STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 29 november - 12 december 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Een warme oproep en een warme wens....

In het voorjaar van 2015 zal de bibliotheek een boekenverkoop organiseren ten voordele van Raise the bar, het initiatief van de Vlaamse Conferentie voor Kom Op Tegen Kanker. Wij verkopen titels uit eigen collectie en schenkingen van advocaten en magistraten. Indien u zelf een deel van uw collectie wil afstaan mag u deze steeds inleveren in de bibliotheek of hierover contact opnemen  via bib@balieantwerpen.be .

Wij wensen u van harte prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!

De Bibliotheek & Studiedienst


Geens gaat trager besparen dan de rest
De Standaard, 12 december 2014
Als de opgelegde lineaire besparingen doorgevoerd worden, kan Justitie onmogelijk functioneren wegens te weinig personeel. Minister Koen Geens (CD&V) wil het apparaat overeind houden via een kunstgreep: hij gaat eerst minder, en vervolgens meer besparen dan zijn collega’s.

Advocaten - Recht op aftrek van historische btw – Inventaris
Beslissing Btw, nr. E.T.127.108, dd. 27.11.2014

BTW - Rechtspersonen-bestuurders verliezen keuzemogelijkheid
Beslissing Btw, nr. E.T.125.180, dd. 20.11.2014 
  
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Vergelijking van de overdracht van schuldvordering met de betaling met indeplaatsstelling
S. Meys, RW 2014-15, nr. 16, 20/12/2014, 602   

Sekwester en de vrederechter: sneller gescheiden dan getrouwd

D. Scheers, RW 2014-15, nr. 15, 13/12/2014, 562

Naar een evaluatie van de selectie van magistraten
M. Vaes, G. Vervaeke, R. Mortier, D. Van Daele, D. Barelds, , RW 2014-15, nr. 15, 13/12/2014, 563

Bescherming van gebruikers van sociale media
E. Wauters, E. Lievens, P. Valcke, NJW nr.312, 10/12/2014, 866

Overheidsaansprakelijkheid wegens fouten van magistraten in de uitoefening van hun rechtsprekende functie verder verfijnd
S. Guiliams, noot onder GwH  30 juni 2014, nr. 2014/99, NJW nr. 312, 10/12/2014, 889

Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening

V. Sagaert, D. Gruyaert, RW 2014-15, nr. 14, 06/12/2014, 522
22 NOVEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft, BS 10/12/2013, bl. 97954
Inwerkingtreding 01-06-2014

Onteigening
O. Wéry, L’expropriation pour cause d’utilité publique: chronique de jurisprudence (2000-2014) (Première partie), JT N° 6584, 06/12/2014, 773

Advocaten - Recht op aftrek van historische btw – Inventaris
FiscalNet nieuwsbrief 03/12/2014
Beslissing Btw, nr. E.T.127.108, dd. 27.11.2014
Zie ook:
BTW. Advocaten. Herziening historische BTW. Termijnen. Wijziging. Tolerantie., Administratieve beslissingen, Fiscoloog nr.1410, 10/12/2014, 13

Rechtspersonen-bestuurders verliezen keuzemogelijkheid
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 40, week 27 nov-3 dec 2014, 1
Beslissing Btw, nr. E.T.125.180, dd. 20.11.2014

Bestuurdersvergoedingen in 2015: soms toch nog vrij van BTW
I. Massin, Fiscoloog nr. 1409, 03/12/2014, 3

Gesplitste aankoop via erfpachtconstructie: nieuwe ruling
P. Desenfans, M. Possoz, Fiscoloog, nr. 1409, 03/12/2014, 10
Voorafgaande beslissing nr. 2014.215 dd. 17.06.2014

Wrongful-lifevordering – Hof schrijft geschiedenis in het aansprakelijkheidsrecht
I. Samoy, Cassatie verwerpt vraag om schadevergoeding voor geboorte, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 1

Hof van Justitie beperkt ‘uitkeringstoerisme’

S. van Damme, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 2

Mededingingsrecht – schadevergoedingsrichtlijn
A. Müller, Schadevergoedingsrichtlijn is mijlpaal voor private handhaving mededingingsrecht, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 4
(Richtlijn schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht, 10 november 2014)

Omgevingsvergunning
P. De Smedt, Copernicaanse omwenteling in Vlaamse stedenbouwhandhaving, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 6

‘GAS-wet kan recht op spelen niet zomaar inperken’
A. Keereman, interview met E. Kindt, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 7

Raad van State mist kans op duidelijkheid in boetedebat
B. Weekers, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 11
RvS 21 oktober 2014, nr. 228.841

Straatsburg bemoeilijkt opnieuw het gemeenschappelijk Europees asielbeleid
M. Bossuyt, Juristenkrant nr. 299, 03/12/2014, 12
EHRM Tarakhel t. Zwitserland, Grote Kamer, 4 november 2014

Bescherming woning zelfstandige: opgelet bij wijziging hoofdverblijfplaats

KvT, Balans nr.728, 22/11/2014, 5
Bespreking Cass. 3 oktober 2014, rolnr. C.14.0088.N

Belgisch mededingingsrecht

B. Ponet, Pleidooi voor een Richtsnoer van de BMA voor de Belgische ‘amicus curiae’, Editoriaal, TBM 2014/3, 171

Overzicht rechtspraak Belgisch mededingingsrecht
J. Ysewyn, M. Van Schoorisse, Overzicht van rechtspraak van de Raad voor de Medinging en overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische Mededingingsautoriteit in 2013, TBM 2014/3, 173

Onafhankelijk financieel planners    
G. Laguesse, J. Courbis, Le statut de planificateur financier indépendant (loi du 25 avril 2014), JT N° 6583, 29/11/2014, 753
25 APRIL 2014. - Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 27/05/2014

Recht op vergetelheid – Google-arrest HvJ

A. Strowel, Le “droit à l’oubli”. Mal nommé, mal défini, mais bienvenu.
À propos de l’arrêt Google de la Cour de Justice, Emile & Ferdinand, N° 7, 4

Vennootschapsrecht
H. De Wulf, Naar een grondige herdenking van het Belgisch vennootschapsrecht: het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht vraagt uw mening! Vers une refonte globale du droit des sociétés belge: le Centre belge du droit des sociétés demande votre avis!, TBH 2014/9, 819

De overdracht van niet volgestorte aandelen in de BVBA
A. Van Impe, De overdracht van niet volgestorte aandelen in de BVBA: a foregone conclusion?, TBH 2014/9, 827

Federaal - programmawet: aanslag geheim commissieloon 309% gekortwiekt!
K. Andries, Kenniscentrum SD Worx , Lexsocial, 01/12/2014

Aansprakelijkheid rechtspersonen
Themanummer Ann.dr.Louvain 2014/3

Opstalwet
C. Willemot, De oude dame krijgt een facelift – Uitbreiding van het toepassingsgebied van de opstalwet en de relevantie van de wijziging voor de notariële praktijk, Not.Fisc.M. 2014/9, 222

De gereglementeerde vastgoedvennootschap
Nieuw statuut voor de Belgische REIT-sector
L. Van Bever, A. Hermans, TRV 2014/7, 639

Boedelschulden bij faillissement na gerechtelijke reorganisatie – art. 37 WCO
M. Tison, TRV 2014/7, 741

Online bestellen, altijd Belgische btw?
Tips & Advies, Belastingtips voor vrije beroepen, nr. 7, 26/11/2014, 8
Vanaf 1 januari 2015 zak er voor elektronische diensten uit het buitenland steeeds Belgische btw verschuldigd zijn, ongeacht of men nu koopt als particulier of niet.

Definitieve regeling voor btw op voorschotfacturen (vanaf 1 januari 2015)
N. De Blende, btw-brief nr. 10, november 2014, 1
Beslissing Btw nr. E.T.126.003 dd. 07.10.2014

Mediation in fiscale zaken
Themanummer TMD 2014/3

Cloudcomputing

J. Clinck, Cloud computing-overeenkomsten en de aansprakelijkheid van cloud service providers: consument in de wolken?, Cah.Jur. 2014/4, 101

Jongeren en publieke ruimte
Themanummer, TJK 2014/4

Class action
S. Voet, Samen sterk: Belgische consumenten class action is een feit, DCCR n° 105, okt-nov-de 2014, 5

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
H. De Coninck, DCCR n° 105, okt-nov-de 2014, 23

Aanslag geheime commissielonen enkel nog als vangnet
W. Vandenberghe, Fisc.Act. nr. 41, week 4-10 december 2014, 1
Dossierfiche Kamer Parlementair Document 54K0672
Zie ook:
J. Van Dyck, Aanpassing ‘monsterbelasting’ loopt redelijk wat ‘blutsen’ op, Fiscoloog nr.1410, 10/12/2014, 1

Appartementseigendom
R. Timmermans, Vermeende verplichte verkavelingsvergunning bij uitgifte van constructies in appartementseigendom: bouwen in meervoud op één grond is helemaal geen afsplitsing van grond, T. Not. 2014/10, 552

Beschermingsartikelen bij de Woningbouwwet vereisen een ruime toepassing
L. Weyts, T. Not. 2014/10, 572

Onteigeningsvergoeding van verontreinigde grond

S. Verbist, Over de billijkheid van de onteigeningsvergoeding van verontreinigde grond, noot onder Cass. (1e K.) 28 juni 2012, T. Not. 2014/10, 580

 


BOEKEN

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen

C. Van den Wyngaert, B. De Smet, S. Vandromme, Maklu, 2014, 9e herziene uitgave, 1378 p.

Het tergend of roekeloos geding in administratieve procedures
W. Vanlook, CABG, Larcier 2014, 95 p.

Diplomatiek recht toegepast in België
B. Theeuwes (ed.), Maklu 2014, 181 p.

Internationaal Privaatrecht
I. Couwenberg, A. Hansebout, L. Vanfraechem, Reeks Duiding, Larcier 2014

Strafuitvoering
T. Decaigny, J. Meese, Y. Van Den Berge, D. Van Der Kelen, Reeks Duiding, Larcier 2014, 452 p.

Publiek Procesrecht
W. Timmermans (ed.), Wet en Duiding, Larcier 2014, 476 p.

Huur
Tweede bijgewerkte editie
K. De Greve, A. Forrier, B. Hubeau (eds.), Wet en Duiding, Larcier 2014, 816 p.

Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit
Rechtvaardigingsgronden in het diensten- en personenverkeer
L. Van den Broeck, Maklu 2014,  418 p.

VZW en fiscaliteit
S. Ruysschaert, G. Poppe, Maklu 2014, 390 p.

Oprichting en werking van de vennootschap
Bijzondere aandachtspunten voor de professional
M. Gielis, Maklu 2014, 260 p.

Handboek doorfacturering
S. Ruysschaert, Maklu 2014, 3e, herziene uitgave, 342 p.

Codex deontologie van de juridische beroepen
S. Rutten, Larcier Thema Wetboeken 2014-2015, 660 p.

Belgisch Zeerecht
E. Somers, , Larcier Thema Wetboeken 2014-2015, 206 p.

 
RECHTSPRAAK

Rechtsplegingsvergoeding – cassatieprocedure
Gent 13 juni 2013, NJW nr. 312, 10/12/2014, 901
Geen rechtsplegingsvergoeding bij cassatieprocedure

Rechtspraak advocaat-btw
GwH 165/2014, 13/11/2014

JLMB 2014/40, 1896

Rechtspraak vreemdelingenrecht

JLMB 2014/40

Rechtspraak overheidsopdrachten
JLMB 2014/39

Rechtspraak Fiscaal strafrecht

RABG 2014/19

Rechtspraak intellectuele rechten

RABG 2014/18
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN 
       

Online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015

Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

 
STUDIEDAGEN

Hoe de overdracht van roerende en onroerende goederen optimaliseren anno 2015? (bij leven én na overlijden)

M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag) 16 december 2014
Programma

Aansprakelijkheid & beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Aansprakelijkheid in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

BTW en vennootschappen van bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars
Op woensdagavond 17 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de opleiding 'BTW en vennootschappen van bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars: de wijzigingen vanaf 1 januari 2015. De impact van de Beslissing E.T. 125.180 van 20 november 2014’.
Programma

Transfer pricing: een stand van zaken
Op woensdagnamiddag 17 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Transfer pricing: een stand van zaken’.
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
Op woensdagnamiddag 17 december 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014’.
Programma

Erfpacht en opstal: een civiel- en fiscaalrechtelijke stand van zaken
Een analyse na de nieuwe Opstalwet van 25 april 2014
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 18 december 2014
Programma

Toegepast juridisch onderzoek op maat van de advocaat
Studipolis, donderdag 18 december 2014 , Gent
Programma

De architect in de 21ste eeuw: beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? Brussel - 18 december 2014
Intersentia
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
KULeuven - 12 januari 2015 (focus handelsrecht)
Programma

De gerechtelijke hervorming - Welke praktische gevolgen?
Lexalert online-seminarie
15 januari 2015 - Stefan RUTTEN (Universiteit Antwerpen)
Programma

Detachering en uitzendarbeid: best practices één jaar na de wetswijziging
Lexalert online-seminarie
20 januari 2015 -  Mr. Emmanuel WAUTERS (De Wolf & Partners)
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

Familierechtbank
VIA-NOAB 22 januari 2014
Programma

De watertoets
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Bewind over meerderjarige onbekwamen - Een praktische invalshoek
Studipolis, donderdag 29 januari 2015 , Gent
Programma 

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Schijnzelfstandigheid – opsporing, controle, verbalisering, betwisting en bestraffing
Prof. Kristof SALOMEZ (VUB | Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) en dhr. Gerrit VAN DE MOSSELAER (FOD Sociale Zekerheid)
Lexalert online-seminarie 10 februari 2015
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma