http://www.vriendenvanamelisweerd.nl

Nieuwsbrief 21                                                                                                                  15 februari 2011
 
 
Voor je agenda:
Donderdag 17 februari
20.15 uur: Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd: Toekomstvisie / Actie Hart voor Natuur
 
Zaterdag 19 februari
11.00 - 12.30 uur: Winterexcursie met IVN de Bilt: start bij de Veldkeuken
14.00 - 15.00 uur: Actie Hart voor de Natuur in Amelisweerd, start bij het Theehuis
16.30 uur: Debat Provinciale Verkiezingen, Haarzuilens 

Uitnodiging voor de bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd over concept- Toekomstvisie en voorbereiden Actie Hart voor de natuur, ook in Amelisweerd
 
 
Donderdag 17 februari a.s. komen wij als Vrienden van Amelisweerd weer bijeen! En wel in het Milieucentrum, Oudegracht 60, om 20.15 uur. 
 
Toekomstvisie
Reden is, dat het Utrechtse College van B&W binnenkort de Toekomstvisie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen wil vaststellen. Daarin worden keuzes gemaakt over bijvoorbeeld het beheer van het bos, de toekomst van de lanen, de toekomst van de landbouw en de aanpak van de parkeerproblemen. Na het Collegebesluit –misschien al op 22 of 29 februari- is er ook formele inspraak mogelijk. Jos Kloppenborg (lid van de Begeleidingsgroep) zal toelichten wat er tot nu bekend is over de plannen en we zullen samen bespreken wat onze inzet en reactie kan zijn. Wie hier vanouds bij betrokken kan bij Jos een exemplaar van het nu beschikbare concept opvragen: jos.kloppenborg@ziggo.nl

Armandomuseum?
Daarbij zullen wij ook de plannen voor het Armandomuseum betrekken, waarvan wordt gedacht om het in Oud-Amelisweerd te vestigen. Maar daar past het ongetwijfeld niet in, waardoor de bedenkers van dit idee ook een oogje hebben laten vallen op de nabijgelegen panden als van de Veldkeuken. En waar moet die dan heen? Wat vinden wij als Vrienden?
 
Actie Hart voor de natuur
Actueel is de actie  ‘Hart voor de natuur’ waar ook wij als Vrienden aan meedoen: zie: www.hartvoornatuur.nu/utrecht Op zaterdag 19 februari houden wij samen met de IVN ’s ochtends om 11.00 uur een excursie, die start bij de Veldkeuken in Oud-Amelisweerd. ’s Middags delen we vanaf 14.00 uur flyers uit bij Rhijnauwen en wandelen we ook naar Nieuw-Amelisweerd. Wie wil meedoen, kan zich opgeven via info@amelisweerd.nl ! 
 
Debat Provinciale Verkiezingen over Natuur
Later die zaterdagmiddag is er vanaf 16.30 uur een debat in Haarzuilens rond het thema natuur en landschap waar alle provinciale lijsttrekkers gevraagd zijn om aan mee te doen, zie ook www.nmu.nl/artikel/manifestatie-hartekreet-voor-natuur-op-zaterdag-19-februari 
 
2x7?  
Rijk en regio hebben “een voorkeur uitgesproken” voor plannen tot verbreding van de A27 door Amelisweerd tot 2x7 banen. Is het daarmee gebeurd? Nog lang niet. Komende tijd start de 2e fase van de Milieu-Effectrapportage, waarin de gevolgen op het gebied van verkeer in de stad en stadsregio, de geluidhinder, luchtkwaliteit en ecologie pas echt goed in beeld moeten komen. En duidelijk is al, dat er niet genoeg geld is voor onverkorte uitvoering van plannen. Er moet hoe dan ook worden gekozen, en de Vrienden hebben samen met vele anderen een realistisch duurzaam alternatief doorontwikkeld: de Kracht van Utrecht 2.0. Zie onze uitgebreide website voor meer informatie: www.krachtvanutrecht-initiatief.nl 
 
Agenda bijeenkomst  Vrienden van Amelisweerd donderdag 17 februari 2011
 
1. Opening, eventueel voorstelrondje
2. Vaststellen agenda
3. Toekomstvisie Landgoederen: 
Toelichting + laatste ontwikkelingen
Actueel: Armando Museum
Wat is onze inzet?
4. Stand van zaken A27/Ring/Kracht van Utrecht
Hoe gaat de besluitvorming? 
Inbreng 2e fase MER
Verdere activiteiten zoals de actie “tachtig is pr8ig”
5. Zaterdag 19 februari: 
Excursie 11.00 uur (Veldkeuken) en flyeractie 14.00 uur (Theehuis Rhijnauwen)
16.30 uur Lijsttrekkersdebat in Haarzuilens
Wie doet wat?
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting
 
Gegroet, tot donderdag / zaterdag!
Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts
Vrienden van Amelisweerd
06 3363 0344
info@vriendenvanamelisweerd.nl
 
Ps 1: Hoort zegt het voort!  Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend

 
Ps 2: Wil je zelf uw gegevens voor toezending van de Nieuwsbrief wijzigen of van de lijst af, gebruik de aanwijzing "gegevens wijzigen" of "uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief.