Nieuwsbrief april - mei 2021
Gratis over te nemen volgende ingebonden tijdschriftenreeksen:

Rechtskundig weekblad 1965-2019
Journal des Tribunaux 1987-2012
Nullum Crimen 2013-2020
Tijdschrift voor Privaatrecht 1967-2016
Revue de droit pénal et de criminologie 1978-2020
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2011-2019
Jurisprudence Belge 1970-2014
Répertoire de la jurisprudence Belge (misschien niet volledig)
Répertoire pratique du droit belge (Tome I-XVII + complements I-VII)
 
Contact voor geïnteresseerden:
bib@balieprovincieantwerpen.be
 
 


Nieuw in onze bibliotheek:


De nieuwe databank Omnilegie die de volledige die Keure-verzameling van geannoteerde wetgeving bevat (de bekende blauwe wetboeken).
Deze databank is te consulteren vanuit de pc’s in de bibliotheek
Meer info: www.omnilegie.be
 
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

ACTUEEL
Bescherming van kwetsbare personen gedigitaliseerd vanaf 1 juni
Wet: 21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie
Informatie

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM), het allereerste supranationale parket, zal op 1 juni operationeel zijn
Persbericht Europese Commissie van 26 mei 2021

De Indicatieve Tabel 2020 is gepubliceerd
Raadpleging in Jurisquare (voor leden) onder : Tijdschrift van de Politierechters/ Journal des Juges de Police : nummer 2 -jaargang 2021 

Webinar: De Indicatieve Tabel 2020
Gent 2 september 2021
Leuven 16 september 2021
Programma + inschrijving

PODCASTS


Podcast  #tussen de regels

Te beluisteren op verschillende streamingplatformen, zoals Spotify en Apple Podcasts

OVB – Lancering podcast taskforce ‘Overmorgen’
https://www.taskforceovermorgen.be/
 
ALGEMEEN
Schoups 70
Jubileumboek advocatenkantoor Schoups, BV Schoups, 2021, 499 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht in beweging - 28ste VRG-Alumnidag 2021
VRG-Alumni (Red.), Gompels&Svacina 2021, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Informatie en recht

E. Suzanne van Aggelen (ed.), Intersentia 2021, 333 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
PUBLIEK RECHT
Liber amicorum Marnix Van Damme
Wirtgen Aube (ed.), die Keure 2021, 616 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Horizontale publiek-publieke samenwerking: balanceren op een slappe koord?
A. Meskens, TBO 2021/1, 3

RAAD VAN STATE

‘Geachte voorzitter, ik dank u’: KB maakt schriftelijke procedure bij Raad van State makkelijker
L. Proost, Juristenkrant nr.430, 26/05/2021, 5
26 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 26 en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 `tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State', BS 03/05/2021, bl. 42162

OMGEVINGSRECHT

Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening
P. Lefranc, Intersentia 2021, 115 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De juridische beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed

L. Vandenhende, Bibliotheek Omgevingsrecht, die Keure 2021, 419 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Controversiële decreetswijziging beperkt toegang tot de bestuursrechter in het omgevingsrecht
M. Meulebrouck, Juristenkrant nr. 430, 26/05/2021, 8

Het onwettig opleggen van gratis grondafstand als last bij een omgevingsvergunning

B. Indekeu, RW 2020-2021, nr. 37, 15/05/2021, 1443

Grondwaterarrest duwt Vlaanderen richting debat over beperkte milieugebruiksruimte
H. Schoukens, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 6

Stikstof, natuurbescherming en de programmatische aanpak stikstof
Een ongemakkelijke waarheid?  (deel 2)
H. Schoukens, NJW nr. 440, 07/04/2021, 286

Het gebruik van milieurechtelijke principes in klimaatzaken
A. Soete, TMR 2021/2, 81

Een procedurele benadering van fundamentele rechten in leefmilieu- en klimaatzaken
C. Van de Heyning, TMR 2021/2, 86

Projectmilieueffectenrapportage
P. De Smedt, M. Strubbe, Cumulatieve overschrijding versus cumulatieve effecten in projectmilieueffectenrapportage: geen broek van hetzelfde laken (noot onder RvVb 23 juni 2020, nr. RvVb-A-1920-0956), TMR 2021/2, 101

TROS
Tijdschrift voor Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht en Stedenbouw
Inhoudstafel nr. 101, jan-feb-mrt 2021

WOONBELEID

Vaarwel Vlaamse Wooncode, welkom Vlaamse Codex Wonen van 2021
T. Vandromme, Not.Fisc.M. 2021, afl. 2-3, 84

ONDERWIJS

De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap
E. Timbermont, Intersentia 2021, 843 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB)
nr. 2020-2021/4, mrt – apr 2021
Inhoudstafel

ENERGIE


Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding?
J . Ghysels, T. Van Gaal, ‘Actualiteit’,  RW 2020-2021, nr. 35, 01/05/2021, 1362

CULTUREEL PATRIMONIUM

Retourner le patrimoine colonial
Proposition d’une lex specialis culturae
M.-S. de Clippele, B. Demarsin, JT N° 6857, 15/05/2021, 345

GRONDRECHTEN EN MENSENRECHTEN

Economische, sociale en culturele rechten
W. Vandenhole, APR-reeks, Wolter Kluwer 2021, 325 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(1er juillet – 31 décembre 2020)
F. Krenc, JT N° 6859, 29/05/2021, 381

Veroordeling VRT-journalist voor misbruik inzagerecht is verontrustend
D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 430, 26/05/2021, 12
(Corr. Brugge 10 mei 2021, OM en H. Saelens e.a. t. P. Gyselbrecht en B. Aerts)

Verplichte kindervaccinatie schendt EVRM niet
C. Borucki, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 1

Protocol 15 EVRM treedt binnenkort in werking
V. Verbelen, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 8

Krenc nieuwe rechter EVRM

Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 9

DIERENWELZIJN

Dierenwelzijn prevaleert op godsdienstvrijheid (noot onder HvJ 17 december 2020, C336/19)
E. Verniers, TMR 2021/2, 97

GEZONDHEIDSRECHT

Defederaliseren of herfederaliseren? Een vooruitblik op het debat over de bevoegdheidsverdeling in de gezondheidszorg
F. Louckx, Redactioneel voorwoord, T. Gez. 2021/5, 371

Het aankopen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen conform de wetgeving overheidsopdrachten
J. Bosquet, G. Op de Beeck, V. De Bruyckere, M. Van Goethem, T. Gez. 2021/5, 381
 GEGEVENSBESCHERMING
Privacy en gegevensbescherming van de werknemer in de private en publieke sector
K. Naert, reeks Privacy & Persoonsgegevens, Politeia 2021, 274 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grondwettelijk Hof vernietigt dataretentiewet opnieuw
S. Royer, Juristenkrant nr. 429, 12/05/2021, 1

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
Inhoudstafel nr. 2021/1
 BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Wettelijke samenlevingsovereenkomsten
L. De Schrijver, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2021, 281 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Elk zijn specialiteit? Over het deskundigenonderzoek in de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
B. Van den Bergh, Not.Fisc.M. 2021/2-3, 47

Individuele levensverzekeringen – Successierecht na hervorming huwelijksvermogensrecht - Overzichtstabel

K. Boone, K. Van de Sande, Not.Fisc.M. 2021/2-3, 65

Vermogensplanning in de praktijk (VIP)
nr. 2021/1
Inhoudstafel

Dood maar niet vergeten. Een studie over schuldeisers van de nalatenschap
B. Van den Bergh, Not.Fisc.M. 2021/4, 101

Aanspraken, stukken en opmerkingen in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling
B. Van den Bergh, T.Not. 2021/3, mrt 2021, 201

De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel en de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht
J.-L. Van Boxstael, T.Not. 2021/3, mrt 2021, 223

Feitelijke scheiding
A.L. Verbeke, Als Mozes niet naar de berg komt. Over de organisatie van de feitelijke scheiding binnen het huwelijk, TEP 2021/1, 4

De dienstengift in het hervormde erfrecht. Over de grenzen van erfrechtelijke gelijkheid
A. Van den Broeck, TEP 2021/1, 41

Codificatie van het Belgisch familiaal vermogensrrecht
A.L. Verbeke, TEP 2021/1, 72

JEUGDRECHT

Jeugddelinquentiedecreet

Schending belang van het kind en legaliteitsbeginsel, maar fundamenten blijven overeind
J. Leenknecht, K. Veeckmans, NJW nr. 443, 26/05/2021, 422
(GwH nr. 2021/22, 11 februari 2021)

Broers en zussen moeten samen kunnen opgroeien
G. Loosveldt, E. Adriaens, Juristenkrant nr. 430, 26/05/2021, 1
(Wetsontwerp tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen.- 55K0780, aangenomen in Kamer in plenum op 12/05/2021)

ZAKENRECHT

Het beheer van appartementsmede-eigendommen
C. Willemot, die Keure 2021, 478 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Boek 3 ‘Goederen’ van het Nieuw Burgerlijk Wetboek – Van agrarisch instrument naar ster van de projectontwikkeling: het hervormde erfpachtrecht onder het nieuw Burgerlijk Wetboek

W. Neven, A.-S. Corne, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 20-22 2021, 1

Boek 3 ‘Goederen’ van het Nieuw Burgerlijk Wetboek - Burenhinder
T. Van Stiphout, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 17-19 2021, 8

Retourner le patrimoine colonial
Proposition d’une lex specialis culturae
M.-S. de Clippele, B. Demarsin, JT N° 6857, 15/05/2021, 345

Relatieve wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten in artikel 3.17 BW: een evenwichtige regeling?
L. D’Hondt, TBO 2021/1, 26

VERBINTENISSENRECHT

Nabeschouwing - Wetsvoorstel verbintenissen: anticiperend toepassen of interpreteren?
I. Claeys, T. Tanghe, ‘Reactie’, RW 2020-2021, nr. 37, 15/05/2021, 1477

De goede huisvader gaat met pensioen
W. Possemiers, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 12

Goede huisvader verdient bescherming
A. Van den Bossche, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021,, 13
(Wetsvoorstel houdende Boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek - 55K1806)

Vrijheid, blijheid en, na ons, de zondvloed: kunnen we echt niet beter?
L. Cornelis, R. Feltkamp, kritisch commentaar op het komende nieuwe verbintenissenrecht, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 16

De overeenkomst van dading
A. Van Oevelen, T.Not. 2021/4, 297

Contractdwang bij onrechtmatig afgebroken onderhandelingen over de koop van onroerend goed? Het schijnt geen brug te ver
M. Herbosch, T.Not. 2021/4, 308

Contracteren via Airbnb
Onderzoek naar het aanbod volgens het gemene verbintenissenrecht
A. Keukeleire, TBBR 2021/5, 242

Rechtspraak huurrecht
JLMB 2021/18
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

De multifunctionaliteit van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en de meerwaarde van de declaratoire vordering
P. Gillaerts, RW 2020-2021, nr. 32, 10/04/2021, 1242

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN

Inschrijving en overschrijving gelden (soms) als titel: (eindelijk) bescherming van het rechtmatig vertrouwen in de hypotheekregisters
V. Sagaert, Not.Fisc.M. 2021, afl. 2-3, 38
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Bescherming digitale informatie artsen en advocaten: stap voorwaarts, maar nog niet ver genoeg
S. Royer, W. Yperman, Juristenkrant nr. 430, 26/05/2021, 2
(GwH 29 april 2021, nr. 66/2021)

Management van advocatenkantoren: over stagiairs, specialisatie, en spookuren
R. Boone, Juristenkrant nr.430, 26/05/2021, 6
Bespreking van survey georganiseerd door Wolters Kluwer
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/expert-insights/benchmark-survey-results

Watergate in het politiekorps: over katten en veel te lekkere melk
P. Daeninck, Juristenkrant, nr. 430, 26/05/2021, 9

Advocaat – beroepsgeheim

Luik 18 januari 2021, noot P. Henry, Secret professionnel: condamnation de la technique de l’ouvre-boîte, JLMB 2021/19, 14/05/2021, 854

Advocatuur. De derde Advocatenbarometer 2020 in vogelvlucht
Lien Dorme, Elke Roevens, Wim Hardyns, Stephan Parmentier, in: Recht in beweging - 28ste VRG-Alumnidag 2021, Gompels&Svacina 2021, 169

Advocaat – mandaat ad litem – vertegenwoordiging voor de strafrechter
Cass. 17/06/2020, noot, RW 2020-2021, nr. 38, 22/05/2021, 1499
Advocaat – Mandaat ad litem – Vertegenwoordiging voor de strafrechter – Onweerlegbaar vermoeden van optreden binnen het mandaat – 2. Burgerlijke rechtspleging – Ontkentenis van proceshandeling – Niet toepasselijk in strafzaken

Advocaat – mandaat ad litem – vereffening en verdeling
Antwerpen 22 december 2020, RW 2020-2021, nr. 37, 15/05/2021, 1464
Advocaat – Mandaat ad litem – Vereffening en verdeling – Erfrecht – Nalatenschap – Deelakkoord – Vereiste van een bijzonder mandaat

Een Duitstalige advocaat moet in het Duits kunnen verschijnen voor een tuchtrechtelijke instantie
GwH 22 april 2021, 59/2021

Tuchtprocedure Orde van Advocaten mogelijk na eerdere strafvervolging
“Het tuchtrecht is ten aanzien van het strafrecht naar zijn aard en zijn doel autonoom, en wordt internrechtelijk niet geacht strafrechtelijk van aard te zijn.”
“Met die redenen verantwoordt de bestreden beslissing naar recht haar oordeel dat noch artikel 4.1, Protocol nr. 7, EVRM, noch artikel 14.7 IVBPR, noch het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem zich in casu verzetten tegen een tuchtprocedure na een eerdere strafvervolging”
Cassatie 26 maart 2021, nr. D.20.0008.N

Het Hof van Cassatie brengt de regels betreffende het beroepsgeheim in herinnering
Cassatie 26 maart 2021, Nr. D.18.0015.N D. contra Psychologencommissie

JUSTITIE

Wijziging in diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie
Ministerraad 21 mei 2021
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse wetten die het departement Justitie sneller, menselijker en straffer dienen te maken

Wet regeling telewerkvergoeding gerechtspersoneel

10 MEI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 17/05/2021, bl. 48002
(Wetsontwerp 55K1922)

NOTARIAAT

De werkalliantie tussen notaris en cliënt
S. Vanassche, L. Boons, G. Vervaeke, RW 2020-2021, nr. 35, 01/05/2021, 1363

GERECHTELIJK RECHT


Minnelijke schikkingen in de familierechtbank
Een empirisch-juridische evaluatie
S. Raes, Wolters Kluwer 2021, 883 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Minnelijke geschillenoplossing
Berlingin Maxime, Delforge Catherine (eds.), Dossiers Tijdschrift van de vrede- en politierechters nr. 32, die Keure 2021, 127 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beslagzakboekje 2021
V. Van Herreweghe, Wolters Kluwer 2021, 704 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2021/20
Inhoudstafel

Virtuele terechtzitting – reële rechtspraak
P. Thiriar, NJW nr. 442, 12/05/2021, 378

Paginalimieten in Nederlandse gerechtshoven
M. Schryver, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 37, 15/05/2021, 1442

Gerechtelijke vereffening-verdeling: (alternatieve visie) over de taak van de advocaat, de rechtbank en de notaris
G. Deknudt, E. Dehaene, RW 2020-2021, nr. 36, 08/05/2021, 1402

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Strafzaken
Hof van Cassatie 10 juni 2020, RW 2020-2021, nr. 35, 01/05/2021, 1375
a) In het ongelijk gestelde burgerlijke partij die als enige hoger beroep heeft ingesteld – Facultatieve veroordeling tot een rechtsplegingsvergoeding – Beoordeling door de rechter – Criteria –
b) In het ongelijk gestelde burgerlijke partij – Rechtsplegingsvergoeding voor de procedure gevoerd voor de correctionele rechtbank – Voorwaarden – Rechtstreekse dagvaarding of aansluiting bij de rechtstreekse dagvaarding van een andere burgerlijke partij –
c) Vaststelling per gerechtelijke band – Bijstand van verschillende verweerders in eenzelfde gerechtelijke band door eenzelfde advocaat – Verdeling van de rechtsplegingsvergoedingmet
Noot van C. Idomon

Elk zijn specialiteit? Over het deskundigenonderzoek in de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
B. Van den Bergh, Not.Fisc.M. 2021/2-3, 47

Rechtspraak procesrecht
RABG 2021/6
Inhoudstafel

ARBITRAGE EN BEMIDDELING

Het CEPANI Arbitragereglement 2020: Eerder een evolutie dan een revolutie
E. Van Campenhoudt, L. Roulleaux, b-Arbitrage 2020/2, 509

Het reglement bindende derdenbeslissing van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel
P. Callens, b-Arbitrage 2020/2, 515

Toepassing van bemiddeling en arbitrage in het intellectueel eigendomsrecht in België: onbekend maakt onbemind?
A. Hendrickx, E. Van Zimmeren, IRDI 2020/4, 288
 
 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Economisch recht
Essentiële wetboeken 2020-2021
G. Renier, G. Straatmans, Intersentia 2021, 1304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaams globalisatiemechanisme: een bijkomend steunbedrag in het kader van COVID-19
H. Van Rooy, L. Vanhaute, Sociale Wegwijzer nr. 10, mei 2021, 2

VENNOOTSCHAPSRECHT


Vennootschapsrecht
S. Cools (ed.), Themis nr. 117, Academiejaar 2020-2021, die Keure 2021, 128 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recente aandachtspunten voor de notaris onder het WVV
T. Baart, M. Troch, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 17-19 2021, 1

Controlewijzigingsbedingen en gifpillen in het WVV
N. Hallemeersch, TBH 2021/1, 31

L’entreprise sociale: une promesse du monde d’après?
D. Bogaert, JT N° 6856, 08/05/2021, 329

De notaris, de vennootschap en Europa: een stap in de virtuele wereld
E. Apers, A. Michielsens, Not.Fisc.M. 2021/4, 94

De Comm.VA opgedoekt! NV of BV als controlevehikel?
B. Keirsbilck, TEP 2021/1, 11

INSOLVENTIERECHT

Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur
F. De Leo, Intersentia 2021, 1139 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Coronamaatregelen – versoepeling procedure gerechtelijke reorganisatie –mogelijkheid sluiten ‘voorbereidend akkoord’
Z. Pletinckx, C. Alter, La loi du 21 mars 2021 modifiant le livre X du Code de droit économique et le Code des impöts sur les revenus 1992, JT N° 6858, 22/05/2021, 365

Bitcoins in faillissement: iets nieuws onder de zon voor de curator
E. Defreyne, ‘Kanttekening’,  RW 2020-2021, nr. 37, 15/05/2021, 1473

TRANSPORTRECHT

Douanezakboekje 2021
D. De Vlieger, Wolters Kluwer 2021, 284 p.
Beschrijving + inhoudstafel

MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMIMG

Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging
Registersjaarboek 2013-2019, Wolters Kluwer 2021, 893 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERZEKERINGEN

Verzekering - Covid
D. Gouzée, Pandemie en vermindering van het risico, Verzekeringsnieuws nr. 05, mei 2021, 1

Het reglement van mede-eigendom en de toepassing van de vrijstelling(en) in een brandverzekeringsovereenkomst van een gedwongen mede-eigendom

J. Fernandez, Verzekeringsnieuws nr. 04, apr 2021, 1

INTELLECTUELE RECHTEN

Kroniek intellectuele rechten (2019-2020) – Deel I
F. Brison, M.C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, RW 2020-2021, nr. 39, 29/05/2021, 1522

Tijdschrift intellectuele eigendom (RDI)
Inhoudstafel 2020/4

Non-Fungible Tokens en auteursrecht: een gewaarschuwd cryptoliefhebber…
M.-C. Janssens, J. Vanherpe, Juristenkrant nr. 429, 12/05/2021, 16

De Europese uitputting van het Nederlandse auteursrecht
S. Geiregat, IRDI 2021/1, 4

Toepassing van bemiddeling en arbitrage in het intellectueel eigendomsrecht in België: onbekend maakt onbemind?
A. Hendrickx, E. Van Zimmeren, IRDI 2020/4, 288

MEDEDINGING

Overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische Mededingingsautoriteit in 2020
J. Ysewyn, M. Van Schoorisse, Competitio (Tijdschrift voor Belgische Mededinging), 2021, vol. 16/1
2021, vol. 16/1

STRAFRECHT
Omzendbrief nr. 06/2020 richtlijnen procureurs-generaal COVID 19
Herziene versie van 26 april 2021

Het openbaar ministerie stelt de statistieken van 2020 voor 
Jaarstatistieken van het openbaar ministerie - 2020
1/04/2021

Cijfers Elektronisch Toezicht
https://dwvg.be/jaarverslag20/cijfers-elektronisch-toezicht

Mijnheer de onderzoeksrechter
Herinneringen van Alain Bloch
A. Morbee, die Keure 2021, 125 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Panopticon
Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk
Inhoudstafel nr. 2021/3, mei – jun 2021
Inhoudstafel nr. 2021/2, mrt - apr 2021

Nieuwe subtitel voor het tijdschrift P&R:
Politie & Recht, Tijdschrift voor strafrechtelijke en bestuurlijke rechtshandhaving
Inhoudstafel nr. 2021/1

Kiezen tussen pest en cholera: rechten van gedetineerden in tijden van pandemie
T. Daems, Juristenkrant nr. 430, 26/05/2021, 10

Veroordeling VRT-journalist voor misbruik inzagerecht is verontrustend

D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 430, 26/05/2021, 12
(Corr. Brugge 10 mei 2021, OM en H. Saelens e.a. t. P. Gyselbrecht en B. Aerts)

Persvrijheid is geen belemmering voor veroordeling journalist en uitgever voor afluisteren
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 429, 12/05/2021, 2

Gedeeld geheim, verloren geheim? Perslekken en het spanningsveld tussen het geheim van het onderzoek en het journalistieke bronnengeheim
B. Van Cauter, Promotor: F. Deruyck, Nullum Crimen Prijs, NC dossier april 2021

De toekenningsvoorwaarden voor de aanvragen tot het verkrijgen van een tegemoetkoming van het Slachtofferfonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, de occasionele redders en hun rechthebbenden
M. Sterkens, NC 2021/2, apr 2021, 109

De mondmaskerplicht ter bestrijding van covid-19 en het gezichtsbedekkingsverbod (art. 563bis Sw): in hetzelfde bedje ziek?
J. Van de Voorde, NC 2021/2, apr 2021, 126

Parketjurist kan geen hoger beroep aantekenen in strafzaken
R. Vasseur, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 9
(Cass. 13 april 2021, nr. P.21.0006.N)

Straftoemeting en strafuitvoering: dwarsliggers voor een straffere justitie
P. Daeninck, Juristenkrant nr. 428, 28/04/2021, 15

Dodelijk politiegeweld en artikel 2 EVRM. Vier plichten voor de politie om te vermijden dat er doden vallen
K. Keyaerts, P. De Hert, T.Strafr. 2021/2, 51

 
 FISCAAL RECHT
De tax shelter voor de audiovisuele productie, podiumwerken en gaming anno 2021
R. Declerck, M. Schoonjans, Wolters Kluwer 2021, 136 p.
Reeks Fiscale praktijkstudies

Fiscolex Inkomstenbelasting 2021

Stefan Sablon, Liesbet De Coninck, Wolters Kluwer 2021, 1902 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Op zoek naar de grenzen van de vermogensbelasting:
een overzicht van de Belgische, Europese en buitenlandse rechtspraak inzake de verhouding tussen de grondrechten en belastingen op het vermogen,

Rik BAETE, TFR 2021/10, p. 468-486

De Deense zaken: retroactiviteit vs. rechtszekerheid
Linda Brosens, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR 2021/10, p. 463-467

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021
Fiscoloog nr. 1702, 19/05/2021

Beroepskosten
S. Gnedasj, K. Janssens, Kan particulier nog afschrijven?, Fisc.Act. nr. 17, week 6-12 mei 2021, 1
JVD, Cassatie en aftrek afschrijvingen door werknemers: storm in glas water?, Fiscoloog nr. 1700, 28/04/2021, 12

Regularisatie
T. Sas, J. Vanden Branden, Hoeveel men regulariseert, kan door het Contactpunt worden gedicteerd, Fisc.Act. nr. 17, week 6-12 mei 2021, 4

Roerende voorheffing
M. Vandemaele, K. Martens, Rulingdienst en fiscus verduidelijken VVPRbis-regime in geval van tussentijdse dividenden in interimdividenden, Fisc.Act. nr. 17, week 6-12 mei 2021, 7
JVD, VVPRbis en interim- en tussentijdse dividenden: welk tarief RV?, Fiscoloog nr. 1700, 28/04/2021, 4

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, C. Thijs, K. Verhoeven, Einde overgangsperiode voor octrooiaftrek in zicht, Fisc.Act. nr. 17, week 6-12 mei 2021, 10
P.-J. Wouters, Wederopbouwreserve: CBN licht boekhoudkundige verwerking toe, Fisc.Act. nr. 15, week 22-28 april 2021, 1

Bedrijfsvoorheffing

H. Putman, E. Burssens, Vrijstelling BV voor O&O: wanneer is een bindend advies bindend?, Fisc.Act. nr. 16, week 29 apr-5 mei 2021, 1

Witwassen

A. Claes, Heeft het Hof van Cassatie de bewijslast over de illegale oorsprong van vermogensvoordelen zo gewijzigd dat een tweede maal regulariseren zich opdringt?, Fisc.Act. nr. 16, week 29 apr-5 mei 2021, 5

DAC7: rapportageverplichting in hoofde van digitale platformexploitanten
M. Otto, Fiscoloog nr. 1701, 05/05/2021, 1

Witwasreglementering
CB, UBO-register: precisering 25%-regel, toe te voegen bewijsstukken, enz., , Fiscoloog nr. 1701, 05/05/2021, 3

Rechtspraak fiscaal recht
RABG 2021/7
Inhoudstafel

Kroniek Vlaamse erfbelasting 2020
M. Delanote, E. Janssens, T.Not. 2021/4, 326

Algemene antimisbruikbepalingen
S. Van Crombrugge, Moet ‘geheel’ van rechtshandelingen van belastingplichtige zelf uitgaan?, Fiscoloog nr. 1700, 28/04/2021, 1

Verlaagd tarief in verkooprecht bij sloop en herbouw
Een uitbreiding op losse schroeven
K. Zee, J. Voorter, NJW nr. 441, 28/04/2021, 330

‘Het gras is blauw’. De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen
J. Van Gompel, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 599, april 2021, 279

Het realiteitsbeginsel in fiscalibus: over juridische werkelijkheid, simulatie, fiscaal misbruik en fiscale wetsontduiking
N. Van Damme, TFR nr. 599, april 2021, 283

Uitbreiding Centraal Aanspreekpunt: schimmenspel?

F. Smet, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 598, mrt 2021, 235

Vastgoedontwikkeling: enkele vraagstukken fiscaal herbekeken
F. Debelva, B. Tiebout, , TFR nr. 598, mrt 2021, 239

KI-mijmeringen tijdens een coronawandeling
W. Panis, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 597, mrt 2021, 191

Onrechtstreekse schenking van aandelen: de derde weg
L. Lemmens, M. Delboo, TFR nr. 597, mrt 2021, 193

COVID-19: kwijtschelding van huur wordt fiscaal beloond
TaxWin nieuws 17/05/2021
2 APRIL 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13/04/2021, bl. 32911

BTW


Restaurant- en cateringdiensten: nieuwe verlaging btw-tarief
S. Kirsch, C. Herbiet, Btw Brief nr. 5, mei 2021,

Afstandsverkoop via een ‘marktplaats’: ‘B2B’-aankoop én ‘B2C’-verkoop
I. Massin, Fiscoloog nr. 1701, 05/05/2021, 7

Voordelen van alle aard wegens werken in kader van vruchtgebruik
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1701, 05/05/2021, 11

6%-tarief voor afbraak en heropbouw: antwoorden voor bouwpromotoren
R. Zwakhoven, C. Saenen, Btw Brief nr. 4, apr 2021, 1

Diensten verricht tussen een zetel, lid van een btw-eenheid, en zijn buitenlandse filiaal
B. Pernet, S. Cornet, Het arrest-Danske Bank of ‘reverse Skandia’, Btw Brief nr. 4, apr 2021, 3

De toekenning gebruikerslicentie verzekeringsproduct en bijkomende bemiddelingsdiensten onderworpen aan btw
S. Kirsch, C. Herbiet, Btw Brief nr. 4, apr 2021, 5

Nultarief voor COVID-19-vaccins, -test en daarmee nauw samenhangende diensten

S. Vandermarliere, E. Brams, , Btw Brief nr. 4, apr 2021, 7

LOKALE BELASTINGEN

Gemeentebelastingen – begrip onroerend goed - wooncontainers
N. Bernard, La summa divisio entre meubles et immeubles est-elle encore adaptée à la réalité du logement?
Reflexions d’actualité au départ de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020, JT N° 6855, 01/05/2021, 309

Laattijdig aangekomen, maar wel tijdig aangetekend verstuurd: bezwaar geldig
CB, Fiscoloog nr. 1700, 28/04/2021, 6

Het Hof van Cassatie als hoeder van een juridische invulling van het gelijkheidsbeginsel
T. De Jonckheere, Fisc.Act. nr. 15, week 22-28 apr 2021, 5
(Cass. 31 januari 2020 (F.18.0054.F)

 SOCIAAL RECHT
Privacy en gegevensbescherming van de werknemer in de private en publieke sector
K. Naert, reeks Privacy & Persoonsgegevens, Politeia 2021, 274 p.
Beschrijving + inhoudstafel

50 jaar Arbeidswet
Dieter Dejonghe, Julie De Maere, Kevin Dieu, Nele Gysemans, Patrick Maerten, Intersentia 2021, 306 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De effectiviteit van het sociaal recht
F. Kéfer, P. Foubert (eds.), Themanummer TSR-RDS 2021/1-2

Arbeidsrechtelijke, sociaal zekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten –
bij bedrijfsovernames
E. Duden (ed.), Sociale Praktijkstudies 2021/1, Wolters Kluwer 2021, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktische gids over de informatie en raadpleging van werknemers bij vennootschapstransacties en herstructureringen
N. Van Kerrebroeck, J. Granado Aranzana, L. Mylemans, Wolters Kluwer 2021, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het bijhouden van de deeltijdse arbeidsovereenkomst op de tewerkstellingsplaats – enkele caveats n.a.v. Cass. 9 september 2019
F. Blomme, OR 2021/5, 106

Rechtspraak sociaal recht
RABG 2021/3-4
Inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht
JLMB 2021/21
Inhoudstafel

Europese arbeidsmobiliteit
F. De Wispelaere, J. Pacolet, D. Gillis, De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief?, SEW nr. 5, mei 2021, 178
G. Vonk, Vrij verkeer als persoonlijk recht. Enkele juridische reflecties op ‘De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit voor de lidstaat van herkomst. Een vergeten perspectief? Door F. De Wispelaere, J. Pacolet en D. Gillis, SEW nr. 5, mei 2021, 186
H. Verschueren, De keerzijde van intra-Europese arbeidsmobiliteit: wat kan het Unierecht bijdragen?, SEW nr. 5, mei 2021, 189

De criteria en de hoogte van de schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag: een analyse van (een gedeelte van) de rechtspraak
C. Verplaetse, Nieuwsbrief Ontslag nr. 2, apr 2021, 1

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
INTERNATIONAAL RECHT

Een kwarteeuw Wereldhandelsorganisatie: verwezenlijkingen, crisissen en uitdagingen
J. Wouters, B. De Meester, D. Coppens, I. Willemyns, RW 2020-2021, nr. 38, 22/05/2021, 1482

IPR

Dix questions pratiques soulevées par la réforme du nom en droit international privé
A. Ernoux, TBBR 2021/5, 230

Rechtspraak IPR
JLMB 2021/17
Inhoudstafel

Smart consumer goods and digital content: international jurisdiction and law applicable tot the claims of consumers
K. Sein, TBH 2021/1, 8

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.