Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
31 JANUARI - 12 FEBRUARI 2015
Hervorming van de griffierechten
Ministerraad 6 februari 2015
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed tot hervorming van de griffierechten
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Het vaderschap van de feitelijk gescheiden echtgenoot
I. Boone, RW 2014-15, nr. 24, 14/02/2015, 922

Constitutionele procedure – beginsel redelijke termijn
A. Ooms, Tikt de klok sneller of trager voor het Grondwettelijk Hof? Een analyse van de impact van een constitutionele procedure op het beginsel van de redelijke termijn, RW 2014-15, nr. 24, 14/02/2015, 923

Salduz en derdenwerking
J. Huysmans, NJW nr. 316, 11/02/2015, 82

Invulling van open normen naar verkeersopvattingen
E. Dirix, De maat van de Maatman
RW 2014-15, nr. 23, 07/02/2015, 882

Vlaamse Taaldecreet
D. Cuypers, D. Verschueren, De aanpassing van het Vlaamse Taaldecreet na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Las: een juridisch kaartenhuis, RW 2014-15, nr. 23, 07/02/2015, 883

Rechtsplegingsvergoeding – geschillen met de overheid
Kanttekening, J. Van Doninck, Justice as Fairness: over de rechtsplegingsvergoeding in geschillen met de overheid, RW 2014-15, nr. 23, 07/02/2015, 918

Artikels over justitie
Speciaal nummer Journal des tribunaux,  JT N°6592, 07/02/2015

Brussel Ibis-Verordening
H. Boularbah, S. Franq, A. Nuyts, J.-L. Van Boxstael, J.-F. van Drooghenbroeck, P. Wautelet, JT N° 6591, 31/01/2015, 89

Laudatio Marcel Storme
V. Sagaert, M.E. Storme, Laudatio Marcel Storme. Dankbaarheid aan een afscheidnemende directeur als hoeksteen voor een succesvolle toekomst, TPR 2014/2, 573

TPR-prijs 2013 voor Ariadne Van den Broeck+ erelijst van de TPR-prijs
TPR 2014/2, 579-582
Voor haar bijdrage ‘De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid’, TPR 2013, 953-1033

Insolventierecht
M.E. Storme, Diké, Hydra, Zeno in het insolventierecht, TPR 2014/2, 583
Inaugurele rede tgv de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013

Rapporten van het colloquiium 50 jaar TPR (“De toekomst van het Privaatrecht in een pluriforme rechtsorde”)
TPR 2014/2, 619-857

Arbitrage – overzicht van rechtspraak (2006-2014)
M. Piers, M. Storme, Arbitrage (2006-2014), TPR 2014/2, 859

Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht (2007-2013)
H. Snijders, TPR 2014/2, 903

Beschermde personen – schenking
E. Everts, De schenking door de bewindvoerder namens de beschermde persoon in de nieuwe wet op de meerderjarige beschermde personen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, jan 2015, 1

Nieuwe bevoegdheden voor de notaris bij de afhandeling van een nalatenschap
V. Weyts, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, jan 2015, 6

Juridisch statuut voor meemoeders- Commentaar bij de wet van 5 mei 2014
L. Pluym, T.Fam. 2015/1, 5

De familierechtelijke ambities van de regering-Michel I
G. Verschelden, T.Fam. 2015/1, 2

Tijdskrediet
K. van Tilborg, Tijdskrediet: uitkeringsvoorwaarden grondig gewijzigd sinds 1 januari 2015, Balans  nr. 732, 22/01/15, 1

Salduz
A. Raes, E. Deveux, A. Deladriere, H. Penne, S. De Keulenaer, K. Decramer, M. Franssens, Vers où Salduz nous mènera-t-il? Évalution de la pratique et regard vers le futur, RDP 2015/1, 7

Strafbaarstelling sexisme
F. Kuty, L’incrimination du sexime, RDP 2015/1, 41

Hof van Cassatie - Jaarlijks rapport 2013
E. Dirix, M. Timperman, D. Patart, V. Vanovermeire, éd. Bilingue du Moniteur Belge, 125 p. par F.C., RDP 2015/1, 61

Actualia inzake het statuut van de handelsvertegenwoordiger
D. Ryckx, OR 2015/1, 16

Buitenlandse restaurantkosten: toch soms volledig aftrekbaar?
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1418, 11/02/2015, 1

Grondwettelijk Hof vernietigt taks op omzetting toondereffecten
B. De Cock, K. Van Duyse, Fiscoloog nr. 1418, 11/02/2015, 5
GwH nr. 12/2015, 5 februari 2015

Hogere celstraf bij ‘ernstige’ fraude: vernietigingsverzoek afgewezen
JVD, Fiscoloog nr. 1418, 11/02/2015, 9
GwH 13/2015, 5 februari 2015

SELECTIE VAN NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Huwelijk en (echt)scheiding: een modellenboek
S. Brouwers, M. Govaerts, Wolters Kluwer 2014, 493 p.

Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat
C. Beckers, D. Burssens, A. Jonckheere, A. Vauthier (Ed.), Maklu 2014, 160 p.

Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

B. Allemeersch, T. Kruger, Intersentia 2015, 374 p.

Na rijp beraad
Liber amicorum Michel Rozie
J. Rozie, F. Deruyck, L. Huybrechts, F. Van Volsem (eds.), Intersentia 2014,579 p.

Gemeentelijke administratieve sancties in de praktijk

T. Allewaert, die Keure 2015, 116 p.

Zakboekje ruimtelijke ordening 2015
Inge Leenders, Veerle Tollenaere, Pieter Van Assche, Olivier Coopman, Katrijn Vanherck, Filip Van Acker, Geert De Wolf, Lieselotte Joppen, Jan Van den Berghe, Paul Vansant
Wolters Kluwer 2015, 928 p.

Procédures particulières et droit judiciaire de la famille
La jurisprudence du Code Judiciaire commentée vol. III
P. Moreau, (coördination), la Charte 2014, 696 p.

Les voies de recours
La jurisprudence du Code Judiciaire commentée vol. II.B
H. Boularbah, la Charte 2014, 375 p.

De hervorming van de Raad van State

M. Van Damme (ed.), Administratieve Rechtsbibliotheek, Bijzondere reeks, die Keure 2014, 318 p.

Bestuur van de erediensten
W. Somers, die Keure 2014, Administratieve Rechtsbibliotheek, Bijzondere reeks, die Keure 2014, 318 p.
 
RECHTSPRAAK

Advocaat – relatie met cliënt – ereloon
HvJ 15/01/2015, JLMB 2015/6, 254

Ingebrekestelling door advocaat/gerechtsdeurwaarder of incassobureau – stuiting van de verjaring
GwH nr.181/2014, 12/12/2014, JLMB 2015/6, 258

Rechtspraak landpacht
RABG 2015/2

Rechtspraak gerechtelijk recht
T. Vred. 2014/11-12, Nov-dec 2014

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

XLIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva - Procesrecht - Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling
Universiteit Antwerpen - 02/03/2015 tot 30/04/2015
18:00 tot 21:00 uur
Programma

STUDIEDAGEN

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Het beroepsgeheim van de advocaat onder vuur?
CBR, Workshop 27 februari 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Het successie- en registratierecht verpakt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
M & D Seminars, Gent, 27 februari 2015
Programma

Derde Forum - De vzw als ondernemingsdrager: een goede keuze?
UA Stadscampus, 3 maart 2015 14:00 tot 18:00 uur
Programma 

Schijnzelfstandigheid – opsporing, controle, verbalisering, betwisting en bestraffing
Lexalert online seminarie 3 maart 2015
Prof. Kristof SALOMEZ (VUB | Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) en dhr. Gerrit VAN DE MOSSELAER (FOD Sociale Zekerheid).
Programma

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics
Op woensdag 4 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics’
Programma

Corporate housekeeping - opmaak vennootschapsdocumenten - bestuursmandaat
Mr. Herman DE WILDE (Questa Advocaten)
Lexalert online seminarie, 5 maart 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma   

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen
M&D Seminars, Leuven 11 maart 2015
Programma  

Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen
Op woensdag 11 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Gent de studiedag ''Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen’ (twee praktijkgerichte sessies - deelnemers kunnen zich apart inschrijven voor elk van de sessies)’
Programma.

Ontwikkeling van activiteiten in het buitenland
fiscale opportuniteiten en valkuilen - Hubert HELLRAETH en Olivier GIOS (BDO Belastingconsulenten)
Lexalert-online seminarie, 12 maart 2015 -
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M & D Seminars,Gent, 13 maart 2015
Programma
 
Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma  

De liquidatiereserve en andere manieren om geld fiscaalvriendelijk uit de vennootschap te halen 
Dhr. Carl VAN BIERVLIET (Vandelanotte Accountancy)
Lexalert online seminarie, 17 maart 2015
Programma  

De vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (art. 275 WIB) Toepassingsmodaliteiten en compliance - Bart DE DYCKER en Hendrik SERRUYS (Ernst & Young Tax Consultants)
Lexalert online seminaries, 19 maart 2015
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,Nazareth 19 maart 2015
Programma  

Actualia schade en schadeloosstelling
Evenaar studiedagen, 19 maart 2015
Programma

Twintig jaar Tijdschrift voor Familierecht: familierecht en huwelijksvermogensrecht anno 2015
Vrijdag 20 maart 2015, in Platform by Bernaerts (Veilinghuis Bernaerts) Antwerpen
Programma  

Stakingsrecht: een bedreigd democratisch recht?
Colloquium PROGRESS Lawyers Network
Europees Parlement Brussel, 20 maart 2015
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten – Aandachtspunten bij keuze en redactie van clausules
Mrs. Emmanuel LEROUX en Bram JOYE (Laga)
Lexalert online seminaries, 24 maart 2015
Programma

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank  
Intersentia, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven 25 maart 2015
25 maart 2015
Programma

Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers
Op woensdagnamiddag 25 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag 'Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers: welke valkuilen vermijden?'.
Programma

Ontslagmotivering – Bijzondere aandachtspunten voor de werkgever
Mrs. Ann WITTERS en Stephanie RAETS (Claeys & Engels)
Lexalert online seminarie, 26 maart 2015
Programma

Antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting
Op dinsdagnamiddag 31 maart 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De toepassing van de antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting vanaf 1 januari 2015. De impact van de Omzendbrief 2014/2 (23 december 2014) voor het Vlaams Gewest’.
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma