/2017, bl. 24298
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
 
2017-031


23-02-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten (art. 2)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6445
Orde van Architecten - Opdracht - Onbevoegdheid om in rechte op te treden tegen elke inbreuk op de wetten en de reglementen tot bescherming van de titel en het beroep van architect
 
2017-030


23-02-2017

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6354
Fiscaliteit - Vlaams Gewest - Vlaamse Codex Fiscaliteit - Kilometerheffing - Organieke omkadering
 
2017-029


23-02-2017

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 568, 602, 608, 1050 en 1073)

Geen schending

Rolnummer(s): 6323 • 6324
Aansprakelijkheid van de Staat - Fout begaan door het Hof van Cassatie in de uitoefening van de rechtsprekende functie - Voorziening in cassatie ingesteld tegen de beslissing van een burgerlijke rechter over de aansprakelijkheid van de Staat voor een fout begaan door het Hof van Cassatie in de uitoefening van de rechtsprekende functie - Onpartijdigheid
 
2017-028


23-02-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 42quater)

Schending (art. 42quater, zoals het van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen), in zoverre de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de erkenning van het verblijfsrecht een einde kan maken aan het verblijfsrecht van de echtgenoot van een Belg of van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie wanneer het huwelijk wordt ontbonden en die vreemdeling, in de loop van het vierde of het vijfde jaar van die periode, niet voldoet aan de bij artikel 42quater, § 4, in fine bepaalde voorwaarde

Rolnummer(s): 6281
Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Gevolgen van de ontbinding van het huwelijk - Vreemdeling van een derde Staat, echtgenoot van een Belg of van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie
 
2017-027


23-02-2017

Beroepen tot vernietiging
Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (art. 60; opheffing van het 1° van art. 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van advocaten)

Verwerping van de beroepen (rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.18)

Rolnummer(s): 5741 • 5825 • 5832 • 5833
Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstelling - Advocaten - Afschaffing. # Europees recht - Belasting over de toegevoegde waarde. # Rechten en vrijheden - Juridictionele waarborgen - 1. Bijstand van een advocaat - 2. Rechten van verdediging - 3. Recht op een eerlijk proces - a. Recht op toegang tot de rechter - b. Wapengelijkheid
2017-026


16-02-2017

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Hoger Onderwijs, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (art. I.3, 69°, g)

Schending

Rolnummer(s): 6413
Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen - Bevoegdheid - Studievoortgangsbeslissing - Beslissing tot weigering van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel waarvoor de student een geïndividualiseerd traject volgt - Uitsluiting van studenten ingeschreven middels een examen- of creditcontract
 
2017-025


16-02-2017

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 356-1, in samenhang gelezen met de art. 162, 164 en 343, § 1, b)

Schending

Rolnummer(s): 6412
Burgerlijk recht - Adoptie - Volle adoptie - Gevolgen - Volle adoptie van een wettelijke samenwonende persoon door de ouders van de andere wettelijk samenwonende persoon - Onmogelijkheid van gewone adoptie van kinderen van de ene door de andere bij absoluut huwelijksbeletsel tussen beiden
 
2017-024


16-02-2017

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 325/7, § 1, vijfde lid)

Schending

Rolnummer(s): 6391
Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming van meemoederszijde - Betwisting van een erkenning van meemoederschap - Vertrekpunt van de vervaltermijn van een jaar
 
2017-023


16-02-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (art. 14)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6378
Brandweerdiensten - Vaststelling door de gouverneur van het bedrag van de bijdrage ten laste van de gemeenten voor de brandweerdiensten - Interpretatieve bepaling
 
2017-022


16-02-2017

Prejudiciële vraag
Vlaams decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (art. 39)

Geen schending

Rolnummer(s): 6370
Vlaamse Gemeenschap - Bijstand aan personen met een handicap -Tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in afwachting van de daadwerkelijke schadeloosstelling van de persoon met een handicap - Wettelijk subrogatierecht van het Agenschap ten aanzien van de derden die de schadeloosstelling verschuldigd ziijn - Interpretatieve decretale bepaling
 
2017-021


16-02-2017

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 1122 en 1717)

Schending (art. 1022) - Geen schending (art. 1717)

Rolnummer(s): 6362
Gerechtelijk recht - Arbitrage - Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak - 1. Uitsluiting, van het voordeel van het derdenverzet, van derden die door een arbitrale uitspraak zijn benadeeld - 2. Uitsluiting van derden bij de arbitrale uitspraak van het recht om de vernietiging ervan te vorderen
 
2017-020


16-02-2017

Beroep tot vernietiging
Programmawet van 10 augustus 2015 (art. 82 en 83, eerste lid)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6359
Fiscaliteit - WIB 1992 - Vennootschapsbelasting - Aanleggen van bijzondere liquidatiereserve - Voorwaarden en modaliteiten
 
2017-019


16-02-2017

Beroepen tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV (art. III.13: wijziging van artikel 110/5 van de Vlaamse Codex Secundair Onderwijs), decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 december 2014 houdende wijziging van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft (art. 2 en 3) en decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft (art. 2 en 3)

Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van hetgeen in B.12.7 is vermeld)

Rolnummer(s): 6173 • 6181 • 6379
Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Voorrangsrecht in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad - Voldoende kennis van het Nederlands voor ten minste één van beide ouders
 


RECHTERLIJKE ORDE

BS 10/02/2017
Ontslagneming plaatsvervangend rechters politierechtbank Antwerpen, afd. Turnhout en vredegerecht vierde kanton Antwerpen

BS 13/02/2017
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

BS 14/02/2017
Arbeidsgerecht Gent arrondissement West-Vlaanderen  – Benoeming
Arbeidsgerecht Gent arrondissement Oost-Vlaanderen  -  Benoeming
Arbeidshof van Brussel – Ontslag
Arbeidshof van Brussel– Ontslag
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel– Ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg  – Ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen - Ontslag
(+ openstaande plaatsen ter vervanging voor deze arbeidsrechtbanken en arbeidshof in BS 14/02/2017)
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel – uitoefening ambt van plaatsvervangend magistraat
Arbeidshof te Brussel– uitoefening ambt van plaatsvervangend magistraat
Arbeidshof te Brussel– uitoefening ambt van plaatsvervangend magistraat
 Hof van beroep te Antwerpen

BS 16/02/2017
Vacante betrekking rechter  politierechtbank te Leuven

BS 17/02/2017
Benoemingen/ontslagnemingen in griffies en parketsecretariaten
Errata BS 27/05/2016 - Griffier dossierbeheerders en Secretaris dossierbeheerders
Erratum BS 06/02/2017 - Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 20/02/2017
Hof van beroep Gent – Familie- en jeugdrechtbank in rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Hoge Raad voor de Justitie. - Aanwijzing van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

BS 21/02/2017
Benoeming griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Vacante betrekking van Franstalig eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 23/02/2017
Arbeidshof te Brussel - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel