Nieuwsbrief 11 november - 15 december 2020
Prettige feestdagen 
en een
Voorspoedig Nieuwjaar 
Het Bibliotheekteam Balie Provincie Antwerpen            Els, Maarten en Sarah
Nieuwe aanwinsten boeken - recente tijdschriftartikelen 
juridische actualiteiten
 
Openingstijden bibliotheek 8.30u -13.00u en van 13.30u - 16.30u
 
Ook tijdens de kerstvakantie geopend behalve op 25 december en 1 januari
Exemplaren van de nieuwe Codex Balie Provincie Antwerpen 2020 kunnen afgehaald worden in de bibliotheek
 ACTUEEL
JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak
Arresten van het Hof van Cassatie en andere rechtscolleges zitten nu definitief in JUPORTAL en is consulteerbaar via de nieuwe JUPORTAL-zoekmachine die sinds november 2020 de Jure-Juridat zoekmachine vervangt
https://juportal.be/home/welkom

Notarissen lanceren IZIMI, een gratis digitale kluis
Notaris.be 28/11/2020
IZIMI is een persoonlijke, digitale kluis waarin burgers centraal en overzichtelijk alle vertrouwelijke documenten kunnen bewaren zoals paspoorten, diploma’s, documenten over de aankoop, de lening of de verzekering.
IZIMI maakt het mogelijk om deze persoonlijke data op een extra veilige manier te delen met anderen (de partner, de kinderen of een notaris naar keuze).
 
Een nieuwe Corona-wet inzake Justitie
Wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Indieningsdatum 25/11/2020 – Aangenomen Commissie Kamer 08/12/2020
55K1668

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen vanaf nu te volgen op Twitter
@reaAntwerpen

Verslag over de rechtsstaat 2020 van de Europese Commissie (Rule of law report)
Het verslag over de rechtsstaat 2020 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in verband met de rechtsstaat in alle lidstaten.

ALGEMEEN
De Valks Juridisch Woordenboek
Bernard Tilleman, Steven Lierman, Vincent Sagaert (eds.), 5e herziene en uitgebreide editie, Intersentia 2020, 823 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 PUBLIEK RECHT
UITVOERENDE MACHT

Regeren anno 2020

Vandenbossche Emmanuel (ed.), Bibliotheek Grondwettelijk Recht, die Keure 2020, 280 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GRONDWETTELIJK HOF
 

Grondwettelijk Hof - Notificatie van de datum van een geplande uitspraak

Personen die op de hoogte wensen te worden gebracht van de datum van uitspraak van het arrest in een specifieke zaak, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een hangende zaak via de knop "Blijf op de hoogte" op https://www.const-court.be/nl/judgments/pending-cases.
Deze personen ontvangen vervolgens een notificatie wanneer de datum van de uitspraak vaststaat.
Voor specifieke instructies: https://www.const-court.be/public/common/nl/rolnl.pdf

Het Grondwettelijk Hof is onbevoegd om zich uit te spreken over een beroep tegen het MB COVID

GwH 161/2020 van 26 november 2020
Het Hof is niet bevoegd om te oordelen over het beroep tegen een ministerieel besluit, dat, bij ontstentenis van bekrachtiging bij wet, geen wetskrachtige norm is.

RAAD VAN STATE

Rechtspraak Raad van State
F. Eggermont, TBP 2020/6, 296 e.v.

BESTUURSRECHT

Bestuursorganisatierecht
S. De Somer (ed.), Administratieve rechtsbibliotheek, Algemene reeks, die Keurre 2020, 514 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEMEENTE


De invloed van beleidsovereenkomsten op de onpartijdigheid van het bestuur: ‘partij=partijdig’?
S. De Somer, T.Gem. 2020/3, 209

OVERHEIDSOPDRACHTEN
  

Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten
Driemaandelijks tijdschrift Larcier Intersentia
Inhoudstafel 2020/1
Inhoudstafel 2020/2

De gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten: overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State (2018-2019)

B. Schutyser, T.Gem. 2020/3, 142

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID 

L’arrêt Flandria 100 ans après
Numéro special JT N° 6832, 07/11/2020
Inhoudstafel

MENSENRECHTEN – GRONDRECHTEN


Welke grondwet na 2019?
Themanummer CDPK 2019/2
Inhoudstafel

Liberté d’expression – Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
J. Englebert, A&M 2020/1, 5

Des frontières aux droits ou des droits aux frontières?
La décision de la Cour européenne des droit de l’homme M.N. c. Belgique du 5 mai 2020 sur les visas humanitaires, JT N° 6835, 28/11/2020, 821

Beperkingen aan de vrijheid om een bedienaar van de eredienst te benoemen
V. Verbelen, TBP 2020/9, 432

Het Grondwettelijk Hof bloedernstig – bloeddonatie door MSM en de wet van 11 augustus 2017
T. Mortier, TBP 2020/9, 456

GEZONDHEIDSRECHT
 

Tijdschrift voor gezondheidsrecht

2020-2021 afl.2
Inhoudstafel

ONDERWIJSRECHT
 

De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap
E. Timbermont, De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap: een aantal kanttekeningen bij de rechtsbescherming in het kader van de evaluatie- en tuchtprocedure en de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsrelatie in het vrij gesubsidieerd leerplichtonderwijs, RW 2020-2021, nr. 16, 19/12/2020, 603

Kroniek onderwijsrecht 2019-202: de coronacrisis overschaduwt de start van de nieuwe legislatuur
D. Couck, TBP 2020/9, 465

Onderwijsrecht: Corona-editie
D. Couck, TBP 2020/6, 283

Arrest Grondwettelijk Hof – organisatie opleidingen - Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen
GwH 152/2020, 19 november 2020
Rolnummer(s): 7253
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 maart 2019 « tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs » (art. 36, invoeging van een artikel II.395 in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs)
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Organisatie van de opleidingen - Graduaatsopleidingen - Afwijkende regeling - Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikel 36 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 maart 2019, in zoverre het een artikel II.395, § 2, invoegt in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013)

WOONBELEID


Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen
T. Vandromme, D. Vermeir, Intersentia 2020, 68 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociale huur
N. Bernard, On peut être locataire social sans avoir signé le bail: la mise au point de la Cour de cassation, JT N° 6833, 14/11/2020, 793

OMGEVINGSRECHT


Erfgoed en eigendomsbescherming
R. Palmans, W. Verrijdt, Reeks CROW, Intersentia 2020, 508 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Herstelhandhaving van de redelijke termijn: zo veel meer dan wat gehamer op Hamer
P. Vansant, TMR 2020/5, 568

De substitutiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de praktijk
E. Rentmeesters, TMR 2020/5, 578

BESCHERMDE DIERSOORTEN


Terugkeer van de wolf naar Vlaanderen
H. Schoukens, NJW nr. 432, 09/12/2020, 850

MEDIARECHT


Rechtspraak mediarecht
JLMB 2020/39
Inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING
 

Vernieuwde stakingsprocedure in het gegevensbeschermingsrecht
F. Debusseré, NJW nr. 429, 21/10/2020, 706

Gegegevensbescherming in België
Accountancy & Fiscaliteit nr. 25, 25/06.2020
Twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 BURGERLIJK RECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

Patrimonium 2020
Declerck Charlotte, Pintens Walter (eds.), die Keure 2020, 408 p.
Jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht en de bijbehorende relevante fiscale bepalingen.
Beschrijving + inhoudstafel

Personen-, familie- en relatievermogensrecht
I. Boone, J. Du Mongh, A.L. Verbeke, Acco 2020, 450 p.

Een nieuw rekentool voor de begroting van kinderalimentatie: de methode HOBIN
S. Brouwers, RABG 2020/16, 1369

Rechtspraak Familie- en familiaal vermogensrecht
RABG 2020/16
Inhoudstafel

Oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
E. Decorte, De zoektocht naar roots: het decreet van 26 april 2019 houdende oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank, RW 2020-2021, nr. 14, 05/12/2020, 522

ZAKEN- EN VERBINTENISSENRECHT


(Handels)huur en COVID-19
Higny Mathieu, Vyncke Hanne, Juridische panoplie bij pandemie? Eerste rechtspraak m.b.t. COVID-19 becommentarieerd/Panoplie juridique face à une pandémie ? Les premières décisions commentées en matière de COVID-19, Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters nr. 30, die Keure 2020, 145 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(Handels)huur in tijden van COVID-19: wie is het kind van de rekening
Stijn Claeys en Arne Baert (Racine)
https://racinebrussels.eu/nl/handelshuur-in-tijden-van-covid-19-wie-is-het-kind-van-de-rekening/

Rechtspraak zaken- en verbintenissenrecht
RABG 2020/15
Inhoudstafel

Financieringsovereenkomsten
H. Servais, W. Van de Wiele, Les règles protectrices du débiteur en matière d’intérêts à la lumière des lois de police et de l’ordre public international, TBH 2020/6, 721

BEWIJSRECHT

Nieuw burgerlijk bewijsrecht
B. Cattoir, reeks Recht en Praktijk nr. 104, Wolters Kluwer 2020, 219 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het lot van onrechtmatig verkregen bewijs

J. Van Doninck, Intersentia 2020, 389 p.
Beschrijving + inhoudstafel

L'incidence des nouveaux mécanismes probatoires sur le lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle

C. Joisten, TBBR 2020/9, 490
 GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Codex deontologie van de juridische beroepen
S. Rutten, Wetboeken op maat, Editie bijgewerkt tot 20/09/2020, UAntwerpen – Intersentia, 2020, 840 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La déclaration obligatoire des dispositifs fiscaux transfrontières et l’avocat
J. Malherbe, JT N° 6834, 21/11/2020, 812

Advocaat – kwaliteitsrekening  
Cass. 29 maart 2019, RW 2020-2021, nr. 12, 21/11/2020, 462
Advocaat – Kwaliteitsrekening – Inzage door de stafhouder – Voorwaarden – Tuchtonderzoek

UBO-register: het beroepsgeheim gevrijwaard

D. Van Moppes, K. Erneste, Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt-4 nov 2020, 1
Bespreking RvS 26 juni 2020, nr. 247.922

De deugdethiek als inspiratiebron voor de hedendaagse jurist
E. Lancksweerdt, RW 2020-2021, nr. 12, 21/11/2020, 442

Cass. 18 september 2020, nr. C.18.0353.N: advocaten verdienen ook een fresh start
I. Vandeplas, TBH – Actualiteit 13 november 2020
Dit arrest gaat over de interactie tussen de reglementen van de raden van de Orde van Advocaten en de bepalingen omtrent het beroepsverbod in boek XX van het WER.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat het reglement van de Orde van Advocaten niet spoort met de krachtlijnen en doelstellingen van de insolventiewetgeving. Hieruit volgt dat de ambtshalve weglating als gevolg van een louter faillissement in artikel 3 van het omstreden reglement kennelijk onredelijk is.
Cass. 18 september 2020, nr. C.18.0353.N

JUSTITIE

Verlenging en uitbreiding van de schriftelijke eedaflegging bij de gerechten
Wetsontwerp nr. 1668 houdt diverse tijdelijke en structurele bepalingen in inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.- 55K1668
Indieningsdatum: 25/11/2020

Rechter in ondernemingszaken - Benoemingsvoorwaarden en verenigbaarheid met het ambt van advocaat
GwH 19 november 2020,  154/2020
Rolnummer(s): 7329
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank » (art. 91 tot 98 en 101)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Leden van de ondernemingsrechtbank - Rechter in ondernemingszaken - Benoemingsvoorwaarden en verenigbaarheid met het ambt van advocaat
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.7.4 vermelde interpretatie)
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-154n-info.pdf

GERECHTSDEURWAARDERS

De deontologie van gerechtsdeurwaarders
La déontologie de l’huissier de justice et les lois du marché: le grand écart?
Speciaal nummer Ius & Actores 2020/1
Inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT

Proceshandelingen van en tegen vennootschappen
B. Tilleman, N. Van Damme, reeks Recht en Onderneming nr. 52, die Keure 2020, 472 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Niet openbaar maken tijdens gerechtelijke procedure van bedrijfgeheimen

O. Malherbe, W. Derijcke, JT N° 6836, 05/12/2020, 837

Rechtspraak gerechtelijk recht

JLMB 2020/40, 04/12/2020
Inhoudstafel

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
ONDERNEMINGSRECHT

Le code de gouvernance d’entreprise 2020: une collaboration renforcée entre le marché et l’État
P. Moineau, JT N° 6834, 21/11/2020, 805

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


Grondwettelijk Hof vernietigt art. 2:59, eerste lid, 3o (intern reglement) en art. 6:13, eerste lid, 4o (vermeldingen in oprichtingsakte coöperatieve vennootschap) WVV
A. Snyers, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 16, 19/12/2020, 602

Het voorlopig bewind en het vennootschaps- respectievelijk het ondernemingsbelang
K. Bijttebier, N. Sneyers, RW nr. 15, 12/12/2020, 562

Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren
K. Aerts, 2e editie, Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht, Intersentia 2020, 251 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wettelijke en conventionele beperkingen op de overgang van aandelen bij overlijden
N. Hallemeersch, T. Not. nr. 11, nov 2020, 907

Moeilijkheden over het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijk statuut van vennootschapsaandelen
A. Aydogan, T. Not. nr. 11, nov 2020, 935

Fiscale behandeling van de onttrekking uit vennootschap (uitbreng) van in Vlaanderen gelegen onroerend goederen
J.-L. Snyers, T. Not. nr. 11, nov 2020, 949

Vrij beroep en coöperatieve vennootschap
Tang op een varken of droomhuwelijk?
J. Waelkens, NJW nr. 431, 25/11/2020, 810

‘Intern’ reglement’ van vennootschappen en verenigingen: stand van zaken
M. Roelants, Balans nr. 860, 15/11/2020, 1

De vennootschapsbestuurder als ondernemingsrechtelijke twistappel
Rechtspraak en beleidsmatige overwegingen
N. Appermont, TBH 2020/6, 756

Informatie in UBO-register naar hoger niveau
De Venn. 2020/10, nov 2020, 8
Bespreking van:
23 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 01/10/2020, bl. 68988 inwerkingtreding 11/10/2020

Het ondernemingsnummer is uniek
De Venn. 2020/10, nov 2020, 9
Elke onderneming heeft een eigen nummer. De praktijk om een ondernemingsnummer in sommige gevallen over te dragen naar een andere onderneming werd afgeschaft.
Bespreking van:
31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 07/08/2020, bl. 58117

INSOLVENTIERECHT


Rechtsmiddelen tegen het faillissementsvonnis op aangifte: even terug naar de (vergeten) basis
V. Verlaeckt, RW 2020-2021, nr. 13, 28/11/2020,

L’enquête de solvabilité numérique: entre rêve et réalité
Q. Debray, JT N° 6833, 14/11/2020, 785

Balans van twee jaar Boek XX WER in de not-for-profit-sector
B. Van Baelen, TBH 2020/6, 731

Examen de jurisprudence en matière d’effacement (et d’excusabilité): exorde (et épilogue)
D. Pasteger, P. Vandeweyer, TBH 2020/6, 747

CONSUMENTENRECHT


Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten
I. Claeys, E. Terryn (eds.), Intersentia 2020, 426 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Over luchtkastelen en wolkenkrabbers: rechtspraakoverzicht vliegtuigpassagiersrechten
(Hof van Justitie, 2017-2019) DEEL 1
R; Van der Bruggen, DCCR nr. 128, jul-aug-sep 2020, 59

EU-consumentenbescherming bij onlineshopping buiten de EU
J. Schenk, DCCR nr. 128, jul-aug-sep 2020, 596

MEDEDINGINGSRECHT


De impact van de coronacrisis op het Europese mededingingsrecht
J.W. van de Gronden, SEW nr. 11, nov 2020, 584

Kroniek – Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2019

K. Bourgeois, E. Paredis, SEW nr. 11, nov 2020, 608

STAATSSTEUN

Staatssteun en publieke omroep

E. Defreyne, Les médias belges de service public: quelle influence du droit européen des aides d’État?, A&M 2020/1, 38

VERZEKERINGSRECHT


Verzekering – COVID-19
E. Ankaert, COVID-19 op de werkvloer: een z(t)aak voor werkgevers en verzekeraars?, Verzekeringsnieuws nr. 11, dec 2020, 1

INTELLECTUELE RECHTEN


Herverkoop van digitale werken door gebruikers
Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software Vol. III
S. Geiregat, Intersentia 2020, 512 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het beslag inzake namaak een stand van zaken
Judith Bussé, Christian Dekoninck, Jurgen Figys, 2e editie, CABG 2020, Intersentia
Beschrijving + inhoudstafel

Eenheidsoctrooi en eengemaakt octrooigerecht: und jetzt?
P. Callen, IRDI 2020/2, 130

Auteursrecht – tweedehandse e-books

HvJ 19/12/2019, noot H. Vanhees, Aanbieden en doorverkopen van e-books, NJW nr. 429, 21/10/2020, 732

Rechtspraak intellectuele rechten

JLMB 2020/37, p. 1712-1722
Inhoudstafel

TRANSPORTRECHT

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT)
Inhoudstafel nr. 2020/3
FINANCIEEL RECHT

Handboek krediet- en borgtochtverzekering
P. Becue, Intersentia 2020, 1061 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De gelieerde kredietovereenkomst: op weg naar een rigoureuze toepassing van de wettelijke voorwaarden?

N. Michielsl, J.-P. Buyle, noot onder Cass. 28 maart 2019, Bank.Fin.R. 2020/3, 172

Betwiste online betalingstransacties: analyse van Ombudsfin

B. De Waele, Bank.Fin.R. 2020/bonus, jul-okt 2020, 36

STRAFRECHT
Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
JLMB 2020/38, 20/11/2020
Inhoudstafel

De hervorming van de wetboeken in strafzaken: een noodzakelijke sprong van de 19e naar de 21e eeuw

D. Vandermeersch, RW 2020-2021, nr. 11, 14/11/2020, 402

Les coûts du système pénal

C. Guillain, D. Scalia (eds.), Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, nr. 28, la Charte 2020, 195 p.
Beschrijving + inhoudstafel

The sound of science
Nieuwe technologie bij opsporing, vervolging en ordehandhaving
F. Goossens, H. Berkmoes, L. Mergaerts (eds.)
Tijdschrift Politie & Recht 2020/4
Inhoudstafel
 FISCAAL RECHT
Liber Amicorum Stefaan Van Crombrugge
Mark Delanote, Bart Peeters en Inge Van De Woesteyne (eds.), Fiscoloog books 2020, 730 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Wetboek van minnelijke en gedwongen inning van belastingvorderingen en niet-belastingvorderingen

Eerste commentaar en rechtsvergelijking in de drie regio's 1e editie 2020
N. Pirotte, T. Lauwers, Le code du recouvrement amaible et forcé des créances fiscales et non fiscales, Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 114, Larcier 2020, 317 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Nieuwe vrijstelling doorstorting BV in geval van (bepaalde) opleidingen

JVD, Fiscoloog nr. 1681, 09/12/2020, 1

Procedure
JVD, Visitatie: geen toestemming belastingplichtige vereist?, Fiscoloog nr. 1681, 09/12/2020, 6

Verdere versoepelingen voor tax shelter audiovisuele en podiumwerken
CB, Fiscoloog nr. 1681, 09/12/2020,8

Programmawet

W. De Visscher, Bijkomende steun voor opleidingen, Fisc.Act. nr. 41, week 3-9 dec 2020, 1

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, Wat te doen en wat te laten vóór jaareinde 2020?, Fisc.Act. nr. 41, week 3-9 dec 2020, 3

Vennootschapsbelasting

P.-J. Wouters, Wederopbouwreserve goedgekeurd door parlement, Fisc. Act., nr. 40, week 26 nov-2 dec 2020, 1

Beroepskosten
F. Vanneste, Hoe de fiscus de aanslagen van de leningen voor een superdividend of kapitaalvermindering verdedigt, Fisc.Act. nr. 41, week 3-9 dec 2020, 8

Ontheffing van ambtswege
CB, Voordeel uit gratis woonst: geen van ambtswege ontheffing voor verleden, Fiscoloog nr. 1680, 02/12/2020, 5

Pensioenen
JVD, ‘Effectief actief’: betalen sociale bijdragen niet doorslaggevend, Fiscoloog nr. 1680, 02/12/2020, 7

VZW
SVC, RPB of Venn.B.: opvolgen subsidieaanvragen en beheer ‘begrafenisfonds’?, Fiscoloog nr. 1680, 02/12/2020, 9

Fiscale behandeling van de onttrekking uit vennootschap (uitbreng) van in Vlaanderen gelegen onroerend goederen
J.-L. Snyers, T. Not. nr. 11, nov 2020, 949

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit
A. Van Geel, G. Vanden Abeele, E. Van Goidsenhoven, J. Vanhove, O. Herbert, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14, weken 47-48 2020, 1

Bijzondere liquidatiereserve
G. Henin, Administratieve tolerantie voor ontbrekende bijalge ‘275A Bijz. Liq.’Fisc. Act. nr. 40, week 26 nov – 2 dec 2020, 5

Taks op effectenrekeningen

K. Hellinckx, S. Mertens, Effectentaks maakt al doorstart, Fisc. Act. nr. 39, week 19-25 nov 2020, 1

Vennootschapsbelasting

P.-J. Wouters, Fiscale consolidatie: minister en rulingdienst geven praktische verduidelijkingen, Fisc. Act. nr. 39, week 19-25 nov 2020, 13

Exit belastingvrij bijklussen, enkel nog deeleconomie tegen 10%

JVD, Fiscoloog nr. 1679, 25/11/2020, 1

Voordelen van alle aard
JVD, Bedrijfswagens: geen ‘verlaging’ van het belastbaar voordeel meer (bis), Fiscoloog nr. 1679, 25/11/2020, 8

Registratierechten
A. Aydogan, Einde van de ‘kaasroute’: inwerkingtreding voorlopig onduidelijk, Fiscoloog nr. 1679, 25/11/2020, 9

Fiscaal duet voor beroeps- en vermogensinkomsten

F. Vanistendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2020/11, 2

Over DBI-beveks en Global Depository Receipts
P. Coosemans, S. Van Doorn, AFT 2020/11, 7

Bedrijfswagens: geen ‘verlaging’ van het belastbaar voordeel meer

JVD, Fiscoloog nr. 1678, 18/11/2020, 1

Verjaring invordering IB: termijn loop vanaf inkohiering
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1678, 18/11/2020, 3

Vennootschapsbelasting
JVD, Kamer keurt vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’ definitief goed, Fiscoloog nr. 1678, 18/11/2020, 8

‘Onroerende goederen’ vóór en na het nieuwe ‘goederenrecht’

L. Mmaes, Fiscoloog nr. 1677, 11/11/2020, 1

Gezinsfiscaliteit: wijzigingen inzake kinderopvang en mantelzorg
JVD,  Fiscoloog nr. 1677, 11/11/2020, 5

Algemene antimisbruikbepaling
SVC, Alweer de inwerkingtreding van de algemene antimisbruikmaatregel, Fiscoloog nr. 1677, 11/11/2020, 7

Erfbelasting
SVC, Verblijvingsbeding onder last: wat met de ‘overbedelingsschuld’?, Fiscoloog nr. 1677, 11/11/2020, 9

Vivaldi: eindelijk Avanti! Voor een grondige fiscale hervorming?

M. D’Haene, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 589, nov 2020, 883

Onroerende voorheffing en nationale domeingoederen: een oud (en nieuw) zeer
M. Vervoort, TFR nr. 589, nov 2020, 885

Beroepskosten

S. Lamote, Geldsom in kader van minnelijke schikking aftrekbaar, of toch niet meer?, Fisc.Act. nr. 38, week 5-11 nov 2020, 5

UBO-register: het beroepsgeheim gevrijwaard

D. Van Moppes, K. Erneste, Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt-4 nov 2020, 1
Bespreking RvS 26 juni 2020, nr. 247.922

Geheime commissielonen
K. Janssens, Soepele interpretatie identificatietermijn alleen als aanslag bij genieter definitief is, Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt-4 nov 2020, 4

Belasting van niet-inwoners

K. Brys, A. Alaerts, BNI/venn. Aj. 2020: jaaroverzicht, Fisc.Act. nr. 37, week 29 okt-4 nov 2020, 6

BTW

‘Brexit’: wat zijn de BTW-spelregels vanaf 1 januari 2021?

I. Massin, Fiscoloog nr. 1680, 02/12/2020, 1

Uitbreiding 6 % afbraaj en heropbouw: verduidelijkingen aan wetsontwerp

J. Opreel, Fisc. Act. nr. 40, week 26 nov-2 dec 2020, 9

Btw-aftrekbeperking als derde mee profiteert van gemaakte kosten?

B. Guenter, L. Snoeck, Fisc. Act. nr. 39 week 19-25 nov 2020, 11

Tijdelijke uitbreiding 6%-tarief voor afbraak en heropbouw

T. Van Beveren, C. Saenen, Btw Brief nr. 9, nov 2020, 1

Nieuwe btw-regeling voor webshops houdt een kleine revolutie in…
B. Buelens, Fisc.Act. nr. 38, week 5-11 nov 2020, 1

De btw-revolutie waar we niet op zitten te wachten
Of hoe de EU haar eigen btw-systeem om zeep helpt

B. Buelens, Fisc.Act. nr. 38, week 5-11 nov 2020, 7

Regeerakkoord
6% btw op afbraak en heropbouw woningen nu voor het hele land

J. Opreel, Fisc.Act. nr. 38, week 5-11 nov 2020, 15

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


COVID-19 en de belastingverdragen
J. Lambrechts, TFR nr. 590, nov 2020, 939

Haken en ogen aan Belgische vrijstellingsmethode met progressie voorbehoud
H. Niesten, TFR nr. 590, nov 2020, 943

Vaststelling fiscale woonplaats van vennootschappen: nieuwe wending?
L. Brosens, Fiscoloog Internationaal nr. 444, 30/11/2020, 1

Het realiteitsbeginsel in het internationaal fiscaal recht
S. Van Crombrugge, Rede uitgesproken naar aanleiding van zijn toelating tot het emeritaat – najaar 2020, Fiscoloog books 2020, 29 p.

Belasting multinationals: stand OESO-werkzaamheden inzake Pijlers 1 en 2
A. E. Jilali, G. Bonte, Fiscoloog Internationaal nr. 443, 31/10/2020, 3

DAC 6 – richtlijn
B. Goffaux, Conséquences de la transposition de la Directive DAC 6 en droit interne belge dans les domaines de la gestion et de la transmission patrimoniale, RGEN 2020/9, 411

 SOCIAAL RECHT
Alternatieve verloning
N. Wellemans, Anthemis 2020, 816 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht – individueel arbeidsrecht

W Rauws (ed.), 7e editie, Intersentia 2020, 312 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: in sommige gevallen verdubbeld

K. Van Tilborg, Balans nr. 861, 30/11/2020, 1

Invloed van het Hof van Justitie op het arbeidsrecht in België

A. Keereman, Koen Lenaerts: “Elke Europese crisis komt vroeg of laat in de pijplijn van het Hof”. Interview met de president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, OR 2020/9, 303

Interview met Lieven Lenaerts, ere-kamervoorzitter in het arbeidshof van Brussel
Lieven Lenaerts: “Alles wat met werk te maken heeft bij de arbeidsgerechten onderbrengen, ook arbeid in de publieke sector”
A. Keereman, OR 2020/9, 310

Interview met Chris Engels, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels
Chris Engels: “Gaat het Hof ver?, Ja maar het is de effeciëntste wetgever die er is”
A. Keereman, OR 20202/9, 315

Onredelijk ontslag en rechtsmisbruik
 
A. Maes, L. Fastrez, De afwezigen hebben (on)gelijk: ontslag op basis van de Bradfordfactor of absenteïsme. Een analyse in het licht van de antidiscriminatiewetgeving, het kennelijk onredelijk ontslag en het rechtsmisbruik, TSR 2020/3, 291

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende werkzekerheid en (niet-) toepasselijkheid van de cao nr. 109 – Stand van zaken

S. Cluydts, Nieuwsbrief ontslag nr. 5, nov 2020, 1

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Hof van Justitie – bindende werking arresten
N. Cariat, Le point sur... l'autorité des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne pour les juridictions nationales, JT 2020, afl. 6835, 826-829

De waarborg van een Europese prejudiciële procedure: internationale bescherming tegen een nationale bedreiging
M. Leloup, TBP 2020/6, 275

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.