WETGEVING 25 januari - 9 februari 2017
Wettelijke interestvoet 2017: 2 %
 
Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties eerste semester 2017: 8 %
 
Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens
 
Diverse wetgeving omgevingsvergunning
 
Vreemdelingen – algemene verblijfsvoorwaarde
 
Gemeenten kunnen autonoom bedrag retributies bepalen voor - verblijfsvergunningen
 
Nieuwe BOM-wet – aanwijzing van de politiedienst in art. 89ter Sv
 
Modaliteiten van aflevering  uittreksels uit het strafregister aan particulierenPUBLIEK RECHT

Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens
25 DECEMBER 2016. - Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens, BS 25/01/2017,  bl. 12905

Vlaams lokaal en provinciaal jeugdbeleid
9 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, BS 26/01/2017, bl. 13456

Vlaamse Vervoermaatschappij. - Algemene reisvoorwaarden en tarieven
14 DECEMBER 2016. - Vlaamse Vervoermaatschappij. - Algemene reisvoorwaarden en tarieven , BS 26/01/2017, bl. 13573


Natuurbehoud en het natuurlijk milieu
27 JANUARI 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 06/02/2017, bl. 17468

Vlaamse Wooncode -  voortgangstoets 2016
13 JANUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 85, § 5, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het kader van de voortgangstoets van 2016, BS 03/02/2017, bl. 15796

Cumulatie parlementaire mandaten met andere ambten – maximum bedrag 2017
Wetgevende assemblees, BS 03/02/2017,  bl. 17404

Radio-omroeporganisaties
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties, BS 03/02/2017, bl. 15681

Vreemdelingen – algemene verblijfsvoorwaarde
18 DECEMBER 2016. - Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 08/02/2017, bl. 17856

Voorwaarden toekenning subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, BS 08/02/2017, bl. 17911

OMGEVINGSVERGUNNING

Wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

16 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning,BS 03/02/2017, bl. 15912
Formulieren

Decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning
3 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, BS 09/02/2017,  bl. 19531

Brownfieldconvenant - voorwaarden en procedures
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant, BS 03/02/2017, bl. 15707

Milieu-effectrapportage
23 DECEMBER 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten, BS 06/02/2017, bl. 17455
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Verkrijging eigen effecten door genoteerde vennootschap of vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF
22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, BS 31/01/2017, bl. 15001.

Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring

25 DECEMBER 2016. - Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring, BS 01/02/2017, bl. 15233

Deposito- en Consignatiekas  - lijst fondsen neergelegd na sluiting faillissement periode 2015-2016

http://www.balieantwerpen.be/UserFiles/files/Bibliotheek/BS/2017/BS%202017-02-01%20consignatiekas.pdfThesaurie.%20-%20Deposito-%20en%20Consignatiekas%20(www.consignaties.thesaurie@minfin.fed.be).%20-%20Lijst%20van%20de%20fondsen%20neergelegd%20na%20sluiting%20van%20een%20faillissement%20voor%20de%20periode%202015-2016.%20-%20Koninklijk%20besluit%20van%2025%20mei%201999%20tot%20uitvoering%20van%20de%20artikelen%2073%20en%2083%20van%20de%20faillissementswet%20van%208%20augustus%201997,%20BS%2001/02/2017,%20bl.%2015332

Decreet houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs, BS 06/02/2017, bl. 17447

FISCAAL RECHT

Vlaamse Belastingdienst - automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - aanslagjaar 2017
Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2017, BS 26/01/2017, bl. 13531

Vlaamse Belastingdienst. - bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting aanslagjaar 2017
Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting Aanslagjaar 2017, BS 26/01/2017, bl. 13573

Productie van audiovisuele werken - Tax Shelter Erkenningsprocedure van productievennootschappen

27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat, BS 31/01/2017, bl. 15203

Erratum Circulaire Geregistreerd kassasysteem – vervanging bijlage

Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) d.d. 8 november 2016. - Geregistreerd kassasysteem GKS. - Horeca. Verplichtingen. - Controlemodule. - Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009. - Erratum, BS 31/01/2017,  bl. 15217

Gemeenten kunnen autonoom bedrag retributies bepalen voor - verblijfsvergunningen

18 DECEMBER 2016. - Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, BS 02/02/2017, bl. 15440
Erratum BS 08/02/2017. Titel moet zijn: Wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953

SOCIAAL RECHT

Duaal leren in de leertijd – bekrachtiging besluit Vlaamse Regering
23 DECEMBER 2016. - Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd, BS 26/01/2017, bl. 13453

Vaststelling procedure en voorwaarden verlening bijzondere subsidies aan personen met een handicap

16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen, BS 26/01/2017, bl. 13461

Instelling algemeen kader voor erkenning van EG-beroepskwalificaties
25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van eg-beroepskwalificaties, BS 31/01/2017, bl. 14966

Werkloosheidsreglementering
27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 14bis in het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen, BS 01/02/2017, bl. 15236

Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding - werkervaringsstage
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de werkervaringsstage, BS 03/02/2017,  bl. 15704

Inkomensgarantie voor ouderen

27 JANUARI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 06/02/2017,  bl. 17416
27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 06/01/2017, bl. 17419.

Gezondheidstoezicht op werknemers
30 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, BS 06/01/2017, bl. 17440

Verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen
31 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer, BS 07/02/2017, bl. 17745

Werkloosheidsreglementering
20 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 08/02/2017,  bl. 17906
20 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 133, 134ter, 148, 164, 167 en 168bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,  BS 09/02/2017, bl. 19452.

Vlaamse overheid - Werk en Sociale Economie
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 09/02/2017,  bl. 19514

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring
23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring, BS 09/02/2017, bl. 19537

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
2017-018


09-02-2017

Beroepen tot vernietiging
Programmawet (I) van 26 december 2015 (art. 111 tot 113: wijzigingen van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales)

Afstand

Rolnummer(s): 6466 • 6468
Kernenergie - Repartitiebijdrage - Afstand
2017-017


09-02-2017

Beroepen tot vernietiging
Programmawet van 19 decemberr 2014 (art. 117 tot 123)

Afstand

Rolnummer(s): 6235 • 6239 • 6241
Kernenergie - Repartitiebijdrage - Afstand
2017-016


09-02-2017

Prejudiciële vragen
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (art. 33, derde lid)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6350 • 6380
Gemeentelijke administratieve sancties - Inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer - Inning van de administratieve geldboete - Afwezigheid van de bestuurder van het voertuig - Geldboete ten laste van de houder van de kentekenplaat van het voertuig - Onweerlegbaar vermoeden van toerekenbaarheid
2017-015


09-02-2017

Prejudiciële vragen
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 56ter, zoals vervangen bij art. 50 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg en vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg)

Schending (art. 56ter, § 5, in zoverre het voor de opnames die worden beëindigd vóór 1 januari 2009 erin voorziet dat de daadwerkelijk terug te betalen bedragen gelijk zijn aan het verschil tussen de werkelijke uitgaven van de geselecteerde ziekenhuizen en de nationale mediaanuitgave, wanneer die laatste gelijk is aan nul) - Geen schending voor het overige - Niet-ontvankelijkheid van de vijfde prejudiciële vraag (in zoverre ze de schending van art. 23 van de Grondwet aanvoert) - Niet-ontvankelijkheid van de zesde prejudiciële vraag (in zoverre ze de schending van de art. 16 en 23 van de Grondwet aanvoert)

Rolnummer(s): 6340
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneeskundige verzorging - Verstrekkingen verleend in een ziekenhuis - Systeem van de referentiebedragen
2017-014


09-02-2017

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (art. 21, § 1, en 30) en wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (art. 22, § 1)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6337
Begraafplaatsen en lijkbezorging - Overlijden van een persoon in een ander gewest dan waar hij gedomicilieerd is - Tenlasteneming van het ereloon en de kosten van de door een ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde beëdigde geneesheer
2017-013


09-02-2017

Beroepen tot vernietiging
Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen

Schending (art. 3, 4, 5 en 6) - Handhaving, tot het optreden van de wetgever en uiterlijk tot 31 augustus 2017, van de gevolgen van de vernietigde bepalingen ten aanzien van de vorderingen die bij een rechtscollege zijn ingesteld tot die datum

Rolnummer(s): 6275 • 6276 • 6277 • 6301 • 6305 • 6306 • 6307
Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Griffierecht - Rolrecht - Bedrag gesteund op de waarde van de vordering
2017-012


09-02-2017

Prejudiciële vraag
Strafwetboek (art. 43, eerste lid)

Schending (enkel in zoverre artikel 43, eerste lid, van het Strafwetboek de rechter ertoe verplicht de verbeurdverklaring uit te spreken van de zaak die heeft gediend om een misdaad of een wanbedrijf te plegen, wanneer die straf dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een schending van het eigendomsrecht inhoudt) - Handhaving van de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling voor de zaken waarin de rechter de verbeurdverklaring heeft uitgesproken van de zaak die heeft gediend om een misdaad of een wanbedrijf te plegen, en die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve beslissing op de datum van bekendmaking van het onderhavige arrest in het Belgisch Staatsblad

Rolnummer(s): 6210
Strafrecht - Straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Verplichting voor de strafrechter om in geval van misdaad of wanbedrijf de verbeurdverklaring uit te spreken van de zaken die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf wanneer zij eigendom van de veroordelde zijn - Straf van de verbeurdverklaring die de financiële toestand van de persoon aan wie zij wordt opgelegd dermate kan aantasten dat zij een maatregel zou kunnen vormen die onevenredig is ten opzichte van het doel dat de wet nastreeft
2017-011


25-01-2017

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 581, 8°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6394 • 6395 • 6396 • 6397 • 6398 • 6399 • 6400 • 6401 • 6402 • 6403 • 6404 • 6405 • 6406 • 6407 • 6408
Gerechtelijk recht - Bevoegdheid van de rechtscolleges - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Geschillen inzake de verplichting voor de vennootschappen tot het betalen van een bijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Concurrerende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet
2017-010


25-01-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (art. 95)

Geen schending

Rolnummer(s): 6367
Sociale zekerheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Financiering - Jaarlijkse bijdrage ten laste van vennootschappen - Invordering door de sociale verzekeringskassen - Modaliteiten van de invordering
2017-009


25-01-2017

Prejudiciële vraag
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 7, § 14, vierde lid, ingevoegd bij art. 114 van de programmawet van 2 augustus 2002)

Geen schending

Rolnummer(s): 6356
Sociale zekerheid - Maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Buitenlandse werknemer - Voorwaarden om toegelaten te worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen - Bijkomende voorwaarde enkel opgelegd aan vreemdelingen - Noodzaak van een bilaterale of een internationale overeenkomst voor de toepassing van het recht op uitkeringen ingevolge de beëindiging van studies
2017-008


25-01-2017

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 827, 1017 en 1022)

De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord (in de interpretatie volgens welke artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op het geval van afstand van geding) / Geen schending (art. 827, 1017 en 1022 Ger. W.) (in de interpretatie volgens welke artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op het geval van afstand van geding) - De tweede prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 6331
Gerechtelijk recht - Rechtsplegingsvergoeding - Toepassingsgebied - Afstand van geding
2017-007


25-01-2017

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 1382)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6330
Aansprakelijkheidsrecht - Ongeval - Aansprakelijkheid van een derde - Vergoeding van de schade van de openbare werkgever wanneer een van zijn personeelsleden of werknemers het slachtoffer is van schade die voor vergoeding in aanmerking komt - Overheid handelend in haar hoedanigheid van subsidiërende overheid - Terugbetaling van de bezoldiging en de daarop geheven lasten betaald aan een personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinstelling tijdens diens afwezigheden ingevolge een ongeval
2017-006


25-01-2017

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 21bis, ingevoegd bij art. 24 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie)

Schending

Rolnummer(s): 6325 • 6326
Strafrechtspleging - Opsporingsonderzoek - Machtiging tot inzage van het dossier of tot het verkrijgen van een afschrift ervan - Beroep tegen de ontstentenis van een beslissing of de weigering van het openbaar ministerie ten aanzien van een verzoek om toegang, geformuleerd door een verdachte, tot een dossier in het opsporingsonderzoek dat op hem betrekking heeft


RECHTERLIJKE ORDE

BS 26/01/2017
Benoemingen diverse rechters en substituten
Benoemingen/ontslagnemingen griffiers en parketjuristen
Hof van beroep te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Limburg - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Vredegerechten en politierechtbank an het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

BS 30/01/2017
Politierechtbank Antwerpen, afd.  Antwerpen - rechtbank van koophandel Antwerpen, afde.Mechelen - rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – aanwijzingen 2 advocaten-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen  - parket Oost-Vlaanderen- parket West-Vlaanderen
Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement

BS 01/02/017
Aanwijzing beslagrechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Arbeidshof te Gent
Arbeidshof te Gent

BS 02/02/2017
Pensioneringen diverse magistraten
Pensioneringen/ontslagnemingen  griffiers enparketsecretarissen

BS 06/02/2017
Hernieuwing mandaat van federaal magistraat  - hernieuwing  functie substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent
Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Arbeidshof te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 08/02/2017
Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Arbeidshof te Gent
Arbeidshof van Antwerpen. –  Ontslag
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel –  Ontslag
Arbeidshof van Antwerpen- Ontslag
Arbeidsrechtbank Gent, afd. Dendermonde

BS 09/02/2017
Aanstelling hoofdgriffier bij de Raad van State
Arbeidshof van Brussel - ontslag
Vredegerecht van het kanton Borgloon
Aanwijzing kamervoorzitter hof van beroep te Brussel