NSE Bijblijver
februari 2015
 
Instellingen promoten de NSE
De onderwijsinstellingen werken er hard aan om de respons op de NSE te verhogen. Via Twitter zien wij veel mooie promotionele acties voorbij komen. Op onze website hebben we er een aantal verzameld. Heeft u ook een initiatief dat het delen waard is? Mail naar info@nse.nl. 
Reminders
Deze week ontvangen alle studenten die de NSE nog niet hebben ingevuld een tweede reminder. Hierna zullen nog twee herinneringsmomenten volgen. Deze worden verstuurd in week 9 en 10.
We zien dat de reminders een positief effect hebben op de respons. Deze schiet omhoog in de week dat de herinneringsmails verstuurd worden. 
 
Awareness creëren op social media
We willen de Nationale Studenten Enquête bij studenten ‘top of mind’ houden. Naast het versturen van de remindermails zijn we daarom een campagne gestart op Facebook en Twitter. Via deze advertenties benadrukken we de waarde van het invullen van de enquête, als ook de incentives. Via deze campagnes hebben we de afgelopen twee weken al zo’n 120.000 studenten bereikt.
 
 
Lost-link tool
Wanneer studenten hun uitnodiging om deel te nemen aan de NSE 2015 kwijt zijn, kunnen zij via de lost-link-tool op www.nse.nl hun persoonlijke link naar de NSE opvragen. 

De pagina is ook in het Engels beschikbaar: http://www.studiekeuze123.nl/participate-in-the-national-student-survey/ 
 
Non-respons onderzoek
Op dit moment zijn we bezig met het opstarten van een non-respons onderzoek. Na het afsluiten van de veldwerkperiode worden 100 studenten die de NSE niet hebben ingevuld gevraagd waarom ze niet hebben deelgenomen. Dit is een kwalitatief onderzoek waarbij de studenten ongeveer een uur geïnterviewd worden. De studenten worden na 8 maart steeksproefgewijs geselecteerd, wanneer het veldwerk is afgesloten.
In een volgende Bijblijver zullen wij hier dieper op ingaan.
 
Klankbordgroep
Op 11 februari was er een bijeenkomst met de Klankbordgroep. Hier zijn drie thema's besproken:
  • Verkleinen van de resultaatbestanden
    Er is voorgesteld dat de resultaatbestanden verkleind worden. Dit jaar wordt het bestand met de gegevens van 2013, 2014 en 2015 geleverd. Studiekeuze123 legt dit nog voor aan het deskundigenpanel en neemt begin maart een besluit.
  • Aanpassen veldwerkperiode en oplevering van de resultaatbestanden
    Studiekeuze123 heeft, onder andere op basis van opmerkingen van deelnemende instellingen, voorgesteld om het veldwerk later te laten starten, bijvoorbeeld in februari, en het opleveren van de resultaatbestanden te verschuiven naar augustus. Instellingen hebben aangegeven dat ze een latere oplevering zeer ongewenst (lees: onacceptabel) vinden. Zij hebben voorgesteld om er juist naar te streven de resultaatbestanden zo vroeg mogelijk op te leveren. Instellingen hebben dan meer tijd om nog voor de zomer de resultaten van de NSE te bespreken en te verwerken in jaarplannen e.d.. Dat vergroot de effectiviteit van de NSE als instrument voor kwaliteitszorg. Studiekeuze123 gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Genoemd werd onder meer het verkleinen van de resultaatbestanden, dat levert tijdwinst op, en het verkorten van het veldwerk. Het vergt out-of-the-box denken, maar voor Studiekeuze123 is het belangrijk dat de NSE nu en in de komende jaren een goed instrument voor kwaliteitszorg bij de instellingen blijft.
  • Evaluatie vragenlijst
    Dit jaar wordt de vragenlijst van de NSE geëvalueerd. Dit is in 2012 afgesproken bij de laatste wijzigingen in de vragenlijst. Hiervoor zal Studiekeuze123 langsgaan bij de stakeholders. Er zal een werkgroep worden gevormd met deelnemers uit het veld. De instellingen zullen geraadpleegd worden. De werkgroep neemt het uiteindelijke besluit. Naar verwachting start de werkgroep in april. Eventuele aanpassingen in de vragenlijst worden gebruikt voor de NSE 2016. 
Tussenbijeenkomst 19 maart
Op 19 maart vindt er van 12:00 tot 17:00 een tussenbijeenkomst plaats voor de contactpersonen van de NSE. Tijdens deze dag middag worden er weer een aantal inspirerende presentaties gegeven en willen we een onderwerp met de contactpersonen bediscussiëren.
De volledige agenda is op dit moment nog niet bekend, maar er wordt in elk geval weer een workshop “SPSS for dummy’s” georganiseerd. Aanmelden kan via info@nse.nl
 
Artikel over het risico van positieve beïnvloeding
Een student van de Hogeschool Rotterdam heeft een artikel geschreven over het risico van positieve beïnvloeding bij het stimuleren van studenten om de NSE in te vullen. Het artikel is terug te lezen op Profielen - Onafhankelijk blad en site van de Hogeschool Rotterdam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.