Nieuwsbrief 19 september - 15 oktober 2018
ACTUEEL 
Een nieuwe intranet voor de FOD Justitie – aankondiging aanbesteding
12/09/2018 - 2018/S 175-397122
Uiterlijke inschrijving 16 oktober 2018

#Metoo in advocatenkantoren
International Bar Association
Project: Bullying and Harassment in the Legal Profession
Invullen enquête: International Bar Association Survey

Koen Lenaerts opnieuw verkozen als voorzitter Europees Hof van Justitie
De Tijd 9 oktober 2018

Europees rapport efficiëntie Justitie 2018 (gegevens 2016)
Overview en Rapport

Avocats.be start de campagne ‘Premier conseil à 50€’
Avocats.be

Studieavond 29 november: De magistratuur onder vuur?
Programma

Antiwitwas en bestrijding financiering terrorisme: Het UBO-register online vanaf 2 oktober
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018 (nieuw artikel XII.15 WER)
20 SEPTEMBER 2018. - Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg, BS 10/10/2018

PUBLIEK RECHT
Privaat beheer van openbare diensten en overheidstoezicht
M. de Groot, De verenigbaarheid van het overheidstoezicht met de private rechtsvorm, RW 2018-2019, nr. 7, 13/10/2018, 243

Conflicten van attributie – rechtsmacht Raad van State

F. Eggermont, S. Wils, RW 2018-2019, nr. 6, 06/10/2018, RW 2018-2019, nr. 6, 06/10/2018, 203

Raad van State - Het procesverloop

R. Stevens, K. Didden, Raad van State, I. afdeling bestuursrechtspraak, 2. Het procesverloop, Administratieve rechtsbibliotheek, Algemene reeks, die Keure 2018, 811 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Recente decretale inperkingen van de juridische actiemogelijk-heden in het omgevings- en milieurecht: het moeras van de vergunningsbetwistingen drooggelegd?
B. Cloots, A. Toumanova, RW 2018-2019, nr. 5, 29/09/2018, 162

Zakboekje Milieuhandhaving 2018
  
Wolters Kluwer 2018, 669 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaams Onteigeningsdecreet
Een kritische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat
Bimbenet Céline,  Buggenhoudt Claire,  Verbist Stijn, die Keure 2018, 240 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Luchtvervuiling vroeger: enkele voorbeelden uit de negentien-eeuwse rechtspraak

D. Heirbaut, MER nr. 2,  apr-mei-jun 2018, 87

BURGERLIJK RECHT
FAMILIERECHT - FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Familiaal vermogensrecht in essentie

R. Barbaix, Intersentia 2018, 4e editie, 422 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Privaat (vermogens)recht

R. Barbaix, N. Carette, Intersentia 2018, 216 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht

A. Aydogan, T. Not. 2018/9, sep 2018, 668

Overzicht rechtspraak huwelijksvermogensrecht (2006 – 2017)
Y.-H. Leleu, Examen de jurisprudence (2006-2017), RCJB 2018/3, 307

De wet van 22 juli 2018 inzake het huwelijksvermogensrecht: overzicht van de belangrijkste wijzigingen

N. Matthys, Bericht aan het notariaat 2018/3, 97

Naar een onderscheid tussen het strafrechtelijke familiebegrip en het burgerlijke familiebegrip?

G. Marlier, T.Fam. 2018/8, 190

Familie- en jeugdrechtbank – minnelijke schikking
S. Raes, Hete hangijzers inzake de werking van de kamers voor minnelijke schikking, T.Fam. 2018/8, 192

(G)een reservebescherming in de Europese Erfrechtverordening(?): minimale familiale solidariteit als grens van de internationale openbare orde

L. Wuyts, Not.Fisc.M. 2018/7, 208

Inbreng en inkorting bi levensverzekeringen
B. Chiau, Bericht aan het notariaat 2018/3, 108

Transgenders – aanpassing burgerlijke stand

J.-L. Renchon, Le nouveau régime juridique du changement de sexe, RTDF 2018/2, 229

ZAKENRECHT

Themanummer zakenrecht Tijdschrift van de Vrederechters

2018/7-8, jul-aug 2018
Inhoudstafel

Mede-eigendom
R. Timmermans, het op basis van de ‘Waterzooiwet’ van 18 juni 2018 uitgebeende reglement van mede-eigendom: op weg naar desintegratie van het zakelijk statuut van appartementseigendom?, T.App. 2018/3, 3
R. Timmermans, Kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op gemene delen: het nieuwe labyrint van de appartementseigendom, T.App. 2018/3, 17

De Pandwet en de notariële praktijk pand en eigendomsvoorbehoud
C. Engels, T.Not. 2018/9, sep 2018, 689

Actiemogelijkheden inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
S. Wynant, K. Swinnen, Bericht aan het notariaat 2018/3, 117

VERBINTENISSENRECHT

Wettelijke subrogatie
A. Prost, Retour sur l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2013, en matière de subrogation légale: l’abandon de la condition du paiement de la deette d’autrui, TBBR 2018/7, 347£

Verkoop op lijfrente
C. Jaumain, Het aleatoir karakter van de verkoop op lijfrente, T.Not. 2018/9, sep 2018, 736

Huur

R. Timmermans, De huurovereenkomst van een studentenkamer binnen het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet, Huur 2018/3, 87

S. Ruysschaert, De betekenis en de reikwijdte van de autonome rechtsbegrippen bij onroerende verhuur, Huur 2018/3, 102

Gehele inhoudstafel Tijdschrift Huur 2018/3

N. Bernard, L’impact sur le contrat de location des manquements aux normes régionales de salubrité: le tournant de la régionalisation du bail, JT N° 6741, 22/09/2018, 650

M. Higny, La dissolution du bail sous l’ange du droit commun, , JT N° 6741, 22/09/2018, 654

M. Houbben, S. Lagasse, Baux commerciaux. Chronique de jurisprudence 2015-2017, JT N° 6743, 06/10/2018, 701

Rechtspraak huur, JLMB 2018/31
Inhoudstafel

BOUWRECHT


Architect 2.0 – Juridische knelpunten in het Belgisch wettelijk kader voor architecten
S. Nysten, S. Pauwels, E. van Zimmeren, TBO 2018/4, 272

Het BIM-referentieprotocol: eerste stap in de (o.m. juridische) omkadering van BIM in België
A. Quiryen, TBO 2018/4, 286

GEGEVENSBESCHERMING


GDPR - Meldingsformulier voor datalek beschikbaar
Het elektronische formulier voor de melding van gegevenslekken is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/meldformulier-voor-gegevenslekken

Nieuwe kaderwet vormt sluitstuk voor GDPR
T. Balthazar, Juristenkrant nr. 374, 26/09/2018, 1
30 JULI 2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 05/09/2018, bl. 68616

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling (art. 851 Ger.W.)
GwH 135/2018, 11 oktober 2018
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 851)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling tot aan de inwerkingtreding van een wet die aan de in B.11 vastgestelde ongrondwettigheid een einde maakt en uiterlijk tot 31 augustus 2019

Rechtsbijstandsverzekering –vrije keuze advocaat
GwH 136/2018, 11 oktober 2018
Getoetste norm(en): Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst
Beschikkend(e) gedeelte(n): Stellen van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

Een nieuwe aanleggrens ... vanaf wanneer?
P. Taelman,  RW 2018-2019, nr. 6, 06/10/2018, 202

Europees rapport efficiëntie Justitie 2018 (gegevens 2016)
European judicial systems – Efficiency and quality of justice Edition 2018
European Commission fort the Efficiency of Justice, CEPEJ Studies N°. 26
Overview en Rapport

Avocats.be start de campagne ‘Premier conseil à 50€’

Campagne van Avocats.be: raadplegen advocaat voor forfaitair bedrag van 50€. De campagne loopt van 22 oktober tot 31 december 2018
Avocats.be

Ius&Actores 2018/1-2
Tijdschrift voor de actoren van het gerecht en de invordering

Inhoudstafel

Familie- en jeugdrechtbank – minnelijke schikking

S. Raes, Hete hangijzers inzake de werking van de kamers voor minnelijke schikking, T.Fam. 2018/8, 192

Voorlopige tenuitvoerlegging – hoger beroep
C. Grégoire, Les décisions de justice de l’après ‘pots-pourris’: exécutoires de plein droit?, JT N° 6742, 29/09/2018, 681

Burgerlijk procesrecht

Basis met schema’s
P. Dauw, Intersentia  2018, 4e editie, 570 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtelijk zakboekje 2018-2019

Wolters Kluwer 2018, 866 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beslag met behulp van een drone: enkele aandachtspunten
N. Lavrijssen, J. Mathijssen, A. Voets, TVR nr. 3, juni 2018, 45

Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift 2018-2
Het gewijzigde verkooprecht – sanctionering bij de laattijdige neerlegging van de jaarrekening – recente evoluties in zake hypothecair krediet met onroerend doel onderworpen aan Boek VII WER – de btw-regeling voor bestuurders-rechtspersonen – een snelle internetverbinding is vereist  voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning – de sociale balans, deel van de jaarrekening of en verplicht bijlage?

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Brussels International Business Court  
Veertien amendementen werden neergelegd door de auteurs van het wetsontwerp. Ze houden gedeeltelijk rekening met de adviezen van de Raad van State en de Hoge Raad voor de Justitie
Wetsontwerp houdende oprichting van het Brussels International Business Court 54K3072

Hervorming ondernemingsrecht

J. Stuyck, De Belgische wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht: een decisieve stap in de modernisering van het economisch recht, SEW nr. 9, sep 2018, 350

Hervorming vennootschapsrecht
M. Roelants, Oprichting ‘kapitaalloze’ BV: wat met relatie tussen inbreng en aandelen?, Balans nr. 813, 30/09/2018, 1

Wetgeving betalingsdiensten
L. Nijs, D. Vanderhofstadt, Aanpassingen WER: betere bescherming consument bij elektronisch betalen, Balans nr. 813, 30/09/2018, 4

Verplichte registratie voor dienstenverleners aan vennootschappen
De Vennootschap sep 2018, 4
29 MAART 2018. - Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen, BS 02/05/2018, bl. 37228

Groepsvordering voor en door KMO’s
De Vennootschap sep 2018, 6
30 MAART 2018. - Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht, BS 22/05/2018, bl. 41950

Ook verenigingen en stichtingen zijn ondernemingen
De Vennootschap sep 2018, 7
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - 54K3119

Nieuwe pensioenformule voor eenmanszaken

De Vennootschap sep 2018, 9
Art. 52 – 69
18 FEBRUARI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers, BS 30/03/2018, bl. 31131

VERVOERSRECHT


Aansprakelijkheid van de beheerder van de waterweg voor schade aan schepen
F. Stevens, TBH nr. 7, sep 2018, 607

Nieuwe wetgeving ladingzekering: herverdeling van de verantwoordelijkheid?
J. Haentjens, TBH nr. 7, sep 2018, 612
(Art. 45bis Wegcode)

Enkele problemen van overgangsrecht bij de nieuwe regels inzake schadevergoeding voor mededingingsrechtelijke inbreuken
 
C. Cauffman, RW 2017-2018, nr. 8, 20/10/2018, 282

INSOLVENTIERECHT


Rechtspraak insolventierecht
JLMB 2018/29
Inhoudstafel

INTELLECTUELE EIGENDOM        


De beperkingen op een Benelux-merk
H. Vanhees, reeks Advocatenpraktijk, Handels- en economisch recht nr. 34, Wolters Kluwer sep 2018, 54 p.

Uitzonderingen auteursrecht voor onderwijs en wetenschap
J. Deene, Het gewijzigd regime van de onderwijs- en wetenschapsexceptie: oude wijn in nieuwe zakken,  AM 2017/2, 125
 
FINANCIEEL RECHT
Het UBO-register online vanaf 2 oktober
Het register van uiteindelijke begunstigden, ook wel het UBO-register genoemd (UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’), is vanaf 2 oktober online
Termijn om gegevens in te geven in het register is verlengd tot 31 maart 2019
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

MIFID II & MiFIR: Capita selecta

Scope, Investor Protection, Market Regulation and Enforcement
Veerle Colaert, Inez De Meuleneere, Wilfried Kupers, Anne Sophie Pijcke (eds.), Cahiers AEDBF/EVBFR – Belgium, Intersentia-Anthemis 2018, 374 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
STRAFRECHT
Justitie werkt voortaan samen met betrouwbare criminelen  
J. Meese, RW 2018-2019, nr. 7, 13/10/2018, 242
Bespreking van de twee nieuwe wetten inzake burgerinfiltratie en spijtoptanten
22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, BS 07/08/2018, bl. 62048
en
22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, BS 07/08/2018, bl. 62054

Omzendbrief geïndexeerde bedragen van de vergoedingen waarop prestatieverleners, die opdrachten uitvoeren voor de gerechtelijke overheden, recht hebben
25 SEPTEMBER 2018. - Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert, BS 04/10/2018, bl. 75495

Nieuwe wet tegen geweld, zoals genitale verminking

Aanvulling art. 458bis Sw wat betreft het beroepsgeheim
18 JUNI 2018. - Wet betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde "eer", met inbegrip van de genitale verminking, BS 27/09/2018, bl. 74180

Persoonlijk gebruik cannabis

M. Olivier, N. Blaise, L’approche pénale de la détention de cannabis à usage personnel, JT N° 6743, 06/10/2018, 714

Strengere strafuitvoering bij ernstige seksuele misdaden
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34ter en 34quater van het Strafwetboek en van artikel 95/7 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank betreft – 54K3244

Het ne-bis-in-idembeginsel en eenheid van opzet: een goed huwelijk?

N. Audenaert, T.Strafr. 2018/4, 262

Rechtspraak strafrecht

JLMB 2018/30, 21/09/2018
Inhoudstafel

Nullum Crimen

Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
Nummer 4, augustus 2018
Doctrine:
D. Van Daele, België en het Europees onderzoeksbevel in strafzaken: een analyse van de wet  van 22 mei 2017, p. 341
Inhoudstafel

De bestrijding van het islamitisch terrorisme door de Europese Unie en haar lidstaten

D. Van Daele (ed.), Intersentia 2018, 149 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Domiciliefraude
T. Vandromme, Politeia 2014, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors

R. Verstraeten, F. Verbruggen, Intersentia, 11e herziene editie 2018, 539 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Invoering schoolstraat in de Wegcode
2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft, BS 10/10/2018,  bl. 76748

Wet verbetering verkeersveiligheid

C. De Roy, De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid: opnieuw een strengere aanpak van verkeersovertreders, RW 2018-2019, nr. 4, 22/09/2018, 123
 
FISCAAL RECHT
Fiscaal Memento 2018 
Fiscaal Memento, nr. 30, 2018
Met het "Fiscaal Memento" wil de Studiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en –ondersteuning, een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit in België.
FOD Financiën

UBO-register: cumulatieve registratie van alle ‘uiteindelijk begunstigden’

JVD, Fiscoloog nr. 1581, 03/10/2018, 1

Belastingvermindering
JVD, Taxshelter voor starters en ‘upscale’: sommige versoepelingen teruggedraaid, , Fiscoloog nr. 1581, 03/10/2018, 3

KMO-definitie
JVD, Wat als men niet langer een ‘verbonden’ vennootschap is?, Fiscoloog nr. 1581, 03/10/2018, 5

Rulings
CB, Jaarverslag Rulingcommissie: wanneer is een ‘backservice premie’ aftrekbaar?, Fiscoloog nr. 1581, 03/10/2018, 7

Minimale bedrijfsleidersbezoldiging
K. Janssens, € 45 000-regel blijft vragen oproepen, Fisc. Act. nr. 33, week 27 sep – 3 okt 2018, 1

Voordelen van alle aard
K. Janssens, , voordeel woning: afschaffing factor 3,8 niet voor het verleden, Fisc. Act. nr. 33, week 27 sep – 3 okt 2018, 3

BTW
B. Buelens, Werkelijk gebruik en exploitatie voor vervoerdiensten: wie zat hier op te wachten?, Fisc. Act. nr. 33, week 27 sep – 3 okt 2018, 4

Salariswagens en gezond verstand
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2018/9, 2

De Belgische beurstaks anno 2018
K. Hellinckx, AFT 2018/9, 4

Internationaal fiscaal zakboekje 2018
Peter Van Rompaey, Wolters Kluwer 2018, 566 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal belastingrecht toegepast

Anne Vanmaercke, Tom Jansen, reeks ‘Toegepast’, Intersentia 2018, 304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanvullende belastingbevoegdheid van lokale besturen. Uitwisseling van informatie

T. Bonne, S. Keunen, NJW nr. 387, 26/09/2018, 614

Geen mildering dubbel successierecht op roerend goed in buitenland
A. Aydogan, Fiscoloog nr. 1580, 26/09/2018, 1

Geheim commissieloon: geen herkansing bij bedrijfsleider
C. Buysse, , Fiscoloog nr. 1580, 26/09/2018, 3

BTW – vrijstelling invoer
I. Massin, Vrijstelling invoer – BTW: ook zonder vermelding BTW-nummer afnemer, Fiscoloog nr. 1580, 26/09/2018, 8

Roerende voorheffing
JVD, Discussie over verschuldigdheid RV: wetgever hakt knoop door, Fiscoloog nr. 1580, 26/09/2018, 9

Minimale bezoldigingsvoorwaarde

JVD, Welke bezoldigingen komen wel of niet in aanmerking?, , Fiscoloog nr. 1580, 26/09/2018, 11

Vlaamse registratiebelasting
E. Spruyt, Decreet 18 mei 2018 tot hervorming van het Vlaams verkooprecht: VLABEL interpreteert, Nieuwsbrief Notariaat nr. 16-17, weken 31-34 2018, 1

Tweede pensioenpijler breidt uit

C. Hendrickx, Vrij aanvullend pensioen voor werknemers in aantocht, Fisc.Act. nr. 32, week 20-26 sep 2018, 1

Hervorming vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, P. Van den Berghe, Wat te doen en wat te laten?, Fisc.Act. nr. 32, week 20-26 sep 2018, 5

Zomerakkoord
L. Vanneste, K. Hellinckx, Taks op effectenrekeningen: vastgoedcertificaten vrijgesteld?,  Fisc.Act. nr. 32, week 20-26 sep 2018, 11

Optiepremies

JVD, Boeking ontvangen ‘optiepremies’: a never ending story?, Fiscoloog nr. 1579, 19/09/2018, 1

Ook vrijstelling voor sommige interesten van Nederlands spaarboekje
JVD, Fiscoloog nr. 1579, 19/09/2018, 3

Vennootschap met sociaal oogmerk: Venn.B. of RPB?
S. Van Crombrugge, , Fiscoloog nr. 1579, 19/09/2018, 5

Flexi-jobs

L. Maes, Uitbreiding flexi-jobs: nieuwe FAQ met weinig nieuwe informatie, Fiscoloog nr. 1579, 19/09/2018, 8

Renovatie vastgoed: vrijstellingen OV verengd en verruimd
CB, Fiscoloog nr. 1579, 19/09/2018, 9

De planning van buitenlands vastgoed
Fiscale aspecten en aandachtspunten voor Belgische inwoners, VIP 2018/2, 4

De optimalisatie tussen vennootschap en privé in het kader van het zomerakkoord
R. Van Hemelen, VIP 2018/2, 13

Hervorming van de erfbelasting. Wat moeten we onthouden?
L. Everaert, VIP 2018/2, 17

Witwaswetgeving

D. Van Moppes, K. Brys, UBO-register: vennootschappen moeten melden tegen 30 november, Fisc.Act. nr. 31, week 13-19 sep 2018, 1

Onroerende verhuur met btw vanaf 2019 – ontwerp nog bijgestuurd
W. Villette, G. Van Hulle, Fisc.Act. nr. 31, week 13-19 sep 2018, 5

Onderzoek en  controle

L. Vanneste, Centraal Aanspreekpunt krijgt meer informatie, Fisc.Act. nr. 31, week 13-19 sep 2018, 8

Havenbedrijven
J. Vanhecke, Vennootschapsbelasting voor Belgische havens vanaf 2018, Fisc.Act. nr. 31, week 13-19 sep 2018, 11

Onroerende voorheffing: ombouw van winkel tot woning aangemoedigd
Korte berichten, Fisc.Act. nr. 31, week 13-19 sep 2018, 14

Pleidooi voor een tabula rasa van de ambtshalve ontheffing
C. Hendrickx, rubriek ‘Voorgesteld’, TFR nr. 546, sep 2018, 715

Kapitaalverminderingen
P. Hinnekens, L. Wellens, Notie ‘fiscaal kapitaal’ en fiscale verwerking van kapitaalverminderingen vóór en ná 1 januari 2018, TFR nr. 546, sep 2018, 718

Betwistingen  inzake dubbelbelastingverdragen

N. Lenaerts, W. Oepen, Betwistingen inzake DBV’s: EU-Hof van Justitie als arbitrage-instantie?, Fiscoloog Internationaal, nr. 417, 31/08/2018, 1

Vaste inrichting
T. Wustenberghs, Winstallocatie aan vaste inrichting ‘post BEPS’: het finale OESO-rapport, Fiscoloog Internationaal, nr. 417, 31/08/2018, 4

Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon

H. Niesten, Fiscale studies, Wolters Kluwer 2018, 1432 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen
I. De Troyer, L. Vandenberghe, Intersentia 2018, 11e editie, 415 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek personenbelasting 2018-2019
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2018, 851 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek vennootschapsbelasting
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2018, 571 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek btw 2018-2019
M. Govers, F. Borger, P. Raes, Intersentia 2018, 687 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscaal Compendium – Vennootschapsbelasting 2018
Y. Verdingh, Wolters Kluwer 2018, 1153 p.
Beschrijving + inhoudstafel

SOCIAAL RECHT
Versoepeling scholingsbeding
De Kamer heeft op 4 oktober het wetsvoorstel aangenomen tot aanvulling van art. 22bis Arbeidsovereenkomstenwet van 1978.
De nieuwe wet vult artikel 22bis aan met een § 8. Dit nieuwe lid bepaalt dat de loonvoorwaarde niet van toepassing is indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of een functie die voorkomen op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies.
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen - 54K3167

Privacy- en persoonsgegevensbescherming van werknemers

Y. S. Van der Sype, Een geïntegreerde methode voor de beoordeling van de privacy- en persoonsgegevensbescherming van werknemers, OR 2017/10, 377

Sociaal Compendium – Socialezekerheidsrecht 2018-2018

W. Van Eeckhoutte, Wolters Kluwer 2018, 2 boekdelen – 2.183 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht

RABG 2018/12
Inhoudstafel

Het ouderschapsverlof van 1/10de werd gepubliceerd

2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, BS 26/09/2018, bl. 73773 (inwerkingtreding 6 oktober 2018)

Versterking van het adoptieverlof en invoering van het pleegouderverlof
 
6 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, BS 26/09/2018, bl. 73774 (inwerkingtreding 6 oktober 2018)

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid
 
C. Bulteel, S. Heyndrickx, C. Persyn, Wolters Kluwer 2018, 176 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verbetering en verduidelijking van de vrijwilligerswet

Wijziging van de wet over de rechten van de vrijwilligers - Tweede lezing
Ministerraad 5 oktober 2018

Bescherming van de preventieadviseur
S. Cluydts, Bescherming van de preventieadviseur tegen ontslag en uitzonderingen – Herhaling van de principes en toepassing op de hypothese van het collectief ontslag, Nieuwsbrief Ontslag nr. 7, sep 2018,  1

De Bijkluswet: onbelast bijverdienen tot 6 130 EUR netto per jaar

J. De Wortelaer, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2018, 2

Tijdelijke werkloosheid: vragen en antwoorden
M. Beelen, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2018, 9

Spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: een voldongen feit voor de werkgever?
T. Stroobants, Sociale Wegwijzer nr. 16, sep 2018, 16

Rekrutering in de private sector
J. De Vreese, M. Vandenhoudt, OR 2018/7, 178

Wat zijn de gevolgen wanneer de werkgever het loon niet betaalt?
H. Deckers, A. Mortier, OR 2018/7, 193

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Opleiding bewindvoerders arrondissement Antwerpen
14 september – 23 november 2018
Programma

TPR Webinarreeks rechtspraakoverzichten

•09.10.2018: Afstamming en adoptie (12.00u tot 14.00u) – prof. dr. Gerd Verschelden
•24.10.2018: Wettelijke samenwoning (12.00u tot 14.00u) – Mevr. Lynn De Schrijver
•21.11.2018: Huwelijk (12.00u tot 14.00u) – Meester Annette Van Thienen
•30.11.2018: Echtscheiding (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers
•11.12.2018: Alimentatie (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers
Programma

Boek XX – Het nieuwe insolventierecht (seminarie in 2 sessies + boek)
Lexalert online seminarie, 12 en 22 oktober 2018
Programma

10 veilige technieken om schenk- en erfbelasting te vermijden anno 2018
Lexalert online seminarie 16 oktober 2018
Programma

De hervorming van het ondernemingsrecht
Intersentia, Antwerpen 16 oktober 2018
Programma

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders
M&D Seminars, Gent 16 oktober 2018
Programma

Actualia handelshuur
M&D Seminars, Leuven 16 oktober 2018
Programma

Mediation Week te Antwerpen
Rechtbank eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen in zittingzaal E1
Di 16 oktober 2018 - Een betere toegang tot bemiddeling door nieuwe regelgeving? - Van geïnformeerde en geobjectiveerde trajectkeuze tot gelijkwaardige rechtsbijstand
Wo 17 oktober 2018 - Alimentatie voor kinderen berekenen en fiscaal optimaliseren
Programma

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 17 oktober 2018
Programma

Pop-up verhuur en kortdurende verhuur
Maklu, Antwerpen 17 oktober 2018
Programma

Buitengerechtelijke geschillenregeling in het verzekeringsrecht
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC), UAntwerpen 18 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 18 oktober 2018
Programma

Burenhinder
M&D Seminars, Gent 18 oktober 2018
Programma

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet
M&D Seminars, Kontich 18 oktober 2018
Programma

Het nieuwe verenigingsrecht: de intrede van de ‘non-profit’ sector in de ondernemingswereld
Lexalert online seminarie, 18 oktober 2018
Programma

Legal Tech Congres OVB
19 oktober 2018
meer info volgt

Actualia intellectuele eigendomsrechten
M&D Seminars, Gent 19 oktober 2018
Programma

Het nieuwe ondernemingsrecht
Intersentia
Kuleuven 19 oktober 2018
VIA Brussel 5 november 2018
Programma

Biënnale van het Sociaal recht 2018
De vierde industriële revolutie en het sociaal recht
Die Keure, TSR/RDS, Brussel 19 oktober 2018
Programma

Colloquium CABG - Mensenhandel en -smokkel - De weg naar een eengemaakte vervolging en berechting
Larcier opleiding, Brugge 23 oktober 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Gent 23 oktober 2018
Programma

VJV congres Recht en veiligheid
Maklu en Vlaamse Juristen Vereniging
Brussel 24 oktober 2018
Programma

Webinar: Verzekeringen en marktpraktijken
M&D Seminars 24 oktober 2018
Programma

Webinar: Wettelijke samenwoning. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016)
M&D Seminars 24 oktober 2018
Programma

De nieuwe wet mede-eigendom
M&D Seminars,Gent 24 oktober 2018
Programma

Fusies en splitsingen: tips en tricks voor de meerwaardezoeker

Larcier, Gent 25 oktober 2018
Programma

De Aanbestedende Overheid &: Gunningscriteria
Larcier opleiding, Brussel 25 oktober 2018
Programma

Actuele tendensen in het distributierecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 oktober 2018
Programma

Strafprocesrecht
M&D Seminars, Leuven 25 oktober 2018
Programma

Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht
Studiedag/academische zitting - Opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix
KU Leuven 26 oktober 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling na echtscheiding vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 6 november 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie
Larcier opleiding, Antwerpen 6 november 2018
Programma

Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What’s new?
Lexalert online seminarie 6 november 2018
Programma

Colloquium Contra-Terrorisme

Larcier opleiding, Mechelen 8 november 2018
Programma

Het pharmakon-gehalte van het economisch recht: volledige lezingenreeks van 5 sessies
Gompels&Svacina lezingenreeks, 8 november 2018 – 6 december 2018
Programma

Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wet van 18 juni 2018
Intersentia, Elewijt 8 november 2018 – Gent 29 november 2018
Programma

Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op kapitaal en effecten, stemrechten en overdracht van effecten
Lexalert online seminarie 9 november 2018
Programma

Stappenplan voor de vereffening en verdeling van een nalatenschap vanaf 1 september 2018
Larcier opleiding, Zwijnaarde 13 november 2018
Programma

De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed
Lexalert online seminarie 13 november 2018
Programma

Faillissementsrecht
M&D Seminars
Gent 14 november 2018
Kontich 20 november 2018
Programma

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie?
Brussel 14 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Mechelen 15 november 2018
Programma

Waar blijft de tijd in een juristenwereld? Over timemanagement & focus
Larcier, twee opleidingsvoormiddagen, Antwerpen 16 november + 7 december 2018
Programma

Studieavond: Ouderschap
Larcier opleiding, Gent 20 november 2018
Programma

Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op governance, bestuur, organen en werking
Lexalert online seminarie 20 november 2018
Programma

EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst
M&D Seminars, Kontich 22 november 2018
Programma

Webinar: Huwelijk. Overzicht van rechtspraak (2012-2016)
M&D Seminars, 24 november 2018
Programma

Vlaams huurdecreet – Bespreking van de clausules in huurovereenkomsten
Lexalert online seminarie 26 november 2018
Programma

Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen
Larcier opleiding, Zedelgem 27 november 2018
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie
M&D Seminars, Gent 27 november 2018
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 28 november 2018
Programma

Studieavond: De magistratuur onder vuur?
Larcier opleiding, Leuven 29 november 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
Larcier opleiding, Zwijnaarde 29 november 2018
Programma

De aftrek voor innovatie-inkomsten: een andere kijk op innovatiefiscaliteit aangevuld met praktijkervaringen
Intersentia opleidingen
Gent 29 november 2018
Antwerpen 6 december 2018
Programma

Webinar: Echtscheiding. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016)
M&D Seminars 30 november 2018
Programma

Extra sessies Het nieuwe erfrecht incl. nieuwigheden reparatiewetgeving
Intersentia
Antwerpen 30 november 2018
Kortrijk 14 december 2018
Inschrijven kan binnenkort

Updateseminarie Btw
Larcier opleiding, Antwerpen 3 december 2018
Programma

Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken
Een update n.a.v. de omzetting van de EU-Richtlijn naar Belgisch recht
M&D Seminars 4 december 2018
Programma

Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Larcier opleiding, Gent 6 december 2018
Programma

ICAV III
IIIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV)
Leuven 7 december 2018
Programma

Up-to-date Vastgoedrecht najaar 2018
Lexalert online seminarie 7 december 2018
Programma

Webinar: Alimentatie. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016)
M&D Seminars 11 december 2018
Programma

Juridische en fiscale impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
Larcier opleiding, Gent  11 december 2018
Programma

Colloquium: De archieven van de misdaad
Onvermoede schatten van de gerechtelijke politie
Larcier, Gent  14 december 2018
Met voorstelling boek en mogelijkheid Vrij bezoek aan tentoonstelling Het Museum van de misdaad
Programma

 
JURA UITLEG DATABANK
zoekstrategieën en functionaliteiten
Elke 1e donderdag van de maand van 9 tot 13u in de advocatenlounge gerechtsgebouw Antwerpen
meer info
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
 
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be