Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  14 maart 2019
Nieuwsbrief 2019-2

In deze nieuwsbrief:

Vooraankondiging Alliantieraad 16 april
Op dinsdag 16 april 2019 vindt de volgende Alliantieraad plaats. Op deze bijeenkomst voor alle organisaties die zich verbonden voelen met de Sociale Alliantie bespreken we een voorstel voor de voorjaarsactie richting lokale overheden.

Thema: Lokaal klimaatbeleid en armoedevraagstuk
Wat kan er lokaal gebeuren aan de verbetering van het klimaat en hoe spoort dat met het beleid om tweedeling en armoede te bestrijden? Bij de definitieve uitnodiging voor de Alliantieraad wordt hierover een conceptnotitie rondgestuurd.
 
Waar en wanneer
De Alliantieraad is op dinsdag 16 april 2019, van 10.00 – 13.00 uur bij de FNV in Utrecht.
 
Aanmelden
Dat kan vanaf nu. Graag met een mail aan: info@socialealliantie.nl
Met daarin de volgende gegevens:
  • uw naam
  • de organisatie namens welke u deelneemt
  • woonplaats / plaats van de organisatie
  • het mailadres waar de definitieve uitnodiging met bijbehorende stukken naartoe moet
 

Thema: sociale coöperaties
Op steeds meer plekken in Nederland vormen burgers collectieven om sociale grondrechten te herstellen of te behouden. Deze collectieven noemen wij sociale coöperaties. Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van ontwikkelingen rond sociale coöperaties. In deze nieuwsbrief leggen we de nadruk op de verandering in het denken dat nodig is om ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor sociale coöperaties en om de maatschappelijke betekenis ervan te onderkennen.
Het themadossier bestaat uit de volgende artikelen:
Sociale coöperaties
Collectieven van burgers werken aan herstel van sociale grondrechten
 
In de jaren 2013 – 2017 heeft de Sociale Alliantie samen met een aantal koplopers op het terrein van sociale coöperaties, ervaringen verzameld van collectieven van burgers die werken aan het herstel van sociale grondrechten om de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen te vergroten. In 2018 zijn die ervaringen ingezet om in de provincie Limburg aandacht te vragen voor burgerinitiatieven die concrete bijdragen leveren aan het op gang brengen van een beweging die zich inzet voor een samenleving zonder armoede. In dit themadossier doen Nicole Estejé en Raf Janssen verslag van een aantal bevindingen.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Hoedanigheden die kenmerkend zijn voor sociale coöperaties
Raf Janssen herlas de beschrijving die Abram de Swaan gaf van arbeidersonderlinges en probeert daaruit enkele lessen te trekken voor de momenteel in opkomst zijnde sociale coöperaties.
'Arbeidersonderlinges’ waren verenigingen die gevormd werden door arbeiders die naar de nieuwe fabriekssteden getrokken waren en die tot het inzicht kwamen dat ze elkaar nodig hadden om problemen waarmee te geconfronteerd werden het hoofd te kunnen bieden.
In deze bijdrage worden enkele passages uit de studie over arbeidersonderlinges weergegeven. En per passage wordt een verbinding gelegd met de huidige tijd van groeiende onzekerheden, die de context vormen van een opkomende beweging van sociale coöperaties waarin mensen collectieven vormen om deze bestaanszonzekerheden het hoofd te bieden.

Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Het alledaagse en het collectieve
In de systeemwereld wordt al jarenlang gepraat over transformatie, maar er transformeert pas iets als we erin slagen een verbinding tot stand te brengen tussen enerzijds het denken en doen van de systeemwereld en anderzijds de alledaagse werkelijkheid van mensen.
Raf Janssen doet een poging het alledaagse terug te brengen in de begrippen vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hij grijpt daarbij terug op enkele ervaringen uit zijn jeugd. Niet om de situatie van toen terug te halen, maar om inspiratie op te doen voor nieuwe begripsvorming vanuit een tijd waarin de wereld van de systemen nog niet het alledaagse leven van mensen bepaalde zoals dat nu wel het geval is.

Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief
Rapport Ombudsman

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief'. Hij roept overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang van mensen met schulden. In zijn rapport presenteert hij daartoe een behoorlijkheidskader waarin hij aangeeft wat mensen van de overheid mogen verwachten als die schulden bij hen invordert. 
 
Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport te downloaden.
Klik hier om een samenvatting te doenloaden.