Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
11 - 31 MAART 2016
Hervormde binnenlandse adoptie in werking vanaf 24 maart 2016
19 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorbereiding bij adoptie, BS 24/03/2016, bl. 20272
19 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie, BS 24/03/2016, bl. 20288
(Zie ook: Decreet van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 07/08/2015)

Overkoepelende website hoven en rechtbanken in België
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
Officiële opening website op 17 maart 2016
De bedoeling van de website is om burgers en professionelen op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de rechterlijke instanties in België in het algemeen en van de praktische werking van elk rechtscollege in het bijzonder
De burger zal via dit portaal op een systematische manier toegang krijgen tot alle websites van de rechtscolleges. Het doel is om juridische informatie, contactgegevens, openingsuren etc. toegankelijk te maken. Ook kunnen zij op de website terecht voor allerlei documentatie en formulieren
Voorstelling website
video en toelichting website

Hof van Cassatie: beoordeling ereloon advocaten door de raad van de Orde
Nieuws FOD Justitie 29/03/2016
Cass. 24 maart 2016, C.15.0196.N, Delboo Deknudt, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba, t./ Orde van advocaten van de balie te Kortrijk
De eerste kamer van het Hof heeft in zijn arrest van 24 maart 2016 beslist dat de raad van de Orde een functie van algemeen belang vervult en beoordeelt of het ereloon is vastgesteld met billijke gematigdheid, zodat hij geen rekening dient te houden noch met de eenzijdige beslissing van de advocaat, noch met eventuele afspraken of overeenkomsten tussen de advocaat en zijn cliënt, ongeacht het tijdstip waarop deze eenzijdige beslissing werd genomen, deze afspraken werden gemaakt of deze overeenkomsten werden gesloten en uitgevoerd, onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht of een scheidsrechter te richten.Bestrijding terrorisme
Wetsontwerp inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme ingediend op 21 maart 2016
54K1727

Richtlijn EU/2016/343 inzake onschuldpresumptie en aanwezigheidsrecht ter terechtzitting gepubliceerd in Publicatieblad
Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn, PB L 65 van 11.3.2016, blz. 1–11

Potpourri III goedgekeurd in Commissie Justitie op 11 maart 2016
Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie - 54K1590

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Algemene strafbaarstelling van pesterijen
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek
Tekst aangenomen in plenaire vergadering op 10 maart 2016
54K0463
 
VJV Colloquium “Begrijpelijke rechtstaal”
Op 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Juristenvereniging het colloquium "Begrijpelijke rechtstaal", in samenwerking met KU Leuven Campus Brussel, in Brussel.
Programma
 
Financiële hulp aan slachtoffers van de gebeurtenissen van 22 maart 2016 in Brussel
Nieuws FOD Justitie 25/03/2016
Mogelijkheid slachtoffers zich te wenden tot de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders

FOD Justitie investeert in veiligheid
Nieuws FOD Justitie 24/03/2016

Vragen aan Europees Hof: Nederland in top 3
MR-online 23/03/2016
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Potpourri II - Tijdschrift Nullum Crimen
De redactie van Nullum Crimen besteedt dit jaar extra aandacht aan de wetswijzigingen in Potpourri II.
In het eerste nummer gaf Martin Minnaert alvast een overzicht van deze hervormingen. In het volgende nummer zal Alain Winants de uitbreiding van het mini-onderzoek tot de huiszoeking behandelen, terwijl Eric Van Dooren en Michel Rozie de nieuwe regels m.b.t. het hoger beroep zullen toelichten. Joëlle Rozie zal verder het hof van assisen en de correctionalisering na Potpourri II bespreken.
In de daarop volgende nummers zal de redactie dieper ingaan op de nieuwe regelgeving m.b.t.:
•        de voorlopige hechtenis,
•        de schuldbekentenis,
•        de nieuwe conclusietermijnen,
•        de straftoemeting,
•        het beslag en de telefoontap, en
•        de nieuwe interneringswet na Potpourri III

Potpourri II – Tijdschrift voor Strafrecht 2016/1
Inhoudstafel 2016/1
De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II), gewikt en gewogen, p. 2-58
Bijlage I – Vergelijken overzicht tussen de wetteksten vóór en na Potpourri II, p. 59157
Bijlage II – Bijlage aan het KB tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, p. 158


Hervormingen in het strafproces anno 2016: inleidende bloemlezing van beleidsteksten
M. Minnaert, NC 2016/1, feb 2016, 1

Rechten van verdediging rechtspersoon
F. Deruyck, De rechten van verdediging van de rechtspersoon in de Belgische strafprocedure: van verre evident, maar verre van evident, NC 2016/1, feb 2016, 17

Taakstelling en financiering van de provincies - des Guten zu viel?
F.Judo, RW 2015-2016, nr. 31, 02/04/2016, 1202

De strafuitvoeringsproblematiek van patrimoniale straffen

A.Harrewyn, De strafuitvoeringsproblematiek van patrimoniale straffen: vaststellingen en initiatieven vanuit het openbaar ministerie van het ressort Gent, RW 2015-2016, nr. 31, 02/04/2016, 1203

Huur van pop-upshops. Nood aan een nieuw ontpopt huurregime?

J. Swennen, M. Vanwynsberghe, NjW 2016, afl. 339, 30/03/2016, 234-241

Het Grondwettelijk Hof geeft een duwtje in de rug aan advocaten die een pro deo-vergoeding krijgen
F. Ledain, FiscalNet 26 maart 2016,
GwH 30/2016, 25 februari 2016

Anti-belastingontwijkingsrichtlijn
S. SCARNÀ, B. PAQUOT & M. CASSIERS, FiscalNet 26 maart 2016, 4
Voorstel van 28/01/2016 voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schade

Today’s Lawyer

2016/nr. 2, maart 2016
Inhoudstafel

Koninklijk bloed, afstammingsrecht en het Grondwettelijk Hof
I.Boone, RW 2015-2016, nr. 30, 26/03/2016, 1162

Kroniek van bestuursrechtspraak inzake bestuurlijke beboeting: de rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege in de jaren 2013-2015
C.M.Billiet, RW 2015-2016, nr. 30, 26/03/2016, 1163

Grondwettelijk Hof fluit wetgever terug over rechtsplegingsvergoeding ten laste van overheid
E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 326, 23/03/2016, 1-2

Dataretentie: tweede keer, goede keer
C. Conings, K. De Schepper, Juristenkrant nr. 326, 23/03/2016, 12
Wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van gegevens in de sector van de elektronische communicatie - 54K1567

Aanstelling van advocaten door de Vlaamse Regering
V. Sagaert en D. Scheers (coörd.), Actualiteit, RW 2015-2016, nr. 29, 19 maart 2016, 1122

De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering
I. Van Puyvelde,  RW 2015-2016, nr. 29, 19 maart 2016, 1123

Klimaatverandering in de rechtbank
A. SOETE en H. SCHOUKENS, Klimaatverandering in de rechtbank. De rechter als scherprechter bij een falend milieubeleid?, NjW 2016, afl. 338, 16 maart 2016, 186-203

Aanslag geheime commissielonen
Boete van 309% zogoed als begraven?, Tips&Advies vrije beroepen, nr. 14, 23/03/2016, 3

‘Taxshelter voor starters’: ook via het ‘certificeren’ van aandelen

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1469, 23/03/2016, 1
Voorafgaande beslissing nr. 2015.601 dd. 24.11.2015

Goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze
M. Fallon, L’incidence de l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye de 2005 sur les accords d’élection de for sur l’article 25 du règlement Bruxelles Ibis, JT N° 6639, 12/03/2016, 169
2014/887/EU: Besluit van de Raad van 4 december 2014 betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze, PB L 353 van 10.12.2014,  blz. 5–8

Onderverhuren via Airbnb is verboden
Eigenaarsmagazine, maart 2016, 4

‘Ondubbelzinnige identificatie’: geen dubbele ‘niet-belasting’?
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1468, 16/03/2016, 1

‘Verkopen op afstand’: ook bij ‘onrechtstreeks’ vervoer door verkoper
I. Massin, Fiscoloog nr. 1468, 16/03/2016, 3

De vermoedens van vergunning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en de notariële informatieplicht
G. Verhelst, T.Not. 2016/2, feb 2016, 95

De gemeentelijke krotbelastingen
J. Astaes, De gemeentelijke krotbelastingen – vijf jaar rechtspraak hier en daar van commentaar voorzien, LRB 2015/4, 4

Gemeentebelastingen op masten en pylonen
L. De Meyere, S. Plas, Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn (noot) , LRB 2015/4, 28

‘Pushing’ van verbruiksgegevens moet domiciliefraude tegengaan
K. Van Tilborg, Balans nr. 758, 15/03/2016, 1
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude - 54K1554

Vlabel aanvaardt ‘omgekeerd duo-legaat met bepaalbaar bedrag’
N. Geelhand de Merxem, Fisc. Act. nr. 9, week 3-9 mrt 2016, 1

Brusselse en Waalse onroerende schenkingsrechten verlaagd

E. Spruyt, Fisc.Act. nr. 8, week 25 feb-2 mrt 2016, 1
Brussel kopieert Vlaanderen maar met leuk extraatje
Wallonië: veel geblaat, iets minder wol

Goedkope leningen: referentierentevoeten
Fisc.Act. nr. 8, week 25 feb-2 mrt 2016, 10
22 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 25/02/2016, bl. 14436

Beëindiging woninghuur
M. Dambre, De beëindiging van de woninghuur door tegenopzegging of in der minne na de opzegging gegeven door de verhuurder, TBO 2016/1, 4

Familiaal vermogensrecht - erfrecht
Het dubbelnummer NNK 15/3-4 bevat onder meer bijdragen over: Vlaamse Erfbelasting, Europese Erfrechtverordening, win-winlening', Overdracht van familiebedrijven in het Vlaams Gewest, fiscale regeling voor de liquidatiereserve en de liquidatiebonus
Beschrijving + inhoudstafel

Levensverzekering – verzekeringsgift

G. Deknudt, E. D’Haene, Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensverzekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme!, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5, weken 10-11 2016, 1

Bodemdecreet en VLAREBO
J. Ceenaeme, Versoepeling van overdrachtsverplichtingen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5, weken 10-11 2016, 5

Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd
G. D. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 10, week 10-16 maart 2016, 1

Beroepskostenforfait gaat omhoog

G. Valkenborg, Fisc.Act. nr. 10, week 10-16 maart 2016, 6

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

M. Maes, A. Wijnants, Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht (Deel 1), T. Vreemd. 2016/1, jan-feb-mrt 2016, 6

Het paspoort voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
L. Monden, T. Vreemd. 2016/1, jan-feb-mrt 2016, 39

Activiteitenrapport 2013 Dienst Vreemdelingenzaken
L. Denys, Het activiteitenrapport 2013 van DVZ: het chagrijn van het venijn, T. Vreemd. 2016/1, jan-feb-mrt 2016, 44

Iedereen consument?
S. Geiregat, TBH 2016/2, feb 2016, 159
Noot onder:
HvJ arrest (Zesde kamer) van 9 juli 2015, Maria Bucura tegen SC Bancpost SA., C-348/14
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 87/102/CEE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Crédit à la consommation – Notion de ‘consommateur’ – Directive 93/13/CEE – Articles 2, sous b), 3 à 5 et 6, paragraphe 1 – Clauses abusives – Examen d’office par le juge national – Clauses ‘rédigées de façon claire et compréhensible’ – Informations devant être fournies par le créancier)
en
HvJ Arrest (Vierde kamer) van 3 september 2015, Horațiu Ovidiu Costea tegen SC Volksbank România SA, C-110/14
(Prejudiciële verwijzing - Richtlijn 93/13/EEG - Artikel 2, onder b) - Begrip ‚consument’ - Kredietovereenkomst gesloten door een natuurlijke persoon die het beroep van advocaat uitoefent - Terugbetaling van een lening met als onderpand een onroerend goed dat toebehoort aan het advocatenkantoor van de kredietnemer - Kredietnemer die beschikt over de noodzakelijke kennis om vóór de ondertekening van de overeenkomst te beoordelen of een beding oneerlijk is.)

Recht en Redelijkheid bij Herstel van Oorlogsschade
H. Van Houtte, rede 40-jarig bestaan van Limburgs Rechtsleven, LR 2016/1, 3

In memoriam Walter Van Gerven

Marcel Storme, TPR 2015/2, 494

Samenhang als rechtswetenschappelijk begrip
E. Tjong Tjin Tai, TPR 2015/2, 499

Het privaatrecht van de toekomst
J. Smits, , TPR 2015/2, 517

Europese markt voor vennootschapsrecht
K. Maresceau, De “Europese markt voor vennootschapsrecht”: een (her)evaluatie van het vennootschapsrechtelijke harmonisatieprogramma, TPR 2015/2, 549

Nieuwe regels omtrent de uitwisseling van rulings in Europa
M. Perez Van Gaeveren, F. Smet, Fiscoloog Internationaal nr. 387, 29/02/2016, 1
Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

Veroordeling excess profit rulings: effectief verboden staatssteun?
B. Peeters, Fiscoloog Internationaal nr. 387, 29/02/2016, 3

De totstandkoming van de kredietovereenkomst
R. Steennot, De totstandkoming van de kredietovereenkomst: impact van Boek VII van het Wetboek van economisch recht en de rechtspraak van het Hof van Justitie op de precontractuele verplichtingen, TBH 2016/2, feb 2016, 117

De nieuwe regeling m.b.t. de schuldsaldoverzekering
G. Heirman, N. Portugaels, De nieuwe regeling m.b.t. de schuldsaldoverzekering voor de verwerving van de eigen en enige gezinswoning: naar meer transparantie en solidariteit?, TBH 2016/2, feb 2016, 134

Fraudebestrijding als nieuwjaarscadeau
F. Vanistendael, AFT 2016/1, 2

Negentig jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek
S. Gnedasj, AFT 2016/1, 5

De instrumentenkoffer uit het nieuwe Landinrichtingsdecreet, een kennismaking
A. Carette, TMR 2016/1, 4
BOEKEN

Pleidooi
Een handleiding welsprekendheid voor jonge juristen
G. Martyn, Wolters Kluwer 2016, 42 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Salduz-codex 2015-2016
Larcier Thema Wetboeken, Larcier2016, 436 p.
Beschrijving + inhoudstafel

20 jaar nieuw auteursrecht
J. Cabay, V. Delforge, V. Fossoul, M. Lambrecht, Anthemis2015, 398 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bedankt voor het vertrouwen
Huldeboek Johan De Leenheer (beëindiging voorzitterschap Federatie Vrije Beroepen)
die Keure 2016174 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociale en fiscale spelregels voor kunstenaars
E. Vanheusden en Kunstenloket vzw (eds.), INNI Publishers 2015, 2e ed/, 480 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Softwarebescherming onder het auteursrecht

25 jaar Europese Richtlijn
P. Blomme, J. Keustermans, CABG 2016, Larcier105 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak verbintenissen- en (consumenten)kredietovereenkomsten
JLMB 2016/11
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak wegverkeer

JLMB 2016/10
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak mensenrechten

HJLMB 2016/2
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak schaderegeling buiten aansprakelijkheid bij verkeersongeval deel 2/2
Art. 19bis-11 § 2 WAM

RABG 2016/5
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak belastingrecht
Overzicht van rechtspraak 2014 Algemeen belastingrecht-Inkomstenbelasting
A. Doolaege, L. De Meyere, B. Westen, L. De Vriese, I. De Troyer, A. Clocheret, J. Vanslembrouck, AFT 2016/2, 5

Rechtspraak lokale belastingen
M. De Jonckheere, Rechtspraak in kort bestek, LRB 2015/4, 46

Rechtspraakoverzicht overheidsopdrachten Raad van State 2015

K. Lemmens, B. Bastiaensen, TBO 2016/1, 10

Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens
P. Popelier, TVW 2016/1, 60
Waaronder:
EHRM Konstantin Stefanov t. Bulgarije, 27 oktober 2015
Trefwoorden: Voorzien bij wet – voorzienbaarheid – inconsistente wetten – professionele gebruiker
In zijn professionele hoedanigheid dient een advocaat te voorzien dat onduidelijke wetgeving wordt toegepast in functie van een vlot verloop van de gerechtelijke procedure

Rechtspraakoverzicht EHRM inzake personen- en familierecht
G. Willems, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit de la personne et de la famille (2012-2014), RTDF 2015/4, 701

Overzicht van rechtspraak burgerlijk bewijsrecht (2000-2013)
B. Allemmersch, I. Samoy, W. Vandenbussche, TPR 2015/2, 597
WEBSITES

Hoven en rechtbanken in België
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

Officiële opening website op 17 maart 2016
De bedoeling van de website is om burgers en professionelen op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de rechterlijke instanties in België in het algemeen en van de praktische werking van elk rechtscollege in het bijzonder
De burger zal via dit portaal op een systematische manier toegang krijgen tot alle websites van de rechtscolleges. Het doel is om juridische informatie, contactgegevens, openingsuren etc. toegankelijk te maken. Ook kunnen zij op de website terecht voor allerlei documentatie en formulieren
Voorstelling website video en toelichting website
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma

 STUDIEDAGEN

Benelux Merken Congres
Wolters Kluwer opleidingen, donderdag 7 april 2016 I The college hotel, Amsterdam
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Algemene vergadering: aandachtspunten bij organisatie en opmaak documenten
Lexalert online seminarie 12 april 2016
Programma

Ondernemingsstrafrecht anno 2016
Studipolis, woensdag 13 april 2016 , Gent
Programma

Managementovereenkomsten en schijnzelfstandigheid (Webinar) (Studiemiddag)
M&D Seminars, 14 april 2016
Programma

Potpourri II - Evolutie of revolutie?
CBR, UA 14 april 2016
Programma

Recente rechtspraak letselschade en de indicatieve tabel
Donderdag 14/04/2016 - Hotel Nazareth, Nazareth
Donderdag 21/04/2016 - Elzenveld Hotel & Seminarie, Antwerpen
Donderdag 28/04/2016 -  Holiday Inn Hasselt, Hasselt
Programma

Actua Omgevingsrecht
M&D Seminars(Gent), 15 april 2016
Programma

Migratie - en migrantenrecht: Europa en zijn grensbeleid, gezinshereniging, actualia asielrecht
Studipolis, maandag 18 april 2016 , Antwerpen
Programma

Straf- en Strafprocesrecht THEMIS 2015-2016
14 april 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
18 april 2016 te Kortrijk 
26 april 2016 te Hasselt
Programma
 
Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

Medische aansprakelijkheid: wet medische ongevallen
Confocus, Antwerpen 19 april 2016
Programma

Overdracht van ondernemingen
Actualia inzake M&A. Fiscale en vermogensrechtelijke actualia en hot topics
M&D Seminars, Gent 22 april 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (APR 2016)

Lexalert online seminarie 22 april 2016
Programma

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten

Larcier opleidingen, Faculty Club Leuven  27 april 2016
Programma

Studienamiddag Tendensen Vermogensrecht 2016
Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA, Antwerpen 28 april 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, donderdag 28 april 2016 , Gent
Programma

'Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?’
M&D Seminars 28 april 2016
Programma

Racisme, godslastering en vrijheid van meningsuiting
Larcier opleidingen Brussel 28 april 2016
Programma

Timemanagement: opleiding op maat van de advocaat
Studipolis, vrijdag 29 april 2016 , Zwijnaarde
Programma

Het vrij beroep anno 2016: bankroet of doorstart?
Jura Falconis studiedag 2016
Leuven 29 april 2016
Programma

Congres: 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen - België – Europa
Larcier, UAntwerpen, 29 april 2016 (9u00 – 19u00)
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars, (Gent) (Studienamiddag) 29 april 2016
Programma

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

De nieuwe interneringswetgeving. Achtergronden en perspectieven
De Juristenclub / UPV, Brugge 11 mei 2016
Programma

Naar een hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht?
UAntwerpen Studieavond 11 mei 2016
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 11 mei 2016
Programma

Vergunningen in het bouwrecht Sneller en beter?
Universiteit Hasselt - 12 mei 2016
Programma

Ontbijtsessie Softwarebescherming:
25 jaar softwarebescherming in 5 praktische toepassingen
Larcier,  Brussel 12 mei 2016
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
12 mei 2016 te Brussel
Programma

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Dinsdag 17 mei - Universiteit Antwerpen - Aula M.001 (Stadscampus)
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten 2016
Lexalert online seminarie 17 mei 2016
Programma

Juridisch advies en bijstand bij een gerechtelijk of politioneel verhoor
M&D Seminars(Webinar) (Studiemiddag) 17 mei 2016
Programma

Migratie - en migrantenrecht: rechtsbescherming, migratiehandhaving, het openbaar ministerie in het vreemdelingenrecht
Studipolis, woensdag 18 mei 2016 , Antwerpen
Programma

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Merkenbeleid voor advocaten
Social media & branding voor juridische beroepen
Webinar 19 mei 2016
Programma

25 jaar Wet van 19 maart 1991. Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden
M&D Seminars, Diegem 20 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht. Fiscale aspecten van de onderhoudsbijdragen
M&D Seminars, Leuven 24 mei 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, dinsdag 24 mei 2016 , Hasselt
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht

M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen

M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 27 mei 2016
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak
M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 31 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, donderdag 2 juni 2016 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
Op dinsdag 7 juni 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten’.
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma