Nieuwsbrief 63 Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

24 maart 2018
Kansen op omslag naar duurzame en gezonde bereikbaarheid nemen toe
Impressie van knooppunt Rijnsweerd bij De Uithof na verbreding (door Kerngroep Ring Utrecht)
 
Impressie: Geplande flyovers en geluidschermen bij De Uithof en knooppunt Rijnsweerd (Kerngroep Ring Utrecht)
 
De dreiging van een verbreding van de Ring Utrecht en de bak van Amelisweerd naar 2x7 rijstroken blijft reëel. Maar de kansen op andere en betere oplossingen komen steeds meer in beeld. Oplossingen die veel beter aansluiten op de enorme klimaatopgave waarvoor het Rijk staat.
 
De Klimaatmonitor maakt duidelijk dat 40% van de CO2 emissies in onze provincie aan verkeer en vervoer zijn gerelateerd (zie artikel verderop). 
 
Winst groene partijen vergroot regionaal draagvlak voor vertaling klimaatopgave voor mobiliteit 
 
De verkiezingsuitslagen van deze week laten een duidelijke winst zien voor groene partijen in Utrecht en omliggende gemeenten. Het draagvlak voor een heel ander verkeersbeleid neemt duidelijk toe. In een inhoudelijk ijzersterke brief aan de provincie hebben de U10 gemeenten (Utrecht + omliggende gemeenten) aangedrongen op een regionaal mobiliteitsbeleid dat veel sterker kiest voor fiets, schoon openbaar vervoer en slimme mobiliteit. Laten de nieuwe colleges van B&W en gemeenteraden hier op aansluiten en een duidelijk signaal geven aan de provincie! 
 
Uitstel procedure bij Raad van State geeft tijd voor moedige besluiten
 
Iedere verkeersdeskundige die wij spreken is het met ons eens: De 1200 miljoen kostende 2x7 verbreding van de Ring getuigt van een totaal achterhaalde visie. Daarop terugkomen vergt moed. De Raad van State heeft de behandeling van de beroepsprocedure van de Kerngroep Ring Utrecht uitgesteld vanwege procedures rond de stikstofwetgeving. Verder uitstel is mogelijk als de stikstofwetgeving moet worden aangepast. De kans is heel reëel dat het Europees Hof daarom vraagt.
 
Laten wij die tijd gebruiken om moedige besluiten te nemen die passen in een breed gedragen visie op de gezonde toekomst van onze prachtige regio. 
 
 
Oproep: Werk gezamenlijk aan een regionaal gedragen mobiliteitsvisie met concrete projecten
A27 door Amelisweerd, foto: Cor van Angelen
De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is tegen de voorgestelde verbreding van de A27 bij Amelisweerd, omdat het onze leefomgeving en recreatie- en natuurgebieden zoals Amelisweerd onherstelbaar aantast.
 
De KRU vindt dat de negatieve impact van dit project niet meer in verhouding staat tot de toegevoegde waarde ervan.
 
De discussie over de verbreding van de A27 is een wake-up call voor stad én regio Utrecht. Alleen door mobiliteit tijdig en op regionaal niveau te organiseren, kan Utrecht in de toekomst bereikbaarheid garanderen en zich blijven ontwikkelen als een sterke, aantrekkelijke en gezonde regio. Dit vraagt om een schaalsprong in denken en doen in Utrecht waarbij stad en regio nauwer samenwerken aan een gezonde toekomst. Zo maken we de verbreding van de A27 overbodig. 
 
 
 
Nieuwe kaarten maken zichtbaar waar kansen liggen voor minder autokilometers en meer fiets en OV
Kansen in beeld met herkomst- en bestemmingspatronen

Hoe zou je vanuit Utrecht kunnen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet?
 
Die bijdrage kan bestaan uit een verschuiving naar minder autokilometers en meer fiets en OV-gebruik in stad en regio. Maar hoe maak je nu zichtbaar waar je de meeste kansen ziet voor deze verschuiving naar fiets en OV?
 
Voor het eerst in kaart: Herkomst en bestemmingen Utrechtse autoforenzen

Wij kunnen nu splinternieuwe kaarten laten zien, gemaakt aan de hand van gegevens die CBS en PBL ons dit voorjaar beschikbaar stelden. De kaarten van herkomst en bestemmingen van autoforenzen laten zien dat zij vooral bínnen de eigen stadsgewesten reizen. Onze conclusie is dan ook dat het Utrechtse wegennet vooral wordt gebruikt door mensen die in Utrecht wonen of werken. En dat schept kansen. Voor veel van deze reizen zijn duurzame alternatieven beschikbaar. Als we tenminste een deel vervangen door fiets- en OV-rail alternatieven, en deze verder doorontwikkelen, levert Utrecht haar bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. 
 
 
 
Voorzitter Klimaattafel voor mobiliteit benoemd
Annemieke Nijhof, CEO van Ingenieursbureau Tauw, is door Klimaatminister Wiebes benoemd tot voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit. Deze klimaattafel heeft de mooie opdracht om het Parijse Klimaatakkoord te vertalen naar concrete afspraken over mobiliteit. 
 
Annemieke schrijft: "En als het gaat om het klimaatakkoord, gaat het om het vinden van wegen naar de toekomst die de CO2-emissies van mobiliteit decimeren. En dat gaat inderdaad over het besluiten om van weerskanten iets toe te geven. Want als we niet bereid zijn iets te veranderen, blijft alles bij het oude." Haar blog helemaal lezen? Zullen we het op een akkoordje gooien
 
CO2-uitstoot per sector in provincie Utrecht (bron: Klimaatmonitor)
CO2-uitstoot per sector in provincie Utrecht, bron: Klimaatmonitor
 
Naar een Klimaatakkoord Provincie Utrecht over mobiliteit?
 
Wij zouden zo’n akkoord ook wel zien zitten in Utrecht. Als er iets in de provincie Utrecht om een gedegen klimaataanpak vraagt is het wel mobiliteit, zoals hierboven is af te lezen goed voor liefst 40% van de CO2 emissies in onze provincie (bron). Als klimaataanpak ergens kans maakt om een voor ieder waardevolle transitie te bewerkstelligen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid is het wel in Utrecht. Wie wil hier met ons over meedenken? 
  
 
Crowdfunding
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. Wilt u specifiek aan de Kerngroep Ring Utrecht doneren? Vermeld er dan "donatie KRU" bij. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg
 
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak