Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #15 - 26/05/2020
Heropening per 2 juni

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Het is bijna Pinksteren. Na Pinksteren zullen wij als school (beperkt) opengaan. Dat werd vorige week nogmaals bevestigd door de minister-president. We hebben de afgelopen periode veel overlegd over de belangrijkste reden om weer open te gaan. De heropening is niet zozeer bedoeld om alle lessen weer op te pakken zoals we dat gewend waren. Dat kan ook niet.

We gaan open om ervoor te zorgen dat onze leerlingen en wijzelf kennismaken met de anderhalve-meter-school in combinatie met les-op-afstand. We houden er namelijk rekening mee dat we ook volgend schooljaar als anderhalve-meter-school zullen starten. 

School is een belangrijke ontmoetingsplaats, een plek die ons en onze leerlingen in staat stelt om te leren. Dan gaat het niet enkel om het leren van Duits, wiskunde of geschiedenis. Nee, het gaat ook om het leren van elkaar en het ontdekken van wie je zelf bent.
 
In deze nieuwsbrief alle informatie over de heropening per 2 juni a.s. 

Ik wil hierbij ook graag mijn waardering uitspreken voor de ondersteuning van de ouders bij de weektaken van hun kind, de manier waarop ouders en leerlingen met ons meedenken en jullie betrokkenheid.
 
Heropening per 2 juni
Op dinsdag 2 juni opent het Minkema College weer de deuren voor zijn leerlingen. We kijken er enorm naar uit om je weer te zien en het schooljaar met elkaar af te sluiten! Maar zoals je al hebt kunnen lezen in de mail van 18 mei jl. is de situatie vanaf 2 juni wel anders dan we gewend zijn.
 
De school is open, maar niet voor iedereen tegelijk
Elke klas havo/vwo wordt in drie groepen gesplitst van max. 10 leerlingen per groep. Deze kleine groep leerlingen vormt samen een nieuwe ‘stamgroep’ waarmee je de lessen volgt. De indeling van de leerlingen in een groep gebeurt op basis van het alfabet. Hierdoor is namelijk de kans het grootst dat broers en zussen op dezelfde dag naar school gaan. Ruilen van stamgroep is helaas niet mogelijk.
 
Rooster per 2 juni
Het huidige rooster is de basis. De lessen worden echter ingekort:
 • De lessen van klas 2 en hoger duren 30 minuten.  
 • De lessen in de brugklas duren 45 minuten.
Omdat wij willen voorkomen dat iedereen tegelijkertijd naar school komt, beginnen de eerste lessen op verschillende tijden.

Het 1e lesuur voor de brugklas begint om 9.30 uur en voor klas 2 en hoger om 9.15 uur. De middag heb je vrij om huiswerk te maken. Dit doe je thuis.
 
Schema lestijden
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
 
Docenten zijn dan online beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. In de middagen is er ook ruimte om praktijkonderdelen van verschillende vakken af te ronden.
 
Elke ‘stamgroep’ gaat maximaal 2 dagen per week naar school en deze dagen wisselen per week. Na drie weken heb je dan op ‘alle dagen van de week les gehad’ en heb je dus persoonlijk contact met al jouw docenten gehad.
 
 • Onderbouwleerlingen blijven alle lessen in hetzelfde lokaal (wat inhoudt dat de docenten steeds van lokaal wisselen); 
 • Bovenbouwleerlingen wisselen wel van lokaal, vanwege de verschillende vakkenpakketten.
In Magister worden de roostertijden aangepast. De groepsindeling krijgen je via jouw coördinator. Je vindt ze in de loop van deze week ook in de gezamenlijke drive Onderwijs-op-afstand Mink.
Voorbeeld rooster
 
Wat ga je de komende weken doen?
Op dit moment werken wij met weektaken die de docenten vóór het weekend invullen. Hier gaan we mee door. Deze weektaak is bepalend voor de inhoud van de lessen. Er wordt op dit moment gewerkt aan één ‘weektaak’ voor de periode van 2 t/m 22 juni. Ook de stof voor de toetsweek (die op 24 juni start) komt hierin te staan.
 • Tijdens de lesuren op school werk je aan de weektaken van de vakken die op die dag in het rooster staan. Dit doe je onder toezicht en met hulp van de docent.  
 • Op thuisdagen werk je thuis zelfstandig aan de weektaken van de vakken die in het rooster van die betreffende dag staan. 
Bijvoorbeeld: Ga je op maandag naar school en heb je die dag Nederlands, biologie en wiskunde in je rooster staan? Dan werk je op school aan de weektaken van die vakken. Ben je op maandag thuis, dan werk je die dag thuis aan de weektaken van die vakken.
 
Regels
We zijn ontzettend blij om jullie weer te ontvangen op school, maar dat kan alleen als we ons met z’n allen houden aan de regels die zijn opgesteld door de overheid. Wat zijn deze regels?
 
Aankomst school
 • Je betreedt het schoolterrein via de hekken bij fietsenstalling. Het hek aan de oostkant van het noodgebouw (tegenover de kerk) blijft gesloten. 
 • Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, vragen we iedereen met de fiets te komen of met de auto gebracht door een ouder/verzorger. We hebben geïnventariseerd welke leerlingen gebruik moeten maken van het OV. Daar volgt later meer informatie over. 
 • Beide ingangen van school zijn geopend. 
 • De linker hoofdingang bij de fietsenstalling is voor de onderbouwleerlingen en de rechteringang is voor de bovenbouw. 
 • Bij binnenkomst in school desinfecteer je jouw handen. Hiervoor staan flesjes desinfectiemiddel en liggen er papieren handdoekjes klaar. De doekjes gaan na gebruik in een vuilnisbak die ernaast staat.
 • Je loopt meteen naar je lokaal en volgt daarbij de bewegwijzering. 
In school
Bekijk goed de plattegronden van het gebouw die op onze website staan.
 • Er geldt eenrichtingsverkeer (met de klok mee) in het hele gebouw. Dit is aangegeven met pijlen en bordjes. 
 • Voor de trappenhuizen geldt het volgende: 
  Wil je naar boven? Gebruik dan de de trappen in de vides midden in de school.
  - Wil je naar beneden? Gebruik dan de trappenhuizen aan de buitenzijde van het gebouw. 
 • De kluisjes mogen niet worden gebruikt. Neem je jas en spullen dus mee naar het lokaal. De telefoontas in lokaal mag niet worden gebruikt. 
 • Voordat je het lokaal betreedt, desinfecteer je weer jouw handen. Hiervoor staan flesjes desinfectiemiddel en liggen er papieren handdoekjes klaar. De doekjes gaan na gebruik in een vuilnisbak die ernaast staat.  
 • Je desinfecteert ook je eigen tafelblad. Bij de tafels staan de benodigde middelen hiervoor klaar. Doekjes gaan na gebruik in een vuilniszak. 
 • Als de les(dag) afgelopen is, desinfecteer je jouw tafel opnieuw voordat je het lokaal verlaat.  
 • In ieder lokaal staan 10 tafels en stoelen, op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. 
 • Als je naar het toilet wil, dan vraag je toestemming aan je docent. Was daarna uiteraard weer goed je handen. Ook in de toiletruimte geldt: houd 1.5 meter afstand van elkaar! 
 • Tijdens de pauze(s) blijft de docent in het lokaal met de leerlingen. Je luncht in het lokaal. De kantine is gesloten, dus zorg ervoor dat je voldoende eten en drinken mee naar school neemt. De snoepautomaat is wel in werking. 
 • Bij tussenuren blijven de leerlingen van de onderbouw in hun lokaal zitten. Er is daar een medewerker bij. De leerlingen in de bovenbouw die een tussenuur hebben, gaan naar één van de gymzalen. Ook hier is toezicht. 
 • Het is niet toegestaan om in een tussenuur naar buiten te gaan  
Vertrek
 • Als je lessen zijn afgelopen, verlaat je weer direct de school. Het is niet de bedoeling om nog even met je vrienden na te praten. 
Algemeen
 • Uiteraard gelden alle RIVM-richtlijnen óók op school: 
  - Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere leerlingen en de medewerkers van school;
  - Nies/hoest in je elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig;
  - Was regelmatig je handen;
  - Schud geen handen;
  - Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius hebt;
  - Blijf ook thuis als jijzelf (óf een huisgenoot) verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid hebt. 
 • De schoonmaak van school reinigt de hele lesdag door de toiletten, de vendingmachines, de deurknoppen van de publieke ruimtes en aan de buitenkant van de lokalen. 
 • De docenten desinfecteren na iedere leswissel de deurknop van het lokaal aan de binnenkant. 
 • Vanwege de brandveiligheid blijven de deuren van de leslokalen tijdens de lessen dicht. De luchtverversing is verantwoord en staat aan; de ramen kunnen open. 
 • Kun je niet naar school komen, dan meld een ouder/verzorger je via de gebruikelijke weg af.
 
Bevordering naar volgend schooljaar
Op dit moment volgen de leerlingen onderwijs op afstand en worden er nauwelijks cijfers gegeven om de studievoortgang van de leerlingen in beeld te brengen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij aan het einde van het schooljaar leerlingen bevorderen naar een hoger leerjaar. Zoals we in de mail van 18 mei hebben laten weten, worden er de komende weken tot de toetsweek van eind juni/juli geen toetsen voor cijfers afgenomen, maar gaan de docenten wel (formatieve) ‘metingen’ doen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor PTA-onderdelen en een afrondende opdracht bij de (praktijk)vakken.
 
Hoewel we voorzien dat de omstandigheden in juli nog steeds niet ideaal zijn voor een toetsweek, willen we die wel door laten gaan. We zullen die meer spreiden in de tijd. 23 juni is een lesvrije dag en op 24 juni (dus een week eerder dan aanvankelijk gepland) start de toetsweek. De cijfers die je voor de afsluitende toetsen haalt, zullen ons ook helpen om tot een goed bevorderingsadvies te komen. Bovendien geven ze aan waar in het nieuwe schooljaar eventueel extra ondersteuning nodig is.
Bevorderingsadvies
Alle leerlingen krijgen een bevorderingsadvies. Bij het bevorderingsadvies houden we uiteraard rekening met het feit dat leerlingen niet de mogelijkheid hebben gehad zich in de laatste periode te bewijzen. Daarom geven wij alle leerlingen volgend schooljaar de kans succesvol te zijn in het volgende leerjaar van het schoolniveau dat zij nu volgen. Er gelden wel een paar uitzonderingen, namelijk voor:
 • Leerlingen met wie al gesproken is over afstroom naar een lager niveau en voor wie dat nog steeds de verstandigste route lijkt. Deze twijfels over het niveau zijn ook besproken met de ouders/verzorgers.  
 • Leerlingen met wie voor de schoolsluiting gesproken is over opstroom naar een ander niveau en die daar (nog steeds) kansrijk zijn. Over deze opstroom is ook gesproken met de ouders/verzorgers. Dit geldt alleen voor onderbouwleerlingen. 
 • Leerlingen met wie gesproken is over doubleren op hetzelfde niveau. Dit is ook besproken met ouders/verzorgers.  
 • Leerlingen die tijdens de periode van afstandsonderwijs aantoonbaar niet deel hebben genomen aan de mogelijkheden die wij hen hebben geboden. De komende periode nemen we ook mee in ons advies. We verwachten van leerlingen dat zij ook de komende weken laten zien wat ze in hun mars hebben!
Deze besluiten hebben wel enkele consequenties. We hebben besloten dat we de brugklas havo/vwo met één jaar verlengen. Op die manier doen wij recht aan de leerlingen. Wij bieden hen de kans om volgend schooljaar te laten zien op welk niveau zij thuishoren. Van leerlingen die samen met hun ouders besluiten om het bevorderingsadvies niet op te volgen, verwachten wij dat zij een plan van aanpak schrijven met concrete voornemens en doelen om de kans op succes in het volgende leerjaar waar te maken.
 
Uitslag examens
 
Donderdag 14 mei kon het Minkema College aan alle examenleerlingen melden of ze geslaagd zijn of niet.
 
Dat betekende dat in veel gezinnen de vlag uit kon! Bij de vmbo basis- en kaderopleidingen heeft 98% van de eindexamenleerlingen hun diploma behaald. Maar liefst 98% van de mavoleerlingen verlaat het Minkema College met het felbegeerde papiertje. Van de havoleerlingen heeft 92% het diploma op zak. Datzelfde geldt voor 96% van de vwo-leerlingen.
 
Op 4 juni volgt een tweede uitslag omdat dan de herkansingen zijn afgerond.
 
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreikingen van 6 vwo en 5 havo staan zijn in de jaaragenda voor respectievelijk vrijdag 26 en maandag 29 juni. Op dit moment worden ideeën en scenario's uitgewerkt hoe we, met inachtneming van de regelgeving rond corona, vorm kunnen geven aan de afsluiting van de schoolcarrière van onze examenleerlingen.
 
Wij willen de ouders en leerlingen van onze examenklassen dan ook vragen om die data alvast te reserveren in de agenda. Over de precieze plannen word je later uitgebreid geïnformeerd.
 
Jouw mentor, docenten en afdelingsleiders gaan er samen met de OOP'ers en de ouders van de ouderraad alles aan doen om het een feestelijk moment te laten worden. Een moment om nooit te vergeten!
 
Minkema Discovery
Het programma van Minkema Discovery, een nieuw aanbod in ons onderwijs, is na een vlotte lancering in klas 1 door de schoolsluiting plots stil komen te liggen. We vinden dit natuurlijk heel jammer! De docenten waren enthousiast en de talentmodules werden in de eerste evaluatie in februari overwegend positief gewaardeerd.
 
We laten ons echter niet tegenhouden door de pandemie en zijn vol goede moed het nieuwe schooljaar aan het voorbereiden. Zo zijn de docenten alweer heel veel nieuwe talentmodules aan het schrijven voor klas 2. 
 
Omdat we er serieus rekening mee houden dat er ook in september/oktober nog 1,5 meteronderwijs nodig is, willen we in die periode nog geen talentmodules plannen. Die lestijd gaan we waarschijnlijk gebruiken om met de huidige brugklassers aan eventuele achterstanden te werken en/of de ondersteuningsmodules van dit jaar in te halen. Voor de maanden daarna gaan we er voorlopig wèl van uit dat we Minkema Discovery kunnen oppakken. 
 

Alle brugklasleerlingen en hun ouders hebben halverwege mei een brief gehad om zich te oriënteren op het nieuwe aanbod en alvast de keuzes door te geven in Magister. Op www.minkema.nl/discovery kun je lezen over de verschillende talentstromen en een korte omschrijving vinden van alle modules.
 
Nieuwe brugklasleerlingen
Terwijl de huidige brugklasleerlingen nog druk bezig zijn om hun eerste jaar goed af te ronden, staat de nieuwe lichting alweer te popelen om te beginnen. Dit jaar mogen we in totaal maar liefst ruim 500 nieuwe leerlingen verwelkomen.
 
Op woensdagmiddag 8 juli staat de kennismaking met de aanstaande klasgenoten en mentor te gebeuren. Ook de zorgvuldig uitgekozen Minkema Mentor Assistenten uit de bovenbouw zijn daarbij! Dit jaar is de middag extra spannend, want door de veiligheidsvoorschriften rondom corona zijn we een alternatief programma aan het opzetten om er voor de nieuwe brugklasleerlingen tòch een leuke middag van te maken.
 
We starten het nieuwe jaar met ruim 200 nieuwe vmbo-leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Op het havo/vwo starten in september ruim 300 brugklassers, verdeeld over 5 havo/vwo-klassen, 4 atheneumgroepen en 2 gymnasiumklassen.
 
We kijken uit naar hun komst en zijn blij met het vertrouwen dat zij en hun ouders stellen in onze school.
 
Online U-talent Masterclass voor brugklasleerlingen
 
Sinds dit schooljaar zijn er mogelijkheden voor leerlingen van het Minkema College om masterclasses te volgen op de Universiteit en Hogeschool Utrecht. Dit programma heet U-Talent.

Vanwege de coronacrisis kunnen veel van de activiteiten van U-Talent helaas niet doorgaan, zo ook de geplande masterclass op locatie ‘Red het Regenwoud’ voor onze brugklassers.


U-Talent heeft nu een online variant hiervan gemaakt waar wij maximaal 8 leerlingen voor op mogen geven. Vooral leerlingen met interesse in biologie en aardrijkskunde (/duurzaamheid) zullen dit leuk vinden.
 
 
Webinar studiefinanciering aanvragen: hoe werkt dat?
Op dinsdag 2 juni organiseert DUO het webinar "Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het? De praktische zaken". De live uitzending van dit webinar begint om 19.30 uur. In de uitzending worden praktische zaken behandeld waar aankomend studenten mee te maken krijgen. Op de site van DUO kunnen jij en je ouders zich aanmelden voor dit webinar. Ook kun je hier oude webinars bekijken.
 
Agenda
01/06: Tweede Pinksterdag
02/06: Heropening school
02/06: Webinar studiefinanciering
04/06: Uitslag herkansingen
 
Nieuwsbrief #15, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.