Nieuwsbrief 17 april -  3 mei 2019
Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Jurgen Goossens & Kristof Verslype
Vorming in de Bib op 21 mei 2019
Meer info
 
ACTUEEL


Brochure Justitie in transitie
Stand van zaken na vierenhalf jaar hervormen
Met in bijlage overzicht wetten en wetsontwerpen
Koen Geens, persbericht 26 april 2019
https://www.koengeens.be/policy/justitie-in-transitie

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020
Ministerraad 26 april 2019
De ministerraad gaat akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs

Potpourri van bepalingen inzake Justitie – aangenomen Kamer 25 april 2019
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank - 54K3549

Dag van de Rechtsstaat
Mechelen 7 mei 2019
Informatie

Brave New Justice – of hoe de robots het recht overnemen

VJV, Mechelen dinsdagavond 21 mei 2019
Programma
 
 PUBLIEK RECHT
GRONDRECHTEN EN MENSENRECHTEN

De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof
Overzicht van rechtspraak 2017
D. Bijnens, C. Bimbenet, M. Decock, D. De Meyst, D. Fransen, J. Theunis, S. Verbist, TBP 2019/4, 179

Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(1er juillet – 31 décembre 2018)
F. Krenc, JT N° 6771, 04/05/2019, 329


GEGEVENSBESCHERMING

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (TPP)
Nummer 2019/1
Rechtsleer: Handleiding bij inspectie door de GBA – Het uitzonderingsregime voor de verwerking van persoonsgegevens voor onderzoek

PUBLIEK RECHT

Flitswetgeving
 
E. Dirix, RW 2018-2019, nr. 36, 04/05/2019, 1402

ADMINISTRATIEF RECHT


Rechtspraak administratief recht

JLMB 2019/16
Inhoudstafel

De ambtelijke integratie van gemeente en OCMW
S. Hennau, S. Keunen, CDPK 2018/2, 216

OMGEVINGSRECHT

Le droit des biens et le droit de l’environnement: vers une réconciliation
S. Demeyere, JT N° 6770, 27/04/2019, 313

BURGERLIJK RECHT
FAMILIERECHT

Wijzigingen van het familierecht door de wet van 21 december 2018  
I. Boone, RW 2018-2019, nr. 35, 27/04/2019, 1362

In Staatsblad 2 mei: vaststelling buitengewone kosten
Vaststelling buitengewone kosten die voortvloeien uit art. 203, § 1 BW
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan, BS 02/05/2019, bl. 42556

Rechtspraakoverzicht onderhoudsgelden

N. Dandoy, Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce – Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence (2018), RTDF 2018/4, 761

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT


Feitelijke algemeenheden in een notarieel perspectief
Dr. E. Dewitte, Not.Fisc.M. 2019/4, 106

ZAKENRECHT

Le droit des biens et le droit de l’environnement: vers une réconciliation

S. Demeyere, JT N° 6770, 27/04/2019, 313

VERBINTENISSENRECHT


Het Vlaams woninghuurdecreet
P. Monbailliu, Story Publishers 2019, 185 p.
Met modellen
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaams Woninghuurdecreet, aandachtspunten voor de notariële praktijk
L. Uyttenhove, Bericht aan het Notariaat 2019/1, 15

Rechtspraak verkoop onroerend goed
JLMB 2019/17
Inhoudstafel

Beding van commandverklaring
A.-S. Baudry, T. Agr.R. 2018/4, okt-nov-dec 2018, 163

Themanummer Blockchain en vastgoed
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO)
Nummer 2, mrt-apr 2019
Inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Potpourri van bepalingen inzake Justite – aangenomen Kamer 25 april 2019
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank - 54K3549
De aangenomen tekst telt 20 titels en 157 artikelen
TITEL 1 –Algemene bepalingen
TITEL 2 - Bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Justitie in het kader van de uitoefening van de wettelijke opdrachten van de penitentiaire administratie,…….
TITEL 3 - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering betreffende de toegang tot het Centraal Strafregister
TITEL 4 - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
TITEL 5 - Informatisering van de procedure van collectieve schuldenregeling
TITEL 6 - Wijziging aan het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en het nationaal register voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken
TITEL 7 - Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek betreffende de authentieke bronnen
TITEL 8 - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het zittingsblad
TITEL 9 - Wijzigingen aan het statuut van de rechter in ondernemingszaken
TITEL 10 - Wijzigingen betreffende de Notariële Aktebank
TITEL 11 - Wijzigingen aan de programmawet van 24 december 2002 betreffende het bewaren op elektronische wijze van een exemplaar van het Belgisch Staatsblad
TITEL 12 - Wijzigingen aan de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
TITEL 13 - Wijzigingen aan de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
TITEL 14 - Wijzigingen aan de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix
TITEL 15  - Wijzigingen betreffende het centraal erfrechtregister
TITEL 16 - Wijziging aan het Gerechtelijk Wetboek betreffende vervanging in de rechtbanken
TITEL 17  - Wijziging aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
TITEL 18  - Wijzigingen betreffende het gebruik van het rijksregisternummer Rijksregister van de natuurlijke personen
TITEL 19 - Bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging op goederen
TITEL 20 - Bepalingen met betrekking op de inzage van het dossier in strafzaken

Tussengeschillen in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling
B. Van den Bergh, Bericht aan het Notariaat 2019/1, 5

Themanummer Procesrecht
Tijdschrift van de Vrederechters nr. 2019/3-4, mrt-apr 2019
Inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht
RABG 2019/6
Inhoudstafel

NOTARIAAT

Is er nog toekomst voor de notaris in Europa?
A. Michielsens, Not.Fisc.M. 2019/4, 124

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De Wet Hervorming Ondernemingsrecht: het einde van het handelsrecht en de triomf van ondernemingsrecht 
J. Baeck en V. Van Eessel, RW 2018-2019, nr. 36, 04/05/2019, 1403

Het nieuwe ondernemersbegrip: ook landbouwers zijn ondernemers
K. Peeters, T. Agr.R. 2018/4, okt-nov-dec 2018, 159

Rechtspraak Consumentenrecht en consumentenkrediet
JLMB 2019/18
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN


In Staatsblad 30 april: Uitvoerings-KB Wetboek van vennootschappen
29 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30/04/2019, bl. 42246
Het KB is van toepassing op nieuwe rechtspersonen vanaf 1 mei 2019. en op bestaande rechtspersonen vanaf 1 januari 2020
Het besluit bestaat uit 9 boeken:
- Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking
- Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding
- Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking
- Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor
- De sociale balans
- Het verslag van betalingen aan overheden
- De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap
- De genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de naamloze vennootschap
- Diverse bepalingen

Het nieuwe vennootschapsrecht: inwerkingtreding en overgangsregels
M. Roelants, Balans nr. 826, 15/04/2019, 1

Van Wetboek van Vennootschappen naar Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De Venn. april 2019, 4

Invloed nieuwe vennootschapsrecht op de overdracht van familiebedrijven
De Venn. april 2019, 6

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS)
Nummer 19/2
Inhoudstafel

VERZEKERINGSRECHT

Distributie van verzekeringsproducten
L. Chheng Chhor, Distributie van verzekeringsproducten van de 2e pijler vanuit het oogpunt van de IDD-richtlijn, Verzekeringsnieuws nr. 4, apr 2019, 1

AUTEURSRECHT

Tijdschrift Auteurs & Media
2018-2019, nr. 1
Rechtsleer mediarecht – rechtspraak auteursrecht en mediarecht

STRAFRECHT
Werk- en autonome probatiestraffen aangepast aan de strijd tegen discriminatie   
Strada lex Nieuws 2 mei 2019
Wetsontwerp houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan.
54K1926
Aangenomen Plenaire Vergadering Kamer 25 april 2019

De “misdaad na wanbedrijf” wordt ingevoerd als vorm van herhaling
 
Strada lex Nieuws 30 april 2019
Het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, betreffende herhaling, werd op 25 april 2019 aangenomen tijdens de plenaire zitting van de Kamer
54K3213

Nieuwe gerechtskosten in strafzaken vanaf januari 2020

Strada lex Nieuws 25 april 2019
23 MAART 2019. - Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering, BS 19/04/2019, bl. 39497

Het Hof van Assisen 2.0. Succesvolle reboot of herhaalde system crash?
 
C. Maes, S. Vanthienen, CDPK 2018/2, 232

VERKEERSRECHT


Een langere verjaringstermijn met terugwerkende kracht is ongrondwettelijk

Strada lex Nieuws 24 april 2019
De strafvordering die het gevolg is van een overtreding van het Wegverkeerswet verjaarde na verloop van één jaar. Vanaf 15 februari 2018 wordt deze termijn verhoogd naar twee jaar. De inwerkingtreding met terugwerkende kracht van deze nieuwe termijn schendt de Grondwet.
GwH 54/2019 van 4 april 2019

FISCAAL RECHT
Cassatie volhardt: publicitair doel maakt receptiekost niet 100% aftrekbaar
CB, Fiscoloog nr. 1610, 01/05/2019, 1

Doorgedreven vereenvoudiging vennootschapsvormen en inwerkingtreding
L. De Broe, M. Peeters, Fiscoloog nr. 1610, 01/05/2019, 3

Nieuw ‘Fiscaal Invorderingswetboek’ in het Staatsblad

C. Van Geel, Jura Nieuws 30 april 2019
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/04/2019, bl. 41412

Ook advocaten moeten btw-klantenlisting indienen!

TaxWin 26 april 2019
De verplichting tot het indienen van een jaarlijkse btw-klantenlisting niet onverenigbaar is met het beroepsgeheim van de advocaat
GwH 14 maart 2019, nr. 43/2019

Fiscaalrechtelijke gevolgen van het nieuwe kapitaalbegrip in het WVV

L. De Broe, M. Peeters, Fiscoloog nr.1609, 24/04/2019, 1

Taxshelter expansion pack: uitbreiding naar de gamesindustrie
G. Leyssen, Y. Sebbarh, Fisc.Act. nr. 15, week 18-24 apr 2019, 1

Roerende inkomsten
K. Hellinckx, Spin-offs vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van roerende voorheffing, Fisc.Act. nr. 15, week 18-24 apr 2019, 5

DAC6: het einde van het beroepsgeheim in fiscale zaken?
L. Vanheeswijck, TFR n° 560, april 2019, 375

De nieuwe EBITDA-interestaftrekbeperking
M. Possoz, B. Buytaert, TFR n° 560, april 2019, 378

FAQ UBO-register
 
JVD, Aangepaste FAQ over ‘UBO’-register: zelf uitpuzzelen wat nieuw is, Fiscoloog nr. 1608, 17/04/2019, 1

Fusie IAB en BIBF

KvT, Fusie IAB en BIBF: unieke toegang tot beroep accountant en belastingadviseur, Fiscoloog nr. 1608, 17/04/2019, 4

Investeringsaftrek

CB, Laatste jaar waarin ‘gewone’ aftrek ‘verhoogde’ aftrek soms overklast, Fiscoloog nr. 1608, 17/04/2019, 8

Opstal, vruchtgebruik, erfpacht

P. Salens, Hoe de vergoeding begroten die de bedrijfsleider moet betalen aan zijn vennootschap op het einde van een zakelijk recht?, Fisc.Act. nr. 14, week 11-17 apr 2019, 6

BTW


Jaarlijkse klantenlisting: geen uitzondering voor advocaten
N. Pichal, Btw Brief nr. apr 2019, 6
GwH 14 maart 2019, nr. 43/2019

BTW onroerende verhuur: (soms) ook bij start werken vóór 1 oktober 2018
I. Massin, Fiscoloog nr. 1609, 24/04/2019, 7

FAQ over optionele btw-heffing onroerende verhuur gepubliceerd
S. Haouari, F. Paternoster, Btw Brief nr. 4, apr 2019, 1

Fiscus publiceert FAQ over onroerende verhuur
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 14, week 11-17 apr 2019, 1

Nieuwe circulaire over btw op eigen werk in onroerende staat
T. Hermie, K. Thomas, Btw Brief nr. 4, apr 2019, 2

Hof van Justitie
G. Cristiaensen, R. Zwakhoven, Financiële sale-and-leaseback geen obstakel voor recht op aftrek, Btw Brief nr. 4, apr 2019, 4
HvJ 27 maart 2019, C-201/18

Restaurantdienst tegen ‘globale’ prijs: ‘verhoudingsgewijze uitsplitsing’
JVD, Fiscoloog nr. 1608, 17/04/2019, 3

Voorfacturatie kan misbruik van tijdelijke BTW-regeling zijn
SVC, Fiscoloog nr. 1608, 17/04/2019, 6

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


Abonnementstaks en RV ten laste van Luxemburgse SICAV onder vuur
P. Delacroix, O. Hermand, S. Kiebooms, Fiscoloog Internationaal nr. 424, 31/03/2019, 4

SOCIAAL RECHT
Mobiliteitsbudget: bedrijfswagen inruilen tegen andere verplaatsingswijzen
B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 8, 16 – 30 april 2019, 7

De kamer van het arbeidshof bestond uit te veel raadsheren
Strada lex Nieuws 26 april 2019
Arbeidshof moet bestaan uit een voorzitter en twee raadsheren in sociale zaken. En niet vier.zoals gebeurd is bij uitspraak Luik 6 juni 2018.
(Cassatie 8 april 2019)

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT


Nieuwe regeling vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in moeilijkheden

N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 8, 16 – 30 april 2019, 2

Vermindering van de solidariteitsbijdrage op pensioenen

B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 8, 16 – 30 april 2019, 14

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
IPR

Vliegtuigpassagiers en luchtvaartmaatschappijen
M. Verhoeven, NJW nr. 401, 02/05/2019, 310
 
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be